Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας. 29.1 Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας n … είναι η μελέτη των οικονομιών στις οποίες οι διεθνείς συναλλαγές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας. 29.1 Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας n … είναι η μελέτη των οικονομιών στις οποίες οι διεθνείς συναλλαγές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

2 29.1 Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας n … είναι η μελέτη των οικονομιών στις οποίες οι διεθνείς συναλλαγές παίζουν σημαντικό ρόλο – Η εξέταση των διεθνών σχέσεων είναι σημαντική για όλες τις δυτικές οικονομίες – Η εγχώρια μακροοικονομική πολιτική δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη τις επιδράσεις από το υπόλοιπο κόσμο. – Και ειδικότερα μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

3 29.2 Η αγορά συναλλάγματος -η διεθνής αγορά στην οποία το εθνικό νόμισμα ανταλλάσσεται με άλλα νομίσματα. Η τιμή στην οποία δύο νομίσματα ανταλλάσσονται είναι η συναλλαγματική ισοτιμία. DD DD δείχνει τη Ζ για $ από τους Ελ.που θέλουν να αγοράσουν US αγαθά / περιουσιακά στοιχεία. Ποσότητα $ Συν.ισοτ. (Ευρώ /$) Υποθέτουμε δύο χώρες:GR & USA SS SS δείχνει την προσφορά $ από τους US pου θέλουν να αγοράσουν El. Αγαθά / περιουσιακά στοιχεία e0e0 Συναλλαγματική τιμή ισορροπίας στο e 0 SS 1 Εάν οι US προσφέρουν Περισσότερα $ σε κάθε συνα. Ισοτ. Η ΠΡ για $ αυξάνει σε SS 1 e1e1 Νέα ισορροπία στο e 1.

4 29.3 Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών n Καθεστώς σταθερών Σ.Ι. – Οι εθνικές κυβερνήσεις συμφωνούν να διατηρούν τη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων τους σε σταθερή τιμή. n Καθεστώς κυμαινόμενων Σ.Ι. – Η Σ.Ι. αφήνεται να έχει την τιμή που καθορίζεται από την ελεύθερη αγορά χωρίς καμία κρατική παρέμβαση..

5 29.4 Παρέμβαση στην Αγορά Συναλλάγματος Ποσότητα $ Ευρώ/$ SS DD e1e1 Έστω ότι η κυβ. θέλει να κρατήσει σταθερή τη Σ.Ι. στο e 1... ¨όταν η Ζ είναι DD, δεν χρειάζεται παρέμβαση... Υπάρχει ισορροπία στις συναλλαγές μεταξύ των χωρών. Η EKT πρέπει να προσφέρει AC $ για Ευρώ που μειώνουν τα συναλ. διαθέσιμα. DD 1 Εάν η Ζ. για $ είναι DD 1 Τότε υπάρχει υπερΖ ίση με AC. AC DD 2 Το αντίστροφο συμβαίνει όταν η Ζ είναι DD 2. E

6 29.5 Το Ισοζύγιο Πληρωμών n … η συστηματική καταγραφή όλων των συναλλαγών μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο n Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών – Καταγράφονται οι διεθνείς ροές αγαθών, υπηρεσιών, εισοδήματος και μεταβιβάσεις n Άμεσες Επενδύσεις – Καταγράφονται οι συναλλαγές παγίων περιουσιακών στοιχείων n Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου – Καταγράφονται συναλλαγές σε χρεόγραφα

7 29.6 Κυμαινόμενες Σ.Ι. και το Ισοζύγιο Πληρωμών. n Εάν η Σ.Ι. είναι ελεύθερη να κινείται στην τιμή ισορροπίας της τότε δεν χρειάζεται παρέμβαση. n Κάθε ανισορροπία στο Ι.Τ.Σ. θα καλυφθεί ακριβώς από τις άμεσες επενδύσεις και τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου n Εάν υπάρχει παρέμβαση αυτή περνά μέσω του χρηματοοικονομικού ισοζυγίου

8 29.7 Διεθνής Ανταγωνιστικότητα n Η ανταγωνιστικότητα των Ελ. Αγαθών στις διεθνείς αγορές εξαρτάται από: – Την ονομαστική Σ.Ι. – Το σχετικό πληθωρισμό n Συνολικά η ανταγωνιστικότητα μετράται από την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία – Η οποία μετρά την σχετική τιμή των αγαθών από διαφορετικές χώρες όταν αυτή μετράται σε κοινό νόμισμα Η Π.Σ.Ι. είναι η ονομαστική Σ.Ι. πολλαπλασιασμένη με τον λόγο των των εγχωρίων προς τις ξένες τιμές

9 29.8 Σχετικές τιμές και ονομαστική Σ.Ι., UK & USA Relative price (UK/USA) Exchange rate ($/£)

10 29.9 Η πραγματική Σ.Ι. £/$ rate

11 29.10 Στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών n Το Ι.Τρεχουσών Συναλλαγών επηρεάζεται από : – Την ανταγωνιστικότητα – Το εγχώριο και το ξένο εισόδημα n Το Ι. Άμεσων και Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου επηρεάζεται από: – Τα σχετικά επιτόκια n Που επηρεάζουν τις διεθνείς κεφαλαιακές ροές. n Τέλεια Κινητικότητα του Κεφαλαίου – Υπάρχει όταν δεν υπάρχουν εμπόδια στιες κεφαλαιακές ροές, και οι επενδυτές εξισώνουν τις προσδοκώμενες περιουσιακές τους αποδόσεις στις διάφορες χώρες.

