Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ

2 Προσδιορισμός του κόστους
Για να προσδιορίσουμε το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από μία συναλλαγή ή από ένα σύνολο επιχειρηματικών συναλλαγών είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα έσοδα που μας απέφεραν καθώς και τα σχετικά με αυτά έξοδα Κέρδος/ζημία = Έσοδα - έξοδα

3 Μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου Effective interest method
Είναι η μέθοδος που καθορίζει το πώς θα γίνει η κατανομή των εσόδων και εξόδων από τόκους, που προκύπτουν από τα τοκοφόρα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων, αντίστοιχα.

4 Αναπόσβεστο κόστος Amortised cost
Είναι το ποσό με το οποίο ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο υποχρέωσης αποτιμάται κατά την αρχική αναγνώριση, προσαρμοζόμενο διαχρονικά ως εξής: α. μείον οι αποπληρωμές κεφαλαίων, β. πλέον ή μείον οι σωρευτικές αποσβέσεις της διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού στη λήξη (discount και premium αντίστοιχα), γ. πλέον ή μείον τα ποσά που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις των αναμενόμενων ταμειακών ροών (π.χ. προκαταβολές ή απομειώσεις). Το ποσό που προκύπτει μετά τις ανωτέρω προσαρμογές είναι το αναπόσβεστο κόστος (carrying amount).

5 Αποσβενόμενο κόστος Amortised cost
ονομαστικό ποσό + έξοδα ή έσοδα συναλλαγής + premium (ή - discount) Ποσό αρχικής αναγνώρισης + κεφαλαιοποιηθέντες και αναλογούντες τόκοι - αποπληρωμές κεφαλαίου - απόσβεση premium + απόσβεση discount - συσσωρευμένες απομειώσεις και διαγραφές ± συναλλαγματικές διαφορές

6 Αποσβενόμενο κόστος Amortised cost
Υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου τού πραγματικού επιτοκίου, και προκύπτει ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων χρηματοροών, για την υπολειπόμενη ζωή του χρηματοοικονομικού μέσου, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης το πραγματικό επιτόκιο.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google