Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA: HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Εθνικοί Εκπρόσωποι: Κα Όλγα Στεργίου, ΓΓΕΤ Καθ. Δώρος Θεοδώρου, Ε.Μ.Π. Εθνικό Σημείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA: HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Εθνικοί Εκπρόσωποι: Κα Όλγα Στεργίου, ΓΓΕΤ Καθ. Δώρος Θεοδώρου, Ε.Μ.Π. Εθνικό Σημείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA: HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Εθνικοί Εκπρόσωποι: Κα Όλγα Στεργίου, ΓΓΕΤ Καθ. Δώρος Θεοδώρου, Ε.Μ.Π. Εθνικό Σημείο Επαφής: Κα Εύη Αφεντάκη, ΓΓΕΤ, Κα Πέννυ Πατρινού, ΕΚΤ Εμπειρογνώμονες: Καθ. Ελένη Σαββάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης Καθ. Λάμπης Μπανιωτόπουλος, Α.Π. Θεσσαλονίκης Καθ. Βασίλης Ρούσσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ HRM «Να παράσχει ευρεία υποστήριξη για την ανάπτυξη άφθονων και δυναμικών ανθρώπινων πόρων διεθνούς κύρους στο Ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εγγενή διεθνή διάσταση της έρευνας»  Ανοικτός, “bottom up” χαρακτήρας  Κύριο κριτήριο επιλογής : επιστημονική αριστεία  Συνέχεια (HCM  TMR  IHP  HRM)  Πληθώρα δράσεων και μέτρων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 1.Δράσεις κινούμενες από φιλοξενούντες οργανισμούς (host- driven actions) 1.1. Δίκτυα επιμόρφωσης μέσω έρευνας (Marie Curie Research Training Networks)  ~10 εργαστήρια από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες  δομημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω ερευνητικής συνεργασίας  αποδέκτες: κυρίως ερευνητές στο αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας τους (early-stage researchers:  4 χρόνια μετά δίπλωμα) από εντός ή εκτός ΕΕ  διάρκεια δικτύου  4 έτη  προϋπολογισμός δικτύου 0.8 – μερικά εκατομ. € 1.2. Υποτροφίες φιλοξενίας για επιμόρφωση μέσω έρευνας σε αρχικό στάδιο (Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training)  1 ή  3 ερευνητικά ιδρύματα (τα 2 από ΕΕ) παρέχουν δομημένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών  επιμορφούμενοι: ερευνητές στο αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας τους προερχόμενοι από άλλες χώρες, εντός ή εκτός ΕΕ  διάρκεια  4 έτη. Διάρκεια απασχόλησης ερευνητή  3 έτη  προϋπολογισμός σχήματος 0.3 – 2 εκατομ. €. ~10 νέοι ερευνητές/σχήμα

4 1.Δράσεις κινούμενες από φιλοξενούντες οργανισμούς (host- driven actions) 1.3. Υποτροφίες φιλοξενίας για τη μεταφορά γνώσης (Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge)  υποβάλλονται από ερευνητικούς οργανισμούς ΕΕ που επιθυμούν ν’αναπτύξουν νέες γνωστικές περιοχές  φιλοξενία έμπειρων ερευνητών (  4 έτη από δίπλωμα, κάτοχοι Ph.D.)  διάρκεια έργου:  4 έτη. Διάρκεια απασχόλησης ερευνητή  2 έτη  προϋπολογισμός έργου 0.1 – 1 εκατομ. €. ~ 7 ανθρωποέτη/έργο  2 κατηγορίες: * Σχήμα Ανάπτυξης (Marie Curie Development Scheme) Προτεραιότητα σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Μπορεί να περιλαμβάνει αποστολή προς άλλη χώρα και επάνοδο. * Σχήμα Στρατηγικής Συνεργασίας Βιομηχανίας – Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership Scheme) Υ ποβάλλεται από κοινού από  2 ιδρύματα σε διαφορετικές χώρες. Aνταλλαγή προσωπικού με σκοπό συνεργασία, start-ups, spin-offs, κλπ.

