Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2015 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Γιαννόπουλος

2 Φορολογικός Έλεγχος

3 Παρατηρήσεις Υπάγεστε στην παρ 1 του άρθρου 58 ν 4172/2013
Άρθρο 58 παρ 1:Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ", καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

4 Παρατηρήσεις Υπάγετε στο άρθρο 73 του ν 3842/2010
Εαν στο τέλος της διετίας δεν ισχύουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις τότε υποβάλλεται συμπληρωματκή δήλωση και αποδίδεται ο φόρος Εάν η προϋπόθεη αφορά αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων τότε δεν έχουμε επιβολή προσαυξήσεων Εάν αφρά μεώση του προσωπικου επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις

5 Παρατηρήσεις Υπάγετε στο άρθρο 73 του ν 3842/2010
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα κίνητρα που δίνονται για την ενισχυση της απασχόλησης Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες: Έχουν μείωση των ακαθαρίστων εσόδων τους για μία διετία Δεν προβαίνουν σε μείωση του προσωπικού τους Στην περίπτωση αυτή έχουν μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

6 Πεδίο Εφαρμογής

7 Παρατηρήσεις Απαλλαγή καταβολής φόρου ν 3908/2011
Άρθρο 4:1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:  α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

8 Παρατηρήσεις Απαλλαγή καταβολής φόρου ν 3908/2011
Άρθρο 4:1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:  α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. Στό άρθρο 5 του νόμου δίνονται τα ποσοστά ενισχύσεων

9 Παρατηρήσεις Ν 4046/2012 άρθρο 3 παρ 6
Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.

10 Παρατηρήσεις Μισθώματα για τη χρήση ακινήτου (παρ Β2 άρθρου 43 και παρ Β2 άρθρ 44 ν 4030/2011) Αφορούν φορολογικά κίνητρα που έχουν δοθεί για την ανάπλαση και ανάπτυξη των περοχών Γερανίου και Μεταξουργίου Εισφορά ΕΛΓΑ άρθρο 13 ν 3877/2010 Συντελεστής (2%) επί του δηλούμενου εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις Υπόχρεοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου και του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, Tα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

11 Φορολογική αναμόρφωση

12 Παρατηρήσεις Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών παρ 12 – 13 άρθρου 72 ν 4172/2013 (πολ 1143/2014) 6. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα (ποσών αποθεματικών) που είχαν σχηματισθεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994 και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 απαιτείται και αυτά να «εξαφανιστούν» για φορολογικούς σκοπούς από τον ισολογισμό των επιχειρήσεων που κλείνουν με ημερομηνία και μετά, αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές, κατ΄αναλογία των όσων αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των πιστωτικών υπολοίπων μετά το συμψηφισμό τους με φορολογικές ζημίες.

13 Παρατηρήσεις Άρθρο 27 παρ 3 ν 4172/2013
Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημία) λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει για τους πιστωτές των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε δεκαπέντε (15) ισόποσες ετήσιες δόσεις

14 Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες δαπάνες ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 30/6/2014)
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, εκτός των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες ρητά αναφέρονται σε άλλα βήματα του παρόντος προγράμματος ελέγχου,οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

15 Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες δαπάνες ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 30/6/2014)
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, εκτός των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες ρητά αναφέρονται σε άλλα βήματα του παρόντος προγράμματος ελέγχου,οι οποίες: β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση

16 Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες δαπάνες ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 30/6/2014)
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, εκτός των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες ρητά αναφέρονται σε άλλα βήματα του παρόντος προγράμματος ελέγχου,οι οποίες: γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

17 Παραγωγικότητα Η κρίση ως προς την παραγωγικότητα των δαπανών ανήκει στη φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.) και στα φορολογικά δικαστήρια (Σ.τ.Ε /76, /95) Η φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια δεν μπορούν να ελέγξουν τη σκοπιμότητα και το μέτρο στο οποίο χρειαζόταν να γίνει η δαπάνη (Σ.τ.Ε. 2383/68, 3110/73, 3122/74, 2911/66, 2746/68, 600/701670/83

18 Παραγωγικότητα (Νομολογία)
Ως παραγωγικαί εν γένει δαπάναι νοούνται οι κατά βάσιν συμβάλλουσαι εις την διεύρυνσιν των εργασιών και την αύξησιν του εισοδήματος της. Δεν απαιτείται δε να διαπιστωθεί ότι συνεπεία αυτής αυξήθηκαν πράγματι εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν τα έσοδα και προωθήθηκαν οι εργασίες της επιχειρήσεως διότι τούτο θα οδήγει εις ανεπίτρεπτο έλεγχο της σκοπιμότητος της δαπάνης εκ της φορολογικής αρχής (Σ.τ.Ε.2142/87) Η φορολογική αρχή μπορεί να αρνηθεί την έκπτωση δαπανών εφόσον με συγκεκριμένα στοιχεία αποδείξει ότι οι δαπάνες είναι εικονικές ή μη παραγωγικές Σ.τ.Ε.3727/90, 1823/94 Ως παραγωγικές δαπάνες νοούνται όχι μόνο οι υποχρεωτικώς καταβλητέες βάσει νόμου ή συμβάσεως αλλά και οι οικειοθελώς καταβαλλόμενες Σ.τ.Ε.3580/86

19 Παραγωγικότητα (Νομολογία)
Δαπάνες για βελτίωση εγκαταστάσεων των αντιπροσώπων πώλησης αγαθών (πρατηρίων) αναγνωρίζονται ως παραγωγικές γιατί συμβάλλον στην αύξηση των πωλήσεων Σ.τ.Ε.12081 Δαπάνες για εξοπλισμό τρίτων – αντιπροσώπων (πρατηριούχων) για τους οποίους τα ποσά αυτά είναι έσοδα για να αφαιρεθούν απαιτείται Τ.Π.Υ. Σ.τ.Ε.322/85 Για να εκπεσθούν οι δαπάνες αγοράς δώρων ως παραγωγικές πρέπει τα πρόσωπα στα οποία δίδονται τα δώρα που αποσκοπούν στην προώθηση των εργασιών της επιχειρήσεως να κατονομάζονται, ώστε να είναι εφικτό ο έλεγχος της επαγγελματικότητας της δαπάνης Σ.τ.Ε /91 Για να ελεγχθεί η παραγωγικότητα δαπάνης αγοράς δώρων, πρέπει να προκύπτει η σχέση διάθεσης των δώρων με τους σκοπούς της επιχείρησης Σ.τ.Ε.3456/95 Παράνομη ιδιοποίηση ποσού από υπάλληλο δεν μπορεί να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα. Πρέπει να απαιτηθεί απ’ αυτόν και εν τέλει να αντιμετωπισθεί ως επισφαλής απαίτηση Σ.τ.Ε.3035/94

