Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pronombres personales y el imperfecto activo

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pronombres personales y el imperfecto activo"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pronombres personales y el imperfecto activo
Griego: Lección 7 Pronombres personales y el imperfecto activo

2 en español Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc.

3 en español Juan corre. Pronombres
Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. Juan corre.

4 en español Juan corre. El corre. Pronombres
Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. Juan corre. El corre.

5 en español Juan corre. El corre.
Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. Juan corre. El corre. Juan, Humberto y Pablo van al mercado.

6 en español Juan corre. El corre.
Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. Juan corre. El corre. Juan, Humberto y Pablo van al mercado. Ellos van al mercado.

7 Los pronombres personales de la 1ª persona:
Singular Plural Nom ἐγώ yo ἡμεῖς nosotros Gen ἐμοῦ, μου mío, de mí ἡμῶν nuestro, de nosotros Dat ἐμοί, μοι a/para mí, me, en/ con/por mí ἡμῖν a/para nosotros, nos, en/con/por nosotros Acu ἐμέ, με me, a mí ἡμᾶς nos, a nosotros

8 Los pronombres personales de la 2ª persona:
Singular Plural Nom σύ ὑμεῖς ustedes Gen σοῦ, σου tuyo, de ti ὑμῶν de ustedes Dat σοί, σοι a/para ti, te, en/con/ por ti ὑμῖν a/para ustedes, en/ con/por ustedes Acu σέ, σε te, a ti ὑμᾶς a ustedes

9 Pronom. pers. 3ª persona: αὐτός, ή, ό (él, ella, ello)
Singular Plural Masculino Femenino Neutro αὐτός αὐτή αὐτό αὐτοί αὐταί αὐτά αὐτοῦ αὐτῆς αὐτῶν αὐτῷ αὐτῇ αὐτοῖς αὐταῖς αὐτόν αὐτήν αὐτούς αὐτάς Note que el neutro singular a diferencia de los neutros que hemos estudiado termina en –ο en lugar de –ον.

10 Jn. 6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

11 Jn. 6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
“y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”.

12 ὑμεῖς ἐστε τά τέκνα τοῦ θεοῦ
Jn. 6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. “y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”. ὑμεῖς ἐστε τά τέκνα τοῦ θεοῦ

13 ὑμεῖς ἐστε τά τέκνα τοῦ θεοῦ
Jn. 6:69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. “y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”. ὑμεῖς ἐστε τά τέκνα τοῦ θεοῦ “ustedes son los hijos de Dios”

14 ἡμεῖς ἐγινώσκομεν τόν κύριον

15 ἡμεῖς ἐγινώσκομεν τόν κύριον
“nosotros conocíamos al Señor”

16 ἡμεῖς ἐγινώσκομεν τόν κύριον
“nosotros conocíamos al Señor” ὁ λόγος ἐμοῦ ἐστιν λόγος αὐτοῦ

17 ἡμεῖς ἐγινώσκομεν τόν κύριον
“nosotros conocíamos al Señor” ὁ λόγος ἐμοῦ ἐστιν λόγος αὐτοῦ “mí palabra es su palabra”

18 en español Gramática didáctica del español, pp. 142, 148.
El modo indicativo: Es el modo del que se vale el hablante para expresar contenidos o hechos reales u objetivos vistos por él como seguros. Gramática didáctica del español, pp. 142, 148.

19 en español Gramática didáctica del español, pp. 142, 148.
El modo indicativo: Es el modo del que se vale el hablante para expresar contenidos o hechos reales u objetivos vistos por él como seguros. El presente de indicativo: Este tiempo sitúa los hechos en el momento en que se encuentra el hablante, en su ahora. Gramática didáctica del español, pp. 142, 148.

20 en español En esta casa vivían unos amigos míos.
El modo indicativo: El pretérito imperfecto (copretérito): Esta forma verbal expresa hechos o acciones que ocurren en un tiempo anterior a aquel en que se encuentra el hablante, si bien son vistos en su transcurrir y no en su terminación. Cuando empleamos esta forma verbal, no nos interesa el final de la acción.1 En esta casa vivían unos amigos míos. 1Gramática didáctica del español.

21 en español Cuando vivía en California, Kevin corría tabla.
El modo indicativo: El pretérito imperfecto (copretérito): Esta forma verbal expresa hechos o acciones que ocurren en un tiempo anterior a aquel en que se encuentra el hablante.1 El copretérito se refiere a una acción simultánea a otra, realizada en el pasado; también se emplea para acciones que transcurren habitualmente en el pasado.2 Cuando vivía en California, Kevin corría tabla. 1Gramática didáctica del español. 2Gramática: lengua española.

22 en griego El modo indicativo: El imperfecto:
La acción es vista en su desarrollo en un pasado (como un proceso o costumbre).

