Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας.  Η κοστολόγηση ως διαδικασία προσδιορισμού του κόστους, αναφέρεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται, παράγονται και πωλούνται στις επιχειρηματικές ή μη δραστηριότητες που αναπτύσσονται, και γενικά στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της οικονομικής μονάδας. Με άλλα λόγια κοστολόγηση είναι μια λογιστική κατάσταση στην οποία κατατάσσονται, καταχωρούνται, και απεικονίζονται οι δαπάνες κατ’ είδος που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων.

3 Ο βασικός σκοπός της κοστολόγησης είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης ώστε να μπορεί να εκτελεί το έργο της κατά τρόπο αποτελεσματικό. Με τα στοιχεία που παρέχονται σ’ αυτή θα μπορέσει η διοίκηση να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:  Ποια προϊόντα της επιχείρησης είναι κερδοφόρα και ποία ζημιογόνα,  Αν επιβάλλεται η δημιουργία νέων τμημάτων ή η κατάργηση ενός ή περισσοτέρων ως αντιοικονομικών  Ποια είναι τα κατώτατα όρια τιμών πωλήσεων  Εάν συμφέρει η υποκατάσταση ανθρώπων με μηχανές στην παραγωγή ενός προϊόντος  Εάν αξίζει η ανακύκλωση υποπροϊόντων της παραγωγής και η χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων

4  Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχειρήσεως.  Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής  Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας  Η εξεύρεση του βαθμού της παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει τον ευνοϊκότερο κόστος.

5 Η κοστολόγηση μπορεί να παρακολουθείται με τους ακόλουθους τρόπους  Εσωλογιστική κοστολόγηση (με λογιστικές εγγραφές )  Εξωλογιστική κοστολόγηση (με καταχώρηση των δεδομένων σε φύλλα κοστολόγησης)

6  Οριακή ή Άμεση Κοστολόγηση (Variable Costing)  Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση (Full or Absorption costing)

7 Ορισμός: Το A.B.C. είναι ένα σύστημα κοστολόγησης στο οποίο οι δραστηριότητες είναι οι κύριοι φορείς του κόστους, το κόστος των οποίων, αφού υπολογισθεί, κατανέμεται στους τελικούς φορείς του κόστους, οι οποίοι είναι τα έτοιμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει η οντότητα.

8 Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα ABC είναι τα εξής:  Πόροι (Resources)  Κατανομείς ή Οδηγοί Πόρων (Resource Drivers)  Φορέας ή Αντικείμενο Κόστους (Cost Object)  Κατανομείς δραστηριοτήτων (Resources Activities)  Οδηγοί κόστους (Cost Drivers)  Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Value Chain)  Δείκτες απόδοσης

9  Παρέχει στη διοίκηση ακριβέστερη πληροφόρηση αναφορικά με το κόστος.  Προσφέρει ευελιξία στην επιχείρηση όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους σε σχέση με διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης.  Παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και αυτών που δεν προσθέτουν.  Προσφέρει τη δυνατότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.  Δείχνει την δυνατότητα σύγκρισης της αποδοτικότητας της με αυτή της υψηλότερης αντίστοιχα επιχείρησης του κλάδου

10  Η εφαρμογή του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους εργαζόμενους της επιχείρησης.  Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και πολύπλοκη.  Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στον σχεδιασμό του κοστολογικού υποδείγματος και στην επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους.  Ο κακός σχεδιασμός του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και ως εκ τούτου στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η θετική επίπτωση της μεθόδου στην επίτευξη κέρδους.

11  Κερδοφορία προϊόντων, πελατών, και λοιπών καναλιών  Δημιουργία προβλέψεων (forecasts) και προϋπολογισμών (budgets)  Μέτρηση αποδοτικότητας και benchmarking  Βελτίωση των διαδικασιών  Αποφάσεις τιμολόγησης

12 Η εταιρεία ΄΄Συσκευασία A.Ε.΄΄ είναι μια εμπορική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας προϊόντων εμπορικών καταστημάτων. Γενικότερα, η εταιρεία εισάγει τα προϊόντα της από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα, και τα διανέμει στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά. Τα προϊόντα, τα οποία εμπορεύεται είναι οι χάρτινες και πλαστικές τσάντες με και χωρίς εκτύπωση.