20 Παραγωγικότητα (Νομολογία)
Για να αναγνωρισθούν δωρεές αγαθών, αγορές εισιτηρίων, προσκλήσεων δώρων και λαχείων πρέπει να γίνεται κρίση περί της παραγωγικότητας της δαπάνης και από το δικαστήριο και δεν αρκεί η αοριστία της έκθεσης ελέγχου Σ.τ.Ε. 1555/95 Πραγματικές δαπάνες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία από άλλους επιτηδευματίες δεν αναγνωρίζονται Σ.τ.Ε. 1662/79 Δαπάνες που αναλογούν σε πωλήσεις προς συγγενική εταιρεία σε τιμές κόστους δεν εκπίπτονται ως μη παραγωγικές (Σ.τ.Ε. 2286/93, τμήμα Β΄)

21 Δαπάνες μισθοδοσίας 1. Τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση σε υπαλλήλους της για τα παιδιά αυτών που σπουδάζουν στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ( Σ.τ.Ε. 2442/1988 ) 2. Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, οι έκτακτες αμοιβές που κατέβαλε στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, όταν δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. ( Σ.τ.Ε. 540/1988 )

22 Δαπάνες μισθοδοσίας 3. Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπάνες για συμπλήρωμα τροφής και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσωπικού της, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. ( Σ.τ.Ε. 4118/1997 )

23 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Αποζημιώσεις σε τρίτους για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια των στελεχών Η αποζημίωση που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους για ζημιές που προξενούνται σ’ αυτούς στα πλαίσια της επιχειρηματικής λειτουργίας της επιχείρησης, έστω και αν οφείλονται σε αμέλεια των στελεχών και λοιπών εργαζομένων της, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (Σ.τ.Ε.2689/1971)

24 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 2. Αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους μεγαλύτερη της προβλεπόμενης Αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους μεγαλύτερη της προβλεπόμενης εκ των διατάξεων, αναγνωρίζεται ως παραγωγική δαπάνη. (Σ.τ.Ε.3735/1988, Σ.τ.Ε.4118/1997) 3. Αποζημίωση σε οικογένεια φονευθέντος συνεπεία συγκρούσεως του αυτοκινήτου του με φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας εν ώρα υπηρεσιακής απασχόλησης. Αποζημίωση σε οικογένεια φονευθέντος συνεπεία συγκρούσεως του αυτοκινήτου του με φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας εν ώρα υπηρεσιακής απασχόλησης, ως επίσης και αποζημίωση για σωματικές βλάβες εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (Σ.τ.Ε.3214/1982)

25 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Καταβολή αποζημίωσης, επιπλέον της νομίμου, στο απολυθέν προσωπικό δεν αναγνωρίζεται ως παραγωγική δαπάνη, όταν απολύεται όλο το προσωπικό και η επιχείρηση διακόπτει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. ( Σ.τ.Ε. 3455/1995

26 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 4. Καταβολή αυξημένης αποζημιώσεως σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους, .Η καταβολή αυξημένης αποζημιώσεως σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους, πέραν των νομίμων αποζημιώσεων είναι εκπεστέα ως παραγωγική και όταν ακόμα δίδεται σε όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους, διότι δεν αποκλείεται η έκπτωση της δαπάνης αυτής εκ του γεγονότος ότι η αυξημένη αποζημίωση εδίδετο υπό της επιχειρήσεως εις όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους. (Σ.τ.Ε. 2993/91)

27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Τ.Π.Υ Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελέσει νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, μεταξύ των οποίων και ο επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών υπηρεσιών. (Σ.τ.Ε. 3509/96,715/91)

28 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Έκπτωση ορισμένης δαπάνης από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχειρήσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί τα τα προβλεπόμενα στοιχεία, Έκπτωση ορισμένης δαπάνης από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχειρήσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα σχετικά με τη δαπάνη αυτή από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Τούτο ισχύει και για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αντιπροσωπευομένης επιχειρήσεως δαπανών, στις οποίες υπεβλήθη για λογαριασμό της αντιπρόσωπος, ο οποίος πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό της, απαιτούνται δηλαδή και για τις δαπάνες αυτές της επιχειρήσεως τα προβλεπόμενα επί μέρους στοιχεία του Κ.Φ.Σ., όπως τα εκδοθέντα από τρίτους κ.λ.π. τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. και δεν αρκεί η απλή αναγραφή των εν λόγω δαπανών στην εκδιδόμενη από τον αντιπρόσωπο εκκαθάριση. (Σ.τ.Ε. 2329/97)

29 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Μόνο δε στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται από τον Κ.Φ.Σ. η έκδοση συγκεκριμένου στοιχείου, η έκπτωση της δαπάνης μπορεί να γίνει με βάση οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο εκτιμώμενο από τη φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια. (Σ.τ.Ε. 6004/96)

30 Δικαιολογητικά δαπανών
Για να αναγνωρισθεί η δαπάνη πρέπει το Τ.Π.Υ να περιλαμβάνει επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών Σ.τ.Ε. 2046/94 Στο Τ.Π.Υ. Πρέπει να υπάρχει επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Για να αναγνωρισθούν οι προμήθειες πρέπει να αναγράφονται στο Τ.Π.Υ. Σε ποιες πωλήσεις αναφέρεται ή ποιες συναλλαγές αφορούν Σ.τ.Ε. 1018/96 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αόριστη και ασαφή περιγραφή προσφερομένων υπηρεσιών οδηγεί σε απόρριψη την συγκεκριμένη δαπάνη Σ.τ.Ε. 2968/88 Πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών είναι νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο Σ.τ.Ε. 3835/90 Διαγραφή αξίας αχρήστων ή ανεπίδεκτων επισκευής με σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής μπορεί να γίνει νόμιμα. Εάν όμως τα αγαθά αυτά έχουν εμπορευματική αξία και δεν κατεστράφησαν πρέπει να εμφανιστούν στην απογραφή με την αντίστοιχη αξία τους Σ.τ.Ε. 3455/95

31 Δικαιολογητικά δαπανών
1. Δυσχερής ή ανέφικτη έκδοση παραστατικών Το ποσό που κατέβαλε επιχείρηση πρακτόρευσης διαφόρων ανωνύμων ασφαλιστικών εταιρειών, ως προμήθεια σε διάφορους υπαλλήλους, συγγενείς και φίλους, οι οποίοι συνέβαλαν στη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν καλύπτεται με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. αποδεικτικά στοιχεία. Δεν καθίσταται εκπεστέα η πιο πάνω δαπάνη εκ του λόγου ότι η έκδοση των στοιχείων, ήταν τυχόν, λόγω των συντρεχουσών περιστάσεων, δυσχερής ή ανέφικτη. ( Σ.τ.Ε. 51/1991 ).