5 1.Δράσεις κινούμενες από φιλοξενούντες οργανισμούς (host- driven actions) 1.4. Συνέδρια και μαθήματα επιμόρφωσης (Marie Curie Conferences and Training Courses)  2 κατηγορίες: * Σειρές εκδηλώσεων (Marie Curie Series of Events)  4 εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη,  150 συμμετέχοντες/εκδήλωση. 1 ή περισσότεροι οργανωτές. Στόχος: κυρίως η συμμετοχή ερευνητών σε αρχικό στάδιο (pre-doc). Προϋπολογισμός: 0.25 – 1 εκατομ. €. Marie Curie Conferences – Marie Curie Training Courses * Μεγάλα Συνέδρια ( Marie Curie Large Conferences) Ένα επιστημονικό/τεχνολογικό συνέδριο δοεθνούς κύρους.  150 συμμετέχοντες (τυπικός αριθμός 400). Τυπικός προϋπολογισμός: 50 000 €.

6 2. Δράσεις κινούμενες από άτομα (individual-driven actions) 2.1. Ενδο-Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (Marie Curie Ιntra-European Fellowships)  έμπειροι (  4 έτη από δίπλωμα, κάτοχοι Ph.D.) ερευνητές αναλαμβάνουν ερευνητικό έργο σε άλλη χώρα της ΕΕ  διάρκεια 1-2 έτη  προϋπολογισμός 60-180 k €/ερευνητή. 2.2. Διεθνείς υποτροφίες προς εξερχομένους (Marie Curie Outgoing International Fellowships)  προτείνοντες: έμπειροι ερευνητές από την ΕΕ σε συνεννόηση με ερευνητικούς οργανισμούς της ΕΕ  φάση αρχικής επιμόρφωσης: μετάβαση για 1-2 έτη σε τρίτη χώρα  φάση επανένταξης: επιστροφή για 0.5-1 έτος σε ερευν. οργανισμό  προϋπολογισμός: 120-240 k€ / ερευνητή 2.3. Διεθνείς υποτροφίες προς εισερχομένους (Marie Curie Incoming International Fellowships)  προτείνοντες: έμπειροι ερευνητές από τρίτες χώρες  εργασία για 1-2 έτη σε ερευνητικό οργανισμό της ΕΕ  ενδεχόμενη επανένταξη σε ερευν. οργανισμό της χώρας προέλευσης  προϋπολογισμός: 72-185 k€ / ερευνητή

7 3. Πρoαγωγή και Αναγνώριση Αριστείας (excellence promotion and recognition) 3.1. Επιχορηγήσεις Αριστείας (Marie Curie Excellence Grants)  υποστήριξη για τη δημιουργία νέας ερευνητικής ομάδας υψηλής ποιότητας μέσα σε οργανισμό της ΕΕ  προτείνοντες: αρχηγός της ομάδας και ερευνητικός οργανισμός  αρχηγός και μέλη της ομάδας μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας  διάρκεια έργου  4 έτη, προϋπολογισμός έργου 0.8-1.6 εκατομ. € 3.2. Βραβεία Αριστείας (Marie Curie Excellence Awards)  5 βραβεία / έτος, καθένα ύψους 50 k €  Υποψήφιοι: ερευνητές που έχουν τύχει υποστήριξης για  1 έτος μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας 3.3. Έδρες (Marie Curie chairs)  μετάβαση έμπειρου ερευνητή για έρευνα και διδασκαλία σε φιλοξενούντα οργανισμό εκτός της χώρας όπου δραστηριοποιείται  φιλοξενών οργανισμός δεσμεύεται να παράσχει διοικητική υποστήριξη  ο κάτοχος της έδρας μπορεί νά είναι οποιασδήποτε εθνικότητας   70% πλήρους απασχόλησης για 1-3 έτη  Προϋπολογισμός 450 – 750 k € / έδρα

