Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέση φωνή. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἵστανται ἱστάμην ἵστασο ἵστατο ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντο στήσομαι στήσει / στήσῃ Στήσεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέση φωνή. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἵστανται ἱστάμην ἵστασο ἵστατο ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντο στήσομαι στήσει / στήσῃ Στήσεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέση φωνή

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἵστανται ἱστάμην ἵστασο ἵστατο ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντο στήσομαι στήσει / στήσῃ Στήσεται στησόμεθα στήσεσθε στήσονται σταθήσομαι σταθήσει / σταθήσῃ σταθήσεται σταθησόμεθα σταθήσεσθε σταθήσονται ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

3 ἐστησάμην ἐστήσω ἐστήσατο ἐστησάμεθα ἐστήσασθε ἐστήσαντο ἔστην ἔστης ἔστη ἔστημεν ἔστητε ἔστησαν ἕστηκα ἕστηκας ἕστηκε (ν) ἑστήκαμεν / ἕσταμεν ἑστήκατε / ἕστατε ἑστήκασι(ν) / ἑστᾶσι(ν) εἱστήκειν εἱστήκεις εἱστήκει εἱστήκεμεν / ἕσταμεν εἱστήκετε / ἕστατε εἱστήκεσαν / ἕστασαν ἑστήξομαι ἑστήξει / ἑστήξῃ ἑστήξεται ἑστηξόμεθα ἑστήξεσθε ἑστήξονται ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ἐστάθην ἐστάθης ἐστάθη ἐστάθημεν ἐστάθητε ἐστάθησαν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

4 ἱστῶμαι ἱστῇ ἱστῆται ἱστώμεθα ἱστῆσθε ἱστῶνται στήσωμαι στήσῃ στήσηται στησώμεθα στήσησθε στήσωνται στῶ στῇς στῇ στῶμεν στῆτε στῶσι / στῶσιν ἑστηκώς ὦ ἑστηκώς ᾖς ἑστηκώς ᾖ ἑστηκότες ὦμεν ἑστηκότες ἦτε ἑστηκότες ὦσι / ἑστηκότες ὦσιν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ σταθῶ σταθῇς σταθῇ σταθῶμεν σταθῆτε σταθῶσι / σταθῶσιν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

5 σταθησοίμην σταθήσοιο σταθήσοιτο σταθησοίμεθα σταθήσοισθε σταθήσοιντο ἱσταίμην ἱσταῖο ἱσταῖτο ἱσταίμεθα ἱσταῖσθε ἱσταῖντο στησοίμην στήσοιο στήσοιτο στησοίμεθα στήσοισθε στήσοιντο ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

6 στησαίμην στήσαιο στήσαιτο στησαίμεθα στήσαισθε στήσαιντο σταίην σταίης σταίη σταίημεν / σταῖμεν σταίητε / σταῖτε σταίησαν / σταῖεν ἑστηκώς εἴην ἑστηκώς εἴης ἑστηκώς εἴη ἑστηκότες εἴημεν / ἑστηκότες εἶμεν ἑστηκότες εἴητε / ἑστηκότες εἶτε ἑστηκότες εἴησαν / ἑστηκότες εἶεν ΑΟΡΙΣΤΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ σταθείην σταθείης σταθείη σταθείημεν / σταθεῖμεν σταθείητε / σταθεῖτε σταθείησαν / σταθεῖεν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

7 - ἵστασο ἱστάσθω - ἵστασθε ἱστάσθων / ἱστάσθωσαν - στῆσαι στησάσθω - στήσασθε στησάσθων / στησάσθωσαν - ἑστηκώς ἴσθι ἑστηκώς ἔστω - ἑστηκότες ἔστε ἑστηκότες ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων - στάθητι σταθήτω - στάθητε σταθέντων / σταθήτωσαν ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - στῆθι στήτω - στῆτε στάντων / στήτωσαν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

8 ἵστασθαι στήσεσθαι στήσασθαι σταθῆναι σταθήσεσθαι ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἑστηκέναι / ἑστάναι ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ στῆναι ΑΟΡΙΣΤΟΣ β΄

9 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΤΟΧΗ τὸ ἱστάμενον τοῦ ἱσταμένου τῷ ἱσταμένῳ τὸ ἱστάμενον (ὦ) ἱστάμενον τὰ ἱστάμενα τῶν ἱσταμένων τοῖς ἱσταμένοις τὰ ἱστάμενα (ὦ) ἱστάμενα ἡ ἱσταμένη τῆς ἱσταμένης τῇ ἱσταμένῃ τὴν ἱσταμένην (ὦ) ἱσταμένη αἱ ἱστάμεναι τῶν ἱσταμένων ταῖς ἱσταμέναις τὰς ἱσταμένας (ὦ) ἱστάμεναι ὁ ἱστάμενος τοῦ ἱσταμένου τῷ ἱσταμένῳ τὸν ἱστάμενον (ὦ) ἱστάμενε οἱ ἱστάμενοι τῶν ἱσταμένων τοῖς ἱσταμένοις τοὺς ἱσταμένους (ὦ) ἱστάμενοι