32 Δικαιολογητικά δαπανών
Μη προσαγωγή νόμιμων δικαιολογητικών. Δαπάνες επιχείρησης για τις οποίες δεν προσάγεται κανένα δικαιολογητικό δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδά της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ο προσδιορισμός των μη προσαχθέντων νόμιμων δικαιολογητικών. ( Σ.τ.Ε. 3486/1992 )

33 ΔΙΑΦΟΡΑ Αμοιβές που καταβλήθηκαν σε υπάλληλο με την ιδιότητα και του ελεύθερου επαγγελματία Οι αμοιβές που κατέβαλε επιχείρηση σε υπαλλήλους της, για προσφερόμενες απ αυτούς υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία για τις οποίες εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. (Σ.τ.Ε. 1068/1989), (Σ.τ.Ε.2581/1994)

34 ΔΙΑΦΟΡΑ Μισθώματα που καταβλήθηκαν εφάπαξ Οι δαπάνες που φέρουν χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή περιοδικής παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των χρήσεων διάρκειας της μίσθωσης, έστω και αν συμφωνήθηκε η εφάπαξ καταβολή τους κατά το χρόνο σύναψης της συμβάσεως. (Σ.τ.Ε. 2357/93). Κατάπτωση τραπεζικής εγγύησης   Η κατάπτωση τραπεζικής εγγύησης λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης εμπορευμάτων αναγνωρίζεται ως εκπεστέα δαπάνη. (Σ.τ.Ε.1797/1985)

35 ΔΙΑΦΟΡΑ Δαπάνες που πραγματοποιεί εταιρεία πετρελαιοειδών σε εγκαταστάσεις τρίτων για τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων τρίτων (πρατηρίων) μέσω των οποίων πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα της, καθώς και για την εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού σε αυτά υπό τη μορφή διαφημιστικών πινακίδων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (Σ.τ.Ε.4118/1997), (Σ.τ.Ε.1210/1981) Χαρτόσημο συναλλαγματικών, Το χαρτόσημο συναλλαγματικών, αν πράγματι έχει καταβληθεί από τον εκδότη τους κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αναγνωρίζεται ως δαπάνη εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδά του. (Σ.τ.Ε.4337/1983) Δαπάνη τηλεφωνικών τελών όταν η σύνδεση είναι στο όνομα άλλου . Η δαπάνη τηλεφωνικών τελών βαρύνει την επιχείρηση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, έστω και αν το τηλέφωνο δεν της ανήκει. (Η σύνδεση είναι στο όνομα άλλου). (Σ.τ.Ε /1985)

36 ΔΙΑΦΟΡΑ Δαπάνες που πραγματοποιεί εταιρεία πετρελαιοειδών σε εγκαταστάσεις τρίτων για τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων τρίτων (πρατηρίων) μέσω των οποίων πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα της, καθώς και για την εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού σε αυτά υπό τη μορφή διαφημιστικών πινακίδων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής. (Σ.τ.Ε.4118/1997), (Σ.τ.Ε.1210/1981) Χαρτόσημο συναλλαγματικών, Το χαρτόσημο συναλλαγματικών, αν πράγματι έχει καταβληθεί από τον εκδότη τους κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αναγνωρίζεται ως δαπάνη εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδά του. (Σ.τ.Ε.4337/1983) Δαπάνη τηλεφωνικών τελών όταν η σύνδεση είναι στο όνομα άλλου . Η δαπάνη τηλεφωνικών τελών βαρύνει την επιχείρηση που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, έστω και αν το τηλέφωνο δεν της ανήκει. (Η σύνδεση είναι στο όνομα άλλου). (Σ.τ.Ε /1985)

37 ΔΙΑΦΟΡΑ Προβολή Εμπορευμάτων σε SUPER MARKETS Τα ποσά που κατέβαλε επιχείρηση σε επιχείρηση SUPER MARKET για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε εμφανή σημεία δεν υπόκεινται σε δημοτικό τέλος διαφήμισης και αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή του σχετικού τέλους διαφήμισης. (Ισχύει για υποθέσεις πριν από την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 15 του από 24.9/ β.δ/τος με την παρ.6 του άρθρου 9 του ν.2880/2001. Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα έχουν εφαρμογή οι περιπτώσεις διαφήμισης που ορίζονται ρητά σε αυτόν). (Σ.τ.Ε. 4222/1999 και 4443/2001).

38 ΔΙΑΦΟΡΑ Κοινή πείρα Η φορολογική αρχή δεν αναγνωρίζει δαπάνη, εφόσον από συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να συναχθεί κατά κοινή πείρα, ότι η δαπάνη είναι εικονική. ( Σ.τ.Ε. 1823/1994 ), ( Σ.τ.Ε. 141/1993 ,3727/1990 και 1823/1994) Δαπάνη για εκχώρηση επωνυμίας, Δαπάνη για εκχώρηση επωνυμίας, η οποία αποδεικνύεται ως εικονική, δεν αναγνωρίζεται. ( Σ.τ.Ε. 3727/1990 )

39 ΔΙΑΦΟΡΑ Εξαγοράς ποινής για αγορανομική παράβαση Δεν εκπίπτει ποσό εξαγοράς ποινής για αγορανομική παράβαση. ( Σ.τ.Ε. 2942/1988 ) Αμοιβή σε αλλοδαπούς ορκωτούς ελεγκτές Αμοιβή σε αλλοδαπούς ορκωτούς ελεγκτές δεν εκπίπτει γιατί δεν αφορά μόνο το υποκατάστημά της στην Ελλάδα, αλλά και τη μητρική επιχείρηση, η οποία ωφελείται από τον έλεγχο αυτό. ( Σ.τ.Ε. 2866/1981

40 ΔΙΑΦΟΡΑ Παράνομη ιδιοποίηση ποσού από υπάλληλο, Παράνομη ιδιοποίηση ποσού από υπάλληλο, δεν μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα. Πρέπει να απαιτηθεί απ΄ αυτόν και εν τέλει να αντιμετωπιστεί ως επισφαλής απαίτηση. ( Σ.τ.Ε. 3035/1994 ) Χρέος υπαλλήλων που δεν αναζητάται από την επιχείρηση Χρέος υπαλλήλων που δεν αναζητάται από την επιχείρηση. Όταν από μια επιχείρηση χαρίζονται στο προσωπικό της ποσά, που προέρχονται από υπόλοιπα δανείων ή προκαταβολές, τα ποσά αυτά δεν θεωρούνται ως παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης, γιατί δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης, αλλά δαπάνη από χαριστική αιτία. ( Σ.τ.Ε. 2914/1978 )

