Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγίες

2 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Περίγραμμα Μαθήματος ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2 Τί ειναι; Τί περιλαμβάνει; Παραδείγματα Δομή Μαθήματος 4 Κύκλοι Δομή (υπο)Ενότητας Κι άλλα Παραδείγματα Πώς να το παρακολουθήσω;

3 Τι είναι; ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

4 Εκπαιδευθείτε: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Περιεχόμενο  Το περιεχόμενο της Α’ Θεματικής Ενότητας αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα:  Επιχειρησιακή Νοημοσύνη σε ένα Δήμο (Βusiness Intelligence)  Διαχείριση & Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management & Monitoring) ... σε ένα πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- government) ... και τα «προσαρμόζει» στο πλαίσιο των ΟΤΑ, για να παράγει τα «μετρήσιμα» και τις επιχειρησιακές αναφορές που θα ενδιέφεραν τους Δήμους, τους αιρετούς και τη διοίκηση τους 4 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

5 Δηλαδή;  Η Θεματική Ενότητα Α (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ σε  Έννοιες  Μεθόδους  (και κυρίως) απλά και σύγχρονα Εργαλεία Πληροφορικής (ανοικτού λογισμικού)  Η χρήση των οποίων επιτρέπει την αξιοποίηση των δεδομένων και της πληροφορίας που παράγει και διακινεί ένας Δήμος με σκοπό  Τη λήψη περισσότερο ορθολογικών και δίκαιων αποφάσεων μέσω της παρακολούθησης δεικτών και τάσεων  Τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων που συναλλάσονται με τον Δήμο μέσω της αυτοματοποίησης (business process management) και της παρακολούθησης (monitoring) των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελεί ένας Δήμος για να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 5 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

6 Τι περιλαμβάνει; ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

7 Μερικά παραδείγματα του τι περιλαμβάνει η Ενότητα Α: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη  Η Θεματική Ενότητα Α (Επιχειρησιακή Νοημοσύνη) θα σας βοηθήσει  Να μάθετε πώς και με τί εργαλεία μπορεί κανείς να παρακολουθεί κρίσιμα μεγέθη με βάση τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις  Για παράδειγμα,την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών ενός Δήμου (π.χ. Έσοδα – Έξοδα) με αυτόματα τρόπο, σε μόνιμη βάση, και όχι κάθε φορά που κάποιος (ο Δήμαρχος) το ζητά... ... Και να δημιουργείτε δείκτες και γραφικές απεικονίσεις που να παρουσιάζουν με εύκολα κατανοητό τρόπο το αποτέλεσμα  Π.χ. δημογραφικούς για την περιοχή, δείκτες εξυπηρέτησης των πολιτών, ή δείκτες κατανάλωσης νερού ή αποκομιδής σκουπιδιών ανά διαμέρισμα, κλπ. κλπ.  Και να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στο τι επικρατεί στο Δήμο και στο Νομό ή την Περιφέρεια, ή πώς αυτοί οι δείκτες διαφοροποιούνται ανά Δημοτικό Διαμέρισμα... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 7

8 Ένα πολύ περιεκτικό υπόδειγμα χρήσης της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης σε ένα Δήμο [με στοιχεία από τον Δήμο Κοζάνης: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.3 ] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 8

9 ... που περιλαμβάνει τη δημιουργία αναφορών / reports με δείκτες (dashboards) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 9  1. Δημογραφικά  Πληθυσμός  Πραγματικός  Μόνιμος  Άνδρες Γυναίκες  Ηλικιακές Ομάδες  Κατηγοριοποίηση σε Ηλικίες  2. Υποδομές  Κάδοι Απορριμμάτων  Ανακύκλωση  Κατηγορίες Ανακύκλωσης  Συνήθεις  Ύδρευση  Τόπος Παραγωγής  Συνολική Παραγωγή  Κατανάλωση  Αποχέτευση  Δίκτυο  Κάλυψη  Βιολογικός  3. Οικονομικά  Τομείς Δραστηριότητας  Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής  Ανεργία  Δημογραφικά  Υποδομές  Οικονομικά

10 ... Κι άλλα παραδείγματα  Η Θεματική Ενότητα Α (Επιχειρησιακή Νοημοσύνη) θα σας βοηθήσει επίσης  Να καταλάβετε τι σημαίνει αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (ή διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών) και παροχή online υπηρεσιών στους ΟΤΑ, ένας όρος που θα ακούσετε πολλές φορές στα επόμενα χρόνια  Να εξοικειωθείτε με εικονικά παραδείγματα χρήσης μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας (έκδοση πιστοποιητικών, συλλογή ογκωδών αντικειμένων και άλλα), από το έργο LGAF της ΚΕΔΚΕ  Να καταλάβετε πώς μπορείτε να κάνετε monitor (δηλ. «να παρακολουθείτε») μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, με τη χρήση των μεθόδων και των τεχνικών της επιχειρησιακής νοημοσύνης, με σκοπό να «μετράτε» την απόδοση μιας υπηρεσίας... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 10

