Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα:
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα: «Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε περιβάλλον moodle και wiki και εφαρμογή στη διδασκαλία της Φυσικής». Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Αλεξάνδρα Σάτμαρη (A.M.5260) Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Μαρία Ραγκούση

2 Βασικοί άξονες εργασίας
Συνεργατική Μάθηση

3 Στόχος της εργασίας Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλά σχεδιασμένο παιδαγωγικό σενάριο, έχοντας ως βάση τη χρήση δύο ηλεκτρονικών εργαλείων, της πλατφόρμας moodle και του διαδικτυακού συνεργατικού εργαλείου wiki, και στη συνέχεια πώς, βάσει αυτού του σεναρίου, μπορεί να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, που θα προωθεί την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργανωμένων σε ομάδες μαθητών και την, εν τέλει, επίτευξη κοινών στόχων, την από κοινού δηλαδή οικοδόμηση της γνώσης, τη Συνεργατική μάθηση.

4 Συνεργατική Μάθηση Η Συνεργατική Μάθηση είναι« ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων.» (Χαραλάμπους Ν., 2000) Η Συνεργατική Μάθηση (Collaborative learning) διαφέρει: Από την ανταγωνιστική και την εξατομικευμένη δομή της τάξης Από την απλή μαθητική ομάδα Από τη Συμπρακτική Μάθηση (cooperative learning)

5 Βασικά στοιχεία της Συνεργατικής Μάθησης
Ένα πρόβλημα προς επίλυση, έναν κοινό στόχο Μικρή (2-6 μέλη) ανομοιογενής ως προς τη σύνθεση ομάδα Αλληλεπίδραση και Αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών Διαρκής εξάσκηση στις Συνεργατικές δεξιότητες Συνεργατική Μάθηση Προσωπική αλλά και συλλογική ευθύνη Διάκριση ρόλων-Καταμερισμός καθηκόντων Δημιουργική επικοινωνία Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία Αξιολόγηση ατομική αλλά και ομαδική Συμβουλευτικός ρόλος δασκάλου Ενεργή συμμετοχή των μαθητών

6 Πλεονεκτήματα Συνεργατικής Μάθησης
Ακαδημαϊκά (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, προώθηση ικανοτήτων επικοινωνίας, ενεργή εμπλοκή μαθητών και αύξηση κινήτρων μάθησης, καλύτερη οργάνωση σκέψης εξηγώντας ο ένας στον άλλο κ.ά) Συναισθηματικά (ικανοποίηση από την ενεργό εμπλοκή, αύξηση αυτοεκτίμησης,κ.ά) Κοινωνικά (ανάληψη ρόλων παρόμοιων με αυτών της κοινωνίας, μαθητική αυτονομία, μπαίνουν στην οπτική του άλλου)

7 Θεωρητικό πλαίσιο στήριξης της Συνεργατικής Μάθησης
Κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση- J.Piaget «Αυτό το σοκ στη σκέψη μας που προέρχεται από την επαφή μας με τους άλλους» Η σύγκρουση αυτή, συμβαίνει όταν η άποψη ενός παιδιού έρχεται σε αντίθεση με την άποψη των άλλων παιδιών ή διαψεύδεται από τα ίδια τα γεγονότα. Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του L. Vygotsky «Η μάθηση θεωρείται ως κοινωνική και συνεργατική δραστηριότητα, η οποία διευκολύνεται μάλλον παρά κατευθύνεται από τον/την εκπαιδευτικό» Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Η θεωρία της Εγκατεστημένης μάθησης (situated learning) Η γνώση είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, όπου δηλαδή θα περιλαμβάνεται σε εμπειρικές συνθήκες Η μάθηση απαιτεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ομαδική συνεργασία

8 Ηλεκτρονική Μάθηση Χρησιμοποιούμε τον όρο ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) εννοώντας οτιδήποτε αφορά στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρακτικές της ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση συνδυάζει τις τεχνικές της ηλεκτρονικής μάθησης με υπολογιστές καθώς και τα τηλεματικά δίκτυα: διαδίκτυο, δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνίες. Ασύγχρονη Σύγχρονη Εξ αποστάσεως ή Υβριδική (Blended ή Hybrid learning)