10 τὸ στησόμενον τοῦ στησομένου τῷ στησομένῳ τὸ στησόμενον (ὦ) στησόμενον τὰ στησόμενα τῶν στησομένων τοῖς στησομένοις τὰ στησόμενα (ὦ) στησόμενα ἡ στησομένη τῆς στησομένης τῇ στησομένῃ τὴν στησομένην (ὦ) στησομένη αἱ στησόμεναι τῶν στησομένων ταῖς στησομέναις τὰς στησομένας (ὦ) στησόμεναι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ στησόμενος τοῦ στησομένου τῷ στησομένῳ τὸν στησόμενον (ὦ) στησόμενε οἱ στησόμενοι τῶν στησομένων τοῖς στησομένοις τοὺς στησομένους (ὦ) στησόμενοι

11 ὁ σταθησόμενος τοῦ σταθησομένου τῷ σταθησομένῳ τὸν σταθησόμενον (ὦ) σταθησόμενε οἱ σταθησόμενοι τῶν σταθησομένων τοῖς σταθησομένοις τοὺς σταθησομένους (ὦ) σταθησόμενοι ἡ σταθησομένη τῆς σταθησομένης τῇ σταθησομένῃ τὴν σταθησομένην (ὦ) σταθησομένη αἱ σταθησόμεναι τῶν σταθησομένων ταῖς σταθησομέναις τὰς σταθησομένας (ὦ) σταθησόμεναι τὸ σταθησόμενον τοῦ σταθησομένου τῷ σταθησομένῳ τὸ σταθησόμενον (ὦ) σταθησόμενον τὰ σταθησόμενα τῶν σταθησομένων τοῖς σταθησομένοις τὰ σταθησόμενα (ὦ) σταθησόμενα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

12 ὁ στησάμενος τοῦ στησαμένου τῷ στησαμένῳ τὸν στησάμενον (ὦ) στησάμενε οἱ στησάμενοι τῶν στησαμένων τοῖς στησαμένοις τοὺς στησαμένους (ὦ) στησάμενοι ἡ στησαμένη τῆς στησαμένης τῇ στησαμένῃ τὴν στησαμένην (ὦ) στησαμένη αἱ στησάμεναι τῶν στησαμένων ταῖς στησαμέναις τὰς στησαμένας (ὦ) στησάμεναι τὸ στησάμενον τοῦ στησαμένου τῷ στησαμένῳ τὸ στησάμενον (ὦ) στησάμενον τὰ στησάμενα τῶν στησαμένων τοῖς στησαμένοις τὰ στησάμενα (ὦ) στησάμενα ΑΟΡΙΣΤΟΣ

13 ὁ στάς τοῦ στάντος τῷ στάντι τὸν στάντα (ὦ) στάς οἱ στάντες τῶν στάντων τοῖς στᾶσι / στᾶσιν τοὺς στάντας (ὦ) στάντες ἡ στᾶσα τῆς στάσης τῇ στάσῃ τὴν στᾶσαν (ὦ) στᾶσα αἱ στᾶσαι τῶν στασῶν ταῖς στάσαις τὰς στάσας (ὦ) στᾶσαι τὸ στάν τοῦ στάντος τῷ στάντι τὸ στάν (ὦ) στάν τὰ στάντα τῶν στάντων τοῖς στᾶσι / στᾶσιν τὰ στάντα (ὦ) στάντα ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’

14 ὁ σταθείς τοῦ σταθέντος τῷ σταθέντι τὸν σταθέντα (ὦ) σταθείς οἱ σταθέντες τῶν σταθέντων τοῖς σταθεῖσι / σταθεῖσιν τοὺς σταθέντας (ὦ) σταθέντες ἡ σταθεῖσα τῆς σταθείσης τῇ σταθείσῃ τὴν σταθεῖσαν (ὦ) σταθεῖσα αἱ σταθεῖσαι τῶν σταθεισῶν ταῖς σταθείσαις τὰς σταθείσας (ὦ) σταθεῖσαι τὸ σταθέν τοῦ σταθέντος τῷ σταθέντι τὸ σταθέν (ὦ) σταθέν τὰ σταθέντα τῶν σταθέντων τοῖς σταθεῖσι / σταθεῖσιν τὰ σταθέντα (ὦ) σταθέντα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

