Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρουσίαση: Μιράντα Θεοδωροπούλου Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ - Στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρουσίαση: Μιράντα Θεοδωροπούλου Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ - Στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρουσίαση: Μιράντα Θεοδωροπούλου Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ - Στέλεχος Μονάδας Β’

2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  INTEGRATED GUIDELINES FOR GROWTH AND JOBS (2005 – 2008): Aποτελούν τη βάση για τα ΕΠΜ (Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων)  COHESION POLICY IN SUPPORT OF GROWTH AND JOBS : COMMUNITY STRATEGIC GUIDELINES, 2007-2013 : Aποτελούν τη βάση για το ΕΣΠΑ και τα Ε.Π.

3 Community Strategic Guidelines : ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Τρίτη Στρατηγική Προτεραιότητα της Πολιτικής Συνοχής Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της προσέλκυσης περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, της βελτίωσης της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και μέσω της αύξησης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο

4 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στον τομέα της απασχόλησης και των ανθρωπίνων πόρων οι προτεραιότητες των Στρατηγικών Κατευθύνσεων για τη Συνοχή (Community Strategic Guidelines) είναι αυτές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης Οι Κατευθύνσεις για την Απασχόληση (Employment Guidelines) περιλαμβάνονται στο κείμενο Οι Κατευθύνσεις για την Απασχόληση (Employment Guidelines) περιλαμβάνονται στο κείμενο INTEGRATED GUIDELINES FOR GROWTH AND JOBS (2005 – 2008)

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Strategic / Integrated Guidelines) Η τρίτη προτεραιότητα της Πολιτικής Συνοχής που αφορά τους Ανθρώπινους Πόρους αναλύεται σε τρεις επιμέρους προτεραιότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες Κατευθύνσεις Απασχόλησης : 1.Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην απασχόληση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας (Integrated Guidelines 16-19, Κατευθύνσεις ΕΣΑ 17- 20) 2.Βελτίωση προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων και ευελιξία αγορών εργασίας (Integrated Guidelines 20-21, Κατευθύνσεις ΕΣΑ 21- 22) 3.Αύξηση επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και προσόντων (Integrated Guidelines 22-23, Κατευθύνσεις ΕΣΑ 23- 24)

6 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  Η πρώτη προτεραιότητα ΕΚΤ (προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων) ταυτίζεται με τη δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα  Η δεύτερη και η τρίτη προτεραιότητα ΕΚΤ (ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση κοινωνικής ενσωμάτωσης μειονεκτούντων ατόμων) αντιστοιχούν στην πρώτη στρατηγική προτεραιότητα  Η τέταρτη προτεραιότητα ΕΚΤ (ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου) αντιστοιχεί στην τρίτη στρατηγική προτεραιότητα. Εδώ εντάσσονται και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για τις περιφέρειες του Στόχου της Σύγκλισης (Αρθ.3 παρ.2α του Κανονισμού)

7 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤ (συνέχεια)  Η πέμπτη προτεραιότητα ΕΚΤ (ενίσχυση συνεργασιών μέσω δικτύωσης κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ με σκοπό τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας)  Στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης, το ΕΚΤ μπορεί να ενισχύσει επίσης δράσεις στις προτεραιότητες : α) Επένδυσης στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο α) Επένδυσης στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο β) Ενίσχυσης της θεσμικής δυνατότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (έκτη προτεραιότητα ΕΚΤ)

8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΑ/ ΕΣΔΕΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων σε επίπεδο προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος να συνδέονται με αντίστοιχους δείκτες που ποσοτικοποιούν τις εν λόγω πολιτικές, όπου οι προτεραιότητες ΕΚΤ συμβάλλουν σημαντικά σε αυτές  Πρώτο βήμα, ο σχεδιασμός δεικτών που ποσοτικοποιούν τους στόχους των Προγραμμάτων. Δεύτερο βήμα, η συσχέτιση με στόχους ΕΣΑ/ΕΣΔΕΝ/Εκπαίδευσης, όπου αυτή είναι εφικτή  Ο ίδιος δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από διαφορετικές προτεραιότητες, εφόσον είναι κατάλληλος (π.χ. δείκτης σχολικής διαρροής)

