Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. / PARTNER.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. / PARTNER."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. / PARTNER

2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟ-ΣΔΙΤ ΕΠΟΧΗ
Μεμονωμένες ενέργειες υλοποίησης έργων με το προϋπάρχων θεσμικό πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων έργων σε επίπεδο ΟΤΑ Προσέγγιση δημόσιου έργου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή Έμφαση στην τεχνική ωρίμανση του έργου (προμελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων κλπ) – χρονοβόρες διαδικασίες - Περιορισμένη ή καμία μέριμνα για τη διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας των έργων αλλά και την προσέγγιση / προσέλκυση επενδυτών Διαδικασίες και προθεσμίες διαγωνισμών εξεύρεσης αναδόχων συμβατές με ν.1418/84 και προσέγγιση μελέτης – κατασκευής. Χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης και ανάδειξης αναδόχων Οι πρωτοβουλίες αυτές συχνά προσέλκυσαν περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον

3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΔΙΤ Συστάθηκαν κεντρικά / συντονιστικά όργανα (ΕΓΣΔΙΤ / ΔΕΣΔΙΤ) Προβλέφτηκε η εμπλοκή συμβούλων τεχνικής υποστήριξης στην ωρίμανση / υλοποίηση των έργων σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) που μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν: Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας του προς ένταξη έργου Ενέργειες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος πριν την έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου Υποστήριξη στη δημοπράτηση του έργου

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (1)
Τα επιδιωκόμενα τελικά αποτελέσματα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Σύμβουλοι είναι: Η τεχνοκρατική επιλογή του βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Έργου μετά από εξέταση όλων των εναλλακτικών Προετοιμασία των διαδικασιών εγκρίσεων αλλά και της επιτυχούς προσέλκυσης των επενδυτών Σύνταξη της πρότασης υπαγωγής στο κατάλογο προτεινομένων έργων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) και υπαγωγή της αίτησης από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) στα Σ.Δ.Ι.Τ.

5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (2)
Ενέργειες κινητοποίησης επενδυτικού ενδιαφέροντος πριν την έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου Συγγραφή τευχών δημοπράτησης του έργου με τρόπο τέτοιο που να είναι η πλέον συμφέρουσα για το φορέα και η πλέον ελκυστική για τους υποψήφιους ιδιώτες επενδύτες Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας του έργου και προκήρυξη διαγωνισμού Η πλήρης κάλυψη της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που αφορά τα Σ.Δ.Ι.Τ. και τους νόμους που διέπουν την κατασκευή του έργου Η υποστήριξη του φορέα στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, την επιλογή του καταλληλότερου από τεχνική και επιχειρηματική άποψη αναδόχου επενδυτικού σχήματος στη φάση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας ΚτΕ-Αναδόχου και στην υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης

6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ (1)
Ελλιπής παρουσίαση του έργου / περιβάλλοντος υλοποίησης του στα τεύχη του διαγωνισμού Σύντομες προθεσμίες υποβολής προσφορών που αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους επενδυτές οι οποίοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό έχουν να υλοποιήσουν σειρά χρονοβόρων / κοστοβόρων ενεργειών (εκπόνηση business plan, τεχνικών μελετών, έγκριση χρηματοδότησης έργου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εσωτερικές αποφάσεις κλπ) Αρκετά ανταποδοτικά έργα στην περιφέρεια δεν έχουν τα κρίσιμα μεγέθη ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον φερέγγυων επενδυτών εμβέλειας οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικό κόστος ευκαιρίας Τα ανταποδοτικά έργα δεν εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος κλπ.)

7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ (2)
Μη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων του έργου. Ο επενδυτής πρέπει να αντιληφθεί την προστιθέμενη αξία του δημόσιου εταίρου διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιλεγούν εναλλακτικές αμιγώς ιδιωτικές πρωτοβουλίες Χρονικές καθυστερήσεις στην ωρίμανση και ανάθεση των έργων Αντίληψη των επενδυτών ότι πιθανές αλλαγές πολιτικής ηγεσίας δύναται να επηρεάζουν συμβατικά θέματα Μη βέλτιστη κατανομή κινδύνων έργου μεταξύ δημόσιου – ιδιωτικού εταίρου

8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ (1)
Διασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης για τους επενδυτές κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται σε αποσαφήνιση των όρων συνεργασίας και των ρόλων κράτους - ιδιωτών επενδυτών Τακτική ενημέρωση από ΕΓΣΔΙΤ συλλογικών φορέων και δημόσια ενημέρωση με κατάλληλα μέσα για την ένταξη και πρόθεση υλοποίησης έργων με κάποια γενικά στοιχεία Προενημέρωση πιθανών επενδυτών μέσω καταχωρήσεων για επικείμενη δημοπράτηση συγκεκριμένου έργου από Σύμβουλο Υποστήριξης με ειδικότερα στοιχεία έργου και προβλεπόμενες προθεσμίες Ενσωμάτωση στα τεύχη δημοπράτησης του έργου επιλεκτικών στοιχείων της μελέτης σκοπιμότητας που αναδεικνύουν το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ένταξης του

9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ (2)
Διασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης για τους επενδυτές κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται σε αποσαφήνιση των όρων συνεργασίας και των ρόλων κράτους - ιδιωτών επενδυτών Ενσωμάτωση στα τεύχη δημοπράτησης επαρκούς βαθμού ευελιξίας που επιτρέπει στους ιδιώτες επενδυτές να αναδείξουν την τεχνογνωσία τους (βασική αρχή ΣΔΙΤ) καταθέτοντας προσφορές που καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές απόδοσης και λειτουργίας Ρεαλιστικές προθεσμίες υποβολής προσφορών στους διαγωνισμούς Μεταβίβαση εύλογων ρίσκων στον ιδιώτη επενδυτή – διασφάλιση από αλλαγές πολιτικής βούλησης. Ομαδοποίηση - κατά περίπτωση - μικρών έργων με κοινά χαρακτηριστικά ώστε να προκύπτουν έργα με κρίσιμα μεγέθη που θα προσελκύσουν αξιόπιστους ιδιώτες εταίρους

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στη χώρα Μεγέθη:98 άτομα προσωπικό – κύκλος εργασιών 2006:9,6 εκ. € Μία εκ των πρώτων εταιρειών συμβούλων που ανέπτυξαν ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για ΣΔΙΤ προς Ο.Τ.Α. 5 ετής και πλέον παρουσία σε σχετικές υπηρεσίες προ του πλαισίου ΣΔΙΤ (συμβάσεις παραχώρησης) Πελατολόγιο στο δημόσιο τομέα απαρτίζεται από όλα σχεδόν τα υπουργεία, τι σημαντικότερες Δ.Ε.Κ.Ο. και δεκάδες Ο.Τ.Α. Στον ιδιωτικό τομέα η εταιρεία απαριθμεί εκατοντάδες πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας, του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. / PARTNER."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google