15 ὁ ἑστηκώς / ἑστώς τοῦ ἑστηκότος / ἑστῶτος τῷ ἑστηκότι / ἑστῶτι τὸν ἑστηκότα / ἑστῶτα (ὦ) ἑστηκώς / ἑστώς οἱ ἑστηκότες / ἑστῶτες τῶν ἑστηκότων / ἑστώτων τοῖς ἑστηκόσι (ν) / ἑστῶσι (ν) τοὺς ἑστηκότας / ἑστῶτας (ὦ) ἑστηκότες / ἑστῶτες ἡ ἑστηκυῖα / ἑστῶσα τῆς ἑστηκυίας / ἑστώσης τῇ ἑστηκυίᾳ / ἑστώσῃ τὴν ἑστηκυῖαν / ἑστῶσαν (ὦ) ἑστηκυῖα / ἑστῶσα αἱ ἑστηκυῖαι / ἑστῶσαι τῶν ἑστηκυιῶν / ἑστωσῶν ταῖς ἑστηκυίαις / ἑστώσαις τὰς ἑστηκυίας / ἑστώσας (ὦ) ἑστηκυῖαι / ἑστῶσαι τὸ ἑστηκός / ἑστός / ἑστώς τοῦ ἑστηκότος / ἑστῶτος τῷ ἑστηκότι / ἑστῶτι τὸ ἑστηκός / ἑστός / ἑστώς (ὦ) ἑστηκός / ἑστός / ἑστώς ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τὰ ἑστηκότα / ἑστῶτα τῶν ἑστηκότων / ἑστώτων τοῖς ἑστηκόσι (ν) / ἑστῶσι (ν) τὰ ἑστηκότα / ἑστῶτα (ὦ) ἑστηκότα / ἑστῶτα

16 ΟΡΙΣΤΙΚΗ τίθεμαι τίθεσαι τίθεται τιθέμεθα τίθεσθε τίθενται ἐτιθέμην ἐτίθεσο ἐτίθετο ἐτιθέμεθα ἐτίθεσθε ἐτίθεντο θήσομαι θήσει / θήσῃ θήσεται θησόμεθα θήσεσθε θήσονται τεθήσομαι τεθήσει / τεθήσῃ τεθήσεται τεθησόμεθα τεθήσεσθε τεθήσονται ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

17 ἐθέμην ἔθου ἔθετο ἐθέμεθα ἔθεσθε ἔθεντο κεῖμαι / τέθειμαι κεῖσαι / τέθεισαι κεῖται / τέθειται κείμεθα / τεθείμεθα κεῖσθε / τέθεισθε κεῖνται / τέθεινται ἐκείμην / ἐτεθείμην ἐτέθεισο / ἔκεισο ἐτέθειτο / ἔκειτο ἐκείμεθα / ἐτεθείμεθα ἐτέθεισθε / ἔκεισθε ἐτέθειντο / ἔκειντο ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐτέθην ἐτέθης ἐτέθη ἐτέθημεν ἐτέθητε ἐτέθησαν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

18 τιθῶμαι τιθῇ τιθῆται τιθώμεθα τιθῆσθε τιθῶνται θῶμαι θῇ θῆται θώμεθα θῆσθε θῶνται τεθειμένος ὦ ᾖς κέηται / τεθειμένος ᾖ τεθειμένοι ὦμεν κέησθε / τεθειμένοι ἦτε κέωνται / τεθειμένοι ὦσι / τεθειμένοι ὦσιν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τεθῶ τεθῇς τεθῇ τεθῶμεν τεθῆτε τεθῶσι / τεθῶσιν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

19 τεθησοίμην τεθήσοιο τεθήσοιτο τεθησοίμεθα τεθήσοισθε τεθήσοιντο τιθείμην τιθεῖο τιθεῖτο τιθείμεθα τιθεῖσθε τιθεῖντο θησοίμην θήσοιο θήσοιτο θησοίμεθα θήσοισθε θήσοιντο ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

20 θείμην θεῖο θεῖτο θείμεθα θεῖσθε θεῖντο τεθειμένος εἴην τεθειμένος εἴης κέοιτο / τεθειμένος εἴη τεθειμένοι εἴημεν / τεθειμένοι εἶμεν τεθειμένοι εἴητε / τεθειμένοι εἶτε κέοιντο / τεθειμένοι εἴησαν / τεθειμένοι εἶεν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τεθείην τεθείης τεθείη τεθείημεν / τεθεῖμεν τεθείητε / τεθεῖτε τεθείησαν / τεθεῖεν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