41 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δαπάνη διαφήμισης εισαγόμενων αγαθών που έγινε στο εσωτερικό, θεωρείται ως παραγωγική δαπάνη εξ ολοκλήρου της ελληνικής επιχείρησης, έστω και αν εμμέσως ωφελούνται και οι αλλοδαπές συγγενείς επιχειρήσεις που παράγουν και πωλούν τα αγαθά αυτά.(Σ.τ.Ε.3735/1988) Γενικά έξοδα και δαπάνες διαφήμισης εκπίπτουν από τη χρήση που πραγματοποιούνται έστω και αν η επιχείρηση ωφελείται από αυτή σε περισσότερες διαχειριστικές περιόδους. (Διαφήμιση ομολόγων τράπεζας) (Σ.τ.Ε.3077/1995

42 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι δαπάνες κατασκευής διαφημιστικών πινακίδων και σημαιών που πραγματοποιεί εταιρεία πετρελαιοειδών και τοποθετεί στα πρατήρια τρίτων που εμπορεύονται δικά της προϊόντα δεν υπόκεινται σε δημοτικό τέλος διαφήμισης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή δημοτικού τέλους διαφήμισης. (Σ.τ.Ε. 4118/1997) Προβολή Εμπορευμάτων σε SUPER MARKETS Τα ποσά που κατέβαλε επιχείρηση σε επιχείρηση SUPER MARKET για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε εμφανή σημεία δεν υπόκεινται σε δημοτικό τέλος διαφήμισης και αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή του σχετικού τέλους διαφήμισης. (Ισχύει για υποθέσεις πριν από την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 15 του από 24.9/ β.δ/τος με την παρ.6 του άρθρου 9 του ν.2880/2001. Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα έχουν εφαρμογή οι περιπτώσεις διαφήμισης που ορίζονται ρητά σε αυτόν). (Σ.τ.Ε. 4222/1999 και 4443/2001).

43 Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 30/6/2014)
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού Αφορα δάνεια από τρίτους και οχι από τράπεζες Αφορά την διαφορά των τόκων (επί πλέον ) που προκύπτουν από την σύγκριση των επιτοκίων

44 ΤΟΚΟΙ Τόκοι δανείων προηγούμενης χρήσης το ακριβές ύψος των οποίων προέκυψε στην επόμενη χρήση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης χρήσης. (Διαφορές τόκων τραπεζικών δανείων που προέκυψαν λόγω αντιλογισμού των ποσών των προβλέψεων που είχε σχηματίσει επιχείρηση την προηγούμενη χρήση, με τα ποσά της τραπεζικής εκκαθάρισης η οποία προσκομίσθηκε την επόμενη χρήση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης αυτής χρήσης). (Σ.τ.Ε.4118/1997)

45 Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 30/6/2014)
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, Αφορά αγορά αγαθών ή υπηρεσιών Δεν αφορά μισθωτές υπηρεσίες

46 ΤΟΚΟΙ Άρθρο 23 παρ 1 α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια "διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες"[1], κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,

47 ΤΟΚΟΙ Άρθρο 49 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Άρθρο 72 παρ 9α Το εν λόγω ποσοστό εφαρμόζεται από την , ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμόζονται τα ακόλουθα: εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014, πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015, σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016.

48 ΤΟΚΟΙ Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής με τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Ε. Ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σημαίνει το πλεόνασμα των δαπανών τόκων έναντι του εισοδήματος από τόκους

49 ΤΟΚΟΙ 2. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων ( ) ευρώ το χρόνο.Το εν λόγω ποσό εφαρμόζεται από την και μετά, ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015) εφαρμόζεται το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ το χρόνο

50 ΤΟΚΟΙ 3.Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

51 Παράδειγμα Κερδη EBITDA 500000 Έσοδα τόκων 1000000
Έσοδα τόκων Δαπάνες τόκων Διαφορά Η διαφορά αναγνωρίζεται επειδή το ποσό των δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των

52 Παράδειγμα Κερδη EBITDA 2000000 Έσοδα τόκων 3000000
Έσοδα τόκων Δαπάνες τόκων Διαφορά μεγαλύτερη του 30% Η διαφορά Για το έτος 2015 αναγνωρίζεται επειδή η συνολική δαπάνη είναι μικρότερη των Για το έτος 2016 δεν αναγνωρίζεται

53 ΤΟΚΟΙ 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν.1905/1990 που λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο ή μέσω Σύμβασης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν.3389/2005,που συνάπτεται μέχρι την

54 ΤΟΚΟΙ 1. Τόκοι υπερημερίας για οφειλή φόρων, δασμών, εισφορών δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. ( Σ.τ.Ε. 630/1987 ) 2. Τόκοι δανείου, το οποίο εν συνεχεία χορηγήθηκε στους εταίρους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. ( Σ.τ.Ε. 2548/1986 ), ( Σ.τ.Ε. 514/1980 ) 3. Όταν τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται τεκμαρτά με ειδικό τρόπο (οικοδομικές, τεχνικές επιχειρήσεις), δεν αφαιρούνται οι τόκοι των δανείων. ( Σ.τ.Ε. 4244/1985 )

55 ΤΟΚΟΙ 5. Τόκοι δανείου που αντιστοιχούν σε προηγούμενες χρήσεις δεν αναγνωρίζονται. ( Σ.τ.Ε. 5141/1995 ) 6. Τόκοι δανείου που χρησιμοποιήθηκε από επιτηδευματία για τη συμμετοχή του σε κοινοπραξία με σκοπό την ανέγερση πολυκατοικιών, δεν εκπίπτουν από το εισόδημα του κοινοπρακτούντος μέλους. ( Σ.τ.Ε. 1069/1983 ) 7. Τόκοι δανείου, το οποίο στη συνέχεια χορηγήθηκε άτοκα σε θυγατρικές εταιρείες, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, γιατί ακόμα και οι θυγατρικές θεωρούνται τρίτες επιχειρήσεις ως προς την μητρική. ( Σ.τ.Ε. 3949/1986 )

56 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23 γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα, ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών,

57 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23 η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό(0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

58 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23 ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

59 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Να ελεγχθούν οι δαπάνες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013. Να ελεγχθεί εάν η ελεγχόμενη έχει πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις άλλων νόμων, πλην του ν.4172/2013.

60 Άρθρο 22α Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας) συνέχεια
Εκπίπτονται αυξημένες κατά 30% Οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό κατανέμονται ισόποσα σε τρία χρόνια. (Δηλαδή η αύξηση κατά 30% εκπίπτεται σε τρία χρόνια) Τα κριτήρια χαρακτηρισμούτων δαπανών καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.

