Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Europass Παρουσίαση Εγγράφου Κινητικότητας Europass

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Europass Παρουσίαση Εγγράφου Κινητικότητας Europass"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Europass Παρουσίαση Εγγράφου Κινητικότητας Europass
29/6/2006 Παρουσίαση Εγγράφου Κινητικότητας Europass Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2006 Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

2 Κινητικότητα Europass
29/6/2006 Επίσημη αναλυτική καταγραφή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου που αποκτήθηκαν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (ΕΕ/ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να μπορούν να επωφελούνται από το Europass Όλες οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να είναι κράτη μέλη της Ε.Ε ή χώρες της ΕΖΕΣ ή του ΕΟΧ Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

3 Το έγγραφο «Κινητικότητα Europass»
29/6/2006 Πρόκειται για προσωπικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται κάθε ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης που ολοκλήρωσε ο κάτοχός του, σκοπός του δε είναι να διευκολύνει τον κάτοχό του να γνωστοποιεί καλύτερα τα οφέλη που αποκόµισε από τη συγκεκριµένη εµπειρία, ιδίως σε επίπεδο ικανοτήτων. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

4 Εθνικό Κέντρο Europass
29/6/2006 Η κινητικότητα Europass οδηγεί στην απόκτηση τυπικών επαγγελματικών προσόντων; Όχι. Η κινητικότητα Europass είναι ένα ευρωπαϊκό έντυπο στο οποίο καταγράφονται περίοδοι ευρωπαϊκής κινητικότητας Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

5 Σκοπός/Στόχος της Κινητικότητας Europass
29/6/2006 Προώθηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας για σκοπούς µάθησης Ενίσχυση της διαφάνειας και της προβολής των εµπειριών ευρωπαϊκής κινητικότητας, διευκολύνοντας τους κατόχους τους να γνωστοποιούν καλύτερα τα οφέλη που αποκόμισαν από τις συγκεκριμένες εμπειρίες, ιδίως σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων Ενθάρρυνση της αναγνώρισης των εµπειριών που αποκοµίζονται στο εξωτερικό Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

6 Εθνικό Κέντρο Europass
Τρόπος Λειτουργίας 29/6/2006 Δεν είναι δυνατή η απευθείας υποβολή αιτήσεων από µεµονωµένα άτοµα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από αρμόδιους οργανισµούς στο όνοµα µεµονωµένων ατόµων. Αίτηση έκδοσης κινητικότητας Europass στο όνοµα µεµονωµένων ατόµων µπορεί να υποβάλει κάθε οργανισµός που διοργανώνει πρωτοβουλίες εµπειριών κινητικότητας στις προαναφερθείσες χώρες. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

7 Εθνικό Κέντρο Europass
Δηλαδή 29/6/2006 Αποτελεί προσωπικό έγγραφο Βεβαιώνει την πραγματοποίηση μιας περιόδου εκπαίδευσης/κατάρτισης σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. Δικαιούνται να το πάρουν όλοι όσοι συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Youth κλπ.) Σφραγίζεται και υπογράφεται από τους δύο φορείς υλοποίησης της περιόδου εκπαίδευσης/κατάρτισης (φορείς αποστολής και υποδοχής) Δεν οδηγεί στην απόκτηση τυπικών επαγγελματικών προσόντων Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

8 Τι είναι η περίοδος μάθησης
Εθνικό Κέντρο Europass Τι είναι η περίοδος μάθησης 29/6/2006 Ως ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης νοείται κάθε χρονικό διάστηµα διαµονής ενός ατόµου —ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάστασης— σε µία άλλη χώρα για σκοπούς µάθησης, και το οποίο: είτε πραγµατοποιείται στο πλαίσιο κοινοτικού προγράµµατος στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης· είτε πληρεί τα επιπλέον κριτήρια: Δεν είναι αναγκαστικό το πρόγραμμα να είναι Κοινοτικό Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

9 Τι είναι η περίοδος μάθησης
Εθνικό Κέντρο Europass Τι είναι η περίοδος μάθησης 29/6/2006 Ο οργανισµός αποστολής μαζί µε τον οργανισµό υποδοχής υποβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Europass: γραπτή συµφωνία σχετικά µε το περιεχόµενο, τους στόχους και τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την απαραίτητη γλωσσική υποστήριξη του ενδιαφεροµένου, ορίζει σύµβουλο στη χώρα υποδοχής, επιφορτισµένο µε τη στήριξη, ενηµέρωση, καθοδήγηση και παρακολούθηση του ενδιαφεροµένου, όπου ενδείκνυται, ο οργανισµός αποστολής και ο οργανισµός υποδοχής συνεργάζονται για να παρέχουν στον ενδιαφερόµενο όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την εργατική νοµοθεσία, τα µέτρα για την ισότητα και άλλες διατάξεις σχετικές µε την εργασία που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