9 Συνεργατική Μάθηση και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ανάπτυξη διάφορων συστημάτων και εργαλείων που έχουν σκοπό να προωθήσουν τη μάθηση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων: «Συστήματα Συνεργατικής Μάθησης μέσω Υπολογιστή» ( Computer Supported Collaborative Learning Systems, CSCL) …Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν ένα πλούσιο, διαμοιραζόμενο εικονικό χώρο εργασίας, όπου οι αλληλεπιδράσεις δε συμβαίνουν μόνο μεταξύ ατόμων και τεχνολογίας αλλά ως διαπροσωπική επικοινωνία πολλών προς πολλούς ανθρώπους που μοιράζονται έναν κοινό στόχο. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να διευκολυνθούν και να ρυθμιστούν από ένα συντονιστή-εκπαιδευτή». (Lotus White Paper) Xρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Eστιάζουν στο «τι επικοινωνείται» και O στόχος είναι η στήριξη των μαθητευόμενων στο να μάθουν στα πλαίσια της ομάδας. Διάκριση συνεργατικής χρήσης της τεχνολογίας και συνεργατικής τεχνολογίας.

10 Κατηγοριοποίηση συνεργατικών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης
Βάσει τόπου και χρόνου (σύγχρονα, ασύγχρονα, από απόσταση, πρόσωπο με πρόσωπο) Βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών (αυτόνομες εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές) Βάσει του είδους της παρεχόμενης πληροφορίας (κειμενικά, συστήματα πολυμέσων)

11

12 Τέσσερις μεγάλες κατηγορίες συνεργατικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης
Διαδικτυακά εργαλεία (chat tools, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα λήψης αποφάσεων, εργαλεία τηλεδιάσκεψης,wikis) Oλοκληρωμένες πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και που ενσωματώνουν εργαλεία CSCL (CENTRA, το FirstClass, το BSCW, WebCt, moodle) Groupware-CSCW (Lotus Notes, το TeamFocus και το Teamware, Synergeia) Εξειδικευμένα συστήματα συνεργατικής μάθησης (CSILE, Knowledge Forum, CoVis κ.ά.

13 Γιατί η συγκεκριμένη ενότητα του συγκεκριμένου μαθήματος;
Παράδειγμα υλοποίησης: Διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής «Ο βρασμός» Γιατί η συγκεκριμένη ενότητα του συγκεκριμένου μαθήματος; Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ενδιαφέρον και θέληση για ενεργοποίηση σε ατομικό και σε συνεργατικό επίπεδο και η καλλιέργεια ομαδικού και συλλογικού πνεύματος εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων

14 Η συνεργασία στο μάθημα των Φυσικών επιστημών βοηθά ουσιαστικά στην κατάκτηση της επιστημονικής νοοτροπίας από μέρους των μαθητών Για τη μελέτη του φαινόμενου του βρασμού, απαιτείται η εκτέλεση πειραμάτων που χαρακτηρίζονται από επικινδυνότητα αλλά και δυσκολία, καθώς η κατανόηση των ενεργειακών μεταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του βρασμού ενός υγρού δεν είναι εύκολη για ένα μαθητή του Δημοτικού

15 Εργαλεία Moodle: Είναι ένα ανοιχτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Open Sourse Course Management System- CMS) γνωστό και ως Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (LMS) ,ως Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον site ( Virtual learning Environment –VLE) ή ως ηλεκτρονική πλατφόρμα. Λέγοντας «Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων" (CMS) αναφερόμαστε σε εφαρμογές που προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διαδικτυακού μαθήματος. Wiki: «ένα ελεύθερα επεκτεινόμενο σύνολο ιστοσελίδων, ένα υπερκειμενικό σύστημα για αποθήκευση και τροποποίηση πληροφοριών, μια βάση δεδομένων, όπου κάθε σελίδα μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί από οποιοδήποτε χρήστη με ένα φυλλομετρητή που δίνει τη δυνατότητα χρήσης φορμών» (Leuf & Cunningham,2001) Ανήκει στο WEB 2.0, το διαδίκτυο «δεύτερης γενιάς», δηλαδή το πέρασμα από την παθητική πρόσληψη της πληροφορίας στην ενεργή συμμετοχή για τη δημιουργία της.