13

14 ΤμήμαΑρ. εργαζομένωνΔιοίκησηΔιάθεσηΠοσοστό Οικονομικό22022,22% Γραφιστικό22022,22% Marketing10111,11% Πωλήσεων30333,33% Γραμματεία11011,11% Σύνολο954100,00% Ποσοστό100,00%55,56%44,44%

15

16  Χάρτινη τσάντα πολυτελείας  Χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα  Πλαστική τσάντα

17 Κοστολόγηση με τη κλασική μέθοδο

18 Φύλλο μερισμού ΛογαριασμόςΠεριγραφήΈξοδα ΔιοίκησηςΈξοδα ΔιάθεσηςΧρηματοοικονομικά έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού54.444, ,900, Δώρα Εορτών και Πάσχα6.693, ,840, Επιδόματα κανονικής αδείας2.460, ,660, επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου118,5294,820, επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13%181,48145,180, ΙΚΑ Μικτα3.556, ,490, ΤΕΑΥΕΚ423,99339,200, Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων455,330, Αμοιβές και έξοδα λογιστών600,000, Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας190,000, Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ135,950, Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ1.275,900, Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ58,610, Υδρευση ανευ ΦΠΑ17,170, Υδρευση με 13% ΦΠΑ3,670, Υδρευση με 23% ΦΠΑ95,410, Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ3.511,690, Ενοίκιο6.455,000, Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης4.695,010,00

19 Ασφάλιστρα Πυρός289,210, Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων383,450, Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων549,090, Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ1.007,700, Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού759,440, Φόροι - Τέλη ΕΙΧ135,000, Τέλη καθαριότητας και φωτισμού640,490, Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου118,890, ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία1.533,510, Δαπάνες ΙΧ1.051,600, Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ.0, ,580, Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού3.755,780, Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ272,590, Διαφημίσεις από το internet0,00360,000, Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης0, ,110, Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού0, ,140, Γραφική ύλη και υλικά γραφείου431,410, Υλικά καθαριότητας228,370, Υλικά άμεσης ανάλωσης467,370, Διάφορα έξοδα64,230, Διάφορα έξοδα τραπεζών0,00 720,12 Σύνολα97.061, ,92720,12

20

21 Πωλήσεις ανά προϊόν Προϊόν Πωλήσεις σε τεμάχια Πωλήσεις σε αξίαΜέση τιμή Χάρτινη τσάντα πολυτελείας ,000,4374 Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη ,000,1624 Πλαστική τσάντα ,610,0765 Σύνολο

22 Παραγγελίες ανά είδος Είδος Χάρτινη τσάντα πολυτελείας Χάρτινη τσάντα Βιομηχανοποιημένη ΠλαστικήΣύνολο Αριθμός εικαστικών Ποσότητα Ποσοστό34,20%41,06%24,74%100,00%

23 Πωλήσεις ανά είδος ΕίδοςΧάρτινη πολυτελείαςΧάρτινη ΒιομηχανοποιημένηΠλαστικήΣύνολο Ποσότητα Πωλήσεις σε Αξία Ποσοστό22,84%50,00%27,16%100,00%

24 Επιμερισμός κόστους διοίκησης Συνολικό κόστος διοίκησης97.061,98 Χάρτινη πολυτελείας0,0328 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,0122 Πλαστική0,0057 Επιμερισμός κόστους διάθεσης Συνολικό κόστος διάθεσης ,92 Χάρτινη πολυτελείας0,0401 Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,0149 Πλαστική0,0070 Επιμερισμός χρηματοοικονομικού κόστους Συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος720,12 Χάρτινη πολυτελείας0, Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0, Πλαστική0,000043

25

26 Συνολικό κόστος ανά τσάντα Χάρτινη πολυτελείας0, Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0, Πλαστική0,012787

27 Κοστολόγηση με βάση τη δραστηριότητα Activity based costing

28 Προσδιορισμός δραστηριοτήτων ΔραστηριότηταΕίδος ενέργειας Δαπάνες Προβολής και διαφήμισηςΔιαφήμιση Εκθέσεις Διαχείριση παραγγελιώνΛήψη παραγγελίας Παράδοση παραγγελίας Διαχείριση εικαστικώνΔημιουργία σχεδίων για τον πελάτη Διαχείριση ContainerΕισαγωγές Container Διακίνηση ΠροϊόντωνΈξοδα διαχείρισης αποθήκης Παράδοση προϊόντων σε πελάτες Οικονομική διαχείρισηΕισπράξεις υπολοίπων πελατών Λογιστικές εργασίες

