Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en español

3 Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en español Juan corre.

4 Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en español Juan corre. El corre.

5 Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en español Juan corre. Juan, Humberto y Pablo van al mercado. El corre.

6 Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en español Juan corre. Juan, Humberto y Pablo van al mercado. El corre. Ellos van al mercado.

7 SingularPlural Nom ἐγώἐγώ yo ἡμεῖςἡμεῖς nosotros Gen ἐ μο ῦ, μου mío, de mí ἡμῶνἡμῶν nuestro, de nosotros Dat ἐ μο ί, μοι a/para mí, me, en/ con/por mí ἡμῖνἡμῖν a/para nosotros, nos, en/con/por nosotros Acu ἐ μ έ, με me, a mí ἡμᾶςἡμᾶς nos, a nosotros Los pronombres personales de la 1ª persona:

8 SingularPlural Nom σύσύ tú ὑμεῖςὑμεῖς ustedes Gen σο ῦ, σου tuyo, de ti ὑμῶνὑμῶν de ustedes Dat σο ί, σοι a/para ti, te, en/con/ por ti ὑμῖνὑμῖν a/para ustedes, en/ con/por ustedes Acu σ έ, σε te, a ti ὑμᾶςὑμᾶς a ustedes Los pronombres personales de la 2ª persona:

9 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro αὐτόςαὐτόςαὐτήαὐτή αὐτόαὐτό αὐτοίαὐτοί αὐταίαὐταί αὐτάαὐτά αὐτοῦαὐτοῦ αὐτῆςαὐτῆςαὐτοῦαὐτοῦ αὐτῶναὐτῶναὐτῶναὐτῶναὐτῶναὐτῶν αὐτῷαὐτῷ αὐτῇαὐτῇ αὐτῷαὐτῷ αὐτοῖςαὐτοῖςαὐταῖςαὐταῖςαὐτοῖςαὐτοῖς αὐτόναὐτόναὐτήναὐτήναὐτόαὐτό αὐτούςαὐτούςαὐτάςαὐτάςαὐτάαὐτά Pronom. pers. 3ª persona: α ὐ τ ό ς, ή, ό (él, ella, ello) Note que el neutro singular a diferencia de los neutros que hemos estudiado termina en – ο en lugar de – ον.

10 Jn. 6:69 κα ὶ ἡ με ῖ ς πεπιστεύκαμεν κα ὶ ἐ γνώκαμεν ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ ἅ γιος το ῦ θεο ῦ.

11 “y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”.

12 Jn. 6:69 κα ὶ ἡ με ῖ ς πεπιστεύκαμεν κα ὶ ἐ γνώκαμεν ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ ἅ γιος το ῦ θεο ῦ. “y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”. ὑ με ῖ ς ἐ στε τά τέκνα το ῦ θεο ῦ

13 Jn. 6:69 κα ὶ ἡ με ῖ ς πεπιστεύκαμεν κα ὶ ἐ γνώκαμεν ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ ἅ γιος το ῦ θεο ῦ. “y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios”. ὑ με ῖ ς ἐ στε τά τέκνα το ῦ θεο ῦ “ustedes son los hijos de Dios”

14 ἡ με ῖ ς ἐ γινώσκομεν τόν κύριον

15 “nosotros conocíamos al Señor”

16 ἡ με ῖ ς ἐ γινώσκομεν τόν κύριον “nosotros conocíamos al Señor” ὁ λόγος ἐ μο ῦ ἐ στιν λόγος α ὐ το ῦ

17 ἡ με ῖ ς ἐ γινώσκομεν τόν κύριον “nosotros conocíamos al Señor” ὁ λόγος ἐ μο ῦ ἐ στιν λόγος α ὐ το ῦ “mí palabra es su palabra”

18 El modo indicativo: Es el modo del que se vale el hablante para expresar contenidos o hechos reales u objetivos vistos por él como seguros. Gramática didáctica del español, pp. 142, 148. en español

19 El modo indicativo: Es el modo del que se vale el hablante para expresar contenidos o hechos reales u objetivos vistos por él como seguros. Gramática didáctica del español, pp. 142, 148. El presente de indicativo: Este tiempo sitúa los hechos en el momento en que se encuentra el hablante, en su ahora. en español

