Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

3 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ 757Β), «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ 1188/Β/ ) ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ 68/Β/4.2.98)

4 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 1)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 1) Σκοπός της Οδηγίας είναι η διατήρηση όλων των ειδών των αγρίων πτηνών που ζουν στο Ευρωπαικό έδαφος και έχει αντικείμενο την προστασία, διαχείριση και ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκμετάλευσή τους. Εφαρμόζεται στα πτηνά, τα αυγά , τις φωλιές και τους οικοτόπους τους.

5 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 2)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 2) Τα κράτη μέλη υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση ή την προσαρμογή του πληθυσμού των ειδών των αγρίων πτηνών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις , λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις

6 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 4)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 4) «Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ» ή « Special Protection Areas – SPA» «Τα πλέον κατάλληλοι εδάφη σε αριθμό και επιφάνεια για τη διατήρηση των ειδών του Παραρτήματος Ι και των αποδημητικών ειδών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (λήψη μέτρων ειδικής διατήρησής τους που αφορούν τον οικότοπό τους ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και αναπαραγωγή τους στη ζώνη εξαπλώσεώς τους )

7 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 5)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 5) Τα κράτη μέλη οιοθετούν μέτρα για τα άγρια πτηνά, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 (είδη του παραρτήματος ΙΙ μπορούν να θηρεύονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας με προυποθέσεις) και του άρθρου 9, για την απαγόρευση: Εκ προθέσεως φόνου ή σύλληψης πτηνών Εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης φωλιών – αυγών ή αφαίρεσης φωλιών Συλλογής αυγών και κατοχής τους έστω και κενών Σκόπιμης ενόχλησης των πτηνών, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σημαντικές συνέπειες σε σχέσει με τους αντικειμενικούς σκοπούς της Οδηγίας Κατοχής ειδών πτηνών των οποίων απαγορεύεται η θήρα - σύλληψη

8 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 6)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 6) Τα κράτη μέλη απαγορεύουν για όλα τα είδη αγρίων πτηνών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2,3 του ιδίου άρθρου, (με εξαίρεση είδη του παραρτήματος ΙΙΙ με προυποθέσεις) : την πώληση, τη μεταφορά για πώληση, την κατοχή για πώληση τη διάθεση για πώληση, των ζωντανών και νεκρών πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προιόντος που προέρχεται από το πτηνό και αναγνωρίζεται εύκολα.

9 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 9)
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (άρθρο 9) Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 5,6,7,8 μόνο για τους παρακάτω λόγους και με την υποχρέωση αποστολής κάθε χρόνο σχετικής έκθεσης στην Ε.Ε. : Υγείας και δημόσιας ασφάλειας, Αεροπορικής ασφάλειας, Πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, στα οικιακά ζώα, στα δάση, στην αλιεία και στα ύδατα, Προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, Ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, εμπλουτισμό πληθυσμών και επανεισαγωγή καθώς και εκτροφή σχετική με αυτές τις ενέργειες Επιλεκτικής σύλληψης ή κράτησης και ορθολογικής εκμετάλλευσης, με αυστηρά ελεγχόμενους όρους, πτηνών σε μικρές ποσότητες

10 ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΥΑ αριθμ /3028/ (ΦΕΚ 1289/Β/ ),

11 Πρώτο κεφάλαιο (άρθρο 2)
ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Πρώτο κεφάλαιο (άρθρο 2) «Ορισμοί - Σκοπός » Σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε εφαρμογή της Οδηγίας αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος».

12 ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τύποι φυσικών οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί το χαρακτηρισμό «Ειδικών Ζωνών Διατήρησης» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ζωϊκά και φυτικά είδη των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό «Ειδικών Ζωνών Διατήρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κριτήρια επιλογής περιοχών (τόπων) κοινοτικού ενδιαφέροντος (σημασίας) - ΤΚΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Ζωϊκά και Φυτικά Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «Είδη ζώων και φυτών που η απόσπασή τους από το φυσικό περιβάλλον και η εκμετάλλευσή τους είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με διαχειριστικά μέτρα» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Απαγορευμένες μέθοδοι και μέσα σύλληψης- θανάτωσης

13 ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Δεύτερο κεφάλαιο (άρθρο 3) «Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών» Συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών, επονομαζόμενο "Natura 2000". Το δίκτυο αυτό, αποτελείται από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και τους οικότοπους των ειδών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ.