29 ΔραστηριότητεςΟδηγοί Κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισηςΠοσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Διαχείριση ΠαραγγελιώνΑριθμός παραγγελιών πώλησης Διαχείριση εικαστικώνΑριθμός εικαστικών Διαχείριση containerΠοσοστό συμμετοχής στο container Διακίνηση ΠροϊόντωνΑριθμός δελτίων αποστολής Οικονομική διαχείρισηΠοσοστό συμμετοχής του κάθε είδους

30 Προσδιορισμός κόστους κάθε δραστηριότητας Λογαριασμ ός ΠεριγραφήΣύνολα Βάση επιμερισμού Δρ.1Δρ.2Δρ.3Δρ.4Δρ.5Δρ.6 Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείρηση Παραγγελι ών Διαχείρηση εικαστικών Διαχείρηση container Διακίνηση Προιόντων Οικονομική διαχείρηση Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 98000,775 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%10.887, , , ,890, , Δώρα Εορτών και Πάσχα 12048,39 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%1.338, , , ,580, , Επιδόματα κανονικής αδείας 4429,485 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%492, ,91984,23492,120,00492, επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου 213,34 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%23,7094,8347,4023,700,0023, επιχορηγήσεις και έξοδα κυλικείου με 13% 326,66 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%36,29145,2072,5836,290,0036, ΙΚΑ Μικτα6402,36 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%711, , ,60711,300,00711, ΤΕΑΥΕΚ763,19 Αριθμός Εργαζομένων 11,11%44,45%22,22%11,11%0,00%11,11%84,79339,24169,5884,790,0084, Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 455,33 Είδος παροχής (σύμβαση) 0,00%100,00%0,00% 0,00455,330, Αμοιβές και έξοδα λογιστών 600 Είδος παροχής (Επίβλεψη) 0,00% 100,00%0,00 600, Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 190 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%38,00 0,0038, Ηλεκτρικό Ρεύμα ανευ ΦΠΑ 135,95 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%27,19 0,0027, Ηλεκτρικό Ρεύμα με 13% ΦΠΑ 1275,9ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%255,18 0,00255,18

31 Ηλεκτρικό Ρεύμα με 23% ΦΠΑ 58,61 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%11,72 0,0011, Υδρευση ανευ ΦΠΑ17,17 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%3,43 0,003, Υδρευση με 13% ΦΠΑ3,67 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%0,73 0,000, Υδρευση με 23% ΦΠΑ95,41 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%19,08 0,0019, Τηλεφωνικά με 23 % ΦΠΑ 3511,69 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%702,34 0,00702, Ενοίκιο6455 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%1.291,00 0, , Ενοικιο Χρονομεριστικής μίσθωσης 4695,01 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 4.695,010, Ασφάλιστρα Πυρός289,21 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%57,84 0,0057, Ασφάλιστρα Μεταφορικών μέσων 383,45 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 383,450, Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων 549,09 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%109,82 0,00109, Επισκευές και συντηρήσεις ΙΧ 1007,7 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 1.007,700, Επισκευές και συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού 759,44 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%151,89 0,00151, Φόροι - Τέλη ΕΙΧ135 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 135,000, Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 640,49ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%128,10 0,00128,10

32 Χαρτόσημο μισθωμ. Κτιρίου 118,89 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%23,78 0,0023, ΦΠΑ μη εκπηπτόμενος στη φορολογία 1533,51 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%306,70 0,00306, Δαπάνες ΙΧ1051,6 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 1.051,600, Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων με μετ. μεσα τρ ,577 Είδος δραστηριότητας 0,00% 100,00%0,00%0, ,580, Έξοδα Ταξιδίων εσωτερικού 3755,78 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 3.755,780, Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού ανευ 272,59 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 272,590, Διαφημίσεις από το internet 360 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 360,000, Διαφημίσεις από λοιπα μέσα ενημέρωσης 3973,11 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 3.973,110, Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 7610,14 Είδος δραστηριότητας 100,00%0,00% 7.610,140, Γραφική ύλη και υλικά γραφείου 431,41 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%86,28 0,0086, Υλικά καθαριότητας228,37 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%45,67 0,0045, Υλικά άμεσης ανάλωσης 467,37 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%93,47 0,0093, Διάφορα έξοδα64,23 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%12,85 0,0012, Διάφορα έξοδα τραπεζών 720,12 ισόποσα - διακίνηση 20,00% 0,00%20,00%144,02 0,00144,02 Σύνολο , , , , , , ,77