61 Άρθρο 22α Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας)
Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε Ο έλεγχος γίνεται σε διάστημα 6 μηνών Εάν παρέλθει η προθεσμία του ελέγχου Θεωρείται ότι η δαπάνη έχει εγκριθεί Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Υπουργείο οικονομικών

62 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23 Να ελεγχθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει εκπέσει δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που είναι εγκατεστημένα σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν η ελεγχόμενη αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν, εξεταζόμενες κατά περίπτωση, πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Εξαιρετικά, για δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους, δεν αποκλείεται η έκπτωσή τους. [άρθρο 23 περ. (ιγ) ν.4172/2013] (συνεχίζεται)

63 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Άρθρο 23 Για σκοπούς εφαρμογής της ελεγκτικής αυτής διαδικασίας, ως κράτη που θεωρούνται μη συνεργάσιμα για σκοπούς φορολογίας (άρθρο 65 παρ. 3 και 4 Κ.Φ.Ε.) ή έχοντα προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65 παρ. 6 και 7 Κ.Φ.Ε.) λαμβάνονται τα αναφερόμενα ως τέτοια στις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες ισχύουν κατά περίπτωση.

64 Άρθρο 24 Αποσβέσεις ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 1/1/2014)
Άρθρο 24 Αποσβέσεις ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 1/1/2014) Γενικές διαπιστώσεις Ο νόμος δε συναρτά τη διενέργεια αποσβέσεων με το χρόνο απόκτησης των παγίων οι διατάξεις του άρθρου 26 εφαρμόζονται για φορολογικές αποσβέσεις που διενεργούνται σε φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων Στην περίπτωση διαχειριστικής περιόδου με έναρξη πριν την , για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων είναι αυτονόητο ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.) όπως ίσχυαν, αποκλειστικά για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο.

65 Άρθρο 24 Αποσβέσεις ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 1/1/2014)
Άρθρο 24 Αποσβέσεις ( για διαχ/σεις που κλείνουν μετά την 1/1/2014) Γενικές διαπιστώσεις Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αφενός για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Οι αποσβέσεις διενεργούνται α) από τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους.

66 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Ερμηνεία όρου ῾χρηματοδοτικής μίσθωσης῾ είναι οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, συνεχίζεται

67 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα συντελεστών αποσβέσεων ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης (συνεχίζεται)

68 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος

69 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Διευκρινήσεις πολ 1071/2015 Για την εφαρμογή του κριτηρίου β' της ως άνω παραγράφου, αγοραία αξία είναι αυτή που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία που ασκείται το δικαίωμα αγοράς Για την εφαρμογή του κριτηρίου β' της ως άνω παραγράφου, αγοραία αξία είναι που διαμορφώνεται κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης Επιπλέον, για την πλήρωση του κριτηρίου γ' της ίδιας παραγράφου και τον προσδιορισμό της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές απόσβεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 και όχι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του, όπως αυτή ενδεχομένως εκτιμάται κάθε φορά από την επιχείρηση.

70 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Παραδείγματα: 1ο Έστω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού Διάρκεια σύμβασης 5 ετών Συμφωνείται στη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός να επιστραφεί στον εκμισθωτή. Η οικονομική διάρκεια ζωής του υπόψη εξοπλισμού είναι 10 έτη. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν πληρείται το κριτήριο γ' της παραγράφου 2 καθόσον εν προκειμένω η διάρκεια της μίσθωσης δεν υπερβαίνει το 90% της οικονομικής διάρκειας ζωής του εξοπλισμού αλλά ούτε και κάποιο εκ των λοιπών κριτηρίων της ίδιας παραγράφου και ως εκ τούτου η εν λόγω μίσθωση δεν είναι χρηματοοικονομική

71 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Παραδείγματα: 2ο Έστω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού Διάρκεια σύμβασης 5 ετών Συμφωνείται στη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός να επιστραφεί στον εκμισθωτή. Η οικονομική διάρκεια ζωής του υπόψη εξοπλισμού είναι 10 έτη. Αγοραία αξία 20000€ Αξία μισθωμάτων € η μίσθωση λογίζεται ως χρηματοοικονομική με βάση το κριτήριο δ' της παραγράφου αυτής καθώς το ποσό των ευρώ υπερβαίνει το 90% της αγοραίας αξίας του παγίου κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης

72 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Παραδείγματα: 3ο Έστω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου Διάρκεια σύμβασης 15 ετών Συμφωνείται στη λήξη της μίσθωσης μίσθωσης το ακίνητο περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή έναντι συμβολικού τιμήματος. Η εν λόγω σύμβαση χαρακτηρίζεται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος ως χρηματοοικονομική λόγω πλήρωσης του α' κριτηρίου

73 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Παραδείγματα: 4ο Έστω σύμβαση μηχανολογικού εξοπλισμού διάρκειας Διάρκεια σύμβασης 8 έτη προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς του εξοπλισμού στη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή έναντι καταβολής ποσού ευρώ. Η αγοραία αξία κατά τη λήξη της μίσθωσης εκτιμάται ότι θα είναι ευρώ. Επειδή η τιμή εξαγοράς είναι κατώτερη από την αγοραία αξία κατά το χρόνο εκείνο, η εν λόγω σύμβαση χαρακτηρίζεται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος ως χρηματοοικονομική λόγω πλήρωσης του β' κριτηρίου

74 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Στην περίπτωση που η σύμβαση χαρακτηρίζεται χρηματοοικονομική Οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, και όχι από τον εκμισθωτή ο μισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο ως περιουσιακό του στοιχείο στην μικρότερη αξία μεταξύ της αγοραίας αξίας αυτού και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή Ο εκμισθωτής, εμφανίζει ως απαίτησή του έναντι του μισθωτή την αγοραία αξία του παγίου.

75 Αποσβέσεις Άρθρο 24 (συνέχεια)
Παράδειγμα: Μισθωτής μισθώνει στις από τον εκμισθωτή Α εξοπλισμό Η/Υ Αγοραία αξία € Οικονομική διάρκεια ζωής (5) έτη (συντελεστής απόσβεσης 20%). Διάρκεια μίσθωσης 5 έτη Ετήσιο μίσθωμα 45000€ Κατά τη λήξη της μίσθωσης το μίσθιο θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή επιτόκιο της σύμβασης ορίζεται σε 4%. συνεχίζεται

76 Προσδιορισμός παρούσης αξίας των μισθωμάτων
Έτη Κεφάλαιο Τόκοι Σύνολο μισθώματος 1ο έτος 36.987 8.013 45.000 2ο έτος 38.466 6.534 3ο έτος 40.005 4.995 4ο έτος 41.605 3.395 5ο έτος 43.269 1.731 ΣΥΝΟΛΑ 24.668

77 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Ενέργειες μισθωτή Ενέργειες εκμισθωτή
Διενεργεί αποσβέσεις Επειδή η παρούσα αξία (200232€) είναι μικρότερη της αγοραίας οι αποσβέσεις θα υπολογισθούν στην αγοραία αξία Άρα ετήσια απόσβεση Χ 20% = 40066€ Οι τόκοι που καταβάλλονται εκπίπτονται Ενέργειες εκμισθωτή Οι τόκοι αποτελούν έσοδο Το υπόλοιπο μέρος του μισθώματος μειώνει την απαίτηση του δεν είναι έσοδο Το ποσό της απαίτησης που θα απομείνει μετά την αφαίρεση των ως άνω μισθωμάτων, θα εξετασθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013

78 Αποσβέσεις Άρθρο 24 3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.

