Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου Για μια δυναμική, βιώσιμη Οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη 29-07-2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου Για μια δυναμική, βιώσιμη Οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη 29-07-2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου Για μια δυναμική, βιώσιμη Οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη 29-07-2010

2 2

3 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3

4 Στρατηγικός Στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ένα νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό πρότυπο που: Θα ενισχύσει την ποιοτική και ανταγωνιστική παραγωγή θα συμβάλλει στον τεχνολογικό και γνωστικό της μετασχηματισμό θα ενισχύσει την εξωστρέφεια Θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό θα ενισχύσει την απασχόληση....και θα την οδηγήσει σε μία δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη με αιχμή την καινοτομία και την Πράσινη Ανάπτυξη. 4

5 Τι καινούργιο φέρνει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ι) 5 Στόχευση σε τομείς & κλάδους επένδυσης Στόχευση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά επενδύσεων & ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις (ειδικά καθεστώτα) ΠΡΙΝ ΤΩΡΑ Χαμηλή ελκυστικότητα του κριτηρίου φοροαπαλλαγής έναντι των επιχορηγήσεων Γενναίες φοροαπαλλαγές για επιλεξιμότητά τους έναντι των επιχορηγήσεων Αποκλεισμός πολλών κλάδων της οικονομίας Ολοι σχεδόν οι κλάδοι, με περιο - ρισμένες εξαιρέσεις Περιφερειακές & ενδοπεριφερειακές ανισότητες Προσδιορισμός πόρων στις περι - φέρειες & εξασφάλιση πρόσθετων πόρων πέραν του Χ.Π.Ε.

6 Τι καινούργιο φέρνει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΙΙ) 6 Έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος & προϋπολογισμού Υποβολή προτάσεων 2 φορές ετησίως. Σαφές ύψος πόρων και κατανομή τους στις περιφέρειες ΠΡΙΝ ΤΩΡΑ Πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας - Χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό όριο Σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης / Εξάντληση διαθέσιμων πόρων Καθυστερήσεις αξιολόγησης και χρηματοδότησης Απλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης & ελέγχου. Αυστηρή τήρηση χρονοδ/των Διαχωρισμός Μητρώου Αξιολογητών & Ελεγκτών – Διαφανείς διαδικασίες Σύγκρουση ρόλων στην πληροφόρηση επενδυτών, αξιολόγηση & έλεγχο επενδυτικών προτάσεων

7 Τι καινούργιο φέρνει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΙΙΙ) 7 Απουσία ελέγχου αξιολογητών & ελεγκτών Σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών ΠΡΙΝ ΤΩΡΑ Έλλειψη παρακολούθησης επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από τους ενισχυόμενους – Καταβολή του 10% σε 3 χρόνια Έλλειψη αξιολόγησης ανα- πτυξιακού αποτελέσματος & εντοπισμού προβλημάτων Επενδυτικό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) Μη διαχρονική κατοχύρωση πόρων για χρηματ/ση των επενδύσεων Συμβούλιο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Νόμου

8 Επιλεξιμότητα Επενδύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου A. Ολοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εκτός από :  δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία  κάποιοι κλάδοι υπηρεσιών  δραστηριότητες παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών B. Ειδικά Καθεστώτα 8

9 Ειδικά Καθεστώτα  Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων  Έκτακτες ή/και στοχευμένες περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις  Α) ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις, β) ορεινές, νησιωτικές, πληγείσες από φυσικές καταστροφές και παραμεθόριες περιοχές, γ) επενδύσεων ιδιάζουσας σημασίας για τη χώρα  Π ρος νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις  Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε Ζώνες Καινοτομίας, Επιχειρηματικά και Τεχνολογικά Πάρκα  Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000.000 ευρώ 9

10 Κριτήρια αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος (νέο Επιχειρηματικό Πρότυπο) 10 Αναδιάρθρωση Απασχόληση Ισόρροπη Ανάπτυξη Ανταγωνιστι- κότητα, Ποιότητα, Εξωστρέφεια Πράσινη Επιχειρημα- τικότητα Για τους επενδυτικούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, η αξιολόγηση γίνεται με την άθροιση μορίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και ιεράρχηση των επενδυτικών προτάσεων