8 4. Μηχανισμοί Επανόδου και Επανένταξης (return and reintegration mechanisms) 4.1. Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις Επανένταξης (Marie Curie European Reintegration Grants)  υποστήριξη επιστροφής Ευρωπαίων ερευνητών από άλλες χώρες της ΕΕ και επανένταξής τους στο ερευν. δυναμικό της χώρας προέλευσης  προϋπόθεση: πρόσφατη συμμετοχή του ερευνητή σε δράση του προγράμματος κινητικότητας επί  2 έτη  δέσμευση του φιλοξενούντος οργανισμού ότι θα κρατήσει τον επιστρέφοντα επί  2 έτη  διάρκεια επιχορήγησης 1 έτος, προϋπολογισμός 40 k€ ανά ερευνητή 4.2. Διεθνείς Επιχορηγήσεις Επανένταξης (Marie Curie International Reintegration Grants)  υποστήριξη επιστροφής Ευρωπαίων ερευνητών από τρίτες χώρες και επανένταξή τους στο ερευνητικό δυναμικό της ΕΕ  προϋπόθεση: ερευνητική απασχόληση εκτός ΕΕ επί  5 έτη  δέσμευση του φιλοξενούντος οργανισμού ότι θα κρατήσει τον επιστρέφοντα επί  3 έτη  διάρκεια επιχορήγησης  2 έτη, προϋπολογισμός 80 k€ ανά ερευνητή

9 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ HRM  Άνοιγμα προς τρίτες χώρες * Marie Curie outgoing international fellowships (OIF) * Marie Curie incoming international fellowships (IIF) * Marie Curie international reintegration grants (IRG) * Marie Curie excellence grants (για ερευν. ομάδες) (EXT) * Host-driven schemes (περιλ. Networks) μπορούν να υποδέχονται ερευνητές από τρίτες χώρες (  30% προϋπ.)  Έμφαση σε pre-docs στα δίκτυα και στις ιδρυματικές υποτροφίες  Δίκτυα φιλοξενούντων οργανισμών στις ιδρυματικές υποτροφίες pre-doc (Euro-Ph.D.’s)

10 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ HRM  Ενίσχυση μηχανισμών επανένταξης, καταπολέμησης “brain drain” * Marie Curie international reintegration grants (IRG) * Μarie Curie excellence grants (προς νέες ερευνητικές ομάδες, ΕΧΤ) * Marie Curie chairs (EXC) * Eρευνητές που έχουν εργαστεί σε δίκτυα μπορούν να επωφεληθούν από European Reintegration Grants (ERG) * Προσπάθεια δέσμευσης των φιλοξενούντων οργανισμών για πιό μακροχρόνια σχέση προς τους φιλοξενουμένους  Βραβεία αριστείας προς άτομα * Marie Curie excellence awards (EXA)

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2003: 1.1.ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ (RTN) Σύνολο ΕU & υπό ένταξη & Ελληνική συνδεδ.χώρες Συμμετοχή EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 326 95 29% Εγκριθείσες προτάσεις 41 7 17% Ποσοστό Επιτυχίας 12.6% 7.4% Χρηματοδότηση, εκατομ. EUR 96.8 1.38 (εκτίμηση) 1.4% 4 προτάσεις με Έλληνες συντονιστές: δεν εγκρίθηκε καμμιά. 7 προτάσεις με ΕΛ συμμετοχή σε Reserve List, εκ των οποίων 2 (LIF, MAT) στην πρώτη και 1 (MAT) στη δεύτερη θέση του panel τους.

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2003: 1.1.ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ (RTN) EΛ 13 η βάσει % επιτυχίας, ανάμεσα σε ΒΕ και DK. Πιθανά αίτια: * Στροφή ενδιαφέροντος προς τα νέα εργαλεία του FP6 * Περιορισμένη πληροφόρηση για το HRM Ποσοστό επιτυχίας σε επίπεδο EU (12.6%) πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο υπό FP5 (37.3%) Mέσο μέγεθος νέων δικτύων (11 κόμβοι, 500 ανθρωπομήνες επιμόρφωσης, 3.3 εκατ. €) σημαντικά μεγαλύτερο από ό,τι υπό FP5 (8 κόμβοι, 270 ανθρωπομήνες επιμόρφωσης, 1.7 εκατ. €) * Έμφαση σε επιμόρφωση σε πρώϊμο στάδιο (EST) * Άνοιγμα προς τρίτες χώρες (μέχρι 30% προϋπολογισμού) * Προτάσεις προοριζόμενες για NoE υποβλήθηκαν την τελευταία στιγμή ως RTN

