Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IRE HELPDESK WEBINAR Κανονιστικές Διατάξεις, Θεσμικό Πλαίσιο, Επιλεξιμότητα Δαπανών (Institutional, Regulatory and Eligibility) 06.10.2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IRE HELPDESK WEBINAR Κανονιστικές Διατάξεις, Θεσμικό Πλαίσιο, Επιλεξιμότητα Δαπανών (Institutional, Regulatory and Eligibility) 06.10.2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IRE HELPDESK WEBINAR Κανονιστικές Διατάξεις, Θεσμικό Πλαίσιο, Επιλεξιμότητα Δαπανών (Institutional, Regulatory and Eligibility) 06.10.2014

2 Πλαίσιο Αναφοράς Απόφαση Ένταξης/Χρηματοδότησης Πράξης Τεχνικό Παράρτημα Πράξης Περιγραφή Πράξης Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος (τροπ. 10/1/2014) Οδηγίες ΓΓΕΤ: Κατευθύνσεις οικονομικής διαχείρισης, επιλεξιμότητας δαπανών & τήρησης παραστατικών έργων Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης – νέα ΥΠΑΣΥΔ (ΕΣΠΑ)_ΦΕΚ_Β_292_13.02.2013 IRE Helpdesk FAQ Παρουσίαση Ημερίδας (Kick-off) IRE Helpdesk

3 Επιλεξιμότητα δαπανών

4 Επιλεξιμότητα δαπανών #1 Δαπάνες που προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης Περιλαμβάνονται στο ισχύον Τεχνικό Παράρτημα Διαπιστώνεται η σχέση τους με την Πράξη, το εύλογο του κόστους και η νομιμότητά τους Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: προσδιορίζεται στην Απόφαση Ένταξης (όχι πριν την ημ. λήξης υποβολής προτάσεων) Έκδοση όλων των παραστατικών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης Εξόφληση των παραστατικών το αργότερο δύο μήνες από τη λήξη της Πράξης με την υποβολή της τελικής έκθεσης (& πριν την 31.12.2015)

5 Επιλεξιμότητα δαπανών #2 Απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία, για δαπάνες και έσοδα της πράξης σύμφωνα με το ΕΓΛΣ Συστήνεται η τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού και οι πληρωμές να γίνονται από τον ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Τα πρωτότυπα παραστατικά το αργότερο κατά τον έλεγχο θα φέρουν σφραγίδα: «ΕΠΑΝ ΙΙ – si-Cluster – 12ΣΥΣ74_ » «ΕΠΑΝ ΙΙ – gi-Cluster – 12ΣΥΣ76_ »

6 Επιλεξιμότητα δαπανών #3 Να τηρείται το όριο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων με μετρητά. Άνω του ορίου αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης: i) Έκδοση τραπεζικής επιταγής που θα έχει εξοφληθεί πριν την πιστοποίηση (για αυτό προσκομίζονται extraits τραπεζικών λογαριασμών ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί). Φωτοτυπία επιταγής, απόδειξη είσπραξης, καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50) ii) Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή (αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων, απόδειξη είσπραξης, καρτέλα). Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (προσκομίζεται έντυπο κίνησης λογαριασμού σφραγισμένο από την Τράπεζα)

7 Επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού #1 Είναι μέλη της Ομάδας Έργου Το rate για κάθε απασχολούμενο & οι ΑΜ προβλέπονται στο ΤΠ Επιλέξιμο το μεικτό κόστος μισθοδοσίας: παρακράτηση φόρου, ασφαλιστικές εισφορές, δώρα, επιδόματα, εφόσον έχουν καταβληθεί στον απασχολούμενο (υπολογίζεται ποσοστό των επιδομάτων κλπ βάσει του χρόνου απασχόλησης του ατόμου στην Πράξη). Όχι bonus. Τακτικό προσωπικό: απόφαση Διοίκησης για την απασχόλησή τους στην Πράξη Έκτακτο προσωπικό: συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου (συμβαλλόμενοι, αντικείμενο, διάρκεια, τρόπος παραλαβής, τίμημα, αναφορά στην Πράξη)