21 - τίθεσο τιθέσθω - τίθεσθε τιθέσθων / τιθέσθωσαν - κεῖσο / τέθεισο κείσθω / τεθείσθω - κεῖσθε / τέθεισθε τεθείσθων / τεθείσθωσαν - τέθητι τεθήτω - τέθητε τεθέντων / τεθήτωσαν ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - θοῦ θέσθω - θέσθε θέσθων / θέσθωσαν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

22 τίθεσθαι θήσεσθαι τεθῆναι τεθήσεσθαι ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ κεῖσθαι / τεθεῖσθαι ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ θέσθαι ΑΟΡΙΣΤΟΣ β΄

23 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΤΟΧΗ τὸ τιθέμενον τοῦ τιθεμένου τῷ τιθεμένῳ τὸ τιθέμενον (ὦ) τιθέμενον τὰ τιθέμενα τῶν τιθεμένων τοῖς τιθεμένοις τὰ τιθέμενα (ὦ) τιθέμενα ἡ τιθεμένη τῆς τιθεμένης τῇ τιθεμένῃ τὴν τιθεμένην (ὦ) τιθεμένη αἱ τιθέμεναι τῶν τιθεμένων ταῖς τιθεμέναις τὰς τιθεμένας (ὦ) τιθέμεναι ὁ τιθέμενος τοῦ τιθεμένου τῷ τιθεμένῳ τὸν τιθέμενον (ὦ) τιθέμενε οἱ τιθέμενοι τῶν τιθεμένων τοῖς τιθεμένοις τοὺς τιθεμένους (ὦ) τιθέμενοι

24 τὸ θησόμενον τοῦ θησομένου τῷ θησομένῳ τὸ θησόμενον (ὦ) θησόμενον τὰ θησόμενα τῶν θησομένων τοῖς θησομένοις τὰ θησόμενα (ὦ) θησόμενα ἡ θησομένη τῆς θησομένης τῇ θησομένῃ τὴν θησομένην (ὦ) θησομένη αἱ θησόμεναι τῶν θησομένων ταῖς θησομέναις τὰς θησομένας (ὦ) θησόμεναι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ θησόμενος τοῦ θησομένου τῷ θησομένῳ τὸν θησόμενον (ὦ) θησόμενε οἱ θησόμενοι τῶν θησομένων τοῖς θησομένοις τοὺς θησομένους (ὦ) θησόμενοι

25 ὁ τεθησόμενος τοῦ τεθησομένου τῷ τεθησομένῳ τὸν τεθησόμενον (ὦ) τεθησόμενε οἱ τεθησόμενοι τῶν τεθησομένων τοῖς τεθησομένοις τοὺς τεθησομένους (ὦ) τεθησόμενοι ἡ τεθησομένη τῆς τεθησομένης τῇ τεθησομένῃ τὴν τεθησομένην (ὦ) τεθησομένη αἱ τεθησόμεναι τῶν τεθησομένων ταῖς τεθησομέναις τὰς τεθησομένας (ὦ) τεθησόμεναι τὸ τεθησόμενον τοῦ τεθησομένου τῷ τεθησομένῳ τὸ τεθησόμενον (ὦ) τεθησόμενον τὰ τεθησόμενα τῶν τεθησομένων τοῖς τεθησομένοις τὰ τεθησόμενα (ὦ) τεθησόμενα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

26 ὁ θέμενος τοῦ θεμένου τῷ θεμένῳ τὸν θέμενον (ὦ) θέμενε οἱ θέμενοι τῶν θεμένων τοῖς θεμένοις τοὺς θεμένους (ὦ) θέμενοι ἡ θεμένη τῆς θεμένης τῇ θεμένῃ τὴν θεμένην (ὦ) θεμένη αἱ θέμεναι τῶν θεμένων ταῖς θεμέναις τὰς θεμένας (ὦ) θέμεναι τὸ θέμενον τοῦ θεμένου τῷ θεμένῳ τὸ θέμενον (ὦ) θέμενον τὰ θέμενα τῶν θεμένων τοῖς θεμένοις τὰ θέμενα (ὦ) θέμενα ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’

27 ὁ τεθείς τοῦ τεθέντος τῷ τεθέντι τὸν τεθέντα (ὦ) τεθείς οἱ τεθέντες τῶν τεθέντων τοῖς τεθεῖσι / τεθεῖσιν τοὺς τεθέντας (ὦ) τεθέντες ἡ τεθεῖσα τῆς τεθείσης τῇ τεθείσῃ τὴν τεθεῖσαν (ὦ) τεθεῖσα αἱ τεθεῖσαι τῶν τεθεισῶν ταῖς τεθείσαις τὰς τεθείσας (ὦ) τεθεῖσαι τὸ τεθέν τοῦ τεθέντος τῷ τεθέντι τὸ τεθέν (ὦ) τεθέν τὰ τεθέντα τῶν τεθέντων τοῖς τεθεῖσι / τεθεῖσιν τὰ τεθέντα (ὦ) τεθέντα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

