Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων

2 ●Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). ●Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ●Αστικοί Συνεταιρισμοί ●Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες. ●Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εταιρίες Κεφαλαίων

3 Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Ευρωπαϊκή Εταιρία Εταιρίες Κεφαλαίων

4 Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2190 του 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις στα σχεδόν 100 χρόνια ισχύος του. Παρόμοια νομοθεσία ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανώνυμη Εταιρία

5 Αποτελεί διαίρεση του κεφαλαίου. Μπορεί να έχει ονομαστική αξία από 0,30€ μέχρι 100€. Είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρεωτική αναγγελία στην επιχείρηση του νέου κατόχου, εκτός και αν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές. Μετοχή

6 Κάθε μετοχή δικαιούται απόληψη μεριδίου των κερδών, όπως αυτά διαιρούνται με το σύνολο των μετοχών. Είναι δυνατό να υπάρχουν αποσπώμενες χάρτινες αποδείξεις, που χρησιμοποιούνται για την είσπραξη του μερίσματος (χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια). Μερισματαποδείξεις

7 Μερίδιο των κερδών που αποφασίζεται να διανεμηθούν στους κατόχους των μετοχών, που αναλογούν σε κάθε μετοχή. Η διανομή των κερδών αποτελεί τη διαίρεση των καθαρών κερδών προς τον αριθμό των μετοχών, μετά την αφαίρεση των φόρων. Τα εισοδήματα από μερίσματα δεν φορολογούνται ξανά, επειδή έχουν “...εξαντλήσει τη φορολογική υποχρέωση”, έχουν ήδη φορολογηθεί. Η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, δεν αποτελεί φορολογία και δεν μειώνει το μέρισμα. Μέρισμα

8 Ελάχιστο κεφάλαιο = 60.000€ Μέρος του μπορεί να αποτελεί “εισφορά σε είδος”, η οποία αποτιμάται “αντικειμενικά”. Είναι δυνατή η συγκέντρωση κεφαλαίου από το κοινό, με ελάχιστο όριο τις 100.000€ (Δημόσια εγγραφή). Είναι δυνατή η δήλωση κεφαλαίου, το οποίο πρόκειται να καταβληθεί, εφόσον αναληφθεί η υποχρέωση και πληρωθεί ο φόρος “συγκέντρωσης κεφαλαίου” 1% και η εισφορά για την Επιτροπή Ανταγωνισμού 1‰. Κεφάλαιο Α.Ε.

9 Σημαντικές πληροφορίες που Δημοσιεύονται: Σύσταση ή Τροποποίηση Καταστατικού Ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Μεταβολές Κεφαλαίου Α.Ε.: Υποχρέωση Δημοσιότητας

10 ★ Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ ★ Μητρώο Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας (Γενικό Εμπορικό Μητρώο “ΓΕΜΗ” όπου λειτουργεί, στο Επιμελητήριο) ★ (Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο: Στην ιστοσελίδα τους) ΑΕ: Τρόπος Δημοσίευσης

11 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Πίνακας Διανομής Κερδών Έκθεση Ελεγκτών (προσάρτημα) Επιπρόσθετα για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο: Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

12 Ανώτατο όργανο διοίκησης: ➔ Τροποποιεί το Καταστατικό ➔ Αποφασίζει μεταβολή του κεφαλαίου ➔ Αποφασίζει συνένωση / διάσπαση ➔ Αποφασίζει την έκδοση Ομολογιακού Δανείου ➔ Αναδεικνύει / παύει / συμπληρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ➔ Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις Γενική Συνέλευση

13 Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Διοικητικό Συμβούλιο

14 Διέπεται από το Νόμο 3190 του 1955 Ελάχιστο Κεφάλαιο: Ορίζεται από τους εταίρους (καταργήθηκε το ελάχιστο των 4.500€) Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια >30€. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

15 Τα μέλη της Ε.Π.Ε. ευθύνονται μόνο με το ποσό της εισφοράς τους. Όλα τα μέλη - φυσικά πρόσωπα - είναι έμποροι (ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ). Τα μέλη της ΕΠΕ είναι επώνυμα και δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες λήψης “εξωθεσμικών” αποφάσεων, πέρα της καταβληθείσας μερίδας. Η συμμετοχή στη Συνέλευση συνεπάγεται ευθύνη για τις αποφάσεις της, εφόσον αποκλίνουν από το Καταστατικό. Ευθύνη

16 Όμοια με τις Α.Ε., Καταστατικό Ορισμός Διαχειριστών Οικονομικές Καταστάσεις Δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Δημοσιότητα

17 Είναι εμπορική Ελάχιστο κεφάλαιο 1€ Οι εταίροι ευθύνονται μόνο με το ποσό της εισφοράς τους Υπόκειται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ Εκπροσωπείται από Διαχειριστές Τα εταιρικά μερίδια δεν είναι αξιόγραφα Επιτρέπεται η απόκτηση εταιρικών μεριδίων με Εγγυητική εισφορά Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

18 Αγροτικοί Πρωτοβάθμιοι Ομάδες Παραγωγών Ενώσεις Εθνική Αρχή Αστικοί Κοινωνικές Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης Συνεταιρισμοί

19 Ελάχιστα μέλη: 5 (Κοιν. Σ.Ε.Π), 7 (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί), 15 (Αστικοί Συνεταιρισμοί). Αντιστοιχία με Α.Ε. (Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο). Περιορισμός στη συγκέντρωση Συνεταιριστικών μερίδων (3 στους αγροτικούς - 6 στους αστικούς) Ελεύθερη είσοδος μελών κατάλληλης ιδιότητας (πχ κατ’ επάγγελμα αγρότες, ξυλουργοί κλπ). Κοινά Χαρακτηριστικά


Κατέβασμα ppt "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google