Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δια βίου Εκπαίδευση: Η εμπειρία από τον κλάδο των κατασκευών αλουμινίου Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ντής Σπουδών ΙΝΚΑΛ

2 Εισαγωγή Βιώνουμε μια εποχή που η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως μέσο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και ως αναγκαίο εφόδιο για την συμμετοχή στη διαμόρφωση στάσεων.

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Δια βίου Εκπαίδευσης
Ο όρος αναφέρεται σε μία φιλοσοφική έννοια σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται σαν μία μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Επομένως, ο όρος καλύπτει όλους τους τύπους της προσχολικής εκπαίδευσης, όλους τους τύπους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και όλες τις μορφές της άτυπης εκπαίδευσης. O όρος θα μπορούσε να θεωρηθεί συνώνυμος με τον όρο συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Πηγή : ΓΛΩΣΣAPIO CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

4 Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η Δια Βίου Εκπαίδευση αποτελεί ένα σχετικά νέο θεσμό στη χώρα μας ο οποίος τείνει να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη για δια βίου επιμόρφωση. Πρόκειται για την παροχή προγραμμάτων σπουδών και σεμιναρίων κατάρτισης τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες.

5 Η Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ελλάδα
στην Ελλάδα η συμμετοχή εργαζομένων από ετών σε προγράμματα δια βίου μάθησης κατέχει μόλις το 2,1% του συνόλου Είμαστε στην 25η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στη χώρα μας αυτό εκφράζεται μέσω του Επιχ. Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο είναι ένα από τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 2,2 δισ. €.

6 Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος συμμετοχής στα προγράμματα είναι 9,7%
Η Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ε. Ένωση Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος συμμετοχής στα προγράμματα είναι 9,7% ο Ευρωπαϊκός Βορράς έχει ποσοστό από 23% έως 32% Μέχρι το 2020, το 15% τουλάχιστον των ενηλίκων (25-64) θα πρέπει να συμμετέχει σε δια βίου μάθηση

7 Η Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στον κλάδο μέσω του ΙΝΚΑΛ
Όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατασκευών αλουμινίου λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ανάγκη για προγραμματισμένη, συνεχή και συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι επιτακτική για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών.

8 Η Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στον κλάδο μέσω του ΙΝΚΑΛ
Σε θέματα εκπαίδευσης είχαν γίνει κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες για εκπαίδευση καθώς και επαφές με το κράτος για την ίδρυση σχολών κάτι το οποίο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε θέματα εκπαίδευσης είχαν γίνει κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες για εκπαίδευση καθώς και επαφές με το κράτος για την ίδρυση σχολών κάτι το οποίο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΚΑ αποφάσισε να ιδρύσει το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου το οποίο θα παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου, και θα είναι ευέλικτο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των εξελίξεων της τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΚΑ αποφάσισε να ιδρύσει το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου το οποίο θα παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου, και θα είναι ευέλικτο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των εξελίξεων της τεχνολογίας.

9 Η Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης στον κλάδο μέσω του ΙΝΚΑΛ
Τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΙΝΚΑΛ, παρέχουν ευκαιρίες απόκτησης, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων από την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

10 Στόχος των Προγραμμάτων του ΙΝΚΑΛ
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτιση του ΙΝΚΑΛ είναι η δημιουργία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου, το οποίο θα αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου τα επόμενα έτη. Ομάδες στόχου είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο (τεχνίτες, υπεύθυνοι παραγωγής, υπάλληλοι διοίκησης, ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων)

11 Επίτευξη του Στόχου Η επίτευξη του στόχου γίνεται μέσω κατάλληλων και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης (κύκλοι σπουδών), και είναι τα εξής: 1) Πρόγραμμα σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου επίπεδο Ι. 2) Πρόγραμμα σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου επίπεδο ΙΙ. 3) Πρόγραμμα σπουδών για τους υπαλλήλους διοίκησης. 4) Προχωρημένα σεμινάρια για τους ιδιοκτήτες και στελέχη των επιχειρήσεων (ενεργειακή απόδοση κουφωμάτων, σήμανση CE, κοστολόγηση, επιλογή και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.). 5) Εξειδικευμένα σεμινάρια για τοποθετητές κουφωμάτων αλουμινίου. Συνεχιζόμενη κατάρτιση για τις νέες εξελίξεις στον κλάδο.

12 Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων του ΙΝΚΑΛ στοχεύει στην απόκτηση ή αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Είναι προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή, την οποία εντάσσει ως οργανικό μέρος στη μαθησιακή διεργασία. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές εμπλέκονται στη μάθηση ατομικά και ομαδικά. Θεωρητική και Πρακτική κατάρτιση σε ευέλικτο ωράριο με εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.

13 Η έως τώρα εμπειρία Στους 15 μήνες λειτουργίας του ΙΝΚΑΛ έχουν διεξαχθεί 4 κύκλοι σπουδών διάρκειας ~ 2,5 μηνών. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10 σεμινάρια και ημερίδες μικρής χρονικής διάρκειας. Εντός του Μαρτίου αρχίζει κύκλος ενημερωτικών σεμιναρίων για την σήμανση CE στις κατασκευές αλουμινίου. Στα άμεσα σχέδια είναι η έναρξη κύκλου σπουδών για τοποθετητές κουφωμάτων αλουμινίου. Μετά το πέρας του κάθε σεμιναρίου πραγματοποιείται αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και τους επιχειρηματίες σύμφωνα με κατάλληλο ερωτηματολόγιο.

14 Η έως τώρα εμπειρία Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στην ερώτηση θα προτείνατε το συγκεκριμένο σεμινάριο και σε άλλα άτομα εντός της επιχείρησής σας ή σε συνεργάτες σας; οι θετικές απαντήσεις κυμαίνονται από 88% έως 100% Στην ερώτηση “Θεωρείτε ότι το σεμινάριο θα τον βοηθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις νέας εργασίας που έχετε ή πρόκειται να του αναθέσετε”, o μέσος όρος είναι 7,75 με άριστα το 10 Στην ερώτηση “Θεωρείτε ότι με το σεμινάριο βελτίωσε το επίπεδο γνώσεών του”, ο μέσος όρος είναι 8,75 με άριστα το 10

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google