Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία Μετοχής Τιμή Μετοχής(€): 0,96 (18/03/2009) # Αριθμός Μετοχών: 78.787.980 (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 75.6 % Δ από 31/12/2008: -32,9% Υψηλό 52.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία Μετοχής Τιμή Μετοχής(€): 0,96 (18/03/2009) # Αριθμός Μετοχών: 78.787.980 (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 75.6 % Δ από 31/12/2008: -32,9% Υψηλό 52."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία Μετοχής Τιμή Μετοχής(€): 0,96 (18/03/2009) # Αριθμός Μετοχών: 78.787.980 (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 75.6 % Δ από 31/12/2008: -32,9% Υψηλό 52 Εβδομάδων €: 3,58 (02/05/2008) Χαμηλό 52 Εβδομάδων € : 0,87 (05/03/2009) Μέση Ημερήσια Εμπορ/τητα 52 εβδομάδων (#): 115.796 IR RELEASE SPRIDER STORES Α.Ε. Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA 19 Μαρτίου 2009 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα FY 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας επετεύχθη και στο 2008 παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν εντός της εξεταζόμενης χρήσης, με εμφανή τα σημάδια της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στο 2 ο εξάμηνο του 2008, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μείωση της ρευστότητας, συρρίκνωση της ζήτησης, μείωση των επενδύσεων, και έντονα ευμετάβλητες συνθήκες στις αγορές. Επιπλέον, στο τέλος της χρήσης τα απροσδόκητα γεγονότα και οι ταραχές του Δεκεμβρίου 2008 που σημειώθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατέληξαν, πέραν του εμπρησμού του SPRIDER STORE Λυκόβρυσης νωρίτερα στη χρήση, στην ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος – ναυαρχίδας του Ομίλου επί της οδού Ερμού ενώ μικρότερες ζημιές υπέστησαν και άλλα καταστήματα της Εταιρίας ανά την Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με την συνεπακόλουθη καθίζηση της ζήτησης στον πλέον σημαντικό μήνα του έτους, αναπόφευκτα επηρέασαν την πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος SPRIDER STORES προχώρησε στη χρήση 2008 στην δημιουργία τριάντα πέντε (35) νέων σημείων πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2008 τέθηκαν σε λειτουργία είκοσι ένα (21) καταστήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων δέκα (10) σημεία πώλησης εγκαινιάστηκαν σε Αττική και Θεσσαλονίκη και έντεκα (11) καταστήματα στην επαρχία. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν και δεκατέσσερα (14) καταστήματα στο εξωτερικό, εκ των οποίων εννέα (9) καταστήματα δημιουργήθηκαν στην Ρουμανία, τρία (3) καταστήματα στην Βουλγαρία και από ένα (1) κατάστημα σε Κύπρο και Πολωνία. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα το Ομίλου της χρήσης 2008 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη ζημία προ φόρων ύψους € 1.607 χιλ., η οποία αφορά εκκρεμείς αποζημιώσεις που διεκδικεί η μητρική εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο και αφορούν τις πυρκαγιές στα καταστήματά της σε Λυκόβρυση και Ερμού. Ο Όμιλος έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και εκτιμά πως θα ανακτήσει πλήρως την ανωτέρω ζημία. Για λόγους συντηρητικότητας και συμμορφούμενος με τις σχετικές διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α., ο Όμιλος αναγνώρισε στην τρέχουσα χρήση το σύνολο της ανωτέρω ζημίας. Αντίστοιχα πρόκειται να αναγνωρίσει το σχετικό έσοδο στην χρήση που αυτό θα εισπραχθεί. Η Διοίκηση εκτιμά ότι εντός της χρήσης 2009 η εν λόγω εκκρεμότητα πρόκειται να διακανονισθεί Επιπλέον, στα αποτελέσματα του Ομίλου της χρήσης 2007, περιλαμβάνονται έκτακτα αποτελέσματα αφενός από την πώληση του EXPO ATHENS και του καταστήματος SPRIDER STORE στην Ανθούσα καθώς και από την πώληση ακινήτου που ανέγειρε ο Όμιλος στη Βουλγαρία, αφετέρου δε από τη διακοπή λειτουργίας και εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρίας MEGATHLON HELLAS A.E. Οι παραπάνω ενέργειες συνεισέφεραν στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2007 συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κέρδος προ φόρων ύψους € 15.841 χιλ. Συνεπώς και για την ορθότερη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω έκτακτα αποτελέσματα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως του 20,3% και ανήλθε σε € 154.072 χιλ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 98.884 χιλ. αυξημένα κατά 32,8%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 64,2% σημειώνοντας αύξηση κατά 6,0 ποσοστιαίες μονάδες. Το ενοποιημένο EBITDA εμφανίζεται αυξημένο κατά 19,8% στα € 29.398 χιλ.. Σημειώνεται ότι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 50,2% και διαμορφώθηκαν σε € 77.587 χιλ., γεγονός το οποίο αποδίδεται στην κόστος λειτουργίας των τριάντα πέντε (35) νέων καταστημάτων του ομίλου, που αντιπροσωπεύει αύξηση του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου της τάξης του 53%. Τα ενοποιημένα λειτουργικά ΕΒΙΤ εμφανίζεται αυξημένο κατά 5,2% στα € 19.815 χιλ. επηρεασμένα από την κατά 67,8% αύξηση των ενοποιημένων