Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δευτέρα 27/04/2009 Ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του Τ.Ε.Ι. & τα Όργανα Διοίκησης ΘΕΜΑ: «Οι Στόχοι, το Φυσικό Αντικείμενο & το Περιεχόμενο της Πρότασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δευτέρα 27/04/2009 Ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του Τ.Ε.Ι. & τα Όργανα Διοίκησης ΘΕΜΑ: «Οι Στόχοι, το Φυσικό Αντικείμενο & το Περιεχόμενο της Πρότασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δευτέρα 27/04/2009 Ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του Τ.Ε.Ι. & τα Όργανα Διοίκησης ΘΕΜΑ: «Οι Στόχοι, το Φυσικό Αντικείμενο & το Περιεχόμενο της Πρότασης του Τ.Ε.Ι. Πάτρας» στα πλαίσια της προετοιμασίας του Τ.Ε.Ι. για την υποβολή πρότασης στις προκηρυχθείσες Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» Δευτέρα 27/04/2009 Ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του Τ.Ε.Ι. & τα Όργανα Διοίκησης ΘΕΜΑ: «Οι Στόχοι, το Φυσικό Αντικείμενο & το Περιεχόμενο της Πρότασης του Τ.Ε.Ι. Πάτρας» στα πλαίσια της προετοιμασίας του Τ.Ε.Ι. για την υποβολή πρότασης στις προκηρυχθείσες Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»

2 Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Άξονα Προτεραιότητας : Αναβάθμιση Συστημάτων Αρχ. Επαγ/κής Κατάρτισης, Επαγ/κής Εκπαίδευσης & Σύνδεση της Εκπ/σης με την Αγορά Εργασίας

3 Στόχος: Σχεδιασμός, Εισαγωγή & Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεων για αύξηση απασχολησιμότητας & της συνάφειας της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας. Τέλος, προσαρμογή των δεξιοτήτων υπό μια καινοτόμο αντίληψη και για μια οικονομία όπου η Κοινωνία της Γνώσης είναι η βάση.

4 Προς τούτο: 1.Περαιτέρω εξέλιξη και δικτύωση των υφισταμένων Γρ. Δ/νσης με δομές προώθησης της απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι, κλπ) 2.Επέκταση της Πρακτικής Άσκησης Ανάπτυξης πλαισίου κινήτρων 3.Την προώθηση της Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας των Νέων, π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης & Διοίκησης μονάδων, Εξοικείωσης των νέων σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας π.χ. εισαγωγή μαθημάτων, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, επισκέψεις κλπ Μεταξύ των 3 δράσεων από το παρελθόν ήδη διαπιστώνεται Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα.

5 Σημειωτέον : 1.Το κόστος Διοίκησης των Γραφ. Δ/νσης δεν χρηματοδοτείται από το Δ.Β.Μ. 2.Οι προκηρυσσόμενες πράξεις θα υλοποιηθούν σε 2 κύκλους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον 1 ο κύκλο υλοποίηση των πράξεων (περίοδος 2009 -12).

6 Περιεχόμενο των προτάσεων Το Φ.Α των πράξεων: 1.ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2.Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πάτρας 3.Πρακτική Άσκηση 4.Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας αποτελεί 4 διακριτές επί μέρους ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν υπό ένα ενιαίο συντονιστικού χαρακτήρα πλαίσιο. Κάθε μια έχει τη δική της Διοικητική οργάνωση και λειτουργία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7 Για τούτο θα χρηματοδοτηθεί η Δημιουργία & Λειτουργία σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. της Καινοτόμου Δομής ΔΑΣΤΑ Τ.ΕΙ. Πάτρας. Η Δομή αυτή αποτελεί ενέργεια συνένωσης και εξορθολογισμού των Δομών του Τ.Ε.Ι. που αφορούν στην Σταδιοδρομία των Σπουδαστών και τη σύνδεση του Τ.Ε.Ι. με την αγορά εργασίας. Η ΔΑΣΤΑ έχει ρόλο να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη Στρατηγική για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης συντονισμένης προσέγγισης στα πλαίσια της πολιτικής του Ιδρύματος. Η ΔΑΣΤΑ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι.