16 Ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle
Wiki (Pbworks) Φιλοσοφία Κοινωνικός εποικοδομισμός Κοινωνικός εποικοδομισμός, Συνεργατική μάθηση Web 2.0. (ενεργή συμμετοχή για τη δημιουργία της πληροφορίας) Κόστος υπηρεσιών Open source- Εντελώς δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό και αναγκαιότητα αναβάθμισης. Open source. Παρέχονται εντελώς δωρεάν ορισμένα προγράμματα, αλλά με περιορισμούς, που αίρονται με αναβάθμιση μέσω πληρωμής. Τεχνογνωσία Απαιτεί ορισμένες τεχνικές γνώσεις για την εγκατάστασή του και λειτουργία του σε έναν server. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τη δημιουργία και λειτουργία τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτείται ένας server για να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου λογισμικού στον υπολογιστή του μαθητή παρά μόνο η χρήση ενός web browser. Oρισμένα wikis φιλοξενούνται από τους servers των υπηρεσιών του wiki . Δεν απαιτείται εγκατάσταση κάποιου λογισμικού στον υπολογιστή του μαθητή παρά μόνο η χρήση ενός web browser.

17 Βαθμοί πρόσβασης Παρέχεται ένα κλειδί στα μέλη-συμμετέχοντες του μαθήματος. Δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις στο ρόλο των μαθητών. Παρέχεται κλειδί ασφαλείας στα μέλη. Υπάρχει η δυνατότητα διαβαθμίσεων στο ρόλο των μελών Αλληλεπίδραση Παρέχονται εργαλεία για την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και δίνεται η δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου. Ωστόσο, δεν μπορούν να διαμορφώσουν όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του μαθήματος. Το περιεχόμενο προέρχεται από τους χρήστες του. Όλοι μπορούν να είναι συνδημιουργοί όλων των σελίδων. Δυνατότητα παράθεσης σχολίων σε κάθε σελίδα. Επικοινωνία Εργαλεία σύγχρονης – ασύγχρονης επικοινωνίας Δυνατότητα για σύγχρονη- ασύγχρονη επικονωνία. Οργάνωση μαθησιακού περιεχομένου Παρέχεται η δυνατότητα για μια γραμμική οργάνωση της ύλης, προσφέροντας στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να οργανώσει τη διδασκαλία του, με τρόπο παρόμοιο προς την παραδοσιακή. Υπάρχει οργανωμένη διεπιφάνεια προσβάσιμη μόνο από τον καθηγητή για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού υλικού στο κεντρικό μενού. Υποστήριξη multimedia. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης video παρά μόνο μέσω υπερσύνδεσης με το αντίστοιχο αρχείο ή ιστοσελίδα όπου περιέχεται. Είναι δυναμικό εργαλείο και μη γραμμικό. Η φιλοσοφία του διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας. Απαιτείται προσπάθεια από μέρους του εκπαιδευτικού (καλοσχεδιασμένο σενάριο) ώστε να δομήσει τη διδασκαλία και να καθοδηγήσει τους μαθητές. Υποστήριξη multimedia με τη δυνατότητα της εύκολης ενσωμάτωσης video, μέσω κώδικα.

18 Αξιολόγηση Παρέχονται πολλές δυνατότητες: όπως δημιουργία κουίζ, υποβολή εργασιών online ή εκτός σύνδεσης, κ.ά. Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας. Βιβλίο βαθμολογίας Δεν παρέχονται ειδικά εργαλεία (αυτό-)αξιολόγησης. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της επισκεψιμότητας και συμβολής του κάθε μέλους χάρη στο σχετικό αρχείο καταγραφής.