14 ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πρόγραμμα Life : «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NATURA) 2000 α) ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ζ.Ε.Π.): β) ΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Τ.Κ.Σ.): (ο σχετικός κατάλογος Τ.Κ.Σ της Ε.Ε. Οριστηκοποιήθηκε το Σεπτέβριο του 2007 – Σε 6 χρόνια πρέπει να γίνει ο καθορισμός των (Τ.Κ.Σ.) ως Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) 21% ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (χωρίς αλληλεπικαλύψεις)

15 SITES NATURA 2000 SCI (92/43) SPA (79/409) (χωρίς τις 12 νέες ΖΕΠ που δηλώθηκαν τον Ιανουάριο 2008 )

16 ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Δεύτερο κεφάλαιο (άρθρο 6, παρ. 2 ) «Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών» Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

17 Τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 12-13-15) «Προστασία των ειδών»
ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Τρίτο κεφάλαιο (άρθρα ) «Προστασία των ειδών» Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των ζωικών και φυτικών ειδών του παραρτήματος ΙV (αυστηρή προστασία).

18 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» ΚΥΑ 69269/5387/1999 (ΦΕΚ 698Β): Περιεχόμενο Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.).

19 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Έγκριση προδιαγραφών Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.και το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) συνοδευομένης από Σχέδιο Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Χαρακτηρισμού της περιοχής Αξιολόγηση της Ε.Π.Μ. από την Υπηρεσία (συνεκτίμηση απόψεων συναρμόδιων Υπηρεσιών) – Έγκρισή της από το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε . Δημοσιοποίηση από το/τα οικείο/α Νομαρχιακό/ά Συμβούλιο/α του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ή του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), προκειμένου να γνωμοδοτήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Διαβίβαση σχετικής Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου και απόψεων ενδιαφερομένων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συνεκτιμησή τους και διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΚΥΑ ή Π.Δ. Υπογραφή της ΚΥΑ ή του Π.Δ. από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην περίπτωση του Π.Δ. Δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της ΚΥΑ ή του Π.Δ.

20 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έλλειψη «τυποποιημένων» και πολύ εξειδικευμένων προδιαγραφών για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση και αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, εν τέλει, οδηγεί σε καθυστερήσεις Προβλήματα στην επικοινωνιακή πολιτική που οδηγεί σε δυσκολίες κατά τη δημοσιοποίηση των ΕΠΜ και καθυστερήσεις στην έγκρισή τους καθώς και την έκδοση των σχετικών Π.Δ. Ή Κ.Υ.Α. Χαρακτηρισμού τους Έλλειψη ορθής και ολοκληρωμένης διαχείρισης ΟΛΩΝ των προστατευόμενων περιοχών με την σύσταση Σχημάτων Διαχείρισης : Φορέων Διαχείρισης, τον ορισμό αρμόδιων Υπηρεσιών ή την κατάρτιση Συμβάσεων Διαχείρισης Σχετική έλλειψη κονδυλίων για την πλήρη στήριξη της λειτουργίας των μηχανισμών διαχείρισης και την χρηματοδότηση των απαιτούμενων διαχειριστικών έργων

21 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η διαχείριση των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες σε εθνικό επίπεδο, προωθείται : Μέσω των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων και των σχετικών αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Μέσω της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Μέσω Διαχειριστικών Σχημάτων. Συγκεκριμένα τις προστατευόμενες περιοχές προβλέπεται να διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης (Φ.Δ.) ή υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΑΕΙ και γενικότερα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π. (Ν. 2742/99).

22 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207Α): «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197Α) : «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» - Άρθρο 13: Ιδρύονται 25 νέοι Φορείς Διαχείρισης (επιπλέον των ήδη 2 υφιστάμενων Ζακύνθου, Σχοινιά-Μαραθώνα)

23 Ιδρύονται με τον νόμο 3044/2002 (Α΄197) οι εξής Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:
1. Φ.Δ. ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 2. Φ.Δ. ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ 3. Φ.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 4. Φ.Δ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5. Φ.Δ. ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 6. Φ.Δ. ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 7. Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8. Φ.Δ. ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 9. Φ.Δ. ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 10 Φ.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 Φ.Δ. ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 12 Φ.Δ. ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 13 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ 14 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 15 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 16 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 17 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 18 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΟΥ 19 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 20 Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 21 Φ.Δ. ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ 22 Φ.Δ. ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 23 Φ.Δ. ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 24 Φ.Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ 25 Φ.Δ. ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΑΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

24 ΟΡΙΑ 27 Φ.Δ. (Σχέση με NATURA 2000) ΟΡΙΑ 27 Φ.Δ. (Σχέση με NATURA 2000)

25 Βασικές αρμοδιότητες Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών
Οι Φ.Δ. – μεταξύ άλλων – είναι αρμόδιοι και για: την κατάρτιση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων (πενταετή) ( Έχει εγκριθεί του Σχοινιά, επεξεργάζεται της Παμβώτιδας, τα υπόλοιπα ολοκληρώνονται μέχρι τέλος εκτός Πάρνηθας, Κάρλας) (Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από Προγράμματα Δράσης) την κατάρτηση κανονισμών λειτουργίας τους την κατάρτηση κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των περιοχών τους την παρακολούθηση και εκτίμηση της εφαρμογής των κανονισμών, την φύλαξη και τον έλεγχο των παρεμβάσεων στις περιοχές ευθύνης τους, την γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων- δραστηριοτήτων εντός της περιοχής ευθύνης τους. (Η χωρική τους αρμοδιότητα καθορίζεται στο άρθρο 13 του Ν /02 (ΦΕΚ 197Α΄/2002). την εκπόνηση μελετών, συλλογή στοιχείων και διεξαγωγή έρευνας την υλοποίηση έργων, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