28 ὁ κείμενος / τεθειμένος τοῦ κειμένου / τεθειμένου τῷ κειμένῳ / τεθειμένῳ τὸν κείμενον / τεθειμένον (ὦ) κείμενε / τεθειμένε οἱ κείμενοι / τεθειμένοι τῶν κειμένων / τεθειμένων τοῖς κειμένοις / τεθειμένοις τοὺς κειμένους / τεθειμένους (ὦ) κείμενοι / τεθειμένοι ἡ κειμένη / τεθειμένη τῆς κειμένης / τεθειμένης τῇ κειμένῃ / τεθειμένῃ τὴν κειμένην / τεθειμένην (ὦ) κειμένη / τεθειμένη αἱ κείμεναι / τεθειμέναι τῶν κειμένων / τεθειμένων ταῖς κειμέναις / τεθειμέναις τὰς κειμένας / τεθειμένας (ὦ) κείμεναι / τεθειμέναι τὸ κείμενον / τεθειμένον τοῦ κειμένου / τεθειμένου τῷ κειμένῳ / τεθειμένῳ τὸ κείμενον / τεθειμένον (ὦ) κείμενον / τεθειμένον ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τὰ κείμενα / τεθειμένα τῶν κειμένων / τεθειμένων τοῖς κειμένοις / τεθειμένοις τὰ κείμενα / τεθειμένα (ὦ) κείμενα / τεθειμένα

29 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἵεμαι ἵεσαι ἵεται ἱέμεθα ἵεσθε ἵενται ἱέμην ἵεσο ἵετο ἱέμεθα ἵεσθε ἵεντο ἥσομαι ἥσει / ἥσῃ ἥσεται ἡσόμεθα ἥσεσθε ἥσονται ἑθήσομαι ἑθήσει / ἑθήσῃ ἑθήσεται ἑθησόμεθα ἑθήσεσθε ἑθήσονται ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

30 εἵμην εἷσο εἷτο εἵμεθα εἷσθε εἷντο εἷμαι εἷσαι εἷται εἵμεθα εἷσθε εἷνται εἵμην εἷσο εἷτο εἵμεθα εἷσθε εἷντο ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ εἵθην εἵθης εἵθη εἵθημεν εἵθητε εἵθησαν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἡκάμην ἥκω ἥκατο ἡκάμεθα ἥκασθε ἥκαντο ΑΟΡΙΣΤΟΣ

31 ἱῶμαι ἱῇ ἱῆται ἱώμεθα ἱῆσθε ἱῶνται ὧμαι ᾗ ἧται ὥμεθα ἧσθε ὧνται εἱμένος ὦ εἱμένος ᾖς εἱμένος ᾖ εἱμένοι ὦμεν εἱμένοι ἦτε εἱμένοι ὦσι / εἱμένοι ὦσιν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ἑθῶ ἑθῇς ἑθῇ ἑθῶμεν ἑθῆτε ἑθῶσι / ἑθῶσιν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

32 ἑθησοίμην ἑθήσοιο ἑθήσοιτο ἑθησοίμεθα ἑθήσοισθε ἑθήσοιντο ἱείμην ἱεῖο ἱεῖτο ἱείμεθα ἱεῖσθε ἱεῖντο ἡσοίμην ἥσοιο ἥσοιτο ἡσοίμεθα ἥσοισθε ἥσοιντο ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

33 εἵμην εἷο εἷτο εἵμεθα εἷσθε εἷντο εἱμένος εἴην εἱμένος εἴης εἱμένος εἴη εἱμένοι εἴημεν / εἱμένοι εἶμεν εἱμένοι εἴητε / εἱμένοι εἶτε εἱμένοι εἴησαν / εἱμένοι εἶεν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ἑθείην ἑθείης ἑθείη ἑθείημεν / ἑθεῖμεν ἑθείητε / ἑθεῖτε ἑθείησαν / ἑθεῖεν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

34 - ἵεσο ἱέσθω - ἵεσθε ἱέσθων / ἱέσθωσαν - εἷσο εἵσθω - εἷσθε εἵσθων / εἵσθωσαν - ἕθητι ἑθήτω - ἕθητε ἑθέντων / ἑθήτωσαν ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - οὗ ἕσθω - ἕσθε ἕσθων / ἕσθωσαν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

35 ἵεσθαι ἥσεσθαι ἑθῆναι ἑθήσεσθαι ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ εἷσθαι ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ἕσθαι ΑΟΡΙΣΤΟΣ β΄