10 Εθνικό Κέντρο Europass
Ποιοί το συμπληρώνουν 29/6/2006 Ο οργανισµός αποστολής και ο οργανισµός υποδοχής που συµµετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας, στη γλώσσα που έχει συµφωνηθεί µεταξύ αυτών και του ενδιαφεροµένου. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

11 Εθνικό Κέντρο Europass
Γλώσσα Συμπλήρωσης 29/6/2006 Οι πολίτες που είναι κάτοχοι κινητικότητας Europass δικαιούνται να ζητήσουν τη μετάφραση του σε µία δεύτερη γλώσσα, η οποία µπορεί να είναι η γλώσσα του οργανισμού αποστολής ή του οργανισµού υποδοχής ή µία τρίτη ευρωπαϊκή γλώσσα. Σε περίπτωση τρίτης γλώσσας, την ευθύνη της µετάφρασης φέρει ο οργανισµός αποστολής. Σχετικά με τη γλώσσα: να είναι στα αγγλικά εκτός και αν είναι στην ελλάδα Για σκοπούς ευκολίας, και οι 2 οργανισμοί πρέπει να συμφωνήσουν σε 1 γλώσσα για να μην πρέπει μετά να γίνουν οποιεσδήποτε μεταφράσεις. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

12 Εθνικό Κέντρο Europass
29/6/2006 Κάθε ρύθµιση για τη συµπλήρωση της κινητικότητας Europass σε ηλεκτρονική µορφή θα πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση των µη συµπληρωνόµενων πεδίων ώστε να µην εµφανίζονται κενά πεδία στην οθόνη ή στην έντυπη έκδοση. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

13 Εθνικό Κέντρο Europass
Αρμοδιότητες ΕΚΕ 29/6/2006 Το Εθνικό Κέντρο Europass είναι αρµόδιο να διασφαλίζει ότι: τα έγγραφα της κινητικότητας Europass εκδίδονται µε µοναδικό σκοπό την καταγραφή ευρωπαϊκών περιόδων µάθησης όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass παραδίδονται στους κατόχους τους και σε έντυπη µορφή παρέχει στους αποστέλλοντες εταίρους ηλεκτρονικό υπόδειγµα του εγγράφου διατηρεί αρχείο με όλα τα εκδοθέντα έγγραφα κινητικότητας Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

14 Εθνικό Κέντρο Europass
29/6/2006 Διαδικασία έκδοσης εγγράφου Κινητικότητας Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

15 Υποχρεώσεις οργανισμού αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις οργανισμού αποστολής 29/6/2006 Ζητά από το ΕΚΕ το ηλεκτρονικό υπόδειγμα Συμπληρώνει τους πίνακες 1-4 τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά Αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο το έντυπο στον εταίρο υποδοχής Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

16 Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής 29/6/2006 Πίνακας 1 Πεδία 1-7: πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο της κινητικότητας Τα μοναδικά υποχρεωτικά πεδία είναι το 1 και το 2 δηλαδή όνομα και επίθετο Πίνακας 2 Πεδία 8-10 πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό αποστολής Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά Ο αριθμός κινητικότητας δίνεται μετά από συνεννόηση με το ΕΚΕ Η διεύθυνση; CY Ο οργανισμός αποστολής επικοινωνεί μαζί με το ΕΚΕ και του δίνεται ο αριθμός κινητικότητας. Θα είναι σε Format: CY-10/1 ( αν είναι leonardo) Τα ΕΚΕ κρατά αρχείο με όλα τα έντυπα Αφήνει την ημερομηνία έκδοσης προς το παρόν κενή-πεδίο 10. Αυτή συμπληρώνεται στο τέλος Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

17 Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής 29/6/2006 Πίνακας 3 Πεδία 11-16: πληροφορίες σχετικά με τον αποστέλλοντα οργανισμό Υποχρεωτικά πεδία 11 και 12: Ονομασία Οργανισμού και Σφραγίδα και/ή Υπογραφή Πεδία 17-22: πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό υποδοχής Υποχρεωτικά πεδία 17-19: Ονομασία Οργανισμού, Σφραγίδα και/ή Υπογραφή και το Όνομα του Υπευθύνου Πεδίο 11: οι λεπτομέρειες του Οργ. Αποστολής Το πεδίο 12 δεν συμπληρώνεται τώρα. Συμπληρώνεται στο τέλος Το πεδίο 18 συμπληρώνεται από οργανισμό υποδοχής Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

18 Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής 29/6/2006 Πίνακας 4 Πεδία περιγράφουν την πρωτοβουλία Συμπληρώνονται στη γλώσσα που έχει συμφωνηθεί Μπορούν να συμπληρωθούν και στη γλώσσα του εταίρου υποδοχής Πεδίο 23: υποχρεωτικό αναφέρει το στόχο της εμπειρίας πρέπει να αναγραφεί και ο αριθμός κινητικότητας Πεδία 27 και 28 είναι υποχρεωτικά: διάρκεια εμπειρίας Πεδίο 23:υποχρεωτικό –στόχος: απόκτηση 1ης εμπειρίας κατοχύρωση για απόκτηση τίτλου σπουδών απόκτηση διεθνούς εμπειρίας Πεδίο 24: πρωτοβουλία: εθελοντική, εξιδίκευση Πεδίο 25:προαιρετικό γιατί ΌΧΙ όλες οι πρωτοβουλίες οδηγούν στην απόκτηση τυπικών επαγγελματικών προσόντων Πεδίο 26: πρόγραμμα Ldv, Erasmus Με τη συμπλήρωση του πίνακα 4 το template αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οργανισμό υποδοχής Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

