Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Από τις ανάγκες εκπαίδευσης της οικονομίας στις ανάγκες εκπαίδευσης του ατόμου : Το επαγγελματικό προφίλ ως στοιχείο σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Από τις ανάγκες εκπαίδευσης της οικονομίας στις ανάγκες εκπαίδευσης του ατόμου : Το επαγγελματικό προφίλ ως στοιχείο σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Από τις ανάγκες εκπαίδευσης της οικονομίας στις ανάγκες εκπαίδευσης του ατόμου : Το επαγγελματικό προφίλ ως στοιχείο σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση της εργασίας.

2 Βασικές Μέθοδοι διερεύνησης των αναγκών εκπαίδευσης των εργαζομένων.  Κατασκευή οικονομετρικού Υποδείγματος  Μέθοδος των ελαστικοτήτων εργασίας  Κλαδική προσέγγιση  Οι κενές θέσεις εργασίας  Έρευνα τοπικής αγοράς εργασίας  Προσδιορισμός των αναγκών με θεσμούς διαβούλευσης

3 Κατασκευή οικονομετρικού υποδείγματος  Προβλέπουν τη μελλοντική ζήτηση εργασίας κάτω από προϋποθέσεις όπως είναι η τεχνολογία, η ζήτηση προϊόντων και η κρατική πολιτική  Απαιτούν: *μεγάλο αριθμό μεταβλητών. *στατιστικά δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα  Εξαιρετικά πολύπλοκα στην περιφερειακή διάσταση

4 Ελαστικότητα της εργασίας  Ελαστικότητα = σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης της παραγωγής και του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης σε έναν οικονομικό κλάδο.  Υποθέτει ρυθμούς τάσεων της παραγωγής βάσει ιστορικών τάσεων.  Στηρίζεται στην εκτίμηση σταθερής σχέσης προϊόντος –εργασίας  Διαβλέπει μεταβολές στη σχέση των επαγγελματικών κατηγοριών αλλά όχι στο περιεχόμενό τους.  Απαιτεί μεγάλο αριθμό στατιστικών δεδομένων.

5 Κλαδικές προσεγγίσεις  Στηρίζονται σε μελέτες εκτίμησης τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και οργανωτικών αναδιαρθρώσεων σε κλαδικό επίπεδο.  Αποτελεί τη βάση για εξειδίκευση των προγραμμάτων.  Επιτρέπει τον καθορισμό προγραμμάτων για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  Συνήθως αγνοούν τις μακρο-οικονομικές συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να πραγματοποιηθούν οι κλαδικές προβολές.

6 Οι κενές θέσεις εργασίας  Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις κενές θέσεις που δηλώνουν οι εργοδότες.  Θα πρέπει να συνδυαστεί με το χρόνο πλήρωσης που απαιτεί η κενή θέση.  Η ύπαρξη κενών θέσεων δεν αποκλείει την ταυτόχρονη προσφορά κατάλληλης εργασίας.  Πολλές κενές θέσεις υποκρύπτουν κακές συνθήκες εργασίας και αμοιβών.  Πλεονέκτημα: Η ευκολία συλλογής στοιχείων και χαμηλό κόστος.

7 Έρευνα τοπικής αγοράς  Η αποτελεσματικότερη μέθοδος.  Απαιτεί υψηλό χρηματικό κόστος.  Τα αποτελέσματα έχουν μικρό χρονικό ορίζοντα εφαρμογής.  Προϋποθέτει κατάλληλη επιλογή δείγματος, κατάλληλη δομή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου, έμπειρους συνεντευκτές.

8 Προσδιορισμός αναγκών με θεσμούς διαβούλευσης  Ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για τον προσδιορισμό των αναγκών στο τοπικό επίπεδο.  Εξαρτάται από την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι τοπικοί φορείς ως προς την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της περιοχής τους.

9 Από τις ανάγκες εκπαίδευσης στο επαγγελματικό προφίλ  Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών σε κλαδικό-τοπικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος ή/και ειδικότητας.  Κατασκευή επαγγελματικού προφίλ (χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια)  Κατανομή των γνώσεων και δεξιοτήτων του επαγγελματικού προφίλ σε:  Αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση  Ενότητες μάθησης  Ιεραρχικά επίπεδα και σπονδυλωτή διάταξη  Αξιολόγηση-πιστοποίηση- αναγνώριση

10 Αναγκαιότητα σπονδυλωτής διάταξης και εναλλακτικών διαδρομών μάθησης  Γεωγραφική κινητικότητα  Δια-επαγγελματική κινητικότητα  Ενδοεπαγγελματική εξέλιξη Εξαιτίας  Οργανωτικών αναδιαρθώσεων  Τεχνολογικών εξελίξεων  Οικονομικών αλλαγών

11 Βασικά στοιχεία του επαγγελματικού προφίλ  Τα αναλυτικά καθήκοντα των θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στην ειδικότητα.  Τις επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί κατά την εργασία του ο κάτοχος της ειδικότητας.  Την κατάταξη αυτών των δραστηριοτήτων με βάση την ιεράρχηση της σημασίας και της σπουδαιότητάς τους.  Την κατάρτιση των αναλυτικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανταπόκριση του εργαζομένου στις απαιτήσεις του επαγγελματικού προφιλ.  Τα αντικείμενα μάθησης προκειμένου να προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στις απαιτήσεις της ειδικότητας όπως και την αντιστοίχισή τους με την αρχική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση.

12 Βασικά στοιχεία του επαγγελματικού προφίλ  Την ομαδοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από το προφιλ της ειδικότητας σε ενότητες μάθησης  Τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών πακέτων εκπαίδευσης στις προαναφερόμενες ενότητες μάθησης.


Κατέβασμα ppt " Από τις ανάγκες εκπαίδευσης της οικονομίας στις ανάγκες εκπαίδευσης του ατόμου : Το επαγγελματικό προφίλ ως στοιχείο σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google