8 ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας): Διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή 1.Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΑΣΤΑ (ένας των Αντιπροέδρων ή άλλο θεσμικό πρόσωπο) 2.Οι υπεύθυνοι των 4 επί μέρους πράξεων ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, Π.Α., ΜΚΕ. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών του ΔΑΣΤΑ.

9 Για τον πληρέστερο συντονισμό των δραστηριοτήτων με απήχηση και εφαρμογή σ’ όλο το Ίδρυμα, η ΔΑΣΤΑ δύναται να πλαισιώνεται από επικουρικού χαρακτήρα όργανα σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. π.χ.  Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ και οι εκπρόσωποι των Τμημάτων ή των Σχολών.

10  Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ, στην οποία συμμετέχουν ο Υπεύθυνος του ΔΑΣΤΑ, τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής, επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων, Τοπικών Δομών Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Αυτά είναι προαιρετικά και εναπόκεινται στο Τ.Ε.Ι.)  Θα υπάρχει ένα ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ καθώς & όλων των επιμέρους πράξεων

11 Χρηματοδοτούμενες Λειτουργίες της ΔΑΣΤΑ 1.Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο οποίο θα είναι ενσωματωμένες οι επί μέρους δράσεις για προώθηση, έλεγχο, διαχείριση, προώθηση όλων των απαραίτητων στοιχείων ανά ενέργεια. 2.Δικτυακός τόπος της ΔΑΣΤΑ 3.Δικτύωση με άλλο Α.Ε.Ι., φορείς, οργανισμούς.

12 4.Ενέργειες προβολής, Δημοσιότητας, Διάχυσης Αποτελεσμάτων 5.Παρακολούθηση – Αξιολόγηση των επί μέρους πράξεων 6.Διαγωνισμοί Επιχειρηματικού Καινοτομικών Ιδεών & Σχεδίων βλ. patents κ.λ.π. 7.Κώδικας Δεοντολογίας και Λειτουργίας των Δομών.

13 Γραφείο Διασύνδεσης (συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Τ.Ε.Ι.) Έχει ως αποστολή τη Σύνδεση του Τ.Ε.Ι. με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, μέσω:  Ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης & συνεργασίας με τους φορείς (παραγωγικούς, εργοδοτικούς)

14  Καθοδήγησης & ολοκληρωμένης υποστήριξης των φοιτητών, τελειόφοιτους και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.  Ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης και Δικτύωσή τους με φορείς. Το Φ.Α. του Γραφείου Διασύνδεσης διαιρείται σε διάφορες ενέργειες (παλαιές και νέες) με βάση το νέο πιλοτικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ι.

15 Η Εσωτερική Οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί αρμοδιότητα του ίδιου του Τ.Ε.Ι., ανάλογα με τον οργανισμό του. Δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης:  Ενημέρωση των Β.Δ.  Ανάπτυξη μηχανισμών Διασύνδεσης των Γραφείων με άλλες βάσεις εντός & εκτός Τ.Ε.Ι.  Μελέτες & Έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, απορρόφηση π.χ. Οικονομικό Βαρόμετρο

16  Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον Επ/κό προσανατολισμό  Δικτυακός Τόπος του Γρ. Διασύνδεσης  Συγκέντρωση & καταχώρηση Στοιχείων  Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Σπουδαστών  Στήριξη και παρεμβάσεις σε σπουδαστές ΜΕΑ.

17 Πρακτική Άσκηση Επιδιώκεται όχι μόνο η τυπική αλλά και ουσιαστική & αμφίδρομη ανάδραση εκπ/κή – Αγορά Εργασίας  ακόμα και θέσπιση Πρωτοκόλλων Συνεργασίας. Η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται Διοικητικά από το Τμήματα : Υπεύθυνος Π.Α., Επιτρ. Π.Α., Επόπτες Π.Α., Γραμματεία Ίσως να προταθεί και Συντονιστικό όργανο Π.Α. με όλους τους Υπευθύνους Π.Α. των Τμημάτων με Προεδρεύοντα τον Υπεύθυνο του Π.Α. της ΔΑΣΤΑ.