8 Επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού #2 Προσκομίζονται μισθοδοτικές καταστάσεις όπου διακρίνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα, αποζημιώσεις για υπερωριακή απασχόληση κλπ) Αποδεικτικά εξόφλησης της μισθοδοσίας (πχ κίνηση τραπεζικού λογαριασμού) Παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών (αποδεικτικά υποβολής ΑΠΔ και εξοφλήσεων, κινήσεις λογαριασμού, αναλυτικές ΑΠΔ, αποδεικτικά εξόφλησης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ κλπ) Παραστατικά απόδοσης φόρων: προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ, αποδεικτικά υποβολής και εξόφλησης, κινήσεις λογαριασμού) Αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 54 για ΦΜΥ & 55 για ΙΚΑ

9 Επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού #3 Αναγγελίες πρόσληψης για νέο προσωπικό Ε7 δύο τελευταίων λογιστικών ετών Εκθέσεις για το παραχθέν έργο Timesheets: σε επίπεδο φυσικού προσώπου, αφορούν σε πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά ημέρα και Πράξη, υπογεγραμμένα από τον απασχολούμενο και τον υπεύθυνο της Πράξης, αντιστοιχούν στους δηλωμένους ΑΜ Στις περιπτώσεις συμβάσεων έργου:  απαιτείται βεβαίωση παραλαβής του  είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ εάν βαρύνει οριστικά τον Δικαιούχο  (ορισμένα από τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή).

10 Επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού #4 Δεν είναι επιλέξιμες αμοιβές μελών ΔΣ, ή κέρδη εταίρων. Απαιτείται σύμβαση, παραδοτέα και έκδοση του νόμιμου παραστατικού για όλους τους απασχολούμενους στην Πράξη. Για τις αμοιβές μετόχων ΑΕ και ΑΒΕΕ: απαιτείται σύμβαση, σχετική απόφαση ΔΣ ή Γενικής Συνέλευσης (όνομα, έργο, διάρκεια, αμοιβή, παραδοτέα), παραδοτέα, ΑΠΥ ή απόδειξη δαπάνης Για τις αμοιβές εταίρων των ΕΠΕ: απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διαχειριστή (όνομα, έργο, διάρκεια, αμοιβή), σύμβαση, παραδοτέα, ΑΠΥ ή απόδειξη δαπάνης Για τα μέλη ΔΣ, Διαχειριστές κλπ απαιτείται σύμβαση. Για την τεκμηρίωση των αμοιβών ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ.

11 Επιλεξιμότητα δαπανών [Αναδιοργάνωση Εκσυγχρονισμός Επιχείρησης] Υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων: παροχή νομικών συμβουλών για αναδιοργάνωση, εκπόνηση έρευνας αγοράς ανάπτυξης, εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας. Όχι συνήθη λειτουργικά έξοδα, τακτικές υπηρεσίες λογιστών, νομικών (για σύνταξη καταστατικού πχ), διαφημιστικές υπηρεσίες κλπ Επιλέξιμες οι δαπάνες για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας και του σήματος, όπως η παραγωγή/εκτύπωση προωθητικού υλικού όταν δεν αποτελεί επαναλαμβανόμενη και πάγια λειτουργία της επιχείρησης. Για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων απαιτείται σύμβαση με σαφή αναφορά στην Πράξη, σχετικό τιμολόγιο, ή ΑΠΥ, ή απόδειξη δαπάνης και εξόφλησή τους. Απαιτείται σαφής επιμερισμός της αμοιβής εφόσον το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα / έργα.

12 Επιλεξιμότητα δαπανών [Συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας] Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας: συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, τεχνολογική συνδρομή, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης κλπ Υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας (office space, βάσεις δεδομένων, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, σήμανση ποιότητας, δοκιμές και πιστοποίηση).

13 Επιλεξιμότητα δαπανών [Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας] Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υποβολή της αίτησης κατοχύρωσης και κάθε σχετική δαπάνη που τιμολογείται πριν τη λήξη της διάρκειας της Πράξης. Έξοδα πριν την απονομή του δικαιώματος στο πλαίσιο της πρώτης έννομης τάξης: κατάρτιση, υποβολή, διεκπεραίωση της αίτησης. Έξοδα μεταφράσεων κλπ για την εξασφάλιση της απονομής ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις. Έξοδα υπεράσπισης της ισχύος του δικαιώματος κατά την διεκπεραίωση της αίτησης, κατά την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης. Η πατέντα πρέπει να οδηγεί σε προϊόν/υπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο της συστάδας.