11 Ένα πολύ περιεκτικό παράδειγμα χρήσης μιας αυτοματοποιημένης επιχειρησιακής διαδικασίας [Συλλογή Ογκωδών Αντικειμένων: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.4]  Αυτή η σχετικά απλή διαδικασία (συλλογή ογκωδών αντικειμένων) «ενορχηστρώνει»  Πολίτες και τα αιτήματα τους  Δημοτικούς υπαλλήλους 2 Τμημάτων  Καθαριότητας  Συνεργείων ... Και 2 τουλάχιστον εφαρμογές Πληροφορικής  Εφαρμογή «Πρωτόκολλο»  Εφαρμογή «Αποστολή e-mail + SMS ( LGAF Notification Gateway / Εξυπηρετητής Αποστολής e-mail + SMS)» ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 11

12 ... Κι ένα άλλο [Τοποθέτηση κάδου / Παρακολούθηση: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.6]  Με αντικείμενο την παρακολούθηση του ρυθμού εξυπηρέτησης των αιτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «Τοποθέτησης ή αλλαγής θέσης κάδου σκουπιδιών» ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 12

13 Είναι κάπως... νεωτεριστικά όλα αυτά;  Παρακολουθώντας το μάθημα θα καταλάβετε ότι  δεν είναι δύσκολο, ούτε δαπανηρό (αφού διατίθενται τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού)  να χρησιμοποιήσετε  τις μεθόδους και τα εργαλεία της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης ... Και μάλιστα συνδυαστικά με τις τεχνολογίες της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών  για να παρακολουθείτε  με αυτόματο τρόπο, και συνεχώς, τι συμβαίνει ακριβώς στο Δήμο, τι λένε οι αριθμοί ότι συμβαίνει, για να στηρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε έγκυρη πληροφορία και στη γνώση  για να βελτιώσετε  την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσονται με το Δήμο και την απόδοση των Δημοτικών υπηρεσιών ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 13

14 Δομή Μαθήματος: 4 Κύκλοι ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

15 Σε κάθε περίπτωση το «μάθημα» Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι έτσι δομημένο για να το παρακολουθήσετε... ... ευχάριστα!  Περιέχει πολύ video που μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή σας, ξεφυλλίζοντας video-σελίδες, ή στην τηλεόραση του σπιτιού σας!  Παραδείγματα (πολλά) και θεωρία (λίγη)  Ασκήσεις για να εξοικειωθείτε στην πράξη, που σας μαθαίνουμε  Να «λύνετε» βηματικά  Με τη χρήση (πάλι) αρκετών video υποδειγμάτων (video- επίεδειξη: «κάνετε ότι βλέπετε») ... Και σε όσες θα καταπιαστείτε οι ίδιοι, σας δίνουμε στο τέλος τη λύση με video! ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 15

16 Ηδομή του μαθήματος: 11 ενότητες σε 4 κύκλους [οι 2 πρώτοι είναι υποχρεωτικοί] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Κύκλος 10ς Bc1.1.1 Bc1.1.2 Bc1.1.3 Κύκλος 30ς (προαιρετικός) Bc1.1.7 Κύκλος 40ς (προαιρετικός) Ad1.2.1 As1.2.2 Ad1.2.3 Ad1.2.4 Κύκλος 2ος Bc1.1.4 Bc1.1.5 Bc1.1.6

17 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Πρώτος Κύκλος: 3 Θεματικές (υπο)Ενότητες  Bc1.1.1-Bc1.1.3  Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ)  Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT)  Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting) 17 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

18 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Δεύτερος Κύκλος: 3 Θεματικές Υπο-ενότητες  Bc1.1.4-Bc1.1.6  Bc1.1.4: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση Ι  Bc1.1.5: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ  Bc1.1.6: Παρακολούθηση (monitoring) εκτέλεσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Eξαγωγή «μετρησίμων» (metrics) 18 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

19 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Τρίτος Κύκλος: 1 Θεματική Υπο-ενότητα  [*** χωρίς επίβλεψη των εκπαιδευτών, μόνοι σας!]  Bc1.1.7  Bc1.1.7: Η διαχείριση της "καινοτομίας" και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στους Δήμους  Το πιο «bla-bla» μέρος του Μαθήματος... αξίζει όμως! 19 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

