Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συσκευασία & Περιβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συσκευασία & Περιβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συσκευασία & Περιβάλλον
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ασφαλής διαχείριση των υλικών συσκευασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους

2 Ερευνητική μεθοδολογία
Βιβλιογραφική επισκόπηση: συστηματική, σε βάθος ανασκόπηση και μελέτη αρχείων-πηγών Παρατήρηση στο διαδίκτυο: ιστοθέσεις διεθνών και ελληνικών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, όπως οργάνων της ΕΕ, εθνικών υπουργείων, πανεπιστημίων, οικολογικών οργανώσεων, κλαδικών εταιριών κ.ά.

3 Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
Στα όρια της περιβαλλοντικής δυναμικότητας, ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες

4 Θεσμικό πλαίσιο Οδηγία 94/62/ΕΚ
Νόμος 2939/2001: εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση Αξιοποίηση (ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας) Ασφαλής τελική διάθεση

5 Ν. 2939/01- Ποσοτικοί στόχοι (κ.β.)
Αξιοποίηση > 60% Ανακύκλωση 55% - 80% Υλικά αποβλήτων: 60% χαρτί, γυαλί 50% μέταλλα 22,5% πλαστικά 15% ξύλο

6 Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)
έγκριση συστημάτων ενημέρωση κοινού έλεγχος εφαρμογής ν. 2939/01 συνεργασία με οργανισμούς άλλων χωρών διαχείριση πόρων εισήγηση προτάσεων στο ΥΠΕΚΑ

7 Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
Διαχειριστές: όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση συσκευασιών Ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης: επιστροφή των αποβλήτων συσκευασιών προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις διαχείρισης

8 Υλικά συσκευασίας Χαρτί (40%) Πλαστικά (29%) Μέταλλα (21%) Γυαλί (7%)
Ξύλο (3%) Τα ποσοστά διαφοροποιούνται με βάση τις ιδιότητες και χρήσεις τους

9 Σχεδίαση συσκευασίας Οικολογικός σχεδιασμός:
επιλογή φιλοπεριβαλλοντικών υλικών μείωση της χρήσης τους βελτιστοποίηση τεχνικών παραγωγής μείωση των επιπτώσεων κατά τη χρήση τους ελαχιστοποίηση των συνεπειών κατά την τελική διάθεση δημιουργία καινοτομικών προϊόντων Σήμανση οικολογικών συσκευασιών

10 Τάσεις στα υλικά συσκευασίας
Διασπώμενα πολυμερή: φυσικά από βιομάζα (π.χ. άμυλο, κυτταρίνη, αλγινικά υλικά) φυσικά από μικροοργανισμούς (π.χ. βακτηριακή κυτταρίνη) χημικά (π.χ. πολυγαλακτικό οξύ)

11 Η παγκόσμια αγορά συσκευασίας Ι

12 Η παγκόσμια αγορά συσκευασίας ΙΙ

13 Η παγκόσμια αγορά συσκευασίας ΙΙΙ

14 Η ελληνική αγορά συσκευασίας Ι

15 Η ελληνική αγορά συσκευασίας ΙΙ

16 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
Συστηματικό εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, διερευνά: την επιβάρυνση που προκαλεί ένα προϊόν στο περιβάλλον από τη δημιουργία ως την τελική του απόρριψη τους τρόπους ελαχιστοποίησης αυτής της επιβάρυνσης Τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος ως προς το συνολικό περιβαλλοντικό φορτίο του

17 Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας
Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης σε φυσικούς αποδέκτες συμπεριλαμβάνοντας την εποπτεία των εργασιών αυτών καθώς και τη μετέπειτα φροντίδα των χώρων διάθεσης

18 Βασικές επιλογές διαχείρισης ΑΣΑ της ΕΕ

19 Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ
Αερόβια χώνευση (κομποστοποίηση): ελεγχόμενη βιοοξειδωτική διεργασία η οποία αφορά ετερογενή στερεά οργανικά υλικά. Έγκειται στην αποδόμηση των υλικών και οδηγεί σε κατάσταση σταθεροποίησης, το τελικό προϊόν της οποίας μπορεί να εφαρμοστεί στο έδαφος. Αναερόβια χώνευση (ΑΧ): ελεγχόμενη βιολογική αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Οδηγεί στην παραγωγή βιοαερίου (μείγμα CH4-CO2, χρήσιμο ως καύσιμο) και υπολείμματος χωνεμένης ιλύος που μπορεί να διατεθεί απευθείας ή μετά από αερόβια επεξεργασία στο έδαφος.

