Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαφάνειες παρουσίασης #6 Δυαδική αναζήτηση (επανάληψη) Ταξινόμηση Πολυδιάστατοι πίνακες Μαγικά τετράγωνα Αριθμητικοί υπολογισμοί

2 2Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(i) u Προϋπόθεση: ο πίνακας να είναι ταξινομημένος, π.χ. σε αύξουσα διάταξη u Είναι πολύ πιο αποδοτική από τη γραμμική αναζήτηση l Στη χειρότερη περίπτωση απαιτούνται a log 2 n + b βήματα (a, b σταθερές, n το μέγεθος του πίνακα)

3 3Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(ii) u Το πρόγραμμα program binsearch(input,output); const n=100; var i,howmany,mid,first,last : 0..n; a : array [1..n] of integer; x : integer; found : boolean; begin Μήνυμα επικεφαλίδα και οδηγίες χρήσης ; read(howmany); (* κατά αύξουσα σειρά *) for i:=1 to howmany do read(a[i]); read(x); first:=1; last:=howmany; found:=(x=a[first]) or (x=a[last]);

4 4Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(iii) u Το πρόγραμμα (συνέχεια) while not found and (first { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3950087/slides/slide_4.jpg", "name": "4Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(iii) u Το πρόγραμμα (συνέχεια) while not found and (first

5 5Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(iv) u Το πρόγραμμα (συνέχεια) if found then if x=a[first] then writeln(first) else writeln(last) else writeln('not found') end.

6 6Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(v) u Εναλλακτική μορφή κώδικα αναζήτησης found := false; while not found and (first<=last) do begin mid := (first+last) div 2; found := x=a[mid]; if x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/12/3950087/slides/slide_6.jpg", "name": "6Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δυαδική αναζήτηση(v) u Εναλλακτική μορφή κώδικα αναζήτησης found := false; while not found and (first<=last) do begin mid := (first+last) div 2; found := x=a[mid]; if x

7 7Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ταξινόμηση(i) u Πρόβλημα: να αναδιαταχθούν τα στοιχεία ενός πίνακα ακεραίων σε αύξουσα σειρά u Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών u Βασική διαδικασία: εναλλαγή τιμών procedure swap(var x, y : integer); var save : integer; begin save:=x; x:=y; y:=save end

8 8Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ταξινόμηση(ii) u Μέθοδος της φυσαλίδας for i:=1 to n-1 do for j:=n-1 downto i do if a[j] > a[j+1] then swap(a[j], a[j+1]) u Πλήθος συγκρίσεων (n–1) + (n–2) +... + 2 + 1 = n (n–1) / 2 της τάξης του n 2  O(n 2 )

9 9Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ταξινόμηση(iii) u Παράδειγμα εκτέλεσης

10 10Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυδιάστατοι πίνακες u Παράδειγμα var a : array [1..10,5..16] of integer;... a[1,13] := 42; for i:=1 to 10 do for j:=5 to 16 do read(a[i,j]) u Ισοδύναμος ορισμός και χρήση var a : array [1..10] of array [5..16] of integer;... a[i][j]...

11 11Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολλαπλασιασμός πινάκων(i) u Δίνονται οι πίνακες: a (m  n), b (n  q) u Ζητείται ο πίνακας: c = a b (m  q) όπου:

12 12Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολλαπλασιασμός πινάκων(ii) u To πρόγραμμα var a : array [1..m,1..n] of real; b : array [1..n,1..q] of real; c : array [1..m,1..q] of real;... for i:=1 to m do for j:=1 to q do begin c[i,j] := 0; for k:=1 to n do c[i,j] := c[i,j] + a[i,k]*b[k,j] end

13 13Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μαγικά τετράγωνα(i) u Διδιάστατοι πίνακες (n  n) που περιέχουν όλους τους φυσικούς μεταξύ 0 και n 2 –1 l το άθροισμα των στοιχείων κάθε στήλης, γραμμής και διαγωνίου είναι σταθερό 17115423 24 18 1260 10932216 1 20 19137 8 2 211514 u Πρόβλημα: κατασκευή μαγικού τετραγώνου (n  n) για περιττό n

14 14Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μαγικά τετράγωνα(ii)

15 15Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μαγικά τετράγωνα(iii) u Κατασκευή για περιττό n i:=n div 2; j:=n; k:=0; for h:=1 to n do begin j:=j-1; a[i,j]:=k; k:=k+1; for m:=2 to n do begin j:=(j+1) mod n; i:=(i+1) mod n; a[i,j]:=k; k:=k+1 end end; for i:=0 to n-1 do begin for j:=0 to n-1 do write(a[i,j]:4); writeln end

16 16Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριθμητικοί υπολογισμοί(i)  Τύπος real l προσεγγίσεις πραγματικών αριθμών trunc : ακέραιο μέρος (αποκοπή) round : στρογγυλοποίηση u Παράσταση κινητής υποδιαστολής l mantissa και εκθέτης± m  2 x όπου0.5  m < 1 και x  Z ή m = x = 0 l το m είναι περιορισμένης ακρίβειας, π.χ. 8 σημαντικά ψηφία

17 17Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριθμητικοί υπολογισμοί(ii) u Αριθμητικά σφάλματα 1000000 + 0.000000001 = 1000000γιατί; u Αναπαράσταση των αριθμών 1000000  0.95367432  2 20 0.000000001  0.53687091  2 –29  0.00000000  2 20 άθροισμα  0.95367432  2 20

18 18Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εύρεση τετραγωνικής ρίζας(i)  Χωρίς χρήση της συνάρτησης sqrt u Μέθοδος Newton l Δίνεται ο αριθμός x > 0 l Έστω προσέγγιση y της ρίζας, με y   x Έστω z = x / y l Tο z είναι προσέγγιση της ρίζας, με  x  z l Για να βρω μια καλύτερη προσέγγιση, παίρνω το μέσο όρο των y και z l Επαναλαμβάνω όσες φορές θέλω

19 19Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εύρεση τετραγωνικής ρίζας(ii) u Ακολουθία προσεγγίσεων u Παράδειγμα:  37 (6.08276253) y 0 = 1y 4 = 6.143246 y 1 = 19y 5 = 6.083060 y 2 = 10.473684y 6 = 6.082763 y 3 = 7.003174...

20 20Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εύρεση τετραγωνικής ρίζας(iii) function sqroot(x : real) : real; const eps = 0.00001; (* 1E-5 *) var old, new : real; begin new := 1; repeat old := new; new := (old + x/old) / 2 until (* συνθήκη τερματισμού *) ; sqroot := new end

21 21Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εύρεση τετραγωνικής ρίζας(iv) u Εναλλακτικές συνθήκες τερματισμού l Σταθερός αριθμός επαναλήψεων n = 20 Επιτυχής εύρεση ρίζαςλάθος! sqr(new) = x l Απόλυτη σύγκλιση abs(sqr(new)-x) < eps l Σχετική σύγκλιση abs(sqr(new)-x) / new < eps

22 22Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εύρεση τετραγωνικής ρίζας(v) u Εναλλακτικές συνθήκες τερματισμού l Απόλυτη σύγκλιση κατά Cauchy abs(new-old) < eps l Σχετική σύγκλιση abs(new-old) / new < eps

23 23Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Προκαθορισμένες συναρτήσεις


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google