αποσβέσεων (2008: € 9.583 χιλ. – 2007: € 5.711 χιλ.) συνεπεία του αναπτυξιακού προγράμματος που υλοποιήθηκε το 2008. Αυξημένα κατά 5,8% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) που διαμορφώθηκαν σε € 19.370 χιλ. έναντι € 18.304 χιλ. το 2007. Αύξηση κατά 3,9% σημείωσαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) σε € 14.670 χιλ. Στη χρήση 2008 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους € 36.076 χιλ., οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην επέκταση και την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παρούσα οικονομική κρίση η οποία επηρεάζει άμεσα όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, επηρεάζει αντίστοιχα και την αγορά λιανικής, εντός της οποίας λειτουργεί και ο Όμιλος. Με γνώμονα το μέχρι σήμερα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο SPRIDER STORES τόσο στη Ελλάδα όσο και στο δίκτυο που διαθέτει σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, έχοντας δώσει σημάδια θετικής πορείας ειδικά σε παρόμοιες περιόδους, στρατηγική επιλογή της διοίκησης παραμένει η συνέχιση του αναπτυξιακού προγράμματος του Ομίλου και στο 2009. Συγκεκριμένα ο Όμιλος έχει ως στόχο την ανάπτυξη του δικτύου με τη προσθήκη δέκα (10) νέων σημείων πώλησης. Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση των ως άνω στόχων και για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα ευμετάβλητων συνθηκών στην αγορά και της επιφυλακτικότητας που εκδηλώνουν οι τράπεζες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και με σκοπό την ταμειακή ενίσχυση του Ομίλου και την χρηματοδότηση της προγραμματισμένης ανάπτυξης για το 2009 μέσω ιδίων κεφαλαίων, η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σχεδιάζεται να συνέλθει την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2008 την μη διανομή μερίσματος. Τέλος, η Διοίκηση του Ομίλου, υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που επικρατεί από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και τη δυσκολία προσδιορισμού τόσο του βάθους όσο και της διάρκειας την παρούσας οικονομικής ύφεσης, γνωστοποιεί ότι δεν πρόκειται να προβεί σε δημοσίευση εκτιμήσεων για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της τρέχουσας χρήσης 2009. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20,3% & EBIDTA ΚΑΤΑ 19,8% ΓΙΑ ΤΗΝ SPRIDER STORES ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 (*) Μη λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα από την πώληση του EXPO ATHENS, του SPRIDER STORE Ανθούσας, το ακίνητο στη Βουλγαρία και τη διακοπή και εκκαθάριση της MEGATHLON. (**) Χωρίς την επιβάρυνση εκτάκτων εξόδων από εκκρεμείς αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο. Πωλήσεις (.000€) Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (.000€) SPRIDER STORES ΑΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ.: 210 6609900, fax: 210 6664807, www.spriderstores.com I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: 210 660 9924, ir@spriderstores.com I.R. Consultants: *aea relate, τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr, Θανάσης Μαργέλλος margellos@aea.gr Company Description H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας.

2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.spriderstores.com Βασικά Μεγέθη Αποτελεσμάτων Μετοχική Σύνθεση (000€) Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (78.787.980) και τιμή μετοχής € 0,96 (τιμή μετοχής 18/03/2009). BV=Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων-Δικαιώματα μειοψηφίας, P/E υπολογισμένο με αριθμό μετοχών (78.787.980). Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες IR RELEASE SPRIDER STORES Α.Ε. Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA (*) Μη λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα από την πώληση του EXPO ATHENS, του SPRIDER STORE Ανθούσας, το ακίνητο στη Βουλγαρία και τη διακοπή και εκκαθάριση της MEGATHLON. (**) Χωρίς της επιβάρυνση εκτάκτων εξόδων από εκκρεμείς αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο. (***) Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. SPRIDER STORES ΑΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ.: 210 6609900, fax: 210 6664807, www.spriderstores.com I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: 210 660 9924, ir@spriderstores.com I.R. Consultants: *aea relate, τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr, Θανάσης Μαργέλλος margellos@aea.gr 19 Μαρτίου 2009 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα FY 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Χατζηϊωάννου ABEE Οικ. Χατζηϊωάννου Θεσμικοί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές 36,7% Ελεύθερη Διασπορά 39,9% 12,2% 24,5% 23,4%


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία Μετοχής Τιμή Μετοχής(€): 0,96 (18/03/2009) # Αριθμός Μετοχών: 78.787.980 (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση (€ εκ.): 75.6 % Δ από 31/12/2008: -32,9% Υψηλό 52."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google