Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Ηλίας Τριανταφυλλίδης Στέλεχος Μονάδας Β3 ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ Τηλ

2 υποχρέωση υποβολής του σχεδίου υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα από τον δικαιούχο για προέγκριση
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Άρθρο 10, Ειδικοί όροι(β): «Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τις χρονικές προθεσμίες σύμφωνα με τα ισχύοντα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα την χρονική προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου απόφασης του βασικού έργου αυτεπιστασίας που ορίζεται μέχρι 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης »

3 Υπενθύμιση για την διάκριση των ρόλων
δικαιούχος, φορέας πρότασης, φορέας λειτουργίας: ίδρυμα φορέας επίβλεψης και ανάδοχος (η ταύτιση αυτή είναι ιδιαιτερότητα της εκτέλεσης του υποέργου με ίδια μέσα): ΕΛΚΕ = αρμόδιος φορέας και υπόλογος για την σύννομη υλοποίηση του υποέργου σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία Υπογραμμίζεται ότι έχει επιβεβαιωθεί η Διαχειριστική Επάρκεια του Ειδικού Λογαριασμού υπεύθυνος πράξης υπεύθυνος υποέργου (προτείνεται η ταύτισή του με τον υπεύθυνο έργου) Οι μονάδες Β της ΕΥΔ παρακολουθούν την εξέλιξη της πράξης σύμφωνα με τις επιταγές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

4 ΣΤΟΧΟΙ: Πρωτοτυποποίηση του σχεδίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΧΟΙ: Πρωτοτυποποίηση του σχεδίου Ελαχιστοποίηση του χρόνου υποβολής του σχεδίου από τον δικαιούχο Διαφοροποίηση – προσαρμογή του παλαιού σχεδίου αυτεπιστασίας ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση της λίστας ελέγχου της προέγκρισης του σχεδίου

5 Τα έγγραφα βάσει των οποίων συντάσσεται το σχέδιο επιχορήγησης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα είναι: Η απόφαση ένταξης της πράξης Το εγκεκριμένο ΤΔΠ Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Επικουρικά για την σύνταξη των πινάκων του σχεδίου αντλούμε στοιχεία από τους αντίστοιχους πίνακες του εγκεκριμένου εντύπου υποβολής της πράξης

6 fax: ΠΡΟΣ: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Πληροφορίες: κ ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρ. Ταχ.: Αρ. Πρ.: Τηλέφωνο: fax: ΠΡΟΣ: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΘΕΜΑ: Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α 1 και τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ» της πράξης: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS Έχοντας υπόψη: Τη με αρ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση » Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της προαναφερόμενης Απόφασης Ένταξης. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης Την με αρ / / ΕΥΔ/ ΕΠΕΔΒΜ αίτηση της εγγραφής στην ΣΑ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων και στο ΠΔΕ έτους 2010 της ενταγμένης πράξης Το με αριθμ. ……………έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης εκτέλεσης του Υποέργου με ίδια μέσα Την με. αρ. ……….. απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τον ορισμό υπευθύνου του υποέργου Την με αρ. ………. επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από την ΕΥΔ του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013. Την ΚΥΑ 679/ , η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010, καθώς και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης έργων του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος

7 Αποφασίζουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ» της ενταγμένης πράξης του θέματος και βεβαιώνουμε ότι η υλοποίηση του υποέργου θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών που αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου, καθώς επίσης και των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο, πιστοποίηση, και παραλαβή των παραδοτέων της παρούσας απόφασης, με βάση το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος

8 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συνολικός Προϋπολογισμός: € ,44 Χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου (έναρξη – Λήξη) Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου : Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα δημιουργηθεί προκειμένου να αποτελέσει το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ με κάθε διαφορετική διέξοδο, σύμφωνα και με τη στόχευση και τη φιλοδοξία της πρόσκλησης.

