Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράγονται από ΕΠΙΘΕΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράγονται από ΕΠΙΘΕΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράγονται από ΕΠΙΘΕΤΑ
Ενότητα 8 - Ετυμολογικά αφηρημένα ουσιαστικά, γένους θηλυκού ή ουδετέρου που φανερώνουν ιδιότητα Παράγονται από ΕΠΙΘΕΤΑ

2 Καταλήξεις ουσιαστικών που παράγονται από επίθετα
-ία -(ε)ια (προπαροξύτονα) -(ο)ια (προπαροξύτονα) -ος -σύνη -(υ)της -(ό)της -άς από επίθετα β′ κλίσης σε -ος και από μερικά γ′ κλίσης κακός > ἡ κακία, ἀτυχής > ἡ ἀτυχία από επίθετα γ′ κλίσης σε -ης, -ης, -ες ὑγιής > ἡ ὑγίεια από συνηρημένα επίθετα β′ κλίσης σε -ους εὔνους > ἡ εὔνοια από επίθετα γ′ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ πλατύς > τὸ πλάτος από επίθετα β′ κλίσης και γ′ κλίσης σε -ων, -ων, -ον δίκαιος > ἡ δικαιοσύνη, ἄφρων > ἡ ἀφροσύνη από επίθετα γ′ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ βαρύς > ἡ βαρύτης, ταχύς > ἡ ταχυτής / ἡ ταχύτης από επίθετα β′ κλίσης σε -ος ἀρχαῖος > ἡ ἀρχαιότης από αριθμητικά επίθετα μόνος > ἡ μονάς ( > μονάδα) ἀσθενής > άσθένεια ὀξύνους > όξύνοια εὐρύς > εὖρος νέος > νεότης > νεότητα τρία > τριάς > τριάδα

3 Να γράψετε ουσιαστικά παράγωγα των παρακάτω επιθέτων: σοφός > ______________________ εὐγενής > ______________________ δοῦλος > ______________________ ἀγαθός > ______________________ σώφρων > ______________________ γενναῖος > ______________________ δριμύς > ______________________ σοφία -ότης -σύνη -ία -εια -εία -(ύ)της γενναιότης εὐγένεια σωφροσύνη δουλεία ἀγαθότης δριμύτης

4 Να βρείτε από ποια επίθετα προέρχονται τα παρακάτω ουσιαστικά:
ἁβρός ἁβρότης (= τρυφερότητα) > ______________ εὖρος > ______________________ βραδυτής > ______________________ ἀπείθεια > ______________________ ἀπειρία > ______________________ αὐθάδεια > ______________________ ὡραιότης > ______________________ εὐρύς βραδύς ἀπειθής ἄπειρος αὐθάδης ὡραῖος

5

6


Κατέβασμα ppt "Παράγονται από ΕΠΙΘΕΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google