Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 96 & 98 ΜΕΤΡΟ 1.2 (ΕΚΤ) ΕΠ ΚτΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 13 Οκτωβρίου 2005 Βασιλική Κολυβά ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 96 & 98 ΜΕΤΡΟ 1.2 (ΕΚΤ) ΕΠ ΚτΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 13 Οκτωβρίου 2005 Βασιλική Κολυβά ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 96 & 98 ΜΕΤΡΟ 1.2 (ΕΚΤ) ΕΠ ΚτΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 13 Οκτωβρίου 2005 Βασιλική Κολυβά ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

2 Σελίδα 2 ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1/4 Για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του έργου, ο Τελικός Δικαιούχος πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα κατά σειρά βήματα μετά την Έγκριση και ένταξη του ΤΔΕ/Υ, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες :

3 Σελίδα 3 ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2/4  βήμα: ο Τελικός δικαιούχος πρέπει να εκδώσει "Εγκριτική Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους", ξεχωριστά για κάθε υποέργο που υλοποιείται με ανάδοχο τον ίδιο. Η απόφαση αυτή ισοδυναμεί με την ανάληψη συμβατικής υποχρέωσης του Τελικού Δικαιούχου για τον τρόπο και τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου, το χρόνο έναρξης και λήξης, και τον προϋπολογισμό του.

4 Σελίδα 4 ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 3/4 Η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του Τελικού Δικαιούχου και εγκρίνεται από το ανώτατο όργανο διοίκησής του. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, στην αρμόδια Μονάδα που παρακολουθεί το έργο, ελέγχεται, και καταχωρείται ως νομική δέσμευση στο ΟΠΣ. Η Εγκριτική Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα εκδίδεται σύμφωνα με την νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα, με τη σχετική αναφορά στα έχοντας υπόψη.

5 Σελίδα 5 ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 4/4  βήμα: συνάπτει τις συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα ή εκδίδει τις αναθέσεις έργου σε άτομα από το μόνιμο προσωπικό του φορέα, με την αυστηρή τήρηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου του φορέα.

6 Σελίδα 6 Ε.Ε. (1) (2)Ε.Π. Ε.Ε. Επ.Πα. ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.Σ. (3) (4) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (5) (6) Δ.Α. Τ.Δ. Σ.Π. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Επίπεδα Αρμόδια όργανα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

7 Σελίδα 7 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (1/7) Ο φορέας στην "Εγκριτική Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο", πρέπει: να περιγράψει τα μέσα (προσωπικό, υποδομή κ.λ.π.), τα οποία μπορεί να διαθέσει για την εκτέλεση του υποέργου, χωρίς κόστος για το έργο. Να αποδεικνύει επίσης ότι η χρησιμοποίηση τακτικών ίδιων μέσων του Τελικού Δικαιούχου δεν δημιουργεί πρόσθετο κόστος σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης.

8 Σελίδα 8 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (2/7) Οι δαπάνες λειτουργίας του Τελικού Δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμες.

9 Σελίδα 9 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (3/7) να προσδιορίσει με ακρίβεια την αναγκαιότητα των έκτακτων δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση της Πράξης και αφορούν το συγκεκριμένο υποέργο. Πρέπει να τεκμηριώνει ότι οι πρόσθετες δαπάνες συνδέονται με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο έργο. Οι έκτακτες δαπάνες του Τελικού Δικαιούχου πρέπει να έχουν ορθολογική και αναλογική συμμετοχή τόσο στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου όσο και κατά κατηγορία δαπανών καθώς και στη συνολική προστιθέμενη αξία του.

10 Σελίδα 10 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (4/7) να περιγράφει τις επί μέρους αναθέσεις προμηθειών ή υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο εκτέλεσης ορισμένων έργων με ίδια μέσα. Προκειμένου να αποφευχθεί η πληθώρα των υποέργων τα οποία επιβαρύνουν υπέρμετρα τις διαδικασίες παρακολούθησης, είναι δυνατή η ομαδοποίηση αυτών των ενεργειών και η παρουσίαση τους ως ένα υποέργο «εκτελούμενο με ίδια μέσα Ο Τελικός Δικαιούχος πρέπει να τεκμηριώσει ότι οι συνθήκες αυτές εκτέλεσης της πράξης είναι πραγματικές και δεν είναι τεχνητές για την αποφυγή τήρησης διαδικασιών διαγωνισμών, και ότι τηρείται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

11 Σελίδα 11 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (5/7) να προσδιορίσει με σαφή και αναλυτική περιγραφή των ποσοτήτων, εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν, με το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πρέπει επίσης να περιγράφονται στην απόφαση και να ορίζονται με επάρκεια, το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και οι διαδικασίες και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπομένων στην απόφαση παραδοτέων.