14 Επιλεξιμότητα δαπανών [Συμμετοχή σε Εκθέσεις] Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μόνο για την πρώτη φορά που συμμετέχει η επιχείρηση στην έκθεση από τη λειτουργία της. Απαιτείται βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από τη διοργανώτρια αρχή της έκθεσης ότι δεν υπήρχε προηγούμενη συμμετοχή της επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος ενοικίασης και λειτουργίας, σχεδιασμός και διαμόρφωση περιπτέρου, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων. Προσοχή στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και στη σχετική τεκμηρίωση (φωτογραφικό υλικό από την έκθεση όπου φαίνονται τα λογότυπα κλπ) Δεν είναι επιλέξιμα τα κόστη μετακίνησης, διαμονής, τα έξοδα catering κλπ.

15 Επιλεξιμότητα δαπανών [Εκπαίδευση] #1 Επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε επαγγελματική κατάρτιση, όχι σε μεταπτυχιακές σπουδές / φοίτηση. Επιλέξιμα τα κόστη εκπαίδευσης όλου του προσωπικού της επιχείρησης και του διοικητικού (όχι μόνο των μελών της Ομάδας Έργου). Επιλέξιμα τα κόστη μετακίνησης και διαμονής εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων (εξοδολόγιο, boarding passes). Κόστος προσωπικού εκπαιδευτών. Υλικά και εφόδια, αποσβέσεις εξοπλισμού για την εκπαίδευση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο εκπαίδευσης. Κόστος προσωπικού εκπαιδευόμενων για τις ώρες εκπαίδευσης και έμμεσες δαπάνες (να μην ξεπερνούν το σύνολο των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών).

16 Επιλεξιμότητα δαπανών [Εκπαίδευση] #2 Τα προγράμματα υλοποιούνται από τρίτους φορείς για τους οποίους η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας τους Ο Δικαιούχος διατηρεί φάκελο που περιλαμβάνει:  Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος εκπαίδευσης (σκοπιμότητα κλπ)  Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού  Κατάσταση εκπαιδευτών  Παρουσιολόγια (ημερήσια)  Βεβαιώσεις / πιστοποιητικά παρακολούθησης.

17 Επιλεξιμότητα δαπανών [Ταξίδια για Εκπαίδευση] Προσοχή στην τεκμηρίωση του κόστους μετακίνησης και διαμονής Υφίστανται όρια που θέτει η ΥΠΑΣΥΔ και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος Απαιτούνται:  Έγκριση μετακίνησης από το όργανο διοίκησης του φορέα  Έντυπο μετακίνησης/εξοδολόγιο της διοίκησης του φορέα, όπου θα αναφέρεται ο/οι μετακινούμενος/οι, το διάστημα της μετακίνησης, ο σκοπός, ο προορισμός και αναλύονται οι σχετικές δαπάνες (με διαχωρισμό του ύψους αυτών προς συγχρηματοδότηση όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων).  Τα παραστατικά που αφορούν στις δαπάνες μετακίνησης που περιλαμβάνονται στο σχετικό Έντυπο Μετακίνησης/ εξοδολόγιο (πχ. εισιτήρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου, κλπ), καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησης.

18 Επιλεξιμότητα δαπανών [Διαμόρφωση χώρων, Προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικού] Δημιουργία νέας και επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης. Δραστηριότητες για τη ριζική μεταβολή του αντικειμένου ή της μεθόδου παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης (εξορθολογισμός). Διαμόρφωση χώρων (βάψιμο, γυψοσανίδες κ.α.) για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, αγορά εξοπλισμού γραφείου, γραμμής παραγωγής κλπ, προμήθεια λογισμικού. Επιλέξιμη η μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Μη επιλέξιμη η αγορά λογισμικού για συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Εφόσον υπεργολάβοι/εργολάβοι αναλαμβάνουν εργασίες για τη διαμόρφωση χώρων πχ θα πρέπει να προσκομίζονται οι σχετικές συμβάσεις/συμφωνητικά, που θα περιλαμβάνουν σαφή περιγραφή εργασιών, τιμήματος κλπ και αναφορά στην Πράξη.

