Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΦΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 1

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 1ο ΔΕΛΤΙΟ Το 1ο εξαμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης Πράξης/Υποέργων οφείλει να το υποβάλλει ο Δικαιούχος μετά την κοινοποίηση από την ΕΥΔ της Απόφασης ένταξης της πράξης και του Συμφώνου Αποδοχής Όρων. Για Πράξεις που εντάχθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου πρέπει να υποβληθεί το 1ο Εξαμηνιαίο Δελτίο ενώ για τις Πράξεις που εντάχθηκαν από 1η Ιουλίου έως και 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθεί το 2ο Εξαμηνιαίο Δελτίο του αντίστοιχου έτους. 2

3 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης (άρθρο 4) καθορίζονται η υποχρέωση υποβολής και ο χρόνος υποβολής του εν λόγω δελτίου. Σύμφωνα με αυτό, το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης υποβάλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς και συγκεκριμένα: Μέχρι 15 Ιουλίου κάθε έτους για το εξάμηνο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου Μέχρι 15 Ιανουαρίου για το εξάμηνο από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Το εξαμηνιαίο δελτίο περιλαμβάνει: Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου 4

5 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Με την αναγραφή του κωδικού MIS της Πράξης τα στοιχεία ταυτότητας της Πράξης συμπληρώνονται από το Σύστημα. Από το συντάξαντα του δελτίου πρέπει να συμπληρωθούν: Η περίοδος αναφοράς του δελτίου Το πρωτόκολλο του διαβιβαστικού με το οποίο θα αποσταλεί η έντυπη μορφή του δελτίου από το Δικαιούχο στην ΕΥΔ. Τα στοιχεία του συντάξαντα (Υπευθύνου του Έργου) 5

6 ΤΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
Για τα υποέργα που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ η προέγκρισή τους και το αντίστοιχο ΤΔΥ, τα πεδία συμπληρώνονται από το σύστημα. Για τα υποέργα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ τα παραπάνω στοιχεία, ο συντάκτης πρέπει να συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξής τους. 6

7 ΤΜΗΜΑ Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Συμπληρώνεται η πραγματοποιηθείσα τιμή των δεικτών που έχουν καταχωρηθεί στο ΤΔΠ μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς. ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ Αναγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και αφορούν την εκτέλεση της Πράξης από την πλευρά του Δικαιούχου. Θα πρέπει να προταθούν από τον Υπεύθυνο διορθωτικές ενέργειες και στα επόμενα εξαμηνιαία δελτία θα πρέπει να γίνει αναφορά για την επίλυσή τους ή όχι. 7

8 ΤΜΗΜΑ Ε. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναγράφεται οτιδήποτε διευκρινιστικό για την εξέλιξη της Πράξης που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στα προηγούμενα τμήματα και βοηθάει στην σύνταξη της αξιολόγησης της Πράξης από την ΕΥΔ. Η αναγραφή του ποσού της συνολικής χρηματοδότησης της Πράξης από την αρχή μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 8

9 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Το τμήμα αυτό είναι προσυμπληρωμένο από το σύστημα με τον τίτλο της Πράξης και τον τίτλο του Υποέργου. ΤΜΗΜΑ Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αντλείται από το εγκεκριμένο ΤΔΥ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου. Ο συντάκτης συμπληρώνει την προβλεπόμενη λήξη. Γίνεται σύντομη περιγραφή (μέχρι χαρακτήρες) της συνολικής προόδου του φυσικού αντικειμένου από την έναρξη μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς. 9

10 προγραμματισμένων εργασιών για το επόμενο εξάμηνο.
Γίνεται σύντομη περιγραφή (μέχρι χαρακτήρες) των προγραμματισμένων εργασιών για το επόμενο εξάμηνο. Αντλούνται από το ΤΔΥ τα Διακριτά και συμπληρώνεται η πραγματοποιηθείσα ποσότητα αυτών μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς. ΤΜΗΜΑ Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αντλούνται από το ΤΔΥ οι Δείκτες και συμπληρώνεται η πραγματοποιηθείσα ποσότητα αυτών μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς. 10

11 ΤΜΗΜΑ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Το σύστημα συγκρίνει την εξαμηνιαία κατανομή του προϋπολογισμού του υποέργου όπως είχε δηλωθεί στο ΤΔΥ, με τις δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί με τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών και υπολογίζει την απόκλιση. Θα πρέπει να δικαιολογηθεί η απόκλιση, να τεκμηριωθεί η δυνατότητα αυξημένης απορρόφησης στα επόμενα εξάμηνα και να γίνει ανακατανομή του Π/Υ σε αυτά. 11

12 Τα στοιχεία αυτά για τους ωφελούμενους αφορούν:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΤ) Ο πίνακας συμπληρώνεται με στοιχεία για τους άμεσα ωφελούμενους του υποέργου. Στην περίπτωση των ΑΕΙ άμεσα ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές. Τα στοιχεία αυτά για τους ωφελούμενους αφορούν: την εργασιακή τους κατάσταση, την ηλικιακή τους κατανομή, την ύπαρξη μεταξύ τους ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα το μορφωτικό τους επίπεδο. Προσέχουμε ο κάθε ωφελούμενος να καταμετράται μια φορά ασχέτως αν συμμετέχει σε πολλά υποέργα ή πολλές Δράσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή. 12

13 Σύνταξη Δελτίου Αξιολόγησης Προόδου Πράξης
Το αρμόδιο στέλεχος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση του έργου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης της πράξης: εξετάζει την πρόοδο ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, την πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των υποέργων, προσδιορίζει και αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων, προτείνει τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων, εκτιμά τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής αποτυπώνονται στο Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης το οποίο καταχωρίζεται στο ΟΠΣ δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης. 13


Κατέβασμα ppt "ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google