33 Πίνακας επιμερισμού κόστους ανά κριτήριο επιμερισμού Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Διαχείριση Παραγγελιών Διαχείριση εικαστικών Διαχείριση container Διακίνηση Προϊόντων Οικονομική διαχείριση Συνολικό Κόστος Δραστηριότητας40.328, , , , , ,77 Οδηγοί Κόστους Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση Αριθμός παραγγελιών πώλησης Αριθμός εικαστικών Αριθμός container Αριθμός δελτίων αποστολής Ποσοστό συμμετοχής του κάθε είδους Σύνολο κριτηρίων100% % % Συντελεστές οδηγών κόστους / μονάδα κριτηρίου υπολογισμού ,1560,583, ,7743, ,77

34 Πίνακας συνόλων μονάδων κριτηρίων ανά προϊόν ΔραστηριότητεςΟδηγοί Κόστους Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη Πλαστική Δαπάνες προβολής και διαφήμισης Ποσοστό συμμετοχής του είδους στην διαφήμιση 20%70%10% Διαχείριση Παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών πώλησης Διαχείριση εικαστικώνΑριθμός εικαστικών Διαχείριση containerΠοσοστό συμμετοχής στο container25%60%15% Διακίνηση ΠροϊόντωνΑριθμός δελτίων αποστολής Οικονομική διαχείρισηΠοσοστό συμμετοχής του κάθε είδους 22,84%50,00%27,16%

35 Χάρτινη πολυτελείαςΧάρτινη ΒιομηχανοποιημένηΠλαστική Δραστηριότητες Κόστος / Δραστηριότητα Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Ποσότητες Κριτηρίων Σύνολο κόστους Δαπάνες προβολής και διαφήμισης ,1520%8.065,6370%28.229,7110%4.032,82 Διαχείριση Παραγγελιών 60, , , ,39 Διαχείριση εικαστικών 3, , , ,94 Διαχείριση container ,7725%4.270,9460%10.250,2615%2.562,57 Διακίνηση Προϊόντων 43, , , ,78 Οικονομική διαχείριση ,7722,84%4.039,4750,00%8.842,0427,16%4.802,26 Σύνολα , , ,74

36 Χάρτινη πολυτελείας Χάρτινη Βιομηχανοποιημένη ΠλαστικήΣύνολα Τελικό έμμεσο κόστος συνολικό , , , ,02 Συνολικές πωλούμενες ποσότητες ,00 Τελικό έμμεσο κόστος ανά μονάδα 0,09580,02650,0101

37 ABCΚλασική μέθοδοςΔιαφορέςΠοσοστιαία διαφορά Χάρτινη πολυτελείας0,09580,07320,022630,89% Χάρτινη βιομηχανοποιημένη0,02650,0272-0,0007-2,71% Πλαστική0,01010,0128-0, ,80%

38

39 H εφαρμογή της κάθε μεθόδου στο κάθε είδος έχει διαφορετική επιβάρυνση κόστους. Αυτό οφείλεται στο ότι η κλασική μέθοδος κοστολόγησης επιμερίζει τα έξοδα μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τμήματα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση το κόστος που παράγουν αυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το κύκλο εργασιών του κάθε προϊόντος σε συνάρτηση με την πωλούμενη ποσότητα. Ενώ στην περίπτωση χρήσης της μεθόδου A.B.C. ο επιμερισμός των εξόδων πραγματοποιείται δικαιότερα διότι λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη σύνθεση του κόστους.

40 Στην περίπτωση της επιχείρησης «Συσκευασία Α.Ε.» κρίνεται δύσκολη η επιλογή της μεθόδου κοστολόγησης λόγω του ότι το είδος, το οποίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλο εργασιών, που είναι η χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα, επιβαρύνεται σχεδόν ισόποσα και από τις δυο μεθόδους. Ενώ μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στα άλλα δυο είδη (χάρτινή τσάντα πολυτελείας και πλαστική τσάντα) από τη χρήση των δύο μεθόδων. Ωστόσο, αυτά τα είδη συμβάλλουν σε χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τη χάρτινη βιομηχανοποιημένη τσάντα στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.


Κατέβασμα ppt " Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google