19 Επιλεξιμότητα δαπανών [Συστέγαση σε Κοινό Κτίριο] Επιλέξιμες μόνο οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Κοινό Κτίριο (min 5). Καλύπτονται έξοδα αποχώρησης από το υφιστάμενο κτίριο (ποινή πρόωρης λήξης συμβολαίου εφόσον εστάλη έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή πριν τη συστέγαση, μετακόμιση εφόσον προσκομιστεί ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταφορικά, κλπ). Επιλέξιμες οι μισθώσεις (ενοίκια, συμπεριλαμβανομένου χαρτόσημου) Προσκομίζονται μισθωτήριο και αποδεικτικά πληρωμής του ενοικίου. Επιλέξιμα τα κοινόχρηστα μόνον εφόσον πρόκειται για την έδρα της επιχείρησης (όχι για το υποκατάστημα). Δεν είναι επιλέξιμες οι εγγυήσεις μισθώματος (δεν βαρύνουν οριστικά τον Δικαιούχο).

20 Επιλεξιμότητα δαπανών [Πειραματική Ανάπτυξη] Δαπάνες προσωπικού (βλ. προηγούμενα slides). Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Όργανα και εξοπλισμός στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στην Πράξη. Αν δεν χρησιμοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους, επιλέξιμες οι αποσβέσεις. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στην Πράξη (πχ ταξίδια μελών της Ομάδας Έργου για την επίδειξη του πρωτοτύπου, εφόσον τεκμηριώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν για την Πράξη (πρακτικά συναντήσεων, παρουσιάσεις κλπ)). Άλλες δαπάνες, εφόδια προϊόντα ως άμεσο αποτέλεσμα της έρευνας.

21 Επιλεξιμότητα δαπανών [Ενίσχυση νέων & καινοτόμων επχ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων / 9α] Έξοδα σύστασης της επιχείρησης. Δημιουργία πρωτοτύπων. Αγορά εργαλείων λογισμικού και υπηρεσιών για εξειδικευμένες δραστηριότητες. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής νομικών και άλλων συμβουλών καινοτομίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Εκθέσεις. Εκπαίδευση. Μισθοδοσία. Διαμόρφωση εγκαταστάσεων και συστέγαση. Μισθώσεις. Εξοπλισμός. Λειτουργικά έξοδα: ενέργεια, θέρμανση, ύδρευση. Διαχειριστική, λογιστική, νομική υποστήριξη της Πράξης.

22 Επιλεξιμότητα δαπανών [Ενίσχυση νέων&καινοτόμων επχ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων / 9β] Νέα και καινοτόμος επιχείρηση που έχει συσταθεί λιγότερο από 6 χρόνια πριν (9β) : θα πρέπει οι δαπάνες για E&A να αντιπροσωπεύουν το 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της δαπανών σε ένα από τα τρία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης, ή εάν δεν υπάρχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης.

23 Εξοπλισμός

24 Επιλεξιμότητα δαπανών [Εξοπλισμός] Να περιγράφονται ρητά οι προμήθειες στο ισχύον Τεχνικό Παράρτημα της Πράξης. Να επιβεβαιώνεται η φυσική παρουσία του εξοπλισμού στην έδρα του δικαιούχου, Ο εξοπλισμός να είναι σε θέση πλήρους λειτουργικής αξιοποίησής του. Καλή πρακτική: σε περίπτωση μεταφοράς του παγίου εξοπλισμού εκτός της εταιρείας να υπάρχει αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Να υπάρχει σήμανση στον πάγιο εξοπλισμό (τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας). Να είναι διαθέσιμο το βιβλίο παγίων που προβλέπεται βάσει ΚΒΣ. Να προσκομίζεται βεβαίωση καινουργούς που να αναφέρει ότι πρόκειται για καινούργιο αμεταχείριστο εξοπλισμό.