20 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Τέταρτος Κύκλος (Advanced) : 4 Θεματικές Υπο- ενότητες  [*** χωρίς επίβλεψη των εκπαιδευτών, μόνοι σας!]  Ad 1.2.1-1.2.4  Ad1.2.1: BPMN για αρχάριους  Ad1.2.2: «Τι κρύβεται» πίσω από μια Eπιχειρησιακή Aναφορά (report): XML& XSD για αρχάριους;  Ad1.2.3:Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου  Ad1.2.4: Συστήματα Παραγωγής Επιχειρησιακών Εγγράφων και τα XBRL πρότυπα για Επιχειρησιακές Αναφορές 20 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

21 Δομή (υπο)Ενότητας ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

22 Τι περιλαμβάνει μια (υπο)Ενότητα (από τις 11) 1. Στόχοι και Περιεχόμενο, Λέξεις Κλειδιά, Βιβλιογραφικές Αναφορές 2. Webinars 50+ min (Εισαγωγή –Ανάπτυξη): δηλ. videos με εικόνες και φωνή που εξηγεί αυτό που βλέπετε  1 Webinar στις Υπο-ενότητες του 4 ου Κύκλου (Advanced) 3. Τις διαφάνειες των Webinars (Παρουσίαση): για να τις ξεφυλλίσετε... 4. Πρακτικές Ασκήσεις με τη χρήση Λογισμικού: Eclipse BIRT, Intalio|BPMS  Στην πρώτη (ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1 ): Βλέπετε ένα video για το πως γίνεται και κάνεις το ίδιο  Στη δεύτερη (ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 2 ): Παίρνετε την εκφώνηση, εργάζεστε και στο τέλος βλέπετε πάλι ένα video με την επίλυση (στις περισσότερες περιπτώσεις) 5. Οδηγό Χρήσης Λογισμικού (απαραίτητο για μερικές Πρακτικές Ασκήσεις) 6. Υλικό Αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων  Ερωτήσεις του τύπου multiple choice ή true-false 22 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

23 + Forum  Forum για να επικοινωνούμε με τους εκπαιδευτές σας και μεταξύ σας  Μετά το τέλος της κυρίως εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε κάθε υπο-Ενότητα, ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται  Να κάνει post στο Forum 1 δικό του σχόλιο  Να απαντήσει σε 1 σχόλιο (post στο Forum) που έχει κάνει ένας άλλος εκπαιδευόμενος) 23 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

24 Πώς να το παρακολουθήσω; ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

25 7 ΒΗΜΑΤΑ για κάθε (υπο)Ενότητα ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 25 1. Καταλαβαίνω το εκπαιδευτικό υλικό2. Εισαγωγή3. Ανάπτυξη4. Λέξεις-Κλειδιά – Βιβλιογραφία5. Συζήτηση (post στο Forum)6. Πρακτική Άσκηση – επίπεδο 17. Πρακτική Άσκηση – επίπεδο 2 (προαιρετική)8. Αυτοαξιολόγηση

26 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 1  ΒΗΜΑ 1: Καταλαβαίνω πως είναι διαρθρωμένο το εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε (υπο)Ενότητα θα βρείτε 4 φακέλλους (folders) 1. Υλικό αναφοράς  Εποπτική εικόνα του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού 2. Κυρίως Σώμα Ψηφιακών Αντικειμένων (2 μέρη): Εισαγωγή - Ανάπτυξη  Εισαγωγή : για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν  Η Εισαγωγή περιλαμβάνει ένα video (Webinar) και διαφάνειες (Παρουσίαση)  Ανάπτυξη : για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα  Η Ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα video (Webinar) και διαφάνειες (Παρουσίαση) 3. Προτεινόμενες Δραστηριότητες (και σχετικές εφαρμογές)  Συζήτηση  Πρακτική Άσκηση Επιπέδου 1  Πρακτική Άσκηση Επιπέδου 2 4. Υλικό Αυτοαξιολόγησης ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 26

27 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 2 & 3  ΒΗΜΑ 2: Ξεκινώ με την «Εισαγωγή»  Βλέπω το video (Webinar)  Δίπλα σε κάθε video (Webinar) σημειώνεται ο χρόνος που διαρκεί  Ξεφυλλίζω την Παρουσίαση που το συνοδεύει  Σαν επανάληψη σε όσα είδα στο video (Webinar)  ΒΗΜΑ 3: Συνέχίζω με την«Ανάπτυξη»  Βλέπω το video (Webinar)  Δίπλα σε κάθε video (Webinar) σημειώνεται ο χρόνος που διαρκεί  Ξεφυλλίζω την Παρουσίαση που το συνοδεύει  Σαν επανάληψη σε όσα είδα στο video (Webinar) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 27