19 Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις Οργανισμού Αποστολής 29/6/2006 Οργανισμός Αποστολής Πίνακας 1 (εκτός από υπογραφή κατόχου) Πίνακας 3 Εκτός από πεδία 12 και 18 Πίνακας 4 Πίνακας 2 -ζητά τον αρ. Κινητικότητας -αφήνει κατ’αρχή την ημερ. έκδοσης κενή Αποστολή εγγράφου στον Οργανισμό Υποδοχής Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

20 Υποχρεώσεις Οργανισμού Υποδοχής
Εθνικό Κέντρο Europass Υποχρεώσεις Οργανισμού Υποδοχής 29/6/2006 Πίνακας 5α Συμπληρώνεται από οργανισμό υποδοχής στη γλώσσα που έχει συμφωνηθεί Η περιγραφή πρέπει να είναι ακριβής και αναλυτική Το πεδίο 29α είναι υποχρεωτικό Αν τα πεδία 30α-34α μείνουν κενά διαγράφονται Πεδίο 31α:γλωσσικές ικανότητες: όσον αφορά τα επίπεδα, χρησιμοποιείται η κλίμακα που δημιούργησε το Συμβούλιο Πεδία 35α-37α: Υποχρεωτικά Στη συνέχεια, το έγγραφο αποστέλλεται στον εταίρο αποστολής Συμπληρώνει πίνακα 5α ή 5β Πεδίο 29: υποχρεωτικό δραστηριότητες που αποκτήθηκαν ανάπτυξη συστήματος, διαχείριση Πεδίο 30: προαιρετικό τεχνικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν, πρόοδος, επίπεδο Πεδίο 31: προαιρετικό γλωσσικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν, πρόοδο, επίπεδο Πεδίο 33: οργανωτικές δεξιότητες: προσδιορισμός προτεραιοτήτων, διαχείριση Πεδίο 34: κοινωνικές δεξιότητες: αντιμετώπιση αιτημάτων, αρμονική σχέση με μέλη ομάδας Πίνακα 3 το πεδίο 18 και το στέλλει σε έντυπη μορφή στο οργανισμό αποστολής Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

21 Εάν η κινητικότητα είναι στα πλαίσια Erasmus
Εθνικό Κέντρο Europass Εάν η κινητικότητα είναι στα πλαίσια Erasmus 29/6/2006 Διαγράψετε τον Πίνακα 5α και πηγαίνετε απευθείας στον Πίνακα 5β Βασίζεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για σκοπούς ECTS ECTS: 60 πιστωτικές μονάδες αποτελούν φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης για 1 ακαδημαϊκό χρόνο Πεδίο 29β υποχρεωτικό Αρ. φοιτητή στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όπου προέρχεται Πεδίο 31β:υποχρεωτικό Πεδία 38β-42β: υποχρεωτικά Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

22 Ο Οργανισμός Αποστολής
Εθνικό Κέντρο Europass Ο Οργανισμός Αποστολής 29/6/2006 συμπληρώνει το πεδίο 10 στον Πίνακα 2 και το πεδίο 12 στον Πίνακα 3. το πεδίο 38α πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον κάτοχο του εντύπου για να είναι έγκυρο παραδίδει το έγγραφο κινητικότητας στον κάτοχο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (μη τροποποιήσιμη) διασφαλίζει ότι το έγγραφο έχει συμπληρωθεί δεόντως σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΕΚΕ αποστέλλει αντίγραφο του εγγράφου στο ΕΚΕ. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

23 Εθνικό Κέντρο Europass
Ο δικαιούχος 29/6/2006 Υπογράφει υποχρεωτικά το πεδίο 38α στον Πίνακα 5α. Υπογράφει προαιρετικά το πεδίο 7 στον Πίνακα 7. Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

24 Εθνικό Κέντρο Europass
Περιληπτικά 29/6/2006 Οργανισμός Αποστολής Οργανισμός Υποδοχής Οργανισμός Αποστολής Δικαιούχος-υπογράφει Αντίγραφο στο ΕΚΕ Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou

25 Για περισσότερες πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Europass Για περισσότερες πληροφορίες 29/6/2006 Επικοινωνήστε µε το Εθνικό Κέντρο Europass στο Κέντρο Παραγωγικότητας -Νίκος Φιλίππου -Βαθούλα Αντωνιάδου Europass Mobility Presentation by Vanthoulla Antoniadou


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Europass Παρουσίαση Εγγράφου Κινητικότητας Europass"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google