Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κείμενο Διαβούλευσης Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κείμενο Διαβούλευσης Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κείμενο Διαβούλευσης Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006

2 Στόχος Κειμένου Διαβούλευσης Ανάδειξη βασικών κατευθύνσεων για Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 σε ό,τι αφορά την αποδοτικότερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Βασίζεται στα ακόλουθα: –Στρατηγική της Λισσαβόνας με ορίζοντα το 2010, –Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 για τις νέες τεχνολογίες, –Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013, –Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013, –Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης του ρόλου των ΤΠΕ στη χώρα

3 Στρατηγική Λισσαβόνας Καλύπτει δράσεις σε 3 βασικές κατευθύνσεις: –να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας –να αναδειχθούν η γνώση και η καινοτομία ως παράγοντες μεγέθυνσης –να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας Οι στρατηγικές ΤΠΕ που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της ΣτΛ

4 Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 Έχει ως στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε επίπεδο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο, την έρευνα και την ανάπτυξη, προωθώντας την πολιτισμική διαφοροποίηση Προσανατολίζεται σε 3 προτεραιότητες (3 i ’s): –Δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου της Πληροφορίας (Single Information Space) –Επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική καινοτομία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. (Innovation & Investment in ICT Research) –Δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς που προάγει την ποιότητα ζωής (Inclusive European Information Society)

5 ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Αναδεικνύονται οι ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής για τη νέα περίοδο: –Επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία –Ενίσχυση της Απασχόλησης και Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Συνοχής –Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής –Εξωστρέφεια και Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος –Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Θεσμικού Περιβάλλοντος –Ενίσχυση των Φυσικών και Τεχνολογικών Υποδομών Προσπελασιμότητας

6 Νέα Δεδομένα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο Κατοχυρώνονται κονδύλια για τις 8 φτωχότερες περιφέρειες αμιγούς στόχου 1 για τη μείωση διαπεριφερειακών ανισοτήτων Πρόσβαση σε ίδιους πόρους χωρίς να υφίστανται ανταγωνισμό των πλουσίων περιφερειών

7 Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο με Αυξημένες Απαιτήσεις Αυστηρά όρια χρηματοδότησης για τις 5 περιφέρειες (phase in – out), διακριτή παρακολούθηση δαπανών Μονοταμειακά προγράμματα Ταμείο Συνοχής δρα από κοινού με ΕΤΠΑ Μείωση ευελιξίας επανασχεδιασμού ΕΠ Ποσοτικοποιημένη παρακολούθηση στρατηγικής Λισσαβόνας Ενίσχυση ευθύνης ΔΑ για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου

8 Το Νέο Σχήμα Λιγότερα ΕΠ –Ορθολογικότερος σχεδιασμός, ενίσχυση συνεργιών, αποφυγή επικαλύψεων –Ευελιξία στη διαχείριση, αποφυγή κινδύνου απώλειας πόρων λόγω ν+2 / ν+3, οικονομίες κλίμακας Λιγότερες αλλά ισχυρότερες ΔΑ –Έμφαση στα αυξημένα διαχειριστικά τους καθήκοντα –Αξιοποίηση των υφιστάμενων ΔΑ / ομαλή μετάβαση Μικρό πλήθος ισχυρών και πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης

9 Κύρια Χαρακτηριστικά Κατανομής Κοινοτικής Συνδρομής «Κλείδωμα» των υποχρεωτικών ποσών των 5 μεταβατικών περιφερειών αποκλειστικά στα ΠΕΠ (πλην πόρων ΕΚΤ). Τα ΠΕΠ χρηματοδοτούνται μόνο από ΕΤΠΑ Ισχυρή περιφερειακή διάσταση Προτεραιότητα στο ΕΚΤ λόγω Λισσαβόνας Μεγάλα έργα μεταφορών και περιβάλλοντος κυρίως από τομεακά ΕΠ Μικροί βαθμοί ελευθερίας ΕΤΠΑ