19 Γιατί αυτά τα εργαλεία;
Υπηρετούν πιστά τη φιλοσοφία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, στην οποία στηρίζεται η συνεργατική μάθηση. Διαθέσιμα δωρεάν Διαδικτυακά εργαλεία Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο συνδυασμός τους υπηρετεί την άποψη πως η μάθηση είναι τόσο προσωπική όσο και κοινωνική υπόθεση. Το moodle: Γραμμική παρουσίαση της ύλης Προσομοίώση παραδοσιακής διδασκαλίας, παρέχοντας και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους και με το διδάσκοντα Εργαλεία αξιολόγησης Το wiki: Μη γραμμικά δομημένο Δυνατότητα για συνδημιουργία όλων των σελίδων του Καθαρά μαθητοκεντρική δομή

20 Σχεδιασμός της διδασκαλίας
Προαπαιτούμενη γνώση Διδακτικοί στόχοι Οργάνωση τάξης: συνεργατική δομή Προτεινόμενος χρόνος: 6 διδακτικές ώρες Διδακτική προσέγγιση

21 Προαπαιτούμενη γνώση: Για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές:
Να έχουν διδαχθεί τις έννοιες θερμότητα και θερμοκρασία Να γνωρίζουν τις τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεή, υγρή, αέρια) Να γνωρίζουν την έννοια της εξάτμισης Να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή Να έχουν ασκηθεί σε δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και συλλογικής εργασίας

22 Διδακτικοί στόχοι : Μετά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας αναμένεται οι μαθητές να είναι σε θέση: Να αναφέρουν ότι την αλλαγή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε αέρια, όταν αυτή γίνεται σε όλο τον όγκο του υγρού, την ονομάζουμε βρασμό. Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το νερό βράζει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (100 βαθμούς Κελσίου) η οποία είναι σταθερή. Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το σημείο βρασμού του νερού δεν εξαρτάται από την ποσότητα του νερού και από την ένταση της θέρμανσης. Να αναφέρουν ότι η θερμοκρασία βρασμού είναι σταθερή και χαρακτηριστική για κάθε καθαρή ουσία. Να διακρίνουν το φαινόμενο του βρασμό από αυτό της εξάτμισης. Ο κάθε μαθητής να είναι σε θέση να εκπροσωπήσει την ομάδα του και να δικαιολογήσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό προέκυψε μέσω της συλλογικής εργασίας. Να είναι σε θέση έπειτα από συζήτηση και συνεργασία να καταλήγουν στην κοινή διατύπωση των προβλέψεων και των συμπερασμάτων τους.

23 Διδακτική προσέγγιση Το υλικό έχει αναπτυχθεί βάσει του Διδακτικού μοντέλου της Εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκαλία της Φυσικής (Βρίσκεται στην καρδιά της εποικοδόμησης, προωθεί τη συνεργατική μάθηση) Στηρίζεται στις αρχικές- λανθασμένες- αντιλήψεις των μαθητών. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο και την κοινή διαπραγμάτευση των απόψεών τους να οδηγηθούν σε αδιέξοδο έπειτα από την πειραματική επαλήθευση των ιδεών τους και να εγκαταλείψουν τις παλαιές τους ιδέες, έναντι των νέων που πλησιάζουν στο επιστημονικό πρότυπο. Αυτό γίνεται αφού προκληθεί στα παιδιά ενδοπροσωπική σύγκρουση (γνωστική σύγκρουση) ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις ιδέες των ίδιων αλλά και κοινωνικογνωστική σύγκρουση αντιμετωπίζοντας και τις ιδέες των άλλων.