25 Υπεργολαβίες

26 Επιλεξιμότητα δαπανών - [Υπεργολαβίες] Οι υπεργολάβοι περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Παράρτημα Ελέγχεται το εύλογο του κόστους βάσει τιμών αγοράς Απαιτείται σύναψη σύμβασης όπου θα αναφέρεται κατ’ ελάχιστο:  Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων υπηρεσιών  Αναλυτική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέα προς δικαιούχο  Χρονοδιάγραμμα πληρωμών  Ξεκάθαρη αναφορά στην Πράξη για το οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες/υπεργολαβία Προσκόμιση παραστατικών τιμολόγησης & πληρωμής, εξοφλητικών αποδείξεων Υποβολή παραδοτέων διαθέσιμων προς έλεγχο που θα καθιστούν εύλογη τη συσχέτιση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου Η ανάθεση σε φορέα σε τρίτες χώρες πλην ΕΕ επιτρέπεται εφόσον οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την Πράξη & δεν παρέχονται με αντίστοιχη ποιότητα και εύλογο κόστος από φορείς στην ΕΕ. Ο υπεργολάβος ευθύνεται εξολοκλήρου και μόνο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει σύμβαση (δεν πιστοποιείται ο ίδιος).

27 Κανόνες δημοσιότητας

28 Τήρηση οδηγού δημοσιότητας: προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δαπανών Χρήση λογοτύπων Διαρθρωτικών Ταμείων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (βλ λογότυπο παρακάτω) και λεκτικών αναφορών σε - έντυπα, προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, παραδοτέα, φυλλάδια, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ιστοσελίδες κλπ - εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας που διοργανώνονται και εκτελούνται κατά την Πράξη - σήμανση στους γραφειακούς χώρους (!)

29 Τροποποιήσεις

30 Τροποποιήσεις #1 Την ευθύνη για την συγκέντρωση των στοιχείων τεκμηρίωσης και τη διαβίβαση των αιτημάτων τροποποίησης στη ΓΓΕΤ, έχει ο Υπεύθυνος Έργου στο Φορέα Αρωγός. Οι αιτούμενες τροποποιήσεις τεκμηριώνεται ότι συντελούν στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων ή/και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης. Τα αιτήματα παρουσιάζουν με σαφή τρόπο τα στοιχεία που τροποποιούνται (ισχύον και προτεινόμενη τροποποίηση) Ενδεικτικές περιπτώσεις:  απόκλιση στο Φυσικό ή/και στο Οικονομικό Αντικείμενο  ανάγκη παράτασης της διάρκειας της Πράξης (πριν τη λήξη της!)  αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου, της έδρας, των φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης κλπ ή και πτώχευση κλπ  τροποποίηση της Ομάδας Έργου (αριθμός ατόμων, ΑΜ, rate και ό,τι αποτυπώνεται στο Τεχνικό Παράρτημα.

31 Τροποποιήσεις #2 Τροποποιήσεις που γίνονται χωρίς την έγκριση της ΓΓΕΤ δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι δαπάνες που είναι αποτέλεσμα μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων επίσης μη αποδεκτές. Τα αιτήματα υποβάλλονται το αργότερο 60 (εξήντα) ημερολογιακές μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της Πράξης (!) Εφικτή η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εφικτή η τροποποίηση της κατανομής του προϋπολογισμού μεταξύ Δικαιούχων της συστάδας (εισήγηση Φορέα Αρωγού) εφόσον δεν σημειώνεται μεταβολή του προϋπολογισμού άνω του 20% για κάθε Δικαιούχο.

32 Τροποποιήσεις #3 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΓΓΕΤ, με ευθύνη του Υπευθύνου Πράξης και Έργου (υπό την αίρεση ότι θα γίνουν δεκτές).  Μεταφορά budget μεταξύ δραστηριοτήτων (max 20%)  Μεταφορά budget μεταξύ κατηγοριών δαπάνης (max 20%)  Πάροχοι υπηρεσιών, εκθέσεις, εκπαιδεύσεις, ανάγκες διαμόρφωσης χώρου  Προσδιορισμός μελών Ομάδας Έργου / Αντικατάστασή τους  Τροποποίηση ΙΠΑ σε ανθρωπομήνες (max 5%) Απαιτείται γραπτή ενημέρωση της ΓΓΕΤ το αργότερο κατά την υποβολή της επικείμενης έκθεσης προόδου.

