Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετάφραση: Μαρία Ευαγγέλου «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα Υγείας» Νοέμβριος 2007 Λευκωσία, Κύπρος Paul de Raeve Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετάφραση: Μαρία Ευαγγέλου «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα Υγείας» Νοέμβριος 2007 Λευκωσία, Κύπρος Paul de Raeve Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετάφραση: Μαρία Ευαγγέλου «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα Υγείας» Νοέμβριος 2007 Λευκωσία, Κύπρος Paul de Raeve Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών Γενικός Γραμματέας

2 2 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών ιδρύθηκε το 1971. Η δημιουργία της συνδεόταν με τις τότε προτεινόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νοσηλευτική εκπαίδευση και την ελεύθερη διακίνηση

3 3 Η ΕΟΝ είναι η ανεξάρτητη φωνή του νοσηλευτικού επαγγέλματος και διαβουλεύεται για να παρέχει οφέλη σε περισσότερα από 6 εκατομμύρια νοσηλευτές. Μέλη της είναι: Εθνικοί Νοσηλευτικοί Σύνδεσμοι από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Συμβουλίου της Ευρώπης Πολλές εξειδικευμένες Ευρωπαϊκές ομάδες είναι Συνδεδεμένα μέλη και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, ENSG έχουν θέση παρατηρητή

4 4 Η ΕΟΝ θα ενισχύσει τη θέση και την πρακτική του νοσηλευτικού επαγγέλματος και τα συμφέροντα των νοσηλευτών στην Ε.Ε. και στην Ευρώπη

5 5 Εναρμόνιση της εκπαίδευσης Ελεύθερη διακίνηση των επαγγελματιών υγείας Έπειτα, πρέπει να μιλήσουμε για: 1.Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 2.Ασφάλεια ασθενών

6 6 Η Εισδοχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι δυνατή μετά την αποφοίτηση δευτεροβάθμιας σχολής, με ίδιους όρους όπως των πανεπιστημίων, Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να είναι αρκετή ώστε να εξασφαλίζει την απόκτηση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων και δεν θα πρέπει είναι λιγότερη από τρία ακαδημαϊκά έτη (ελάχιστα χρόνια απόκτησης πτυχίου) Πρέπει να υπάρχει μόνο ένα επαγγελματικό επίπεδο νοσηλευτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι βασίζεται και να περιλαμβάνει έρευνα, δεξιότητες και επάρκειες, και Ο διευθυντής του ιδρύματος πρέπει να είναι προσοντούχος νοσηλευτής

7 7 1.Εκπαιδευτικές μονάδες για θεωρία και πρακτική, 2.Πόροι, 3.Ασφάλεια ασθενών, και 4.Προσέγγιση εταίρων.

8 8 Η νοσηλευτική εκπαίδευση διαφέρει από μια Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη Ο ρόλος και οι μονάδες που σχετίζονται με την πρακτική κατάρτιση πρέπει να αναγνωρίζονται και να θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος στην ανάπτυξη ενός ικανού επαγγελματία υγείας

9 9 Η Ευρωπαϊκή δομή και οι Χρηματοδοτήσεις Συνοχής χρειάζεται να ανασχηματίσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση την επάρκεια και τη συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) Διεξαγωγή αξιολογήσεων επίδρασης σε οποία εθνική νομική πρωτοβουλία

10 10 Η ασφαλής, αποτελεσματική πρακτική είναι ουσιώδες στοιχείο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και φροντίδας, Η ασφάλεια των ασθενών και η αξιόλογη επαγγελματική ανάπτυξη και πρακτική απαιτεί διασφάλιση και ενδυνάμωση. Η ΕΟΝ είναι συνέταιρος στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για την ασφάλεια των ασθενών, στο οποίο συμμετέχουν 27 χώρες