24

25 Γενικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού
Πρόσβαση στο υλικό μέσω Διαδικτύου. Προτείνεται το μοντέλο της μικτής ή υβριδικής εκπαίδευσης (blended ή hybrid learning) Η διδασκαλία είναι δομημένη κατά τρόπο που να μπορεί να στηρίξει και την εξ ολοκλήρου από απόσταση μάθηση Ασύγχρονα εργαλεία, αλλά με σύγχρονη χρήση (ενσωμάτωση chat) Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι αναπτυγμένο σε πολυμεσική μορφή (σαφείς αναπαραστάσεις, μείωση κινδύνων, διευκόλυνση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αύξηση κινήτρων)

26 Γενική περιγραφή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle
Λειτουργεί ως το «Εικονικό Εργαστήριο Φυσικής» των μαθητών, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν τις προσομοιώσεις των σχετικών με την ενότητα του Βρασμού πειραμάτων. Οδηγίες για συνεργατικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο εργαλείο wiki (το επισκέπτονται μέσω ενός link) Δραστηριότητες (αυτό-)αξιολόγησης. Πραγματοποίηση της Φάσης προσανατολισμού, Αναδόμησης Ιδεών, Εφαρμογής και Αξιολόγησης.

27 Γενική περιγραφή Το διαδικτυακό εργαλείο wiki
Λειτουργεί ως χώρος συνεργατικής εργασίας των μαθητών και Ως ένα είδος «συλλογικής μνήμης» της διαδικασίας της από κοινού μαθήσεώς τους. Εκφράζουν εδώ από κοινού τις ιδέες τους, με σύγχρονες συζητήσεις που πραγματοποιούνται με το εργαλείο ηλεκτρονικών συζητήσεων (chat) που έχει ενσωματωθεί στο wiki Πραγματοποίηση της Φάσης της Ανάδειξης των Ιδεών και της Ανασκόπησης.

28 Πώς προωθείται η συνεργασία μέσα από το υλικό που αναπτύχθηκε

29 Βασικά σημεία- Προϋποθέσεις της Συνεργατικής Μάθησης
Πώς επιτεύχθηκαν στο παρόν παράδειγμα Μια μικρή ανομοιογενής ως προς τη σύνθεση ομάδα, κατά προτίμηση 4 ατόμων Ο διδακτικός σχεδιασμός απευθύνεται σε τέσσερις ομάδες των 4 ατόμων. Το wiki περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες έχουν ως διακριτικό τους ένα χρώμα: κόκκινη ομάδα, κίτρινη, μπλε, πράσινη και η ομάδα όλης της τάξης. Επιπλέον, το moodle είναι δομημένο κατά τρόπο που οι συμμετέχοντες να είναι χωρισμένοι σε ομάδες και να εργάζονται μόνο για την ομάδα, έχοντας όμως τη δυνατότητα να δουν και τις άλλες ομάδες

30 Ένα πρόβλημα προς επίλυση, που θα αποτελέσει και τον κοινό στόχο.
Σε όλες τις δραστηριότητες τόσο στο moodle όσο και στο wiki, τα μέλη κάθε ομάδας καλούνται να απαντήσουν συλλογικά, ως μια ομάδα στα ερωτήματα που τους τίθενται (ανάδειξη των ιδεών τους, εκτέλεση πειραμάτων, καταγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων κτλ) υπό μορφή προβληματικής κατάστασης. Καταμερισμός της εργασίας- Διάκριση ρόλων αλλά συλλογικό αποτέλεσμα. (Ατομική και συλλογική ευθύνη) Οι οδηγίες που τους παρέχονται στο moodle και στο wiki τους υπενθυμίζουν να αναλαμβάνουν ξεχωριστούς ρόλους ο καθένας, συμμετέχοντας όμως όλοι στο κοινό έργο. Στο wiki υπάρχει η σελίδα του «Ημερολογίου», που τους υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει επίσης η σελίδα «Η ερώτηση της εβδομάδας για τη Φυσική» και η σελίδα «Βιογραφίες επιστημόνων» όπου καλείται κάθε ομάδα μια φορά την εβδομάδα , να θέσει στις υπόλοιπες ομάδες μια ερώτηση και να καταγράψει τη βιογραφία του επιστήμονα της ενότητας, αντιστοίχως. Υπάρχει έτσι καταμερισμός της εργασίας, ατομική και συλλογική ευθύνη (όλοι πρέπει να βοηθήσουν), αλλά και ταυτόχρονα οι μαθητές γίνονται συνδημιουργοί του μαθήματος. Αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών Επιτυγχάνεται διαμέσου των κοινών στόχων, της κατανομής ρόλων και της συζήτησης που παρακινούνται να πραγματοποιούν προτού εκτελέσουν κάποια από τις δραστηριότητες. Η συζήτηση γίνεται διαμέσου των ηλεκτρονικών εργαλείων chat που ενσωματώθηκαν και στο moodle και στο wiki. Eπίσης, στο moodle υπάρχει και forum (Ομάδα συζητήσεων) για έκφραση αποριών