79 Αποσβέσεις συντελεστές Άρθρο 24
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, Βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 4 Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών 5 Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 Μέσα μεταφοράς ατόμων 16

80 Αποσβέσεις συντελεστές Άρθρο 24
Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων (≪εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές≫ ) 12 Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

81 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Ο συντελεστής απόσβεσης του προηγούμενου πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο ≪1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος≫. Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.

82 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, αποσβένονται στο φορολογικό έτος 2014 με συντελεστή 10%, ως περιλαμβανόμενα στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, ανεξάρτητα του χρόνου πραγματοποίησής τους, ήτοι πριν ή μετά την (πολ 1071/2015 παρ 5)

83 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Επισημάνσεις
στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις μέχρι και την να συνεχίζουν να εμφανίζονται στις καταστάσεις αυτές μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους (παρ.5 άρθρου 37 ν.4308/2014) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης πριν την 1/1/2014 αποσβένονται με 10% Αντίθετα, προκειμένου για έξοδα που ενέπιπταν στην έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάμει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και πραγματοποιούνται από και εφεξής, αυτά θα εκπίπτουν εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, στο βαθμό που δεν εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώματων ή άυλων) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.

84 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Πόλ 1072/2015 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από για την απόκτηση ενός παγίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με αυτό και είναι απαραίτητες για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης αυτού (π.χ. προκειμένου για ακίνητα ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, έξοδα συμβολαιογράφου, μεταγραφής, αμοιβή για εκτίμηση ακινήτου και παράσταση δικηγόρου κ.λπ.).  Στο κόστος αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΛΠ ή ΔΛΠ, κατά περίπτωση.

85 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Πολ 1071/2015 Επιπλέον, με την περίπτωση δ' της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ορίζεται, ότι για λογιστικούς σκοπούς, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται με τις ίδιες διατάξεις. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του ίδιου νόμου, ως «ανάπτυξη» νοείται η εφαρμογή ευρημάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πλάνο ή σχέδιο για την εφαρμογή των νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, εργαλείων, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών, πριν την έναρξη της παραγωγής ή χρήσης αυτών.  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την και μετά, οι δαπάνες ανάπτυξης με βάση τα ΕΛΠ (ν.4308/2014), οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα πάγια στοιχεία, θα αποσβένονται με συντελεστή 10% ως «λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

86 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Πολ 1071/2015 παρ 5 δ
5.δ. Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο εκμισθωτής διενεργεί αποσβέσεις επί της αξίας αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ενώ ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ιδίου νόμου, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου.

87 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Πολ 1071/2015 παρ 5 5.ε. Δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα: προσαυξάνουν την αξία του παγίου που αφορούν αποσβένονται με βάση το σχετικό πίνακα από τον κύριο του παγίου (εκμισθωτή) και όχι από αυτόν που τις πραγματοποίησε ο μισθωτής δεν θα διενεργεί πλέον αποσβέσεις επί των βελτιώσεων και προσθηκών που πραγματοποίησε θα εκπίπτει τις σχετικές δαπάνες κατά το έτος πραγματοποίησής τους με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013.  Ειδικά για τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή πριν την , καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου πριν την , το τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του νόμου, θα εκπίπτει ισόποσα στον εναπομένοντα χρόνο της σύμβασης.

88 Αποσβέσεις Άρθρο 24 5. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. 6. Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ’ αναλογία με τους πιο πάνω συντελεστές. 7. Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

89 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Πολ 1071/2015 Οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται πλέον μόνο με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διαφορετικό τρόπο διενέργειας αποσβέσεων εξακολουθούν να ισχύουν (όπως π.χ. άρθρο άρθρο 97 ν.1892/1990, άρθρο 26 ν.2093/1992, άρθρο 25 ν.2338/1995, άρθρο 2 ν.3755/2009, κ.λπ.) Επιπλέον, για το φορολογικό έτος 2014 εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α') για την απόσβεση των φορολογικών μηχανισμών. Ωστόσο, για τα επόμενα φορολογικά έτη θα εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 24, ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης του φορολογικού μηχανισμού καθόσον οι ανωτέρω ειδικότερες διατάξεις από καταργήθηκαν με τοάρθρο 38 του ν.4308/2014

90 Αποσβέσεις Άρθρο 24 8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 24 ν.4172/2013]

91 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Νέες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες: i)Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών από και μετά. Έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών πριν από την πιο πάνω ημερομηνία αλλά τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη δεν έχουν εξαντληθεί έως την iii)Από και μετά υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών υποκαταστήματος.  Iv)Έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών υποκαταστήματος πριν από την αλλά τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη από την έναρξη αυτού δεν έχουν παρέλθει έως την   ν) Από και μετά δραστηριοποιούνται σε νέο αυτοτελή κλάδο ή αρχίζουν την άσκηση δραστηριότητας με αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να ιδρύουν υποκατάστημα (συνεχίζεται)

92 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Νέες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες:
vi) χουν συστήσει αυτοτελή κλάδο ή έχουν αρχίσει την άσκηση δραστηριότητας με αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να ιδρύουν υποκατάστημα, πριν από την αλλά τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη από τη σύσταση του κλάδου ή την έναρξη της νέας δραστηριότητας δεν έχουν παρέλθει έως την Στις πιο πάνω περιπτώσεις iii, iv, v, και vi, οι επιχειρήσεις θεωρούνται νέες μόνον όσον αφορά στο υποκατάστημα και στον αυτοτελή κλάδο ή στη νέα δραστηριότητα με αυτοτελή οργάνωση αντίστοιχα, οπότε η επιλογή της μη διενέργειας ή της διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων θα αφορά μόνο τα πάγια του υποκαταστήματος, κ.λπ.

