Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Με τους λογαριασμούς της τρίτης ομάδας παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Με τους λογαριασμούς της τρίτης ομάδας παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Με τους λογαριασμούς της τρίτης ομάδας παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού εκτός από τα αποθέματα δηλαδή, –οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις –τα αξιόγραφα και –τα χρηματικά διαθέσιμα

2 2 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Συγκεκριμένα με την ομάδα 3 παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες ενοχικές απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας –οι χρεωστικοί μεταβατικοί λογαριασμοί –τα διαθέσιμα της οικονομικής μονάδας

3 3 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Συγκεκριμένα με την ομάδα 3 παρακολουθούνται: –οι ακόλουθες κατηγορίες αξιογράφων: γραμμάτια (και συναλλαγματικές) σε διαταγή, βραχυχρόνιας λήξεως μετοχές που δεν αποτελούν συμμετοχές ομολογίες και τοκομερίδια άλλα χρεόγραφα όπως, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ομόλογα εκδόσεως του δημοσίου ή τραπεζών

4 4 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ως βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, είναι εισπρακτέες μέσα στην χρήση που ακολουθεί. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και το τμήμα των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων οι οποίες κατά την χρήση του ισολογισμού μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες.

5 5 Χρεόγραφα Ως χρεόγραφα θεωρούνται οι πρόσκαιρες τοποθετήσεις κεφαλαίων σε μετοχές ανωνύμων εταιριών, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα ραπεζών, μερισματαποδείξεις εισπρακτέες (μετά την αποκοπή τους), οι προεγγραφές για υπό έκδοση μετοχές ή ομολογιακά δάνεια, οι ίδιες μετοχές. Τα χρεόγραφα παρακολουθούνται στον λογαριασμό (34).

6 6 Χρηματικά διαθέσιμα Στα χρηματικά διαθέσιμα περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά, οι επιταγές ειπρακτέες επί λογαριασμών όψεως, τα ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια και οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Δεν περιλαμβάνονται οι δεσμευμένες καταθέσεις που ομαδοποιούνται στον λογαριασμό (33) μαζί με τους λοιπύς χρεώστες.

7 7 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. oι λογαριασμοί της ομάδας 3 αναλύονται ως εξής: –(30) Πελάτες –(31) Γραμμάτια εισπρακτέα –(32) Παραγγελίες στο εξωτερικό –(33) Χρεώστες Διάφοροι –(34) Χρεώγραφα –(35)Λογαριασμοί Διαχειρήσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων

8 8 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. oι λογαριασμοί της ομάδας 3 αναλύονται ως εξής: –(36) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού –(37)...... –(38) Χρηματικά Διαθέσιμα –(39) Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

9 9 Λογαριασμός (30) Πελάτες Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (30) Πελάτες παρακολουθούνται: –οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της οικονομικής μονάδας και των πελατών της, οι οποίες προκύπτουν από τις πωλήσεις της. Πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό Πελάτες εμφανίζονται: –οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από πωλήσεις εμπορευμάτων ή από την παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση.

10 10 Λογαριασμός (30) Πελάτες Συνεπώς στον λογαριασμό Πελάτες, πέρα από τις απαιτήσεις των πωλήσεων με πίστωση, παρακολουθούνται: –και ορισμένες παρεπόμενες των πωλήσεων απαιτήσεις, όπως χρηματικές εγγυήσεις που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα στους πελάτες της για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της. –και ορισμένες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς πελάτες της, πάντοτε σχετικές με τις πωλήσεις, όπως προκαταβολές πελατών.