28 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 4 & 5  ΒΗΜΑ 4: Επιστρέφω στις «λέξεις κλειδιά» και «ξεφυλλίζω» τη βιβλιογραφία (links στο Ίντερνετ)  ΒΗΜΑ 5: Mετά το τέλος της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού της (υπο)Ενότητας, κάνω 1 post στο Forum (με ένα δικό μου σχόλιο), και απαντώ σε 1 σχόλιο (πάλι με post στο Forum) που έχει κάνει ένας άλλος εκπαιδευόμενος – Συζήτηση  Διάλλειμα ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 28

29 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 6  ΒΗΜΑ 6: Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): ευκολάκι!  Διαβάζω την Εκφώνηση  Παρακολουθώ το Video-ΕΠΙΔΕΙΞΗ που περιέχει τη λύση της άσκησης  Επαναλαμβάνω ό,τι είδα («Κάνετε ό,τι βλέπετε»)  Σημείωση 1: Στις (υπο)ενότητες Bc1.1.1, Bc1.1.2, Βc1.1.3 θα χρειασθεί να «κατεβάσετε» ένα zip file (βλ. Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε, όνομα: BIRT.zip), που περιέχει ό,τι χρειάζεστε για τηνν Πρακτική Άσκηση αυτών των (υπ0)Ενοτήτων) – θα το χρησιμοποιήσετε με βάση τα όσα αναφέρει η Εκφώνηση  Σημείωση 2: Στις (υπο)Ενότητες Bc1.1.4, Bc1.1.5, Bc1.1.6 θα χρειασθεί να προμηθευθείτε username + password για να προχωρήσετε στην Πρακτική Άσκηση, και πρόσβαση σε μια σελίδα στο Web – θα ρωτήσετε τον εκπαιδευτή σας ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 29

30 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 6  ΒΗΜΑ 6: Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): δυσκολότερη...  Διαβάζω την Εκφώνηση  Με βάση τις οδηγίες της Εκφώνησης προχωρώ στην επίλυση της  Όταν τελειώσω, ή αν συναντήσω δυσκολίες, βλέπω το Video- ΕΠΙΛΥΣΗ που περιέχει τη λύση της άσκησης  Σημείωση 1: Στις (υπο)ενότητες Bc1.1.1, Bc1.1.2, Βc1.1.3 θα χρειασθεί να «κατεβάσετε» ένα zip file (βλ. Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε, όνομα: BIRT.zip), που περιέχει ό,τι χρειάζεστε για τηνν Πρακτική Άσκηση αυτών των (υπ0)Ενοτήτων)– θα το χρησιμοποιήσετε με βάση τα όσα αναφέρει η Εκφώνηση  Σημείωση 2: Στις (υπο)Ενότητες Bc1.1.4, Bc1.1.5, Bc1.1.6 θα χρειασθεί να προμηθευθείτε username + password για να προχωρήσετε στην Πρακτική Άσκηση, και πρόσβαση σε μια σελίδα στο Web – θα ρωτήσετε τον εκπαιδευτή σας ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 30

31 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 8  BHMA 8: Αυτοαξιολόγηση  Απαντώ στις ερωτήσεις όπως απαντώ σε ένα τεστ. 2 τύποι ερωτήσεων  Multiple choice (Πολλαπλών Επιλογών)  True-False (Αλήθεια – Ψέμματα)  Πώς  Κλικ στο Υλικό Αυτοαξιολόγησης  Επιλέγω «Κανονικό» -- «Είσοδος»  Συμπληρώνω τις απαντήσεις (multiple choice και true-false )  Πατάω το κουμπί «Υποβολή Απαντήσεων»  Παρουσιάζεται η βαθμολογία που πήρα με άριστα το 100 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 31

32 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 8 (συνέχεια)  Σημείωση: Κατά την εκτέλεση για δεύτερη φορά ενός τεστ απαιτείται η επιλογή «Έναρξη νέας προσπάθειας»  «Κανονικό» -- «Έναρξη νέας προσπάθειας» -- «Είσοδος»  Σε περίπτωση επανάληψης ενός τεστ αυτό φέρει τον αριθμό επανάληψης (με κόκκινο χρώμα, πάνω στο κείμενο «Υλικό Αυτοαξιολόγησης 1 ης -2 ησ κλπ. Ενότητας»... ).Ταυτόχρονα εμφανίζεται η βαθμολογία της προηγούμενης εκτέλεσης του τεστ. Η βαθμολογία είναι πάντα με άριστα το 100. ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 32

33 Τι άλλο θέλουμε από εσάς; Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές σας και με εμάς, και συνεργασία! ΟΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

34  ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη  Παραγωγή Περιεχομένου:  ΕΑΙΤΥ (ΕΜ9 ATLANTIS Group) http://www.cti.gr http://www.cti.gr  Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 34


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google