33 Τροποποιήσεις #4 Οι προαναφερόμενες μεταφορές, δεν πρέπει να επιφέρουν:  αύξηση ή μείωση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του συνόλου της Πράξης.  αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού (20%) για υπεργολαβία, επί του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ενισχυόμενης ενέργειας. ΔΕΝ επιτρέπονται τροποποιήσεις αναφορικά με:  τις ημερομηνίες έναρξης της Πράξης & επιλεξιμότητας δαπανών.  το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ένταξη της πράξης και δηλώθηκαν στην απόφαση ένταξης.

34 Τροποποιήσεις #5 Αιτήματα Τροποποίησης Ομάδας Έργου περιλαμβάνουν:  Βιογραφικό σημείωμα  Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ  Πρόσφατη μισθολογική κατάσταση  Ισχύον πίνακας Τεχνικού Παραρτήματος και προτεινόμενος τροποποιημένος  Το rate παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό Μεταβολή της ανθρωποπροσπάθειας που απαιτείται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Τεχνικό Παράρτημα, αποτελεί τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου Αλλαγή της προμήθειας εξοπλισμού αποτελεί τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου Ομοίως ισχύει για την μεταβολή των υπεργολάβων ή στοιχείων της υπεργολαβίας

35 Διαδικασία Πιστοποίησης & Καταβολής Ενίσχυσης

36 Υποβολή Εκθέσεων Προόδου - Διαδικασία Πιστοποίησης Το αργότερο 1 μήνα μετά το τέλος του ημίσεως της συνολικής διάρκειας της Πράξης είναι υποχρεωτική η Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου (ανεξαρτήτως ποσοστού υλοποίησης). Η Ενδιάμεση Έκθεσης Προόδου και το Αίτημα Πιστοποίησης/ Επαλήθευσης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου υποβάλλονται από κάθε Δικαιούχο στο Φορέα Αρωγό, ο οποίος τα διαβιβάζει στη ΓΓΕΤ (διαθέσιμα σχετικά υποδείγματα). Το αργότερο 2 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Πράξης > Υποβολή Τελικής Έκθεσης Προόδου (αντίστοιχη διαδικασία). Βλ. Άρθρα 15-17 του Οδηγού Εφαρμογής.

37 Αίτημα Πιστοποίησης: περιεχόμενα φακέλου #1 Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου (υπόδειγμα) Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου Συνεργατικού Έργου Έκθεση Προόδου Οικονομικού Αντικειμένου (αντίγραφο ηλεκτρονικής πλατφόρμας) Παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο για την περίοδο αναφοράς, καθώς και τα παραδοτέα των υπεργολάβων). Μπορούν να παραδοθούν και στα αγγλικά εφόσον συνοδεύονται από executive summary στα ελληνικά. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών, β) τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΓΓΕΤ ή άλλου αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, γ) τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.

38 Αίτημα Πιστοποίησης: περιεχόμενα φακέλου #2 Αποφάσεις του Δ.Σ. ή του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης που αναφέρονται σε θέματα υλοποίησης της Πράξης Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών που:  φέρουν τη σφραγίδα της Πράξης  συνοδεύονται από τις εξοφλητικές αποδείξεις,  τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών  και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα κατά περίπτωση, όπως τα αποδεικτικά υποβολής και εξόφλησης ΦΜΥ, οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ, τα αποδεικτικά υποβολής και εξόφλησης παρακρατούμενου φόρου, τα αποδεικτικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών,  τα extrait τραπεζικών λογαριασμών υπογεγραμμένα και σφραγισμένα,  οι συμβάσεις φυσικών και νομικών προσώπων που απασχολούνται στην Πράξη και οι γνωστοποιήσεις τους στην ΔΟΥ,  τα timesheets του προσωπικού, οι δηλώσεις Ε7, κ.λπ.

39 Αίτημα Πιστοποίησης: περιεχόμενα φακέλου #3 Σύνδεσμο στον οποίο έχουν αναρτηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου Φυσικού Αντικειμένου και τα Παραδοτέα της Πράξης. Βεβαίωση του Συντονιστή του Συνεργατικού Έργου για την πρόοδο της Πράξης σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης, Βεβαίωση του Φορέα Αρωγού για την πρόοδο της Πράξης σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης. Προσοχή στα παραδοτέα των υπεργολάβων.

