Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανακύκλωση στην Ελλάδα – Εμπειρίες και μελλοντικές ενέργειες Τρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανακύκλωση στην Ελλάδα – Εμπειρίες και μελλοντικές ενέργειες Τρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανακύκλωση στην Ελλάδα – Εμπειρίες και μελλοντικές ενέργειες Τρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης

2 Δομή της παρουσίασης Προτάσεις Εναλλακτική Διαχείριση Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού ΕΟΑΝ Προβλήματα

3 Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης  Η αρχή της πρόληψης  Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης  Η αρχή της αξιοποίησης (ανάκτηση υλικών και ενέργειας)  Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  Η αρχή της ευθύνης  Η αρχή της δημοσιότητας  Η αρχή της μη-διάκρισης των υλικών

4 Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (ΔΕΠ) ή να αποδοθεί με τη δημιουργία ατομικού Συστήματος

5 ΔΕΠ: Διάγραμμα ροής χρημάτων και υλικών Πηγή: Mayers C.K. (2007) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 ΝΠΙΔ  ΥΠΕΚΑ Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα Προγράμματα Εποπτεύει και ελέγχει τα συστήματα Είναι όργανο εισηγητικό, γνωμοδοτικό, αποφασιστικό και ελεγκτικό Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

7 Σκοπός: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΣΥΛΛΟΓΗ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ε.Ο.ΑΝ.

9 Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΟΑΝ Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ A 179/6.8.01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις. Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/23.06.2010) Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012) Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).

10 Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ΔΣ ΕΟΑΝ Γενικός Δ/ντης Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης Δ/νση διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών Electrical & Electronic Equipment, Batteries/Accumulators ad other products Department Νομικός Σύμβουλος Γραφείο Γενικού Δ/ντη και Διοικητικού Συμβούλίου

11 Νομικό Πλαίσιο Εναλλακτικής Διαχείρισης Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179A) - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) – ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

12 Πεδίο Εφαρμογής 1.Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών 2.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 3.Μεταχειρισμένα ελαστικά 4.Απόβλητα λιπαντικών ελαίων 5.Απόβλητα συσσωρευτών 6.Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 7.Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

13 Οργάνωση και έγκριση Συστημάτων Τα συστήματα οργανώνονται σε:  Ατομικά (1 σύστημα)  Συλλογικά (16 συστήματα) Για την οργάνωση κάθε συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΑΝ Η έγκριση των συστημάτων από τον ΕΟΑΝ, ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα Στο νόμο 2939/01 προβλέπεται πλέγμα κυρώσεων (ποινικών, αστικών και διοικητικών) κατά των παραβατών των διατάξεων του νόμου

14 Υποδομές Ανακύκλωσης 30 Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ) 8 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 128 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και σημεία συλλογής. 7 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέως 9 Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 7 Μονάδες επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία στον τομέα της ανακύκλωσης περισσότερων από 4.000 νέες θέσεις εργασίας

15 Οφέλη – Περαιτέρω ανάπτυξη Εξοικονόμηση Ενέργειας 2.7 εκατ. GJ Προς Ταφή λιγότερα απόβλητα 5.5 εκ. m 3 Ετήσια μείωση CO 2 400.000 τόνοι Περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης: Αγορά δευτερογενών υλικών (closing the loop) Εξειδίκευση θέσεων εργασίας για ανακύκλωση Έμφαση σε δράσεις πρόληψης (Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης)

16 Ποσοστό ανακύκλωσης σε συσκευασίες 42,8% 48% 43,8% 52,3% 58,7% Packaging waste (in tns) 1.056.0001.050.000 1.008.000927.400 Recycling (in tns) 451.500504.000460.163527.400544.080 20062007200820092010

17 Στοχοθεσία ανακύκλωσης 2004 -2013 200420052006200720082009201020112012 2013 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΥΑΛΙ ΞΥΛΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ + ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΤΚΖ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ + ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΤΚΖ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ Σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία Σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για το έτος αναφοράς ή το σύστημα δεν λειτουργούσε ή δεν είχε δώσει στοιχεία Όπου

18 Σας ευχαριστώ Για πληροφορίες: www.eoan.gr www.eoan.gr


Κατέβασμα ppt "Ανακύκλωση στην Ελλάδα – Εμπειρίες και μελλοντικές ενέργειες Τρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google