9 ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 1. Οι δείκτες του κάθε Ε.Π. που προσδιορίζουν ποσοτικοποιημένους στόχους. Είναι δείκτες αποτελεσμάτων σε επίπεδο προτεραιότητας και όπου είναι δυνατόν σχετίζονται με δείκτες ΕΣΑ / ΕΣΔΕΝ /Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2.Οι ελάχιστοι κοινοί κεντρικοί δείκτες (common minimum core indicators). Είναι δείκτες εκροών σε επίπεδο έργου και μέτρου και επιτρέπουν τις συγκρίσεις σε εθνικό επίπεδο, κυρίως μεταξύ των ΠΕΠ.Οι βασικοί ελάχιστοι κοινοί δείκτες παρουσιάζονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό και αφορούν α) οικονομικά στοιχεία και β) χαρακτηριστικά ωφελουμένων όπως φύλο, ηλικία, καθεστώς απασχόλησης κλπ  Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υποδείγματα κεντρικών δεικτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Θα υπάρξουν αργότερα ;) CORE INDICATORS (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)

10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  Οι δείκτες πλαισίου (context indicators) εκφράζουν τα μεγέθη της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Ε.Π.(SWOT analysis) και είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση του ευρύτερου πλαισίου του Ε.Π.  Π.χ ποσοστό ανεργίας, ποσοστό απασχόλησης κλπ  Περιλαμβάνονται στα Προγράμματα και επικαιροποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις τους  Δεν τίθενται ποσοτικοποιημένοι στόχοι στους δείκτες πλαισίου, καθώς δεν επηρεάζονται μόνο από τις παρεμβάσεις των Προγραμμάτων αλλά και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες.  Δεν αξιολογείται η επίπτωση των Ε.Π. στη διαμόρφωση των τιμών τους.  Αν ένα Ε.Π. αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την τιμή ενός τέτοιου δείκτη, τότε αυτός εισάγεται στο Πρόγραμμα ως δείκτης επίπτωσης και όχι ως δείκτης πλαισίου

11 ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΛΟΥ (1)  Διάκριση Δεικτών Φύλου και Στατιστικών Στοιχείων ανά φύλο (indicators  statistics); Δείκτης : Ποσοτικοποιημένος Στόχος Στατιστικά Στοιχεία : Όχι στοχοθέτηση, συγκέντρωση στο σύστημα παρακολούθησης ωφελουμένων (βλ. Εφαρμοστικό Κανονισμό)

12 ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΛΟΥ (2)  Αναγκαία η καταχώρηση στο σύστημα παρακολούθησης στοιχείων ωφελουμένων των παρεμβάσεων κατηγοριοποιημένων ανά φύλο (Αρθ.65.2 του Γεν.Κανονισμού και Annex X του Εφαρμοστικού Κανονισμού)  Δείκτες αποτελεσμάτων/επιπτώσεων που χρησιμεύουν για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου οριζόντιου θέματος της ισότητας των φύλων, πρωτίστως στις παρεμβάσεις που έχουν σημαντική επίπτωση στο εν λόγω ζήτημα  Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, δεν απαιτούνται δύο ξεχωριστά συστήματα παρακολούθησης και δεικτών, αλλά η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων θα επιτρέπει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των δεικτών

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. (1) 1. Δείκτες Εκροών (όπου είναι αναγκαίο) 2. Δείκτες Αποτελέσματος : Σε κάθε προτεραιότητα. Αυτή είναι η έμφαση που δίνεται στα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 3. Δείκτες Επιπτώσεων 3α) Ιδανικό Σενάριο : Δείκτες Επιπτώσεων που να ενσωματώνουν τις επιπτώσεις όλων των Μέτρων της Προτεραιότητας 3β) Β’ Εναλλακτικό Σενάριο : Επιλογή Μέτρων με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην προτεραιότητα και διαμόρφωση δεικτών επιπτώσεων προτεραιότητας στη βάση αυτών των μέτρων 3γ) Γ’ Εναλλακτικό Σενάριο : Αρκούμαστε στους δείκτες αποτελέσματος και επίπτωσης για κάθε μέτρο

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥ Ε.Π. (2)  Αναγκαίο να υπάρχουν δείκτες εκροών και αποτελέσματος για τις ανάγκες παρακολούθησης του Ε.Π. και για την εκτίμηση των δεικτών σε επίπεδο προτεραιότητας  Δεν δίνεται αναφορά στην Επιτροπή για τους δείκτες μέτρων. Είναι στην κρίση του Κ-Μ αν θα τους ενσωματώσει στην έκθεση της ex ante αξιολόγησης για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρουσίαση: Μιράντα Θεοδωροπούλου Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ - Στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google