13 1.2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΡΩΪΜΟ ΣΤΑΔΙΟ (EST) Προτάσεις- Ιδρύματα- Προτάσεις- Ιδρύματα- σύνολο EU σύνολο EU ΕΛ συντον. EΛ συμμετ. Επιλέξιμες προτάσεις 706 1100 4 19 Εγκριθείσες προτάσεις 45 106 0 2 Ποσοστό Επιτυχίας 6.4% 9.6% 0% 10.5% Υπερβολικά υψηλό ενδιαφέρον συμμετοχής (oversubscription) σε επίπεδο EU. Ενδιαφέρον από ΕΛ σχετικά χαμηλό (1.7% ιδρυμάτων στις επιλέξιμες προτάσεις) Βάσει % επιτυχίας συμμετεχόντων ιδρυμάτων ΕΛ έρχεται 6 η, μετά τις ΙΕ (18.2%), FΙ (13.6%), DΕ (15.3%), ΒΕ (13.8%), UΚ (10.2%). Από πλευράς συντονισμού, η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στο UK. Ακολουθούν DE, FR, IT, BE, IE.

14 1.3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (ΤΟΚ) Προτάσεις- Προτάσεις- σύνολο EU ΕΛ ΕΛ/ΕU Επιλέξιμες προτάσεις 220 8 3.64% Εγκριθείσες προτάσεις 86 3 3.49% Ποσοστό Επιτυχίας 39.1% 37.5% Εγκεκριμένες ΕΛ προτάσεις στις περιοχές ENG («Δημόκριτος»), ΕΝV (ΕΘΙΑΓΕ), LIF (EIE). 51% των εγκεκριμένων προτάσεων EU προέρχονται από υπό ένταξη χώρες και 17% από LFRs. Εντυπωσιακή συμμετοχή και επιτυχία PL (68 υποβολές, 25 επιτυχίες). Πολύ χαμηλή συμμετοχή βιομηχανίας και SMEs, ακόμα και στο ειδικό υπο-μέτρο TOK-IAP.

15 1.4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (SCF-LCF) Σύνολο ΕU & υπό ένταξη & Ελληνική συνδεδ. χώρες Συμμετοχή EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 316 15 4.75% Εγκριθείσες προτάσεις 31 2 6.45% Ποσοστό Επιτυχίας 9.8% 13.3% 7 προτάσεις με Έλληνες συντονιστές, εγκρίθηκαν 2 (ΙΤΕ/ΙΗΔΛ, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) ΕΛ δεύτερη μεταξύ των 15 κρατών-μελών ΕΕ με βάση % επιτυχίας, μετά το ΒΕ Τάση χρηματοδότησης μικρότερου αριθμού προτάσεων, καθεμιά από τις οποίες αφορά σε μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων, σε σύγκριση με FP5. Μέσος όρος 9 εκδηλώσεων ανά επιτυχή πρόταση.

16 2.1. ΕΝΔΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (IEF) Σύνολο ΕU & υπό ένταξη & Έλληνες συνδεδ. χώρες Υποψήφιοι EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 1672 42 2.51% Εγκριθείσες προτάσεις 394 8 2.03% Ποσοστό Επιτυχίας 23.6% 19.0% Μειωμένο ενδιαφέρον Ελλήνων για μεταδιδακτορική έρευνα εκτός ΕΛ. Προορισμοί επιτυχών ΕΛ υποψηφίων: FR (3), UK (2), DE (2), ES (1) Πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας προτάσεων για φιλοξενία σε ΕΛ ιδρύματα (μόνον μία από 18 προτάσεις επιτυχής, ES  ΕΛ): Πρόβλημα στην προσέλκυση υποψηφίων υψηλής ποιότητας. Πιθανά αίτια: γλώσσα, περιορισμένη διεθνής φήμη Πρώτη χώρα υποδοχής η UK (36%), ακολουθούμενη από FR (16%), DE (12%), NL (9%), IT(6%)