11 11 Η εμπλοκή εταίρων είναι αναγκαία στην ανάπτυξη, στις δοκιμασίες, αξιολογήσεις και εφαρμογή των μελλοντικών συστημάτων και νομοθεσιών Τα ρυθμιστικά όργανα, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εργοδότες και οι οργανισμοί ασθενών, καθώς και η ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινωνία – έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην επίσημη συμβουλευτική διαδικασία

12 12 Διαβούλευση για στήριξη της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΣΝ ως πλαίσιο αναφοράς για τη νοσηλευτική εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο Διαβούλευση με τα Κράτη μέλη για την εφαρμογή της νέας οδηγίας MRPQ (Dir 36) και βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας Επάρκειες, Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη και διαπίστευση των κύριων πολιτικών αρχών σε επίπεδο Ε.Ε

13 13 Διακίνηση Ασθενών Διακίνηση Νοσηλευτών Έπειτα, πρέπει να μιλήσουμε για: 1.Την ασφάλεια των ασθενών 2.Την ποιότητα της φροντίδας και τα πρότυπα ποιότητας

14 14 Πρέπει να προάγει και να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας φροντίδα, και Πρέπει να βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες: καθολικότητα, πρόσβαση σε καλή ποιοτική φροντίδα, ισότητα και αλληλεγγύη

15 15 Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σε επίπεδο Ε.Ε σε σχέση με τη διακίνηση των ασθενών, των επαγγελματιών και των υπηρεσιών υγείας = προγραμματισμός εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Ε.Ε Εξακρίβωση των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη υπεύθυνα για την εποπτεία των υπηρεσιών υγείας. Ίδρυση ενός ανεξάρτητου φορέα επικοινωνίας σε κάθε κράτος μέλος (Επίτροπος ασθενών) ο οποίος θα λειτουργεί ως συνήγορος για τον ασθενή (παράπονα)

16 16 Αναπτυχθούν και να συμφωνηθούν Ευρωπαϊκά πρότυπα φροντίδας και ποιοτικού έλεγχου Εξακριβωθούν κοινοί δείκτες για τη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τις προφυλάξεις και τους μηχανισμούς για τη αντιμετώπιση παραπόνων. Αναπτυχθούν δείκτες για τους ασθενείς, όπως για παράδειγμα, για την ασφάλεια των ασθενών, επιπλοκές και πείρα, για στήριξη και αξιολόγηση της πολιτικής της Ε.Ε.

17 17 Διασφαλίσει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό κατέχει σύγχρόνες γνώσεις και δεξιότητες μέσω Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης και δημιουργία στρατηγικών για εφαρμογή των Ευρωπαϊκών δομών και της Χρηματοδότησης Συνοχής, Καθορίσει ξεκάθαρους όρους για την ευθύνη της συνέχειας στη φροντίδα των ασθενών που ξεκινά σε μια δικαιοδοσία και απαιτεί συνέχεια κατά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής

18 18 Δημιουργήσει μια διαδικασία παρακολούθησης που θα παραβάλλει και να διανέμει κατανοητές πληροφορίες για να υποβοηθηθούν και να ενημερωθούν οι ασθενείς ώστε να αποφασίσουν σχετικά με τις επιλογές τους στην παρεχόμενη φροντίδα Εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης εργατικού δυναμικού, που να περιλαμβάνει αρχές δεοντολογίας της ΕΕ και κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τη διακίνηση των επαγγελματιών υγείας

19 19 Το νοσηλευτικό επάγγελμα έχει κάνει τεράστια πρόοδο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτιμούν τους νοσηλευτές για την αφοσίωση και κόπο που καταβάλλουν κάτω από δύσκολες εργασιακές συνθήκες Οι νοσηλευτές εμπλέκονται στη δημιουργία πολιτικής σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Οι νοσηλευτές είναι ισχυροί στην ηγεσία, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην επιβεβαίωση ότι όλα θα πραγματοποιηθούν.

20 20 www.efnweb.eu


Κατέβασμα ppt "Μετάφραση: Μαρία Ευαγγέλου «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα Υγείας» Νοέμβριος 2007 Λευκωσία, Κύπρος Paul de Raeve Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google