93 Αποσβέσεις Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Εποχιακής επιχείρησης.
Η απόσβεση των παγίων στοιχείων διενεργείται επί ετησίας βάσεως (και όχι σε δωδέκατα) ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα μόνο τους θερινούς μήνες. (Σ.τ.Ε.3310/1987) Έξοδα εκτελωνισμού παγίου στοιχείου Τα έξοδα εκτελωνισμού παγίου στοιχείου προσαυξάνουν την αξία του, υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση και δεν μπορούν να εκπεστούν ως γενικά έξοδα διαχείρισης. (Σ.τ.Ε.810/1982)

94 Αποσβέσεις Επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εάν εκμισθώνει κατ επάγγελμα κάποια εκ των αρχικώς προοριζόμενων προς πώληση ακινήτων, δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις για την αξία αυτών ως πάγια στοιχεία. (Σ.τ.Ε.2069/1983) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Οι αποσβέσεις ενεργούνται μόνο στα πάγια στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση. (Σ.τ.Ε /97)

95 Αποσβέσεις ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3. Κτίρια που περιήλθαν σε τράπεζα από πλειστηριασμό για ικανοποίηση απαιτήσεών της δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται. ( Σ.τ.Ε. 2798/1986 ) 4. Επί εισφερθείσας χρήσης ακινήτου από τους μετόχους στην εταιρία, δεν δύναται η εταιρία να διενεργήσει αποσβέσεις λόγω φθοράς του ακινήτου επί της αποτιμηθείσας αξίας της εισφερόμενης χρήσης. Αναγνώριση στο παρελθόν δεν δεσμεύει την φορολογική αρχή. ( Σ.τ.Ε. 762/1983 )

96 Αποσβέσεις ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1. Στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου ευρίσκονται κτίσματα (διαμερίσματα, γραφεία κλπ.) δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. ( Σ.τ.Ε. 362/1983 ) 2. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του ακινήτου σε συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο, δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις. ( Σ.τ.Ε. 4209/1985 )

97 Αποσβέσεις ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η αξία των εργαλείων και ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των ελευθέρων επαγγελματιών, αποσβένυνται εξ ολοκλήρου εντός της χρήσεως κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν αυτά. (Σ.τ.Ε. 3/90)

98 Αποσβέσεις Άρθρο 24 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (1500€) μία φορά ανά πέντε έτη, με βάση τα κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

99 Αποτίμηση αποθεμάτων Να ελεγχθεί ότι τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.Σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. [άρθρο 25 ν.4172/2013]

100 Επισφαλεις απαιτησεις

101 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματιστεί στα φορολογικά έτη 2010 έως 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ν 4172/2013αρθρο 72 παρ 4 Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ θ΄ της παρ 1 του άρθρου 31 του ν 2238/1994

102 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Ισχύει για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 Σχηματίζεται πρόβλεψη ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης είσπραξης και το ποσό ως εξής: Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για ποσό μέχρι 1000€ και καθυστέρηση είσπραξης πάνω από 12 μήνες μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη σε ποσοστό 100% του ποσού Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για ποσό μέχρι 1000€ και καθυστέρηση είσπραξης πάνω από 12 μήνες σχηματίζεται πρόβλεψη ως εξής: Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) >12 50 >18 75 >24 100

103 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): Γίνονται ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων Προυπόθεση να έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης Ο υπολογισμός των προβλέψεων γίνεται με βάση το χρόνο κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες οι υπόψη απαιτήσεις και ανάλογα με το ποσό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης (οφειλόμενο υπόλοιπο απαίτησης). όσοι δεν τηρούν λογιστικά βιβλία θα παρακολουθούν τις επισφαλείς απαιτήσεις τους εξωλογιστικά, τηρώντας καταστάσεις ανά πελάτη ή χρεώστη και ανά συναλλαγή

104 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): για τον υπολογισμό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες δεν περιορίζεται η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σε εκείνες που έχουν προέλθει μόνο από πελάτες αλλά καταλαμβάνει κάθε απαίτηση που δεν εισπράχθηκε ή δεν συμψηφίσθηκε Στην αξία της απαίτησης, προκειμένου για τον υπολογισμό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιστροφές ή εκπτώσεις επί των διενεργηθεισών πωλήσεων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις έναντι πελατών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

105 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα για την εξεύρεση του ποσού της ληξιπρόθεσμης απαίτησης, αυτό που λαμβάνεται υπόψη δεν είναι το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του εκάστοτε πελάτη ή άλλου χρεώστη αλλά το ανεξόφλητο ποσό της κάθε μίας συναλλαγής με τον πελάτη αυτόν

106 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): Στην έννοια της ληξιπρόθεσμης απαίτησης περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των απαιτήσεων εκείνων που η ημερομηνία εξόφλησής τους έχει παρέλθει και ειδικότερα: α) σε περίπτωση που βάσει συμφωνητικού ή άλλου διακανονισμού παρέχεται στον πελάτη χρόνος πίστωσης για την αποπληρωμή της οφειλής, κρίσιμος χρόνος για την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπερημερίας για την απαίτηση αυτή, είναι η παρέλευση του χρόνου πίστωσης, β) σε περίπτωση που πέραν του τιμολογίου δεν υπάρχει σχετικό συμφωνητικό ή άλλος διακανονισμός, αφετηρία υπολογισμού του χρόνου είναι η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, γ) σε περίπτωση εξόφλησης απαιτήσεων με γραμμάτια, η ημερομηνία λήξης τους και με επιταγή, η ημερομηνία της επιταγής.

107 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): Μέτρα για την διασφαλιση του δικαιώματος είσπραξης Από την εισηγητική δεν προσδιορίζεται το μέσο ‘Αρα μπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης Το θέμα είναι πραγματικό και κρίνεται ad hoc με βάση το ύψος της απαίτησης, το φερέγγυο ή μη του καθ' ου η απαίτηση, καθώς και από άλλους παράγοντες και εναπόκειται στην κρίση της ελεγκτικής αρχής Πέραν της άσκησης ένδικου βοηθήματος και της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κατάλληλες ενέργειες είναι η σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ

108 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015): Μέτρα για την διασφαλιση του δικαιώματος είσπραξης Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της δεν διασφαλίζεται από ενέργειες όπως η ανάθεση διεκδίκησης της απαίτησης σε τρίτους (εισπρακτικές εταιρείες) ή η φραγή/διακοπή της παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ. Οι όποιες ενέργειες έχουν ήδη ληφθεί πριν την για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης και χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες με βάση την παρούσα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν απαιτείται να επαναληφθούν.