20 Μηχανική-Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ)
Ποικιλία μηχανικών και βιολογικών διεργασιών ανάλογα με τα επιθυμητά προϊόντα και τους στόχους της επεξεργασίας Μηχανικές διεργασίες: ανάκτηση ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών και ομογενοποιημένου στερεού καυσίμου, RDF ή SRF Βιολογικές: απομάκρυνση της υγρασίας από τα απόβλητα, σταθεροποίηση βιοαποδομήσιμου κλάσματος και παραγωγή χαμηλής ποιότητας κόμποστ και βιοαερίου

21 Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ
Αποτέφρωση-Καύση ( °C):οξείδωση των επιμέρους στοιχείων τους με στόχο την εξάτμιση, αποσύνθεση ή καταστροφή των οργανικών στοιχείων των απορριμμάτων παρουσία οξυγόνου και ταυτόχρονη μείωση του προς τελική διάθεση όγκου τους. Πυρόλυση (  °C): διαχωρισμός οργανικών ουσιών μέσω συνδυασμού θερμικής διάσπασης και συμπύκνωσης σε αέρια, υγρά και στερεά κλάσματα. Αεριοποίηση ( °C): μετατροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων σε ένα μίγμα καύσιμων αερίων, μέσω μερικής οξείδωσής του με στόχο την ατελή καύση των απορριμμάτων και την παραγωγή αερίου υψηλού θερμικού περιεχόμενου.

22 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
αέριες εκπομπές οσμές πιθανή ρύπανση των υδάτων από τα στραγγίσματα της διεργασίας ρύπανση του εδάφους κατά τη χρήση της χωνεμένης ιλύος διάδοση παθογόνων μικροοργανισμών θόρυβος

23 Αποτελέσματα της εφαρμογής της Οδ. 94/62 στην ΕΕ-27

24 Αποτελέσματα της εφαρμογής της Οδ. 94/62 στην ΕΕ-27

25 Διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας στην Ελλάδα

26 Συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων συσκευασίας στην Ελλάδα
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ‘ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’ Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ορυκτελαίων ‘ΚΕΠΕΔ ΑΕ’ Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ‘ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’ Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ‘ΑΒ Βασιλόπουλος’

27 Διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας στην Ελλάδα (2006-08)

28 Οφέλη από την εφαρμογή του ν.2939/01
Περιβαλλοντικά Οικονομικά Κοινωνικά Δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εξαρτάται όχι μόνο από την ευαισθητοποίηση αλλά και από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

29 Περιορισμοί της έρευνας
Δυσκολίες στη συλλογή του σχετικού υλικού Ιδιαιτερότητα του ερευνόμενου θέματος-περιορισμένη βιβλιογραφία Δυσκολία συνολικού σχεδιασμού και οργάνωσης, ένταξης σε ένα γενικό πλαίσιο και τη σειρά στη ροή των παρατιθέμενων στοιχείων δεδομένης της σπανιότητας παρόμοιων αναλύσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό για την εκπόνηση Αστοχίες στη μετάφραση ξένων όρων και εννοιών σε ιστότοπους που συχνά δεν ήταν διαθέσιμοι στην αγγλική

30 Μελλοντική έρευνα Πιθανή τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου Ευαισθητοποίηση του νεανικού κυρίως πληθυσμού σε θέματα οικολογίας Γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις Τρέχουσα παγκόσμια οικονομική αναταραχή

31 Ευχαριστώ πολύ!!! Δημητριάδης Ν.


Κατέβασμα ppt "Συσκευασία & Περιβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google