17 2.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MARIE CURIE ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (OIF) Έλληνες Επιστροφή σε Σύνολο EU Υποψήφιοι EΛ/EU ΕΛ ιδρύματα Επιλέξιμες προτάσεις 238 6 2.10% 5 Εγκριθείσες προτάσεις 42 2 4.76% 1 Ποσοστό Επιτυχίας 17.6% 33.3% 20.0% Επιτυχής παρουσία ΕΛ. Συμμετοχή θα μπορούσε να είναι υψηλότερη. Η εκτός Ευρώπης επιμόρφωση των επιτυχών ΕΛ υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στη Β. Αμερική, η επανένταξή τους στην ΕΛ και τη NL. Επιστημονικές περιοχές επιτυχών ΕΛ υποψηφίων: ΜΑΤ, SOC Κύριοι παίκτες στο μέτρο OIF οι FR, DE, IT, ES, UK Χώρες προορισμού με βάση τις υποβολές: US (50%), AU(15%), CA (15%), CH(9%). Θεματικές περιοχές με βάση τις υποβολές: ENV(30%), LIF(21%), PHY(13%), SOC(12%), MAT(8%), CHE(7%)

18 2.3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ MARIE CURIE ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (ΙIF) Φιλοξενία Σύνολο EU σε ΕΛ EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 358 8 2.23% Εγκριθείσες προτάσεις 56 0 0.00% Ποσοστό Επιτυχίας 15.6% 0.0% Αδυναμία προσέλκυσης σε ΕΛ επιστημόνων πολύ υψηλής ποιότητας από τρίτες χώρες (βλ. και IEF). Φιλοξενούντα ιδρύματα για τις υποβληθείσες προτάσεις βρίσκονται κυρίως στις UK (18%), FR(16%), DE(15%), IT, ES(8%). Κατανομή εθνικοτήτων των υποβαλόντων: RU(16%), CN(12%), IN(9%), US(5%), CA(5%), AU(4%). Θεματικές περιοχές με βάση τις υποβολές: LIF(24%), PHY(23%), CHE(14%), ENV(13%), ENG(10%), MAT(7%), SOC(5%).

19 3.1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ MARIE CURIE (ΕΧΤ) Έλληνες Ελληνικά Σύνολο EU Υποψήφιοι Ιδρύματα EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 195 14 16 7.18% Εγκριθείσες προτάσεις 18 2 2 11.11% Ποσοστό Επιτυχίας 9% 14.3% 12.5% Μεγάλη κινητοποίηση και επιτυχία ΕΛ σ’ αυτό το νέο μέτρο. Προϋπολογισμός δύο επιτυχών προτάσεων από ΕΛ: 2 εκατ. € (EU: 25 εκατ. €) Επιστημονικές περιοχές επιτυχών προτάσεων από ΕΛ: CHE (Παν. Κρήτης), ΜΑΤ (ΙΤΕ Κρήτης) DE και ΕΛ έρχονται πρώτες από την άποψη επιθυμίας επιστροφής στη χώρα προέλευσης μ’ αυτό το μέτρο

20 3.2. BΡABEIA AΡΙΣΤΕΙΑΣ MARIE CURIE (EXA) Έλληνες Σύνολο ΕU Υποψήφιοι EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 84 6 7.1% Εγκριθείσες προτάσεις 5 0 0% Ποσοστό Επιτυχίας 6% - Μία από τις 6 ΕΛ υποψηφιότητες ήταν ανάμεσα στις 10 που υποβλήθηκαν στο Grand Jury για επιλογή των τελικών 5. Κάθε βραβείο είναι ύψους 50 k€. Οι βραβευθέντες κατάγονται από IT, NL, ES, UK, AR/FR. Επιστημονικές περιοχές βραβείων: LIF (2), CHE, MAT, PHY

21 3.3. ΕΔΡΕΣ MARIE CURIE (EXC) Σύνολο ΕU & υπό ένταξη & Έλληνες Ελληνικά συνδεδ. χώρες Υποψήφιοι Ιδρύματα EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 36 1 2 2.77% Εγκριθείσες προτάσεις 11 1 1 9.09% Ποσοστό Επιτυχίας 30.6% 100% 50% Γενικά χαμηλή συμμετοχή σ’ αυτό το νέο μέτρο. Περιορισμένο ενδιαφέρον από ΕΛ, αλλά σημαντική επιτυχία Η επιτυχής Ελληνική πρόταση είναι στην περιοχή MAT: Φιλοξενία Έλληνα ερευνητή από το Vancouver στο ΙΤΕ Κρήτης, προϋπ. 334.62 k€. Μη εγκριθείσα πρόταση για υποδοχή στην Ελλάδα αφορά σε φιλοξενία καθηγητή από τη RO.