11 11 Λογαριασμός (30) Πελάτες Οι Πελάτες της επιχείρησης παρακολουθούνται υποχρεωτικά με τις ακόλουθες διακρίσεις: –(30.00) Πελάτες εσωτερικού –(30.01) Πελάτες εξωτερικού –(30.02) Ελληνικό Δημόσιο (με την ιδιότητα του πελάτη) –(30.03) Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις (με την ιδιότητα του πελάτη) –(30.04) Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας –(30.05) Προκαταβολές πελατών

12 12 Πελάτες Εσωτερικού λογ. (30.00) Στον λογαριασμό (30.00) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας

13 13 Πελάτες εξωτερικού λογ.(30.01) Στον λογαριασμό (30.01) παρακολουθούνται: –Οι απαιτήσεις από πωλήσεις στο εξωτερικό. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με την αξία του τιμολογίου, η οποία για την χρέωση αυτή, μετετρέπεται σε ευρώ με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος της ημέρας εκδόσεως του τιμολογίου (τιμή αγοράς της Τράπεζας της Ελλάδος).

14 14 Πελάτες εξωτερικού λογ.(30.01) Επισυμένεται ότι: –μόνο ο λογαριασμός (30.01) «Πελάτες εξωτερικού», επειδή παρακολουθεί απαιτήσεις σε συνάλλαγμα, πρέπει να αναλύεται στις κατώτερες βαθμίδες κατά τρόπο που να προκύπτουν οι απαιτήσεις εκφρασμένες και σε ξένο νόμισμα.

15 15 Ελληνικό Δημόσιο λογ. (30.02) Στον λογαριασμό (30.02) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται προς το Ελληνικό Δημόσιο

16 16 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις λογ. (30.03) Στον λογαριασμό (30.03) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες επιχειρήσεις

17 17 Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας λογ. (30.04) Στον λογαριασμό (30.04) παρακολουθούνται: –Τα χρηματικά ποσά, τα οποία η οικονομική μονάδα εισπράττει από τους πελάτες της ως εγγυήσεις για είδη συσκευασίας που είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε αυτήν, όταν τα είδη αυτά δεν τιμολογούνται (δηλαδή η αξία τους δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο της πώλησης). Τις εγγυήσεις αυτές η οικονομική μονάδα είναι υποχρεωμένη να αποδώσει στον πελάτη ή να συμψιφήσει με την οφειλή του όταν επιστραφούν τα είδη συσκευασίας.

18 18 Προκαταβολές Πελατών λογ (30.05) Στον λογαριασμό (30.05) παρακολουθούνται: –Οι προκαταβολές που λαμβάνονται από πελάτες για παραγγελίες που γίνονται από τους πελάτες προς την επιχείρηση όταν αυτή δεν επιθυμεί την παρακολούθησή τους στους λογαριασμούς (30.00)-(30.03). –Ο λογαριασμός (30.05) πιστώνεται με το ποσό της προκαταβολής

19 19 Προκαταβολές Πελατών λογ (30.05) –Ο λογαριασμός (30.05) πιστώνεται: με το ποσό της προκαταβολής και –χρεώνεται: με όλο το ποσό της προκαταβολής ή μέρος αυτού ανάλογα με την μερική ή ολική εκτέλεση της παραγγελίας με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη (30.00)-(30.03)

20 20 Προκαταβολές Πελατών λογ (30.05) Εάν ο πελάτης χάσει την προκαταβολή ή μέρος αυτής (επειδή δεν τηρεί κάποιον όρο της παραγγελίας) τότε το ποσό της προκαταβολής περιέρχεται στην επιχείρηση. Επομένως στην περίπτωση αυτή: –θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30.05) «Προκαταβολές πελατών» και –θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (74.98) «Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων» (και τον (74.98.00) «Αποζημιώσεις από πελάτες»)

21 21 Παράδειγμα 1 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» λαμβάνει προκαταβολή από τον πελάτη Χ για την πώληση εμπορευμάτων αντί 10.000 ευρώ με πίστωση. Οι εγγραφές που θα πραγματοποηθούν είναι οι ακόλουθες:

22 22 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Όταν λαμβάνεται η προκαταβολή: –θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 1.000€ (και τον (38.00) Ταμείο) και –θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.05) Προκαταβολές πελατών) (και τον (30.05.00) Προκαταβολή πελάτη Χ)

23 23 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Όταν πραγματοποιηθεί η πώληση: –θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000€ (και τον λογαριασμό (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πέλάτης Χ) και –θα πιστώσουμε το λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με 10.000€ (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων Α)

24 24 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.05) Προκαταβολές πελατών) (και τον (30.05.00) Προκαταβολή πελάτη Χ) ΚΑΙ Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ)

25 25 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι ο Πελάτης Χ θα υπαναχωρήσει και έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί η πώληση. Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» θα παρακρατήσει την προκαταβολή.