20 El modo indicativo: 1 Gramática didáctica del español. El pretérito imperfecto (copretérito): Esta forma verbal expresa hechos o acciones que ocurren en un tiempo anterior a aquel en que se encuentra el hablante, si bien son vistos en su transcurrir y no en su terminación. Cuando empleamos esta forma verbal, no nos interesa el final de la acción. 1 En esta casa vivían unos amigos míos. en español

21 El modo indicativo: 1 Gramática didáctica del español. 2 Gramática: lengua española. El pretérito imperfecto (copretérito): Esta forma verbal expresa hechos o acciones que ocurren en un tiempo anterior a aquel en que se encuentra el hablante. 1 El copretérito se refiere a una acción simultánea a otra, realizada en el pasado; también se emplea para acciones que transcurren habitualmente en el pasado. 2 Cuando vivía en California, Kevin corría tabla. en español

22 El imperfecto: La acción es vista en su desarrollo en un pasado (como un proceso o costumbre). en griego El modo indicativo:

23 ἔ λυ ον aumento raíz desinencia Imperfecto Activo Indicativo

24 1s ἔ λυ ον yo soltaba 2s ἔ λυ ες tú soltabas 3s ἔ λυ ε(ν) él, ella soltaba 1p ἐ λ ύ ομεν nosotros soltábamos 2p ἐ λ ύ ετε uds. soltaban 3p ἔ λυ ον ellos, ellas soltaban

25 Presente Activo Indicativo 1s λύ ω suelto 2s λύ εις sueltas 3s λύ ει suelta 1p λύ ομεν soltamo s 2p λύ ετε sueltan 3p λύ ουσι(ν) sueltan

26 PresenteImperfecto 1s λύ ω ἔ λυ ον 2s λύ εις ἔ λυ ες 3s λύ ει ἔ λυ ε(ν) 1p λύ ομεν ἐ λ ύ ομεν 2p λύ ετε ἐ λ ύ ετε 3p λύ ουσι(ν) ἔ λυ ον

27 ε + α = η

28 ε + ε = η ἐ σθ ί ω

29 ε + α = η ε + ε = η ἐ σθ ί ω > ἤ σθιον

30 α se alarga en η ( ᾳ se alarga en ῃ ) ε se alarga en η salvo ἔ χω que se alarga a ε ἴ χον ο se alarga en ω ι se alarga en ῖ υ se alarga en ῦ El aumento de verbos que empiezan con: vocal

31 α se alarga en η ( ᾳ se alarga en ῃ ) ε se alarga en η salvo ἔ χω que se alarga a ε ἴ χον ο se alarga en ω ι se alarga en ῖ υ se alarga en ῦ αι se alarga en ῃ οι se alarga en ῳ αυ se alarga en ηυ ευ se alarga en ηυ (a veces este diptongo no cambia) El aumento de verbos que empiezan con: vocal diptongo

32 Imperfecto Activo Indicativo de ε ἰ μί 1s ἤ μην era, estaba 2s ἦςἦς eras, estabas 3s ἦνἦν era, estaba 1p ἦ μεν éramos, estábamos 2p ἦ τε (Uds.) eran, estaban 3p ἦ σα ν eran, estaban

33 ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του...

34 3PM/FG

35 ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... 3PM/FG PAI3S

36 ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... 3PM/FG PAI3S 3SMG

37 ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG

38 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG

39 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SN

40 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S

41 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG

42 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG

43 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG ὑ με ῖ ς ἐ λέγετε τ ῷ ἀ δελφ ῷ το ὺ ς λόγους

44 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG ὑ με ῖ ς ἐ λέγετε τ ῷ ἀ δελφ ῷ το ὺ ς λόγους 2PN

45 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG ὑ με ῖ ς ἐ λέγετε τ ῷ ἀ δελφ ῷ το ὺ ς λόγους 2PNIAI2P

46 ἐ γώ ἐ πίστευον λόγον σου. Yo creía tu palabra. ὁ διδάσκαλος α ὐ τ ῶ ν ἐ στιν μαθητ ὴ ς α ὐ του... El maestro de ellos(as) es su discípulo. 3PM/FG PAI3S 3SMG 1SNIAI1S2SG ὑ με ῖ ς ἐ λέγετε τ ῷ ἀ δελφ ῷ το ὺ ς λόγους 2PNIAI2P Ustedes le hablaban las palabras al hermano.