9 Γ. Παραδοτέο: λειτουργία ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ
Β. ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ως ακολούθως: 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΤΑ 1.2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΣΤΑ 1.3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΘΩΝ 2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ 2.1 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΑΣΤΑ 2.2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΑΣΤΑ 3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΟΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΣΤΑ 3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΈΝΤΥΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΝΗΜΟΝΙΑ Η ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 3.4 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ……………………………………….. ………………………………………... n …………………………………….. n.1 n.2 ………….. …………… n.χ Γ. Παραδοτέο: λειτουργία ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ

10 Δ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου (υπενθυμίζεται η υποχρέωση τήρησης της λογικής αλληλουχίας των δράσεων)

11

12 Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής των επί μέρους στοιχείων του κόστους των αμέσων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% των αρχικών εκτιμήσεων, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής. Συνημμένα: Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για τον ορισμό Υπεύθυνου του Υποέργου. Επεξηγηματικός Πίνακας 1: «Ανθρώπινοι Πόροι» (όπου είναι εφικτό να προσδιορισθεί) Επεξηγηματικός Πίνακας 2: «Εκτιμώμενη κοστολόγηση Λίστας Εισροών»

13

14 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: «ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ» (ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) Υλικά μέσα και υπηρεσίες (Νομικά Πρόσωπα) που απαιτούνται για την εκτέλεση του υποέργου και για τις οποίες θα επισυναφθούν συμβάσεις

15 Στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση του υποέργου προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, θα εφαρμοστεί το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων.

16 ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό
Πρόχειρος διαγωνισμός μέχρι € (χωρίς ΦΠΑ) Τακτικός διαγωνισμός άνω των € (χωρίς ΦΠΑ) Σημείωση: Εάν οι οδηγοί χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ προβλέπουν χαμηλότερα όρια διενέργειας πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών ακολουθούνται τα αυστηρότερα όρια Το όριο απ΄ ευθείας ανάθεσης είναι €

17 υποχρέωση δημιουργίας νέου υποέργου
στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο του υποέργου προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας τακτικού ή διεθνούς διαγωνισμού, θα δημιουργηθεί ξεχωριστό υποέργο και θα εφαρμοστεί το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων περιπτώσεις όπου ο π/υ του πρόχειρου διαγωνισμού σε σχέση με το συνολικό π/υ του υποέργου αλλοιώνει τη φύση της πράξης με ίδια μέσα

18 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: η προμήθεια κάθε κατηγορίας ειδών ή παροχής υπηρεσιών υλοποιείται μέσω μιας διακριτής διαδικασίας ανάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: το είδος του διαγωνισμού καθορίζεται από το άθροισμα των Π/Υ των υπό προμήθεια ομοειδών ειδών της πράξης

19 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: για τις προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εφάπαξ (όπως αναλώσιμα, οργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις), η διαδικασία ανάθεσης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η αρχή της μη κατάτμησης ( δηλαδή, το είδος του διαγωνισμού καθορίζεται από το άθροισμα των Π/Υ των ομοειδών ειδών της πράξης)

20 Οι δαπάνες για την αποζημίωση μελών Δ. Ε
Οι δαπάνες για την αποζημίωση μελών Δ.Ε.Π και τις αμοιβές προσωπικού του τελικού Δικαιούχου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον: αφορούν σε πρόσθετη εργασία που δεν εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις τους υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος τεκμηριώνεται και αναλύεται σαφώς η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης

21 για την διενέργεια τακτικού/ διεθνούς διαγωνισμού (π/υ άνω των 60
για την διενέργεια τακτικού/ διεθνούς διαγωνισμού (π/υ άνω των € χωρίς ΦΠΑ) απαιτείται: προδημοπρασιακός έλεγχος και προσυμβατικός έλεγχος (μόνο για διεθνή διαγωνισμό) Οι σχετικοί έλεγχοι διενεργούνται από την μονάδα Γ

22 Οι αποζημιώσεις εξωτερικών συνεργατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) είναι επιλέξιμες εφόσον:
περιγράφεται σαφώς και τεκμηριώνεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία ανάθεσης έργου / παραδοτέων και η διαδικασία πρόσληψης που θα ακολουθηθεί από τον Δικαιούχο και τεκμηριώνεται και αναλύεται η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης

23 Διαδικασία προέγκρισης του σχεδίου υλοποίησης της
πράξης με ίδια μέσα Διαβίβαση από την ΕΥΔ προς τον δικαιούχο του πρότυπου σχεδίου προσυμπληρωμένου από στοιχεία του ΤΔΠ και της απόφασης ένταξης της πράξης Υποβολή από τον δικαιούχο του σχεδίου πλήρως συμπληρωμένου Έλεγχος σχεδίου, διατύπωση σύμφωνης γνώμης, σχετική ενημέρωση του δικαιούχου Αποστολή του τελικού κειμένου της σύμβασης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα που θα συνοδεύεται από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του δικαιούχου για την έγκριση της απόφασης και τον ορισμό του υπευθύνου του υποέργου


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google