36 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΤΟΧΗ τὸ ἱέμενον τοῦ ἱεμένου τῷ ἱεμένῳ τὸ ἱέμενον (ὦ) ἱέμενον τὰ ἱέμενα τῶν ἱεμένων τοῖς ἱεμένοις τὰ ἱέμενα (ὦ) ἱέμενα ἡ ἱεμένη τῆς ἱεμένης τῇ ἱεμένῃ τὴν ἱεμένην (ὦ) ἱεμένη αἱ ἱέμεναι τῶν ἱεμένων ταῖς ἱεμέναις τὰς ἱεμένας (ὦ) ἱέμεναι ὁ ἱέμενος τοῦ ἱεμένου τῷ ἱεμένῳ τὸν ἱέμενον (ὦ) ἱέμενε οἱ ἱέμενοι τῶν ἱεμένων τοῖς ἱεμένοις τοὺς ἱεμένους (ὦ) ἱέμενοι

37 τὸ ἡσόμενον τοῦ ἡσομένου τῷ ἡσομένῳ τὸ ἡσόμενον (ὦ) ἡσόμενον τὰ ἡσόμενα τῶν ἡσομένων τοῖς ἡσομένοις τὰ ἡσόμενα (ὦ) ἡσόμενα ἡ ἡσομένη τῆς ἡσομένης τῇ ἡσομένῃ τὴν ἡσομένην (ὦ) ἡσομένη αἱ ἡσόμεναι τῶν ἡσομένων ταῖς ἡσομέναις τὰς ἡσομένας (ὦ) ἡσόμεναι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ ἡσόμενος τοῦ ἡσομένου τῷ ἡσομένῳ τὸν ἡσόμενον (ὦ) ἡσόμενε οἱ ἡσόμενοι τῶν ἡσομένων τοῖς ἡσομένοις τοὺς ἡσομένους (ὦ) ἡσόμενοι

38 ὁ ἑθησόμενος τοῦ ἑθησομένου τῷ ἑθησομένῳ τὸν ἑθησόμενον (ὦ) ἑθησόμενε οἱ ἑθησόμενοι τῶν ἑθησομένων τοῖς ἑθησομένοις τοὺς ἑθησομένους (ὦ) ἑθησόμενοι ἡ ἑθησομένη τῆς ἑθησομένης τῇ ἑθησομένῃ τὴν ἑθησομένην (ὦ) ἑθησομένη αἱ ἑθησόμεναι τῶν ἑθησομένων ταῖς ἑθησομέναις τὰς ἑθησομένας (ὦ) ἑθησόμεναι τὸ ἑθησόμενον τοῦ ἑθησομένου τῷ ἑθησομένῳ τὸ ἑθησόμενον (ὦ) ἑθησόμενον τὰ ἑθησόμενα τῶν ἑθησομένων τοῖς ἑθησομένοις τὰ ἑθησόμενα (ὦ) ἑθησόμενα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

39 ὁ ἕμενος τοῦ ἑμένου τῷ ἑμένῳ τὸν ἕμενον (ὦ) ἕμενε οἱ ἕμενοι τῶν ἑμένων τοῖς ἑμένοις τοὺς ἑμένους (ὦ) ἕμενοι ἡ ἑμένη τῆς ἑμένης τῇ ἑμένῃ τὴν ἑμένην (ὦ) ἑμένη αἱ ἕμεναι τῶν ἑμένων ταῖς ἑμέναις τὰς ἑμένας (ὦ) ἕμεναι τὸ ἕμενον τοῦ ἑμένου τῷ ἑμένῳ τὸ ἕμενον (ὦ) ἕμενον τὰ ἕμενα τῶν ἑμένων τοῖς ἑμένοις τὰ ἕμενα (ὦ) ἕμενα ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’

40 ὁ ἑθείς τοῦ ἑθέντος τῷ ἑθέντι τὸν ἑθέντα (ὦ) ἑθείς οἱ ἑθέντες τῶν ἑθέντων τοῖς ἑθεῖσι / ἑθεῖσιν τοὺς ἑθέντας (ὦ) ἑθέντες ἡ ἑθεῖσα τῆς ἑθείσης τῇ ἑθείσῃ τὴν ἑθεῖσαν (ὦ) ἑθεῖσα αἱ ἑθεῖσαι τῶν ἑθεισῶν ταῖς ἑθείσαις τὰς ἑθείσας (ὦ) ἑθεῖσαι τὸ ἑθέν τοῦ ἑθέντος τῷ ἑθέντι τὸ ἑθέν (ὦ) ἑθέν τὰ ἑθέντα τῶν ἑθέντων τοῖς ἑθεῖσι / ἑθεῖσιν τὰ ἑθέντα (ὦ) ἑθέντα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