26 26 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.05) Προκαταβολές Πελατών) (και τον (30.05.00) Προκαταβολή πελάτη Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (74) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων με 1.000€ (και τον (74.98) Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων) (και τον (74.98.00) Αποζημιώσεις από πελάτες)

27 27 Πελάτες-παρακρατημένες εγγυήσεις λογ. (30.06) Στον λογαριασμό (30.06) παρακολουθούνται: –Οι χρηματικές εγγυήσεις που καταβάλλει η οικονομική μονάδα σε πελάτες της, για την διασφάλισή τους, για την καλή εκτέλεση της παραγγελίας τους. –Ο λογαριασμός (30.06) χρεώνεται με τα ποσά που καταβάλλονται για εγγύηση με ισόποση πίστωση του ταμείου.

28 28 Πελάτες-παρακρατημένες εγγυήσεις λογ. (30.06) Αν όμως υπάρξει περίπτωση κατακρατήσεως της εγγυήσεως από τον πελάτη, ο λογαριασμός (30.06) θα κλείσει με την μεταφορά της εγγυήσεως στον λογαριασμό (81.00) «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και στον λογαριασμό (81.00.02) «Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών».

29 29 Παράδειγμα 2 Γίνεται η υπόθεση ότι η τεχνική εταιρία «ΑΛΦΑ» εκτελεί για λογαριασμό της επιχείρησης «ΩΜΕΓΑ» ένα έργο αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την σύμβαση η «ΩΜΕΓΑ» θα καταβάλλει το 90% του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί. Το υπόλοιπο 10% θα καταβληθεί μετά από ένα εξάμηνο και εφόσον το έργο δεν παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα. Οι εγγραφές που πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

30 30 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000€ (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης ΩΜΕΓΑ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (71) Πωλήσεις εμπορευμάτων με 10.000€ (και τον (71.00) Πωλήσεις τεχνικών έργων)

31 31 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.06) Πελάτες-Παρακρατημένες εγγυήσεις) (και τον (30.06.00) Πελάτης ΩΜΕΓΑ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 1.000€ (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης ΩΜΕΓΑ)

32 32 Πελάτες-αντίθετος λογαρισμός ειδών συσκευασίας λογ. (30.07) Στον λογαριασμό (30.07) παρακολουθείται: –Η αξία των τιμολογημένων ειδών συσκευασίας για τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα της επιστροφής. –Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται δυνητικά, αντί του λογαριασμού (72.04) «Πωλήσεις ειδών συσκευασίας» με την αξία των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας, όταν αυτά τιμολογούνται κανονικά.

33 33 Πελάτες-αντίθετος λογαρισμός ειδών συσκευασίας λογ. (30.07) Το πλεονέκτημα από την χρησιμοποιήση αυτού του λογαριασμού είναι ότι: –αποφεύγονται αντιλογισμοί πωλήσεων στον λογαριασμό (72.04) «Πωλήσεις ειδών συσκευασίας» όταν επιστρέφονται τα είδη συσκευασίας

34 34 Πελάτες-αντίθετος λογαρισμός ειδών συσκευασίας λογ. (30.07) Όταν η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση για κάλυψη φθορών στα επιστραφέντα είδη συσκευασίας της, τα οποία χρησιμοποιηθηκαν από τους πελάτες της: –τότε το ποσό της αποζημιώσης εμφανίζεται στην πίστωση του λογαριασμού (74.98.01) «Έσοδα από μερική χρησιμοποιήση ειδών συσκευασίας»

35 35 Παράδειγμα 3 Η βιομηχανική επιχείρηση Κ εκδίδει τιμολόγιο πωλήσεως στο όνομα του πελάτη της Δ, το οποίο περιλαμβάνει και επιστρεπτέα είδη συσκευασίας: –Αξία προιόντων 10.000€ –Είδη συσκευασίας 500€ – 10.500€ –ΦΠΑ 19% 1.995€ – 12.495€ –Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