10 Κύρια Χαρακτηριστικά Κατανομής Κοινοτικής Συνδρομής (συν.) 39% των πόρων κατευθύνεται στα ΠΕΠ (Γ’ ΚΠΣ 32%). 80% των πόρων εκτός Αττικής ΕΤΠΑ (10,89 δις €) – ΕΚΤ (4 δις €). Αναλογία πόρων ΕΚΤ 27% στο σύνολο των 2 ταμείων (Γ’ ΚΠΣ 24%). Επιπλέον δυνατότητα 10% συμπληρωματικής χρηματοδότησης Ταμείο Συνοχής: Μεταφορές 1,7 δις €, Περιβάλλον 1,58 δις € Αυξημένη εθνική συμμετοχή στις περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Σ. Ελλάδας Επιπλέον 2,5 δις € στις Περιφέρειες, μέσω Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

11 Χρηματοδοτική Πρόταση–Τομεακά ΕΠ (Κ.Σ.)

12 Χρηματοδοτική Πρόταση–Περιφερειακά ΕΠ

13 Κατάρτιση Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος συστάθηκε τον Φεβρουάριο 2006 Το κείμενο διαβούλευσης Ψηφιακής Σύγκλισης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2006 Το σχέδιο Ε.Π. θα υποβληθεί τέλος Ιουλίου 2006 Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου 2006

14 Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013 Αποτελεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην χώρα Εντοπίσθηκαν 20 κύρια αίτια προβλημάτων που εμπόδισαν στο παρελθόν την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χώρα Αντλήθηκε διεθνής εμπειρία σε θέματα ΤΠΕ Λήφθηκαν υπόψη οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς προτεραιότητες μέσω διατυπωμένων πολιτικών Προτείνει ένα μονοπάτι από δράσεις που ενισχύει τον ρόλο των ΤΠΕ στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία

15 Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013 Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αντανακλά την Ψηφιακή Στρατηγική και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της

16 Σκοπός του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» « Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής» Αποτελεί τον πυρήνα της νέας στρατηγικής για τις ΤΠΕ και εξειδικεύεται σε δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας με έντονη περιφερειακή διάσταση: 1.Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ 2.Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

17 6 Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας 1 1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Δημοσίου τομέα 3. Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία 4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 1. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 2. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη Άξονας 2

18 Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Σκοπός : Να συμπεριλάβει παρεμβάσεις για την υποστήριξη της συμβολής των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα Ειδικοί Στόχοι: 1.Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 2.Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Δημόσιου τομέα 3.Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία 4.Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ

19 Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: Ηλεκτρονικά κέντρα μιας στάσης (one-stop-shops) Ευρυζωνικές εφαρμογές για διευκόλυνση συναλλαγών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων Κόμβοι συναλλαγών επιχειρήσεων με Δημόσιες Υπηρεσίες Ψηφιακοί μηχανισμοί για προώθηση και προβολή επιχειρήσεων Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για στελέχη επιχειρήσεων Εφαρμογές ΤΠΕ επιχειρηματικού περιεχομένου για ΜΜΕ Εγγυοδοτικοί / χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για επιχειρήσεις ΤΠΕ

20 Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Αναμενόμενοι Ωφελούμενοι: Ελληνικές Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι, Στελέχη και Ελεύθεροι Επαγγελματίες Επαγγελματικές Ενώσεις Επιμελητήρια Δημόσια Διοίκηση Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπό σύσταση Επιχειρήσεις (start ups)

21 Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Σκοπός : Να υ λοποιήσει παρεμβάσεις με επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη Ειδικοί Στόχοι: 1.Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 2.Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη

22 Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ενδεικτικές Παρεμβάσεις: Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε όλη την χώρα Ψηφιακό περιεχόμενο για να ενισχυθεί η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Τεχνολογικές εφαρμογές για αξιοποίηση πολιτιστικού κεφαλαίου Ολοκλήρωση ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη Ανάπτυξη εφαρμογών για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών Ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης ψηφιακών Δημοσίων Υπηρεσιών

23 Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Αναμενόμενοι Ωφελούμενοι: Οι πολίτες της χώρας (ενδεικτικά, οι πολίτες που λαμβάνουν υπηρεσίες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, οικονομίας, μεταφορών, υγείας, τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, πολιτισμού, δικαιοσύνης, κοινωνικής προστασίας, περιβάλλοντος) Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

24 Σας ευχαριστώ...


Κατέβασμα ppt "Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κείμενο Διαβούλευσης Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google