18 Όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν σε ενιαίο πλαίσιο, Νομικό & Θεσμικό Για την υποβολή της πρότασης θα ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο «Τμήμα Πρακτικής Άσκησης & Γραφείο Διασύνδεσης» & τα μαθήματα Επιχειρηματικότητας των Τ.Ε.Ι.

19 Η βέλτιστη λύση : Είναι η δημιουργία σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. μιας νέας καινοτόμου δομής «Δομή απασχόλησης & Σταδιοδρομίας». Υπό την αιγίδα της νέας δομής θα συντονίζονται και υλοποιούνται οι επιμέρους πράξεις λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή & τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

20 Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας θα υποβάλλει μια (μόνο) ενιαία πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η οποία θα υποδιαιρείται από τουλάχιστον τρεις επί μέρους προτάσεις, πράξεις (ή κατά μέγιστον 4)

21  Η πράξη του ΔΑΣΤΑ έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, έμφαση θα δοθεί στη Δικτύωση – Διασύνδεση, Τ.Ε.Ι. – Πανεπιστημίων, με πιστοποιούμενους φορείς προώθησης απασχόλησης κλπ με τη χρήση των ΤΠΕ  Η πρόταση θα περιλαμβάνει Δείκτες παρακολούθησης – μέτρησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Κατ’ ανάγκη θα συμπεριλαμβάνεται και σύστημα Αξιολόγησης & Διασφάλισης της Ποιότητας.  Πρέπει να ληφθεί μέριμνα στην πρόταση αυτή & για τα ΑΜΕΑ

22 Μ.Κ.Ε.  Ενεργός προώθηση της έννοιας της Επιχειρηματικότητας, π.χ. και με εισαγωγή μαθημάτων επιλογής με θέμα την Επιχειρηματικότητα.  Προώθηση Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας μέσω οργάνωσης εκθέσεων για επιλογή καινοτόμων σχεδίων, ιδεών.

23  Υποστήριξη για την ίδρυση νέων επιχειρηματικών μονάδων.  Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την Επιχειρηματικότητα- Παιδεία. Τα μαθήματα και οι συσχετιζόμενες δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τα μέλη ΕΠ ή με πρόσληψη ειδικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα.

24 Δραστηριότητες :  Παραγωγή Υλικού  Επισκέψεις  Σεμινάρια  Συμβουλευτική Καθοδήγηση  Μελέτες Περιπτώσεων  Εικονικές πλατφόρμες επιχειρήσεων

25 Συνολική Δαπάνη: 50 Μ € 3 Μ € / Τ.Ε.Ι. για τα 3 χρόνια Τα μισά είναι Π.Α. Τα άλλα είναι ΜΚΕ

26 Επιλέξιμες δαπάνες Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων Επαγγελματιών Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων Επαγγελματιών Αμοιβές τρίτων Εργασίες από Τρίτους Τηλ/νίες

27 7. Επισκευές – Συντήρηση 8. Μεταφορές –Ταξίδια 9. Εκθέσεις- Επιδείξεις 10. Συνδρομές- Εισφορές 11. Έντυπα, Γραφική Ύλη

28 Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ≤ 6.000€ για ολόκληρη την περίοδο Η τυχόν αναγκαία Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη για τα επιμέρους Έργα & Δράσεις, θα πρέπει να αναφέρονται στην Πρόταση.

29 Οι δαπάνες (επιλέξιμες) μπορεί να ανατρέχουν την 01.01.09 Π.Α.: Επιβλέπων 50 € / σπουδαστή μέχρι 600€/ μήνα

30 Παραγωγικοί Φορείς Αγροτική Οικονομία - Τουρισμός - Κατασκευές Υλικών Βιοτεχνολογία – Τ.Π.Ε. – Τεχνολογία Ενέργειας Περιβάλλοντος – Νανοτεχνολογία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες Υγεία – Ενέργεια – Μεταφορές – Προστασία Περιβάλλοντος – Παιδεία Κοινωνικοί & Οικονομικοί Φορείς


Κατέβασμα ppt "Δευτέρα 27/04/2009 Ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του Τ.Ε.Ι. & τα Όργανα Διοίκησης ΘΕΜΑ: «Οι Στόχοι, το Φυσικό Αντικείμενο & το Περιεχόμενο της Πρότασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google