22 4.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΕRG) Έλληνες Σύνολο ΕU Υποψήφιοι EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 72 3 4.17% Εγκριθείσες προτάσεις 68 2 2.94% Ποσοστό Επιτυχίας 94.4% 66.6% Μειωμένο ενδιαφέρον για υποβολή (undersubscription): * Το μέτρο είναι πολύ διαφορετικό από “return grants” του FP5: Προϋπολογισμός 40k€ επί ένα έτος, με δέσμευση φιλοξενίας από τον οργανισμό υποδοχής για 2 έτη. * Ύπαρξη ελκυστικότερων εθνικών σχημάτων επανένταξης (π.χ. ENTER) Επιτυχείς Έλληνες υποψήφιοι στις περιοχές LIF, MAT Εντυπωσιακή συμμετοχή και επιτυχία ES (27 υποβληθείσες, 27 εγκριθείσες προτάσεις).

23 4.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΙRG) Έλληνες Σύνολο ΕU Υποψήφιοι EΛ/EU Επιλέξιμες προτάσεις 17 4 23.5% Εγκριθείσες προτάσεις 14 4 28.6% Ποσοστό Επιτυχίας 82.3% 100% Νέο μέτρο, πολύ μικρή συμμετοχή και μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Οι περισσότεροι υποψήφιοι επεδίωξαν επανένταξη από ΗΠΑ. Εξαιρετική αξιοποίηση του μέτρου από Έλληνες επιστήμονες. Ιδρύματα υποδοχής στην Ελλάδα: ITE Κρήτης (3), ΑΠΘ. Απαίτηση πρότερης παραμονής επί 5 έτη εκτός ΕΕ πιθανώς υπερβολική. Προϋπόθεση δέσμευσης του ιδρύματος υποδοχής να φιλοξενήσει τον επανεντασσόμενο επί 3 έτη (δηλ. για ένα έτος επί πλέον της διαρκείας του συμβολαίου) ενδεχομένως περιορίζει δυνατότητα αξιοποίησης από ΕΛ.

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιδόσεις της Ελλάδας εξαιρετικές στα νέα μέτρα ΕΧΤ, IRG, μέτριες σε RTN, EST. Προσοχή στην προετοιμασία προτάσεων: Σημασία στην επεξήγηση πρωτοτυπίας, περιεχομένου επιμόρφωσης, συμβατότητας με στόχους της δράσης και με κοινοτικές προτεραιότητες. Ανάγκη πληροφόρησης και προσαρμογής ΕΛ εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων για την καλύτερη εκμετάλλευση των δράσεων HRM: * διεθνή σχήματα συνεργασίας για διδακτορικές σπουδές  απονομή Euro-Ph.D’s (EST) * νέοι μηχανισμοί επανένταξης (ΕΧΤ, IRG, ΕXC, ERG) και προαπαιτούμενες δεσμεύσεις φιλοξενούντων ιδρυμάτων * δυνατότητες εξόδου από ΕΛ και Ε.Ε. για μεταδιδακτορικές σπουδές (ΕΙF, OIF) * μεγαλύτερη εξωστρέφεια και προσέλκυση ενδιαφέροντος διεθνών ερευνητών υψηλής ποιότητας για φιλοξενία στην Ελλάδα (EIF, IIF).


Κατέβασμα ppt "STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA: HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Εθνικοί Εκπρόσωποι: Κα Όλγα Στεργίου, ΓΓΕΤ Καθ. Δώρος Θεοδώρου, Ε.Μ.Π. Εθνικό Σημείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google