36 36 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30.00) Πελάτες 12.495 (και τον (30.00.00) Πελάτης Δ) και

37 37 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (71) Πωλήσεις προιόντων έτοιμων και ημιτελών με 10.000 (και τον (71.00) Πωλήσεις προιόντος Π1) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30.07) Πελάτες- αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας με 500 (και τον (30.07.00) Πελάτης Δ, αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (54.00) Φ.Π.Α. με 1.995

38 38 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Όταν επιστραφούν τα είδη συσκευασίας η εγγραφή που θα πραγματοποηθεί είναι η ακόλουθη:

39 39 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30.07) Πελάτες αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας με 500 (και τον (30.07.00) Πελάτης Δ, αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας ) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (54.00) Φ.Π.Α. με 263 και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30.00) Πελάτες εσωτερικού με 763 (και τον (30.00.00) Πελάτης Δ)

40 40 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Σε περίπτωση που δεν θα επιστραφούν τα είδη συσκευασίας, οριστικοποιείται η πώληση και το υπόλοιπο του λογαριασμού (30.07) μεταφέρεται σε λογαριασμό πωλήσεως. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

41 41 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30.07) Πελάτες αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας με 500 (και τον (30.00.07) Πελάτης Δ, αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (72) Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού με 500 (και τον (72.04) Πωλήσεις ειδών συσκευασίας)

42 42 Πελάτες επισφαλείς λογ (30.97) Στον λογαριασμό (30.97) περιλαμβάνονται: –οι απαιτήσεις κατά πελατών που είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως) οι οποίες μεταφέρονται στον λογαριασμό αυτό από τους λογαριασμούς του (30)

43 43 Πελάτες επισφαλείς λογ (30.97) Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής μεταφέρονται: –από τους λογαραισμούς (30.00), (30.01), (30.02), (30,03) –στο λογαριασμό (30.97) «Επισφαλείς πελάτες»

44 44 Παράδειγμα 4 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» πωλεί αντί 60.000 ευρώ στον πελάτη εσωτερικού Χ εμπορεύματα με πίστωση. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

45 45 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 60.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με 60.000 (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορευματων Α)

46 46 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Αργότερα ο πελάτης Χ χαρακτηρίζεται ως επισφαλής. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

47 47 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 60.000 (και τον (30.97) Πελάτες επισφαλείς) (και τον (30.97.00) Επισφαλής πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 60.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ)

48 48 Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων λογ. (30.99) Στο λογαριασμό (30.99) εμφανίζονται: –όλες οι απαιτήσεις κατά πελατών της επιχείρησης που μετατρέπονται σε επίδικες

49 49 Προβλέψεις πιθανών ζημιών για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις Οι προβλέψεις πιθανών ζημιών που γίνονται για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις κατά πελατών καταχωρούνται: –στην χρέωση του λογαριασμού (83) «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» και στον (83.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και –Στην πίστωση του λογαριασμού (44) «Προβλέψεις» και στον (44.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»

50 50 Παράδειγμα 5 Γίνεται η τπόθεση ότι η εταιρία «ΚΑΠΑ» στρέφεται δικαστικά κατά του πελάτη Ζ που όφειλε 40.000 ευρώ επειδή αυτός καθηστερούσε την εξόφληση της υποχρέωσής του προς την εταιρεία. Η εγγραφή που θα πραγματοποηθεί είναι η ακόλουθη:

51 51 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 40.000 (και τον (30.99) Λοιποί πελάτες λογ/μός επίδικων απαιτήσεων) (και τον (30.99.00) Επίδικος πελάτης Ζ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Ζ)

52 52 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες λογ. (44.11) Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαραισμού (44.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» πρέπει να μην υπερβαίνει πρέπει να μην υπερβαίνει το 35% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού πελάτες «πελάτες όπως αυτό προκύπτει από την απογραφή τέλους χρήσεως αφού έχουν αφαιρεθεί οι απαιτήσεις που αφορούν απαιτήσεις προς το δημόσιο, δήμων και κοινοτήτων καθώς επίσης και δημόσιες επιχειρήσεις.