23 Imperfecto Activo Indicativo
ἔ λυ ον aumento raíz desinencia Imperfecto Activo Indicativo

24 Imperfecto Activo Indicativo
1s ἔ λυ ον yo soltaba 2s ἔ λυ ες tú soltabas 3s ἔ λυ ε(ν) él, ella soltaba 1p ἐ λύ ομεν nosotros soltábamos 2p ἐ λύ ετε uds. soltaban 3p ellos, ellas soltaban

25 Presente Activo Indicativo
λύ ω suelto 2s λύ εις sueltas 3s λύ ει suelta 1p λύ ομεν soltamos 2p λύ ετε sueltan 3p λύ ουσι(ν)

26 λύ ω ἔ λυ ον λύ εις ἔ λυ ες λύ ει ἔ λυ ε(ν) λύ ομεν ἐ λύ ομεν λύ ετε
Presente Imperfecto 1s λύ ω ἔ λυ ον 2s λύ εις ἔ λυ ες 3s λύ ει ἔ λυ ε(ν) 1p λύ ομεν ἐ λύ ομεν 2p λύ ετε ἐ λύ ετε 3p λύ ουσι(ν)

27 ε + α = η

28 ε + α = η ε + ε = η ἐσθίω

29 ε + α = η ε + ε = η ἐσθίω > ἤσθιον

30 El aumento de verbos que empiezan con:
α se alarga en η (ᾳ se alarga en ῃ) ε se alarga en η salvo ἔχω que se alarga a εἴχον ο se alarga en ω ι se alarga en ῖ υ se alarga en ῦ vocal

31 El aumento de verbos que empiezan con:
α se alarga en η (ᾳ se alarga en ῃ) ε se alarga en η salvo ἔχω que se alarga a εἴχον ο se alarga en ω ι se alarga en ῖ υ se alarga en ῦ vocal αι se alarga en ῃ οι se alarga en ῳ αυ se alarga en ηυ ευ se alarga en ηυ (a veces este diptongo no cambia) diptongo

32 Imperfecto Activo Indicativo de εἰμί
1s ἤμην era, estaba 2s ἦς eras, estabas 3s ἦν 1p ἦμεν éramos, estábamos 2p ἦτε (Uds.) eran, estaban 3p ἦσαν eran, estaban

33 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...

34 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...

35 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...

36 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...

37 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo.

38 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου.

39 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου.

40 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου.

41 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου.

42 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra.

43 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὑμεῖς ἐλέγετε τῷ ἀδελφῷ τοὺς λόγους

44 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. 2PN ὑμεῖς ἐλέγετε τῷ ἀδελφῷ τοὺς λόγους

45 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. 2PN IAI2P ὑμεῖς ἐλέγετε τῷ ἀδελφῷ τοὺς λόγους

46 ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου...
3PM/FG PAI3S 3SMG ὁ διδάσκαλος αὐτῶν ἐστιν μαθητὴς αὐτου... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 1SN IAI1S 2SG ἐγώ ἐπίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. 2PN IAI2P ὑμεῖς ἐλέγετε τῷ ἀδελφῷ τοὺς λόγους Ustedes le hablaban las palabras al hermano.

47 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν.
RVR60: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. LBLA95: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. NVI: Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.

48 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν.
1PN 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν. RVR60: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. LBLA95: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. NVI: Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.

49 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν.
1PN PAI1P 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν. RVR60: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. LBLA95: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. NVI: Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.

50 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν.
1PN PAI1P 1 Cor. 2:16 ἡμεῖς δὲ νοῦν (mente) Χριστοῦ ἔχομεν. Pero nosotros tenemos (la) mente de Cristo. RVR60: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. LBLA95: Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. NVI: Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.

51 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

52 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN

53 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S

54 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S 3SMG

55 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S 3SMG Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos.

56 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S 3SMG Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos.

57 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S 3SMG Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos. LBLA95: Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos.

58 Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3SMN IAI3S 3SMG Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos. LBLA95: Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. NVI: …no era Jesus quien bautizaba sino sus discipulos.

59 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso).

60 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SN

61 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SN PAI1S

62 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SN PAI1S PAI3S

63 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SN PAI1S PAI3S IAI3S

64 Apoc. 1:8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν (el que es) καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SN PAI1S PAI3S IAI3S Yo soy el alfa y la omega, dice (el) Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso.

65 IAI3S Juan 1:1 evn avrch/| (principio) h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j (a, hacia, con) to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,goj) En (el) principio era La Palabra, y La Palabra era con Dios, y La Palabra era Dios.

66 78. ἐγείρω: levantar, resucitar (144) 79. ἀποστέλλω: enviar (132)
Vocabulario 7: 76. εὑρίσκω: encontrar (176) 77. ἐσθίω: comer (158) 78. ἐγείρω: levantar, resucitar (144) 79. ἀποστέλλω: enviar (132) 80. μένω: permanecer, quedar (118) 81. αἴρω: tomar, recoger, quitar (101) 82. κρίνω: juzgar (114)

67 83. μέλλω: estar a punto de (109) 84. σῴζω: salvar, sanar (106)
Vocabulario 7: 83. μέλλω: estar a punto de (109) 84. σῴζω: salvar, sanar (106) 85. πίπτω: caer (90) 86. ἀναβαίνω: subir, ascender (82) 87. ἐγώ: yo (1,775) 88. σύ: tú (1,069) 89. αὐτός, ή, ό: él, ella, ello (5,595)

68 Pronombres personales y el imperfecto activo
Griego: Lección 7 Pronombres personales y el imperfecto activo


Κατέβασμα ppt "Pronombres personales y el imperfecto activo"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google