12 Σελίδα 12 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (6/7) να περιγράψει για τις αντίστοιχες συμβάσεις ή αναθέσεις, με ακρίβεια τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα, τα οποία πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και την εγκριτική απόφαση, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα,το πλαίσιο στο οποίο εκτελούνται, με αναφορά στο υποέργο, στο έργο, και στο ΕΠ ΚτΠ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εναρμονίζονται οι αναθέσεις σε φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ήδη στον φορέα, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, με το θεσμικό και νομικό καθεστώς που τις διέπει την περίοδο σύναψής τους. Το αμειβόμενο προσωπικό δεν πρέπει να έχει άλλη, πέραν της μέσω της συγκεκριμένης σύμβασης- ανάθεσης σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Τελικό Δικαιούχο. Σε περίπτωση που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως ότι α) ασχολείται με διακριτό αντικείμενο, και β) εκτός κανονικού ωραρίου. Πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως ότι οι αμοιβές έμμισθου προσωπικού και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

13 Σελίδα 13 Περιεχόμενο Εγκριτικής Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους (7/7) να περιγράψει τις διαδικασίες έγκρισης και πραγματοποίησης των πληρωμών που πρέπει να συνδέονται με τα παραδοτέα του υποέργου και να είναι συμβατές με τον αρχικό προϋπολογισμό και την χρονική κατανομή του. Οι κατηγορίες δαπανών θα πρέπει να συνδέονται αντίστοιχα με τα παραδοτέα του έργου. να τεκμηριώσει ότι η εκτέλεση του υποέργου με ίδια μέσα διασφαλίζει σαφώς χαμηλότερο κόστος, έναντι της προσφυγής σε τρίτους

14 Σελίδα 14 Δράσεις Δημοσιότητας Για τις δράσεις δημοσιότητας, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ. Βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της δημοσιότητας, η διασφάλιση συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων προβολής και δημοσιότητας της ΕΥΔ και των δράσεων του φορέα, καθώς και η αποφυγή επικαλύψεων.

15 Σελίδα 15 Αναφορά στην συνδρομή της ΕΕ με μνεία στη συμμετοχή και αποστολή του διαρθρωτικού ταμείου (ΕΚΤ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ 1159/00

16 Σελίδα 16 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

17 Σελίδα 17 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΙΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

18 Σελίδα 18 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Θεσμική διαδικασία υλοποίησης κάθε υποέργου Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης Προσωρινή /Οριστική παραλαβή Προσωρινή /Οριστική παραλαβήΑποπληρωμή Δήλωση ολοκλήρωσης από τον ΤΔ /ΤΔΕ ολοκλήρωσης Επιτόπιος έλεγχος ποιοτικών, οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων, και τήρησης των υποχρεώσεων του ΤΔ: φυσικό, οικονομικό αντικείμενο, λειτουργικότητα του έργου Έκδοση από ΕΥΔ Βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ΤΔ

19 Σελίδα 19 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Διασφάλιση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που να καλύπτει λειτουργικά τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν: Πιστοποίησης με προκαθορισμένες / θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες της ολοκλήρωσης Δυνατότητα επαλήθευσης ποσοτικά και ποιοτικά της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου Δυνατότητα επαλήθευσης των καταβληθεισών πιστοποιημένων δαπανών και των σχετικών διαδικασιών Διασφάλιση της λειτουργικότητας των έργων: με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το έργο να έχει ολοκληρωμένο λειτουργικό χαρακτήρα και επομένως να μην απαιτείται η υλοποίηση συμπληρωματικών πράξεων – ενεργειών για την άμεση λειτουργία- αξιοποίηση τους

20 Σελίδα 20 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο ΤΔ πρέπει να διασφαλίζει διοίκηση έργου αποφασισμένη για ελαχιστοποίηση του κινδύνου της αποτυχίας, παρατυπιών, αποκλίσεων, αναποτελεσματικής και μη αποδοτικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Παραλαβή λειτουργικών και βιώσιμων έργων

21 Σελίδα 21 Βασικά χαρακτηριστικά έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ΕΚΤ) Πολύ σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι τρία είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ΕΚΤ: Έχει ως στόχο το άτομο Υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών Υποστηρίζει την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και για την καταπολέμηση των διακρίσεων

22 Σελίδα 22 Αποστολή του ΕΚΤ τα έργα πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, προάγοντας τη δια βίου μάθηση, και δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να μάθουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν στο σύνολο του αναλυτικού προγράμματος τις ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την αρχή της καθολικής πρόσβασης

23 Τ Ε Λ Ο Σ


Κατέβασμα ppt "ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 96 & 98 ΜΕΤΡΟ 1.2 (ΕΚΤ) ΕΠ ΚτΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 13 Οκτωβρίου 2005 Βασιλική Κολυβά ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google