12 29.11 Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία n Εσωτερική ισορροπία – Είναι κατάσταση μιας χώρας όταν η συνολική ζήτηση βρίσκεται σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης n Εξωτερική ισορροπία – Είναι κατάσταση μιας χώρας όταν η το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι εξισορροπημένο n Ο συνδυασμός της εσωτερικής και τη εξωτερικής ισορροπίας είναι η μακροχρόνια ισορροπία μιας οικονομίας

13 29.12 Σοκ μπορούν να μετακινήσουν την οικονομία μακριά από την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία: Μεγέθυνση Ύφεση Πλεόνασμα Έλλειμμα Αποταμίευση , Σφιχτή δημοσ. & Νομισ. πολιτική Εξωτερική μεγέθυνση, Πραγματική Σ.Ι.  Εξωτερική ύφεση, Πραγματική Σ.Ι , Αποταμίευση , Χαλαρή δημοσ. & Νομισ. πολιτική

14 29.13 Μακροοικονομική Πολιτική υπό καθεστώς σταθερών Σ.Ι. n Υπό καθεστώς σταθερών Σ.Ι. υπάρχει κρίσιμός δεσμός μεταξύ της εξωτερικής ανισορροπίας και της εγχώριας προσφοράς χρήματος. n Όταν η Κυβέρνηση επεμβαίνει για να κρατήσει σταθερή της Σ.Ι. υπάρχει άμεση επίδραση στην προσφορά χρήματος. n Sterilization – Μια πολιτική ανοικτής αγοράς μεταξύ εγχώριων ομολόγων και εγχώριου χρήματος για να εξουδετερωθεί η τάση τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών να αλλάζουν την προσφορά χρήματος

15 29.14 Μακροοικονομική Πολιτική υπό καθεστώς σταθερών Σ.Ι. (συνέχεια) Τέλεια Κ.Κ. n Μια αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος – Τείνει να μειώσει το r – Οδηγεί σε εκροές κεφαλαίων – Μειώνει την προσφορά χρήματος καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει σταθερή την Σ.Ι. n Έτσι η νομισματική πολιτική δεν έχει δύναμη – Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει σταθερά και την Μ και τη Σ.Ι. – Το εγχώριο και το διεθνές r δεν μπορούν να αποκλίνουν

16 29.15 Δημοσιονομική Πολιτική υπό καθεστώς σταθερών Σ.Ι. n Μια αύξηση στο G; n Βραχυχρόνια – αυξάνει το προϊόν – Αυξάνει όμως και το r – To οποίο οδηγεί σε εισροές κεφαλαίων – Η Μ αυξάνει για να διατηρηθεί σταθερή η Σ.Ι. – Δεν υπάρχει εκτόπιση καθώς το r δεν αυξάνει n Μακροχρόνια : – Οι μισθοί και οι τιμές αλλάζουν επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα – Η οικονομία επιστρέφει στο δυνητικό προϊόν.

17 29.16 Νομισματική Πολιτική υπό καθεστώς κυμαινόμενων Σ.Ι. Χρόνος e e1e1 Υποθέτουμε ότι η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία με ονομαστική Σ.Ι. e 1. t A Στον χρόνο t, η Μ μειώνεται... e2e2 e 2 θα είναι η νέα ισορροπία της Σ.Ι. όταν η οικονομία θα έχει προσαρμοσθεί Βραχυχρόνια ένα το P είναι σταθερό, το πραγματικό Μ Μειώνεται και το εγχώριο r αυξάνει e3e3 B Για να διατηρηθεί ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος η Σ.Ι. overshoots στο e 3 C, adjusting along BC with wages & prices.

18 29.17 Δημοσιονομική πολιτική υπό καθεστώς κυμαινόμενων Σ.Ι. n Μια αύξηση στο G θα οδηγήσει σε n Εκτόπιση λόγω υψηλότερων επιτοκίων αυξάνεται από την αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία οδηγεί σε μείωση τω εξαγωγών n Έτσι η δημοσιονομική πολιτική είναι λιγότερο αποτελεσματική υπό καθεστώς κυμαινόμενων Σ.Ι.


Κατέβασμα ppt "Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας. 29.1 Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας n … είναι η μελέτη των οικονομιών στις οποίες οι διεθνείς συναλλαγές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google