26 Προκλήσεις για τους Φορείς Διαχείρισης
Αν και σήμερα οι Φορείς Διαχείρισης διαθέτουν σημαντικά θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά εργαλεία, που τους επιτρέπουν να ασκήσουν το ρόλο τους, έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο : την προσπάθεια για την απόκτηση και εκπαίδευση ικανού προσωπικού που θα στηρίξει τους φορείς (250 άτομα έχουν προσληφθεί κυρίως με ΑΣΕΠ), την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων ώστε να γίνουν οι Φορείς κατά το δυνατό οικονομικά ανεξάρτητοι, την σύνταξη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων, τον προσδιορισμό και εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων αντικειμένων.

27 ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 2007 – 2015

28 Υφιστάμενη κατάσταση Ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα
Μεγάλη ποικιλία τοπίων & οικοσυστημάτων Υψηλός ενδημισμός

29 Υφιστάμενη κατάσταση Δίκτυο Natura 2000 με 163 ΖΕΠ και 239 ΤΚΣ.( ha) περίπου 21% χερσαίας έκτασης χώρας) 13 περιοχές χαρακτηρισμένες με το Ν. 1650/86 ( ha περίπου 22% της έκτασης του Δίκτυο Natura 2000 ) εκ των οποίων 11 με ΦΔ 4 νομοθετήματα σε στάδιο τελικών υπογραφών ( 3 για περιοχές με ΦΔ και 1 για περιοχή χωρίς ΦΔ) 11 ΕΠΜ εγκεκριμένες ( 8 για περιοχές με ΦΔ και 3 για περιοχές χωρίς ΦΔ) 57 ΕΠΜ σε εξέλιξη ( 5 για περιοχές με ΦΔ και 53 για περιοχές χωρίς ΦΔ) 27 Φορείς Διαχείρισης ( ha) εκ των οποίων ha είναι εκτάσεις του Δίκτυο Natura 2000 και αναλογούν στο 30% της έκτασης αυτού )

30 Έργα σε εξέλιξη από Γ΄ ΚΠΣ
Άξονας δράσεων Β1. Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», με προεκτ. αμοιβή ,2 € (χωρίς Φ.Π.Α. ) και καθαρό χρόνο υλοποίησης 11 μήνες. Άξονας Δράσεων Β2. Λήψη των κατάλληλων μέτρων για ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σύστημα προστασίας στους τόπους Natura 2000 «Οργάνωση των Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών και σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους», με προεκτ. αμοιβή ,60 € (χωρίς ΦΠΑ) και καθαρό χρόνο υλοποίησης 12 μήνες. «Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας», με προεκτ. αμοιβή ,7 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και καθαρό χρόνο υλοποίησης 8 μήνες

31 Προϋπολογισμός ΕΠΠΕΡ ΑΑ 2007-2015
Προϋπολογισμός ΕΠΠΕΡ ΑΑ Υποστήριξη των θεσμών και των μέσων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής (70 εκ. €) Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας (180 εκ. € εκ των οποίων περίπου 100 εκ. € για τους Φ.Δ. )

32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ : 25 νέες περιοχές προβλέπεται να χαρακτηρισθούν με το Ν. 1650/86 , που καλύπτουν περίπου 20% της συνολικής έκτασης του Natura 2000 3 τουλάχιστον νέοι Φορείς Διαχείρισης προβλέπεται να ιδρυθούν και να προωθηθούν 2 τουλάχιστον νέα Σχήματα Διαχείρισης ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες νέες περιοχές που θα χαρακτηρισθούν θα υπαχθούν στη δικαιοδοσία υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης ή θα συναφθούν Συμβάσεις Διαχείρισης (Προώθηση προς θεσμοθέτηση Σχεδίου ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για εξειδίκευση του περιεχομένου και της διαδικασίας Διαχειριστικά Σχέδια προβλέπεται να θεσμοθετηθούν για όλες τις περιοχές που έχουν Φορέα Διαχείρισης

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ : Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών Οριζόντια μέτρα προστασίας προβλέπεται να θεσμοθετηθούν για περίπου ha ΖΕΠ εκτός χαρακτηρισμένων περιοχών με το Ν. 1650/86 Νέες ΖΕΠ προβλέπεται να προταθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου αξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά Εξέταση ενδεχόμενης επέκτασης του Δικτύου Natura 2000 εντός των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας (θαλάσσιες εκκρεμότητες από Ε/Ε/)

34 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google