109 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Δεν επιτρέπεται σχηματισμός πρόβλεψης για απαιτήσεις από: μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) θυγατρικές εταιρείες της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων. Εξαίρεση΅Σχηματίζεται πρόβλεψη για τις δύο πρώτες περιπτώσεις (μετόχους και θυγατρικές) εφόσον: αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης

110 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση: α) καταστεί εισπράξιμη ή β) διαγραφεί. 4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

111 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015) Η αφερεγγυότητά του μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα: α) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου με την οποία να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε εξόφληση, β) πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει, κατά περίπτωση, η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή τα υπάρχοντα τοιαύτα με τα τυχόν βάρη τους, γ) σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, είτε κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είτε συνεπεία μη επιτεύξεως πτωχευτικού συμβιβασμού, αντίγραφο του πίνακα κατάταξης ή διανομής από συμβολαιογράφο που ορίστηκε για τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη, από τον οποίο να προκύπτει η μη ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασμα,

112 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015) Η αφερεγγυότητά του μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα: δ) τη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η μείωση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της επιχείρησης (προπτωχευτική διαδικασία), ε) σε περίπτωση επιχείρησης που κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης και από τους επίσημους ισολογισμούς της προκύπτει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στ) σε περίπτωση διακοπής εργασιών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Οι πιο πάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές

113 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015) Βεβαιώσεις ή επιστολές δικηγόρων για την αδυναμία είσπραξης της απαίτησης δεν αποτελούν απόδειξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Ομοίως, η έκδοση ακάλυπτης επιταγής και η σχετική καταδίκη για την έκδοση αυτή δεν δημιουργούν μόνες τους ούτε αποδεικνύουν εξ αντικειμένου την αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Όταν η απαίτηση απορρέει από την πώληση κινητών πραγμάτων με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή αυτής πριν από την περαίωση της διαδικασίας διεκδίκησης και επιστροφής στην πωλήτρια επιχείρηση του πωληθέντος και μη εξοφληθέντος από τον αγοραστή πράγματος ή πριν την περαίωση της διαδικασίας δικαστικής επιδίωξης για την αποπληρωμή του τιμήματος

114 Επισφαλείς απαιτήσεις Άρθρο 26
Παρατηρήσεις (πολ 1056/2015) Παλαιές προβλέψεις Το υπόλοιπο που εμφανίζεται στα βιβλία της 31/12/2014 μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2015 μειωμένο κατά τις τυχόν διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων που αφορούν χρήσεις πριν την και έλαβαν χώρα εντός του φορολογικού έτους 2014. οι υπερβάλλουσες του 1% ή 0,5% προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που είχαν σχηματισθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) κατά τα προηγούμενα έτη (2013 και πριν) και οι οποίες δεν είχαν εκπέσει κατά το χρόνο σχηματισμού τους, δεν θα πρέπει να φορολογηθούν εκ νέου

115 Αφαιρούμενα από τα κέρδη ποσά

116 Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
  Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Απαλλάσσονται του φόρου τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο εφόσον: Κατέχει τουλάχιστον 10% των μερισμάτων ή του βασικού κεφαλαίου ἠ των δικαιωμάτων ψήφου Το ποσοστό αυτό διατηρείται για τουλάχιστον 24 μήνες Το νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανομή δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαμβάνεται σε μη συνεργάσιμα κράτη σύμφωνα με το άρθρο 65 του ΚΦΕ Ισχύει και για Ν.Π. που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας εφόσον το ενδοομιλικό μέρισμα συνδέεται με δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτά μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα

117 Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
  Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Εάν διανέμονται κέρδη σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που παρέχεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον παρέχει εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει την υπέρ αυτής κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο λήπτης φορολογούμενος δεν διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής.

118 Παρατηρήσεις Αρθρο 47 Παρ 5 Αρθρο 37
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45  Αρθρο 37 Παρ 2: Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Παρ 3: Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2

119 Παρατηρήσεις Άρθρο 58 παρ 5 ν 4172/2013:
α κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α', β' , δ' , ε' και στ' του άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/ 2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα."

120 Παρατηρήσεις ¨αρθρο 46 Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. "Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)."[1] β) η Τράπεζα της Ελλάδος, γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) "που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου"[2], δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει. Ερμηνευτική εγκύκλιος Πολ 1044/2015

121 Παρατηρήσεις Άρθρο 72 παρ 14 και 15
14. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεομένων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 15. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν εφαρμόζονται για τις εταιρείες "που έχουν συσταθεί και λειτουργούν[12]" σύμφωνα με το ν. 27/1975 και το ν.δ. 2687/1953.

122 Παρατηρήσεις Ν 3810/2010 άρθρο 18 α ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» όπως ειδικότερα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.  Όσοι επαγγελματίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας μπορούν κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010. συνεχίζεται

123 Παρατηρήσεις Ν 3810/2010 άρθρο 18  Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).  Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόμενα έτη.  Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης του εκμεταλλευτή και χωρίς μεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.

124 Φορολογική κατοικία άρθρο 4

125 Παρατηρήσεις Πολ 1059/2015 Διανεμόμενα κέρδη τρεχοντος έτους
Κέρδη απαλλασσόμενα της φορολογίας (πχ. Τραπεζα της Ελλάδος) Επιχειρήσεων που τηρούν ΔΛΠ και τα οποία υπερβαίνουν τα φορολογητέα πιο πάνω περιπτώσεις των ενοτήτων Α' και Β' σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπάγεται το καθαρό ποσό των διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιούμενων κερδών ή αποθεματικών, μετά την αναγωγή του ποσού αυτού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

126 Παρατηρήσεις Πολ 1059/2015 Αποθεματικά τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί με τις διατάξεις των παρ 12 λαι 13 του αρθρου 72 ν 7172/2013 Όταν διαν’εμονται ή κεφαλαιοποιούνται Α' θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση και φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 Συναθροίζονται με τα λοιπά αποτελέσματα Εάν το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο μειονονται οι ζημίες

127 Παρατηρήσεις Πολ 1059/2015 Τέλος, όσον αφορά στα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από την υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου και δεδομένου ότι η αποζημίωση που λαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές κατά συνταγματική επιταγή δεν υπόκειται σε φόρο, δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω.

128 Άρθρο 5 Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

129 Παρατηρήσεις Παρ 10 άρθρου 4 ν 3522/2010 10.Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

130 Άρθρο 5 Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

131 Κατάσταση μελών Δ.Σ,

132 Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

133 Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

134 Πινακας 3 Πινακας 3Α1α: Πινακας 3Α1β: Πινακας 3Α1γ:
Μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Πινακας 3Α1β: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Πινακας 3Α1γ: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών

135 Πινακας 3 Πινακας 3Α1δ: Πινακας 3Α1ε:
Μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 Πινακας 3Α1ε:

136 Εισοδήματα από Τόκους, Δικαιώματα Ακίνητη περιουσία

137 Εισοδήματα από υπεραξίες

138 Προυποθέσεις άρθρου 48

139 Προυποθέσεις άρθρου 48

140 Εγγυητική επιστολή

141 Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Πολ 1074/2015 Δίνονται οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την δήλωση και συνυποβάλλονται Ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που τηρούν Δ.Λ.Π.(παρ 4Α) Ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που τηρούν με βάση τον Κ.Φ.Α.Σ.(παρ 4Β)

142 Φορολογική Αναμόρφωση
Πολ 1074/2015 Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενς δηλώσεις Συνυποβάλλουν: Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης Εκίδεται ταυτότητα οφειλής Φορολογική Αναμόρφωση E 1


Κατέβασμα ppt "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google