31 Συνδυασμός εξατομίκευσης και
συνεργασίας Υπάρχουν δραστηριότητες ατομικές και στα δύο περιβάλλοντα, αλλά και, κυρίως, ομαδικές. Υπάρχουν επίσης και προτροπές για ανάληψη ατομικής πρωτοβουλίας. Ακόμη, στο moodle, υπάρχουν και εργασίες αυτοαξιολόγησης. Αποκέντρωση της εξουσίας στην τάξη Ο ρόλος του δασκάλου είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Απλώς παρέχει οδηγίες και παρακινεί τους μαθητές να προβούν στις κατάλληλες δράσεις. Μάλιστα, προσωποποιείται σε δύο ήρωες, το «Θερμομετρούλη» και τη «Θερμομετρούλα», ώστε να παρακινηθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. Από την άλλη, οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι οι ίδιοι για ένα μέρος της εργασίας τους, καθώς αναλαμβάνουν και δημιουργούν αυτοί αποκλειστικά το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων στο wiki. Αξιολόγηση ατομική και ομαδική καθώς και του κλίματος που επικράτησε. Υπάρχουν εργασίες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης στο moodle, ενώ στο wiki μπορεί να υπάρξει αναφορά όλων των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από μέρους των μαθητών (αρχείο καταγραφής δράσεων – επισκεψιμότητας) και να αποτιμηθεί έτσι και το κλίμα συνεργασίας.

32 Συζήτηση- Διάλογος Το στοιχείο αυτό κυριαρχεί σε όλες τις δραστηριότητες. Οι μαθητές πρέπει να συζητήσουν , να διαπραγματευτούν τα ερωτήματα που τίθενται, τόσο μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας όσο και οι ομάδες μεταξύ τους. Αυτό γίνεται με τα εργαλεία chat. Επίσης, με την Ομάδα συζητήσεων (forum) στο moodle, όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει κάποια απορία του και να λάβει απάντηση από το διδάσκοντα ή τους συμμαθητές του. Το γεγονός μάλιστα ότι η συζήτηση γίνεται μέσω γραπτής επικοινωνίας, βοηθά να αντιδρούν καλύτερα τόσο στις δικές τους όσο και στις ιδέες των άλλων και ταυτόχρονα να μοιράζονται τις γνώσεις τους. (Προσφέρονται λοιπόν πολλαπλές ζώνες επικείμενης ανάπτυξης). Συζήτηση και Ανατροφοδότηση για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν Υπάρχει στο wiki συγκεκριμένη σελίδα με σκοπό να συζητηθούν και να καταγραφούν οι προηγούμενες, οι νέες απόψεις αλλά κυρίως το πώς οι πρώτες άλλαξαν, ως μια μεταγνωστική διαδικασία.

33 Συμπεράσματα Πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης των συνεργατικών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης στη διδακτική πράξη και ειδικότερα, στη διδασκαλία της Φυσικής. Σίγουρα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού που παράχθηκε μέσα σε συνθήκες διδασκαλίας. Ωστόσο, έχοντας ως στήριγμα το θεωρητικό πλαίσιο της Συνεργατικής Μάθησης και με την πεποίθηση ότι οι Νέες Τεχνολογίες είναι το εργαλείο που μπορεί, εφόσον αξιοποιηθεί κατάλληλα και στα πλαίσια ενός καλού εκπαιδευτικού σεναρίου, να κάνει τη διδακτική διαδικασία ποιοτικότερη, κρίνεται σκόπιμη η συστηματική μεθόδευση και άλλων προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση.


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google