41 ὁ εἱμένος τοῦ εἱμένου τῷ εἱμένῳ τὸν εἱμένον (ὦ) εἱμένε οἱ εἱμένοι τῶν εἱμένων τοῖς εἱμένοις τοὺς εἱμένους (ὦ) εἱμένοι ἡ εἱμένη τῆς εἱμένης τῇ εἱμένῃ τὴν εἱμένην (ὦ) εἱμένη αἱ εἱμέναι τῶν εἱμένων ταῖς εἱμέναις τὰς εἱμένας (ὦ) εἱμέναι τὸ εἱμένον τοῦ εἱμένου τῷ εἱμένῳ τὸ εἱμένον (ὦ) εἱμένον τὰ εἱμένα τῶν εἱμένων τοῖς εἱμένοις τὰ εἱμένα (ὦ) εἱμένα ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

42 ΟΡΙΣΤΙΚΗ δίδομαι δίδοσαι δίδοται διδόμεθα δίδοσθε δίδονται ἐδιδόμην ἐδίδοσο ἐδίδοτο ἐδιδόμεθα ἐδίδοσθε ἐδίδοντο δώσομαι δώσει / δώσῃ δώσεται δωσόμεθα δώσεσθε δώσονται δοθήσομαι δοθήσει / δοθήσῃ δοθήσεται δοθησόμεθα δοθήσεσθε δοθήσονται ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

43 ἐδόμην ἔδου ἔδοτο ἐδόμεθα ἔδοσθε ἔδοντο δέδομαι δέδοσαι δέδοται δεδόμεθα δέδοσθε δέδονται ἐδεδόμην ἐδέδοσο ἐδέδοτο ἐδεδόμεθα ἐδέδοσθε ἐδέδοντο ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐδόθην ἐδόθης ἐδόθη ἐδόθημεν ἐδόθητε ἐδόθησαν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

44 διδῶμαι διδῷ διδῶται διδώμεθα διδῶσθε διδῶνται δῶμαι δῷ δῶται δώμεθα δῶσθε δῶνται δεδομένος ὦ δεδομένος ᾖς δεδομένος ᾖ δεδομένοι ὦμεν δεδομένοι ἦτε δεδομένοι ὦσι / δεδομένοι ὦσιν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δοθῶ δοθῇς δοθῇ δοθῶμεν δοθῆτε δοθῶσι / δοθῶσιν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

45 δοθησοίμην δοθήσοιο δοθήσοιτο δοθησοίμεθα δοθήσοισθε δοθήσοιντο διδοίμην διδοῖο διδοῖτο διδοίμεθα διδοῖσθε διδοῖντο δωσοίμην δώσοιο δώσοιτο δωσοίμεθα δώσοισθε δώσοιντο ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

46 δοίμην δοῖο δοῖτο δοίμεθα δοῖσθε δοῖντο δεδομένος εἴην δεδομένος εἴης δεδομένος εἴη δεδομένοι εἴημεν / δεδομένοι εἶμεν δεδομένοι εἴητε / δεδομένοι εἶτε δεδομένοι εἴησαν / δεδομένοι εἶεν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δοθείην δοθείης δοθείη δοθείημεν / δοθεῖμεν δοθείητε / δοθεῖτε δοθείησαν / δοθεῖεν ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

47 - δίδοσο διδόσθω - δίδοσθε διδόσθων / διδόσθωσαν - δέδοσο δεδόσθω - δέδοσθε δεδόσθων / δεδόσθωσαν - δόθητι δοθήτω - δόθητε δοθέντων / δοθήτωσαν ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - δοῦ δόσθω - δόσθε δόσθων / δόσθωσαν ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

48 δίδοσθαι δώσεσθαι δοθῆναι δοθήσεσθαι ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ δεδόσθαι ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ δόσθαι ΑΟΡΙΣΤΟΣ β΄

49 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΤΟΧΗ τὸ διδόμενον τοῦ διδομένου τῷ διδομένῳ τὸ διδόμενον (ὦ) διδόμενον τὰ διδόμενα τῶν διδομένων τοῖς διδομένοις τὰ διδόμενα (ὦ) διδόμενα ἡ διδομένη τῆς διδομένης τῇ διδομένῃ τὴν διδομένην (ὦ) διδομένη αἱ διδόμεναι τῶν διδομένων ταῖς διδομέναις τὰς διδομένας (ὦ) διδόμεναι ὁ διδόμενος τοῦ διδομένου τῷ διδομένῳ τὸν διδόμενον (ὦ) διδόμενε οἱ διδόμενοι τῶν διδομένων τοῖς διδομένοις τοὺς διδομένους (ὦ) διδόμενοι

