Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.4 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.4 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.4 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας

2 Τρόπος δημιουργίας και υποβολής εγγράφων για ένα δίκτυο συνεργασίας περιλαμβάνει διαδικασίες που άπτονται δύο κύριων ζητημάτων:  το πρώτο έχει ουσιαστικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό, των στόχων, των δραστηριοτήτων και των πόρων για κάθε συνεργαζόμενο φορέα  το δεύτερο έχει επίσημο χαρακτήρα και αφορά την τεκμηρίωση (η οποία απαιτείται από τους υποβάλλοντες αλλά και μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων) η οποία αποδεικνύει τις συμφωνίες

3 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Ο τρόπος διοίκησης του δικτύου θα πρέπει να έχει, υποθετικά τουλάχιστον, καθοριστεί σαφώς για τη θετική λειτουργία του δικτύου  οι διάφορες δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των συνεργαζόμενων

4 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Το έντυπο της αίτησης απαιτεί πληροφορίες σχετικά:  την οργάνωση του δικτύου  τους ρόλους κάθε συνιστώντος μέλους στα διάφορα πακέτα εργασιών (υποέργα)  την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση των ενεργειών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων Επιπλέον, το έντυπο ζητά πληροφορίες:  για τον τρόπο με τον οποίο συστάθηκε το δίκτυο  για τις παγιωμένες συμφωνίες  για την προηγούμενη εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων

5 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Επιστολή προθέσεων στο πρόγραμμα κινητικότητας Στο πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci, οι διαδικασίες απαιτούν από κάθε συνεργαζόμενο να συντάξει και να υπογράψει μια επιστολή προθέσεων με τρόπο συναφή προς τη Δέσμευση Ποιότητας για την Κινητικότητα. Η δέσμευση είναι μια λεπτομερής δήλωση για τους ρόλους, τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην κινητικότητα (αποστέλλων, μεσολαβών, φιλοξενών).

6 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Για τους αποστέλλοντες οργανισμούς θα πρέπει να παρέχονται περιγραφές:  των στόχων του σταδίου κατάρτισης όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν  της Χώρας ή των Χωρών προορισμού, με προδιαγραφές για το χρονικό πλαίσιο της κινητικότητας, για τους φιλοξενούντες οργανισμούς και για το γενικό πρόγραμμα  της μεθοδολογίας και των διαδικασιών για την επιλογή των εκπαιδευόμενων  των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για τους μαθητευόμενους, σε συνεργασία με τους φιλοξενούντες συνεργάτες, οι οποίες έχουν σκοπό τη παροχή πληροφοριών για τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της Χώρας φιλοξενίας των αποδεκτών (αυτό περιλαμβάνει την προπαρασκευαστική εκμάθηση ξένης γλώσσας)  των διαδικασιών για τη συμφωνία κατάρτισης με τους φιλοξενούντες συνεργάτες  τις διαδικασίες οργάνωσης και μέριμνας που σχετίζονται με την κινητικότητα  των μεθόδων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

7 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Όσον αφορά τον φιλοξενούντα οργανισμό, αυτός θα πρέπει να δηλώσει τη δέσμευσή του για:  την παροχή υποστήριξης στους σπουδαστές για την κατανόηση του τοπικού πολιτισμού και των τρόπων σκέψης των κατοίκων της χώρας φιλοξενίας  τον έλεγχο της ασφαλιστικής επάρκειας των φιλοξενούντων  τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους σε συνεργασία με τον αποστέλλοντα οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές ανάγκες των σπουδαστών  τον καθορισμό του επόπτη και των καθηκόντων του  την εξέταση των ζητημάτων επιμελητείας και των πρακτικών πλευρών της δραστηριότητας κατάρτισης.

8 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Ο πιθανός μεσολαβών οργανισμός δεσμεύεται να:  συνεργαστεί με τη Χώρα φιλοξενίας για την επιλογή των εταιρειών και των ιδρυμάτων για την κατάρτιση  συνεργαστεί με τον αποστέλλοντα οργανισμό σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες  συνεργαστεί για την διάδοση των αποτελεσμάτων και για τις δημόσιες ανακοινώσεις

9 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Οι συνεργασίες συνομολογούνται με έντυπα συμφωνιών όπως συμβάσεις, πρωτόκολλα, συμβόλαια, και οι εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες έχουν δηλωθεί ήδη στο έντυπο της αίτησης και στην επιστολή προθέσεων, κατοχυρώνονται μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσης.

10 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Ούτε οι Εθνικές Υπηρεσίες ούτε η Επιτροπή της ΕΕ παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τις διατάξεις τέτοιων τύπων συμφωνιών – παρ' όλα αυτά είναι προφανές ότι κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να παραλειφθούν:  τα πλήρη στοιχεία αναφοράς (τομέας του προγράμματος, τίτλος, κωδικός αναγνώρισης) για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (χορηγία)  μια αναφορά των εμπλεκόμενων μερών  τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών. Είναι χρήσιμο, σε αυτό το σημείο να περιγράφονται περιληπτικά η παρέμβαση κινητικότητας, οι αποδέκτες, τα περιεχόμενα, ο τύπος της κατάρτισης και οι ρόλοι του κάθε συμμετέχοντα στο διάβημα  τα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ροή (προπληρωμές, αποπληρωμές...), τον οικονομικό έλεγχο, τις εγγραφές στα αρχεία  οι στρατηγικές για τη συνεργασία  οι πρακτικές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των στόχων που επιτεύχθηκαν  το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των στόχων.

11 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας Περιεχόμενα:  Απαιτούμενα έγγραφα για την επισημοποίηση του δικτύου: φάσεις και επίπεδα λεπτομερειών  Συμπληρωματικά έγγραφα  Δέσμευση για Ποιοτική Κινητικότητα


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 3.4 Τρόπος δημιουργίας και επισημοποίησης του διακρατικού δικτύου συνεργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google