11 Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας & Εξωστρέφειας (Συντελεστής βαρύτητας 50%) 11 Συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ 1.Ποσοστό της Προστιθέμενης Αξίας 2.Ύψος του επενδυτικού σχεδίου 1.Ποσοστό της Προστιθέμενης Αξίας 2.Ύψος του επενδυτικού σχεδίου Συμβολή στην εξωστρέφεια Συμβολή στον παραγωγικό & τεχνολογικό μετασχηματισμό Συμβολή στη δικτύωση επιχειρήσεων (clusters) 1.Εξαγωγική επίδοση της μονάδας 2.Υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο 1.Εξαγωγική επίδοση της μονάδας 2.Υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο 1.Καινοτομία του φορέα 2.Καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου 3.Νέα προϊόντα για την εγχώρια αγορά 4.Δαπάνες απασχόλησης ερευνητών 5.% αύξηση πτυχιούχων / συν. εργαζομένων 1.Καινοτομία του φορέα 2.Καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου 3.Νέα προϊόντα για την εγχώρια αγορά 4.Δαπάνες απασχόλησης ερευνητών 5.% αύξηση πτυχιούχων / συν. εργαζομένων 1.Δημιουργία ή συμμετοχή σε συστάδες ή δίκτυα επιχειρήσεων 2.Χρήση α’ και βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters 1.Δημιουργία ή συμμετοχή σε συστάδες ή δίκτυα επιχειρήσεων 2.Χρήση α’ και βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters

12 Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας & Εξωστρέφειας (Συντελεστής βαρύτητας 50%) 12 Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα 1.Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας (χρήση δεικτών σε σχέση με μ.ο. κλάδου) 2.Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικού σχεδίου 1.Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας (χρήση δεικτών σε σχέση με μ.ο. κλάδου) 2.Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικού σχεδίου Συμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων στην επένδυση 1.Ιδια Κεφάλαια / Σύνολο επένδυσης

13 Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας & Προστασίας του περιβάλλοντος (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 13 Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 1.Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας 2.Δαπάνες που κατευθύνονται στη διαχείριση ή στη μείωση αποβλήτων 3.Δαπάνες που μειώνουν την καταν. νερού 4.Δαπάνες που καταλήγουν στη χρήση καθαρών τεχνολογιών & μείωση οικολ. αποτυπώματος 5.Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις 1.Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας 2.Δαπάνες που κατευθύνονται στη διαχείριση ή στη μείωση αποβλήτων 3.Δαπάνες που μειώνουν την καταν. νερού 4.Δαπάνες που καταλήγουν στη χρήση καθαρών τεχνολογιών & μείωση οικολ. αποτυπώματος 5.Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις Συμβολή στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών 1.Έσοδα από φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες / κύκλου εργασιών Συμβολή στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών – αναβάθμιση υπηρεσιών 1.Αξιοποίηση αδρανών κελυφών 2.Αλλαγή χρήσης υφιστάμενων υποδομών 3.Εγκατάσταση /μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς 1.Αξιοποίηση αδρανών κελυφών 2.Αλλαγή χρήσης υφιστάμενων υποδομών 3.Εγκατάσταση /μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς

14 Κριτήρια Αναδιάρθρωσης, Απασχόλησης & ισόρροπης ανάπτυξης (Συντελεστής βαρύτητας 20%) 14 Απασχόληση 1.Νέες & διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης (χρήση σταθμισμένων στοιχείων) Ισόρροπη Ανάπτυξη 1.Εγκατάσταση σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή ή νησί με λιγότερους από 3.000 κατοίκους 1.Χρήση εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών 2.Αξιοποίηση τοπικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο 1.Χρήση εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών 2.Αξιοποίηση τοπικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό & εθνικό επίπεδο

15 Βασικές μορφές ενίσχυσης Φορολογικές Απαλλαγές (υποβολή προτάσεων όλο το χρόνο, πλήρωση των κριτηρίων φερεγγυότητας & συγκέντρωση του 50% της βαθμολογίας) – Από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών (έναντι των μη διανεμόμενων κερδών που ίσχυε μέχρι σήμερα) – Διατήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων για τα διανεμόμενα κέρδη Επιχορήγηση Κεφαλαίου Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου διάρκειας έως 10έτη. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού έως 7 έτη. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 15

16 Κατανομή των πόρων 16 Προκαταβολή: μέχρι 25% της συνολικής επιχορήγησης Ενδιάμεση δόση: πρόσθετο μέχρι 25% ( 50% αθροιστικά) Δόση ολοκλήρωσης: 40% Τελική δόση: 10% της επιχορήγησης 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και αφού έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα

17 Για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (Ι) 17 Βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε νομού / το αντίστοιχο της χώρας - Κατάτμηση της επικράτειας σε 3 ζώνες – κκ ΑΕΠ > από εθνικό μ.ο. : ενίσχυση κατά 15%, 20% και 25% για Μεγάλες, Μεσαίες και Μικρές-Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα – κκ ΑΕΠ > 75% του μ.ο. : ενίσχυση κατά 30%, 35% και 40% αντίστοιχα – κκ ΑΕΠ < 75% του μ.ο., περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νησιωτικές & παραμεθόριες περιοχές, νησιά που ανήκουν σε χερσαίους νομούς : ενίσχυση κατά 40%, 45% και 50% Τήρηση του εκάστοτε Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Κατανομή του 20% των ετησίως διαθέσιμων πόρων στους μειονεκτούντες νομούς της χώρας που αδικούνται από το ΧΠΕ

18 Για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (ΙΙ) 18

19 Για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (ΙΙΙ) 19

20 Για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (ΙV) 20

21 Για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης (V) 21

22 Διαφάνεια σε όλα τα στάδια (Ι) Προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά 6μηνο (Ιανουάριο & Ιούλιο) με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων και κατανομή τους. Διαχωρισμός μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών και μητρώου ελεγκτών – Στελέχη από υπηρεσίες – Εξωτερικά στελέχη & εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα Τυχαία κατανομή φακέλων σε δύο πιστοποιημένους αξιολογητές και σε 3 ο πρόσωπο σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση > 20% σε 3 κριτήρια. 22

23 Διαφάνεια σε όλα τα στάδια (ΙΙ) Διατήρηση της ανωνυμίας του αξιολογητή καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. Ιεράρχηση των επενδυτικών προτάσεων. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και υπαγωγής των επενδυτικών προτάσεων σε 5 μήνες. Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου μέσα από το διαδίκτυο και ανάρτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων στο ίδιο σημείο. Δυνατότητα άπαξ επανυποβολής πρότασης που έχει απορριφθεί. 23

24 Διαφάνεια σε όλα τα στάδια (ΙΙΙ) Σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών για το δειγματοληπτικό έλεγχο αξιολογήσεων και ελέγχων. Διαδικασία παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων μετά την ολοκλήρωσή τους. Υποχρέωση ενισχυόμενων για ανάρτηση πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο. Δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ανάπτυξης. 4ψήφια γραμμή ενημέρωσης, παραπόνων και καταγγελιών. Σύσταση Συμβουλίου, από φορείς της αγοράς, για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος και εντοπισμού προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου. 24

25 Κέντρα υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 25 2 Κέντρα Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 3 εκ. € Κεντρικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) επενδυτικά σχέδια ύψους έως 3 εκ. € Διευθύνσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των Περιφερειών (ΔΙΣΑ) Εκ των προτέρων κατανομή των πόρων στα 2 κέντρα

26 2010 - Χρηματοδότηση επενδύσεων Ν. 3299/04 26 Εκταμιεύσεις Ιανουαρίου – Ιουλίου 2010 για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων 650 εκ. € Αναμενόμενες εκταμιεύσεις Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2010 (εκτίμηση) 550 εκ. € Επενδυτικά σχέδια προς αξιολόγηση (σε εξέλιξη) Αριθμός 3.163 Ενδεικτικός προϋπολογισμός (κεντρικά) 10,9 δις € Αναμενόμενο ύψος ενίσχυσης 2011-2013 4,1 δις €

27 Εκτιμήσεις Ετήσιων Εκταμιεύσεων Θα διατεθούν (εκτιμήσεις): 27 2011 1,3 – 1,7 δις € 2012 1,5 – 2 δις € 2013 1,5 – 2 δις € Συνολικά 4,3 - 5,7 δις € για την περίοδο 2011-2013

28 Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 28 Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υπουργείο Πολιτισμού – ΤουρισμούΥπ. Παιδείας - ΓΓΕΤΥπ. Επικρατείας Συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης : τέλος Ιουλίου 2010 Έναρξη ισχύος του νέου νόμου: Ιανουάριος 2011 Έναρξη ισχύος του νέου νόμου: Ιανουάριος 2011 Ολοκλήρωση και κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή : Αύγουστος 2010 Ολοκλήρωση και κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή : Αύγουστος 2010

29 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Σχέδιο Νόμου Για μία δυναμική, βιώσιμη Οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Βασικοί Άξονες Σχεδίου Νόμου Για μια δυναμική, βιώσιμη Οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη 29-07-2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google