50 τὸ δωσόμενον τοῦ δωσομένου τῷ δωσομένῳ τὸ δωσόμενον (ὦ) δωσόμενον τὰ δωσόμενα τῶν δωσομένων τοῖς δωσομένοις τὰ δωσόμενα (ὦ) δωσόμενα ἡ δωσομένη τῆς δωσομένης τῇ δωσομένῃ τὴν δωσομένην (ὦ) δωσομένη αἱ δωσόμεναι τῶν δωσομένων ταῖς δωσομέναις τὰς δωσομένας (ὦ) δωσόμεναι ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ὁ δωσόμενος τοῦ δωσομένου τῷ δωσομένῳ τὸν δωσόμενον (ὦ) δωσόμενε οἱ δωσόμενοι τῶν δωσομένων τοῖς δωσομένοις τοὺς δωσομένους (ὦ) δωσόμενοι

51 ὁ δοθησόμενος τοῦ δοθησομένου τῷ δοθησομένῳ τὸν δοθησόμενον (ὦ) δοθησόμενε οἱ δοθησόμενοι τῶν δοθησομένων τοῖς δοθησομένοις τοὺς δοθησομένους (ὦ) δοθησόμενοι ἡ δοθησομένη τῆς δοθησομένης τῇ δοθησομένῃ τὴν δοθησομένην (ὦ) δοθησομένη αἱ δοθησόμεναι τῶν δοθησομένων ταῖς δοθησομέναις τὰς δοθησομένας (ὦ) δοθησόμεναι τὸ δοθησόμενον τοῦ δοθησομένου τῷ δοθησομένῳ τὸ δοθησόμενον (ὦ) δοθησόμενον τὰ δοθησόμενα τῶν δοθησομένων τοῖς δοθησομένοις τὰ δοθησόμενα (ὦ) δοθησόμενα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

52 ὁ δόμενος τοῦ δομένου τῷ δομένῳ τὸν δόμενον (ὦ) δόμενε οἱ δόμενοι τῶν δομένων τοῖς δομένοις τοὺς δομένους (ὦ) δόμενοι ἡ δομένη τῆς δομένης τῇ δομένῃ τὴν δομένην (ὦ) δομένη αἱ δόμεναι τῶν δομένων ταῖς δομέναις τὰς δομένας (ὦ) δόμεναι τὸ δόμενον τοῦ δομένου τῷ δομένῳ τὸ δόμενον (ὦ) δόμενον τὰ δόμενα τῶν δομένων τοῖς δομένοις τὰ δόμενα (ὦ) δόμενα ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’

53 ὁ δοθείς τοῦ δοθέντος τῷ δοθέντι τὸν δοθέντα (ὦ) δοθείς οἱ δοθέντες τῶν δοθέντων τοῖς δοθεῖσι / δοθεῖσιν τοὺς δοθέντας (ὦ) δοθέντες ἡ δοθεῖσα τῆς δοθείσης τῇ δοθείσῃ τὴν δοθεῖσαν (ὦ) δοθεῖσα αἱ δοθεῖσαι τῶν δοθεισῶν ταῖς δοθείσαις τὰς δοθείσας (ὦ) δοθεῖσαι τὸ δοθέν τοῦ δοθέντος τῷ δοθέντι τὸ δοθέν (ὦ) δοθέν τὰ δοθέντα τῶν δοθέντων τοῖς δοθεῖσι / δοθεῖσιν τὰ δοθέντα (ὦ) δοθέντα ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

54 ὁ δεδομένος τοῦ δεδομένου τῷ δεδομένῳ τὸν δεδομένον (ὦ) δεδομένε οἱ δεδομένοι τῶν δεδομένων τοῖς δεδομένοις τοὺς δεδομένους (ὦ) δεδομένοι ἡ δεδομένη τῆς δεδομένης τῇ δεδομένῃ τὴν δεδομένην (ὦ) δεδομένη αἱ δεδομέναι τῶν δεδομένων ταῖς δεδομέναις τὰς δεδομένας (ὦ) δεδομέναι τὸ δεδομένον τοῦ δεδομένου τῷ δεδομένῳ τὸ δεδομένον (ὦ) δεδομένον τὰ δεδομένα τῶν δεδομένων τοῖς δεδομένοις τὰ δεδομένα (ὦ) δεδομένα ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ


Κατέβασμα ppt "Μέση φωνή. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ἵσταμαι ἵστασαι ἵσταται ἱστάμεθα ἵστασθε ἵστανται ἱστάμην ἵστασο ἵστατο ἱστάμεθα ἵστασθε ἵσταντο στήσομαι στήσει / στήσῃ Στήσεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google