47 1 Cor. 2:16 ἡ με ῖ ς δ ὲ νο ῦ ν (mente) Χριστο ῦ ἔ χομεν.

48 1PN

49 1 Cor. 2:16 ἡ με ῖ ς δ ὲ νο ῦ ν (mente) Χριστο ῦ ἔ χομεν. 1PNPAI1P

50 1 Cor. 2:16 ἡ με ῖ ς δ ὲ νο ῦ ν (mente) Χριστο ῦ ἔ χομεν. Pero nosotros tenemos (la) mente de Cristo. 1PNPAI1P

51 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ

52 3SMN

53 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ 3SMNIAI3S

54 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ 3SMNIAI3S 3SMG

55 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. 3SMNIAI3S 3SMG

56 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos. 3SMNIAI3S 3SMG

57 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. LBLA95: Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos. 3SMNIAI3S 3SMG

58 Ἰ ησο ῦ ς α ὐ τ ὸ ς ο ὐ κ ἐ βάπτιζεν ἀ λλ ʼ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. LBLA95: Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. RVR60: Jesus no bautizaba, sino sus discípulos. NVI: …no era Jesus quien bautizaba sino sus discipulos. 3SMNIAI3S 3SMG

59 Apoc. 1:8 Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ Ἄ λφα κα ὶ τ ὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢ ν (el que es) κα ὶ ὁ ἦ ν κα ὶ ὁ ἐ ρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso).

60 1SN

61 Apoc. 1:8 Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ Ἄ λφα κα ὶ τ ὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢ ν (el que es) κα ὶ ὁ ἦ ν κα ὶ ὁ ἐ ρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SNPAI1S

62 Apoc. 1:8 Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ Ἄ λφα κα ὶ τ ὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢ ν (el que es) κα ὶ ὁ ἦ ν κα ὶ ὁ ἐ ρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SNPAI1SPAI3S

63 Apoc. 1:8 Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ Ἄ λφα κα ὶ τ ὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢ ν (el que es) κα ὶ ὁ ἦ ν κα ὶ ὁ ἐ ρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). 1SNPAI1SPAI3S IAI3S

64 Apoc. 1:8 Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ Ἄ λφα κα ὶ τ ὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢ ν (el que es) κα ὶ ὁ ἦ ν κα ὶ ὁ ἐ ρχόμενος (que ha de venir), ὁ παντοκράτωρ (todopoderoso). Yo soy el alfa y la omega, dice (el) Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. 1SNPAI1SPAI3S IAI3S

65 Juan 1:1 evn avrch/| (principio) h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j (a, hacia, con) to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,goj) En (el) principio era La Palabra, y La Palabra era con Dios, y La Palabra era Dios. IAI3S

66 76. ε ὑ ρ ί σκω: encontrar (176) 77. ἐ σθ ί ω: comer (158) 78. ἐ γε ί ρω: levantar, resucitar (144) 79. ἀ ποστ έ λλω: enviar (132) 80. μ έ νω: permanecer, quedar (118) 81. α ἴ ρω: tomar, recoger, quitar (101) 82. κρ ί νω: juzgar (114)

67 83. μ έ λλω: estar a punto de (109) 84. σ ῴ ζω: salvar, sanar (106) 85. π ί πτω: caer (90) 86. ἀ ναβα ί νω: subir, ascender (82) 87. ἐ γ ώ : yo (1,775) 88. σ ύ : tú (1,069) 89. α ὐ τ ό ς, ή, ό : él, ella, ello (5,595)

68


Κατέβασμα ppt "Pronombres Un pronombre se usa en lugar de un sustantivo. Los pronombres del español son: yo, tú, él, ella, nosotros, nos, me, se, le, lo, la, etc. en."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google