40 Αίτημα Πιστοποίησης: περιεχόμενα φακέλου #4 Προσοχή σε λοιπά προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης (Ειδικοί Όροι). Βλ. αναλυτικές οδηγίες της ΓΓΕΤ για την τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής, εάν η επιχείρηση οφείλει να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά 50% τουλάχιστον κατά την πρώτη πιστοποίηση των δαπανών από το αρμόδιο όργανο πιστοποίησης. Πχ για τις ΕΠΕ απαιτούνται:  Απόφαση Γ.Σ. Εταίρων για την καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης.  Δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης σε Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση της εφορίας για τη δήλωση της σχετικής καταβολής κεφαλαίου σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (ή της έκθεσης τελικής πιστοποίησης) δεν έχει δημοσιευθεί.  Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.  Αντίγραφα συστατικών εγγράφων συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως και την ημερομηνία του ελέγχου.  Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού λογαριασμού του κεφαλαίου στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας και αντίγραφο των σχετικών σελίδων τoυ Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων στην περίπτωση τήρησης Βιβλίων Β’ κατηγορίας.

41 Καταβολή Ενίσχυσης #1 Αν ο Δικαιούχος δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή για τη λήψη προκαταβολής, η πρώτη καταβολή ενίσχυσης δίνεται στον Δικαιούχο με την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης πιστοποίησης της Πράξης και είναι ίση με το ύψος της πιστοποιημένης δημόσιας δαπάνης.

42 Καταβολή Ενίσχυσης #2 Αν ο Δικαιούχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή & έλαβε 35% προκαταβολή της ΔΔ: Η εγγυητική επιστρέφεται με την πιστοποίηση δαπανών ύψους 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαιούχου που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (80% * 35% = 28%). Στη συνέχεια καταβάλλεται ενδιάμεση δόση (έως 45% της ΔΔ) εάν:  γίνει πιστοποίηση της Πράξης,  διαπιστωθεί η δυνατότητα επίτευξης των στόχων της,  το πιστοποιημένο οικονομικό αντικείμενο αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαιούχου που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (28%)  κατατεθεί ή διατηρηθεί σχετική εγγυητική επιστολή. Εάν οι πιστοποιημένες δαπάνες είναι 60-80% (δηλ. λιγότερες) καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό της χρηματοδότησης μειωμένο κατά 10%. Εάν οι πιστοποιημένες δαπάνες είναι κάτω 60% δεν καταβάλλεται ενδιάμεση δόση. Η εγγυητική επιστολή ενδιάμεσης δόσης επιστρέφεται με την τελική πιστοποίηση δαπανών ύψους τουλάχιστον 80% του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαιούχου που αντιστοιχεί στην ενδιάμεση δόση.

43 Καταβολή Ενίσχυσης #3 Και στις δύο περιπτώσεις η αποπληρωμή καταβάλλεται με την ολοκλήρωση και τελική πιστοποίηση της Πράξης και την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων/δεικτών του Cluster συνολικά. Τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση το συνολικό budget για κάθε Δικαιούχο όπως αναφέρεται στην Απόφαση Ένταξης Για την διενέργεια των πληρωμών θα ακολουθήσουν οδηγίες. Απαιτούνται:  Τιμολόγιο (ή τιμολόγια)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού Πράξης  Πιστοποιητικό μη πτώχευσης

44 Καταβολή Ενίσχυσης #4 Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του Cluster δύναται να αποφασιστεί μη καταβολή έως και 10% της δημόσιας δαπάνης. (βλ. κεφ. 10 Μετρήσιμοι Δείκτες της Δράσης στον Οδηγό Εφαρμογής)

45 Ευχαριστούμε Επικοινωνήστε μαζί μας ire-helpdesk@gi-cluster.gr ire-helpdesk@si-cluster.gr


Κατέβασμα ppt "IRE HELPDESK WEBINAR Κανονιστικές Διατάξεις, Θεσμικό Πλαίσιο, Επιλεξιμότητα Δαπανών (Institutional, Regulatory and Eligibility) 06.10.2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google