53 53 Πελάτες λογ. (30) Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες προκύπτει από τους εξής λογαριασμούς: –(30.00) Πελάτες εσωτερικού –Μείον: (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας –(30.01) Πελάτες εξωτερικού –(30.97) Πελάτες επισφαλείς –(30.99) Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων

54 54 Πελάτες λογ. (30) Τα υπόλοιπα των παραπάνω λογαριασμών πρέπει να έχουν μειωθεί με τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών αποχωρίζονται από αυτά και καταχωρούνται στο παθητικό στον Ισολογισμό.

55 55 Παράδειγμα 6 Γίνεται η υπόθεση ότι στο τέλος της χρήσεως 2005 το ποσό της νέας πρόβλεψης που προκύπτει για τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι 2.000 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

56 56 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (83) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους με 2.000€ (και τον (83.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 2.000€ (και τον (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις)

57 57 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Εάν το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού (44.11) είναι μεγαλύτερο από το 35% του συνολικού χσρεωστικού υπολοίπου των πελατών τότε η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού (44.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» με πίστωση του λογαριασμού (84.00) Έσοδα από αχρησιμοποιήτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων.

58 58 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι διαφορά αυτή ανέρχεται σε 1.200€. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

59 59 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαραισμό (44) Προβλέψεις με 1.200€ (και τον (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (84) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων με 1.200€ (και τον (84.00) Έσοδα από αχρησιμοποιήτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων)

60 60 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Ο λογαριασμός (44.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» χρεώνεται με το ποσό των προβέψεων που θα υλοποιηθούν με πίστωση του λογαριασμού της ανεπίδεκτης εισπράξεως της απαίτησης (δηλαδή με πίστωση του λογαριασμού (30.97) «Πελάτες επισφαλείς»). Το υπόλοιπο της απαιτήσεως που μένει ακάλυπτο μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού (81.02.06) «Ζημίες από ανεπίδεκτης εισπράξεως απαιτήσεις»

61 61 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι από τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις υλοποιούνται προβλέψεις αξίας 900 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

62 62 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 900€ (και τον (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 900 (και τον (30.97) Πελάτες επισφαλείς)

63 63 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Έστω ότι στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός (44.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο αξίας 700 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοπιηθεί είναι η ακόλουθη:

64 64 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαραισμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 700 (και τον (81.02) Έκτακτες ζημίες) (και τον (81.02.06) Ζημίες ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 700 (και τον (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις)

65 65 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Αν εισπραχθούν απαιτήσεις οι οποίες είχαν διαγραφεί σε προηγούμενες χρήσεις (αποσβεσμένοι πελάτες) τότε το ποσό της είσπραξης εμφανίζεται στην πίστωση του λογαριασμού (82.01.03) «Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων».

66 66 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» εισπράττει 600 ευρώ από απαιτήσεις που είχαν διαγραφεί την προηγούμενη χρήση. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

67 67 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 600 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (82) Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων με 600 (και τον (82.01) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων) (και τον (82.01.03) Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων)

68 68 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 600 (και τον (38.00) Ταμείο) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 600 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού)

69 69 Παράδειγμα 7 Η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» καταλογίζει προβλέψεις για απώλειες από επισφαλείς πελάτες ως ποσοστό 1% των πωλήσεων της με πίστωση. Γίνεται η υπόθεση ότι για την χρήση 2001 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 400.000 ευρώ. Η ημερολογιακή εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί για τον καταλογισμό των προβλέψεων της χρήσεως είναι η ακόλουθη:

70 70 Παράδειγμα 7 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (83) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα με 4.000€ (και τον (83.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 4.000€ (και τον (44.11) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις)


Κατέβασμα ppt "1 Οι Λογαριασμοί της ομάδας 3 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Με τους λογαριασμούς της τρίτης ομάδας παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google