Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από το βιβλίο των Ψαλμῶν: άσκηση λεξιλογίου & αντιστοίχισης desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et caro mea laudabunt Deum viventem.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από το βιβλίο των Ψαλμῶν: άσκηση λεξιλογίου & αντιστοίχισης desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et caro mea laudabunt Deum viventem."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από το βιβλίο των Ψαλμῶν: άσκηση λεξιλογίου & αντιστοίχισης desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et caro mea laudabunt Deum viventem (83) Domine exercituum beatus homo qui confidet in te (83) omnes gentes quas fecisti venient et adorabunt coram te Domine et glorificabunt nomen tuum (85) quia magnus tu et faciens mirabilia tu Deus solus (85) Domine Deus salutis meae per diem clamavi in nocte coram te (87) quare Domine abicis animam meam abscondis faciem tuam a me (87) tui sunt caeli et tua est terra orbem et plenitudinem eius tu fundasti (88) quis est vir qui vivat et non videat mortem salvans animam suam de manu inferi semper (88) dixit stultus in corde suo non est Deus corrupti sunt et abominabiles facti sunt studiose non est qui faciat bonum (13) aleph beatus vir qui timet Dominum beth in mandatis eius volet nimis (111) he gloria et decor opus eius vav et iustitia eius perseverans semper (110) laudate Dominum omnes gentes conlaudate eum universi populi (116) σο ί ε ἰ σιν ο ἱ ο ὐ ρανο ί, κα ὶ σ ή ἐ στιν ἡ γ ῆ · τ ὴ ν ο ἰ κουμ έ νην κα ὶ τ ὸ πλ ή ρωμα α ὐ τ ῆ ς σ ὺ ἐ θεμελ ί ωσας. ὅ τι μ έ γας ε ἶ σ ὺ κα ὶ ποι ῶ ν θαυμ ά σια, σ ὺ ε ἶ ὁ θε ὸ ς μ ό νος ἐ ξομολ ό γησις κα ὶ μεγαλοπρ έ πεια τ ὸ ἔ ργον α ὐ το ῦ, κα ὶ ἡ δικαιοσ ύ νη α ὐ το ῦ μ έ νει ε ἰ ς τ ὸ ν α ἰῶ να το ῦ α ἰῶ νος. κ ύ ριε τ ῶ ν δυν ά μεων, μακ ά ριος ἄ νθρωπος ὁ ἐ λπ ί ζων ἐ π ὶ σ έ. Μακ ά ριος ἀ ν ὴ ρ ὁ φοβο ύ μενος τ ὸ ν κ ύ ριον, ἐ ν τα ῖ ς ἐ ντολα ῖ ς α ὐ το ῦ θελ ή σει σφ ό δρα· Κ ύ ριε ὁ θε ὸ ς τ ῆ ς σωτηρ ί ας μου, ἡ μ έ ρας ἐ κ έ κραξα κα ὶ ἐ ν νυκτ ὶ ἐ ναντ ί ον σου· ἵ να τ ί, κ ύ ριε, ἀ πωθε ῖ ς τ ὴ ν ψυχ ή ν μου, ἀ ποστρ έ φεις τ ὸ πρ ό σωπ ό ν σου ἀ π ᾽ ἐ μο ῦ ; π ά ντα τ ὰ ἔ θνη, ὅ σα ἐ πο ί ησας, ἥ ξουσιν κα ὶ προσκυν ή σουσιν ἐ ν ώ πι ό ν σου, κ ύ ριε, κα ὶ δοξ ά σουσιν τ ὸ ὄ νομ ά σου ἐ πιποθε ῖ κα ὶ ἐ κλε ί πει ἡ ψυχ ή μου ε ἰ ς τ ὰ ς α ὐ λ ὰ ς το ῦ κυρ ί ου, ἡ καρδ ί α μου κα ὶ ἡ σ ά ρξ μου ἠ γαλλι ά σαντο ἐ π ὶ θε ὸ ν ζ ῶ ντα. τ ί ς ἐ στιν ἄ νθρωπος, ὃ ς ζ ή σεται κα ὶ ο ὐ κ ὄ ψεται θ ά νατον, ῥύ σεται τ ὴ ν ψυχ ὴ ν α ὐ το ῦ ἐ κ χειρ ὸ ς ᾅ δου; Ε ἶ πεν ἄ φρων ἐ ν καρδ ίᾳ α ὐ το ῦ Ο ὐ κ ἔ στιν θε ό ς· Α ἰ νε ῖ τε τ ὸ ν κ ύ ριον, π ά ντα τ ὰ ἔ θνη, ἐ παιν έ σατε α ὐ τ ό ν, π ά ντες ο ἱ λαο ί

2 ΑΣΚΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ dixit ergo rex adferte mihi gladium cumque adtulissent gladium coram rege dividite inquit infantem vivum in duas partes et date dimidiam partem uni et dimidiam partem alteri dixitque Deus fiat lux benedicam tibi et multiplicabo semen tuum sicut stellas caeli et velut harenam quae est in litore maris possidebit semen tuum portas inimicorum suorum propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitis nomen eius Emmanuhel dicit matri suae mulier ecce filius tuus Dominus meus et Deus meus diligis me plus his? Ο Θωμάς βλέποντας τον αναστημένο Κύριο Ο Ησαΐας στον Άχαζ προφητεύοντας τη γέννηση του Χριστού Ο Θεός δίνοντας την υπόσχεση στον Αβραάμ Ο Θεός στη Γένεση κατά τη δημιουργία του κόσμου Ο Σολομών στο περιστατικό με τις δύο γυναίκες που διεκδικούν το ζωντανό παιδί Ο Κύριος πάνω στο σταυρό στην Παναγία Ο Κύριος μετά την ανάσταση στον Πέτρο Gladius –ii= μαχαίρι, σπαθί Divido, divisi, divisum 3= διαιρώ Dimidia –ae= το μισό Benedico, dixi, dictum 3= ευλογώ Semen –inis= σπέρμα Stella –ae= αστέρι Inimicus –ci= εχθρός Signum –ni= σημάδι Virgo –inis= παρθένος Nomen –inis= όνομα Voco 1= καλώ Ecce= ιδού


Κατέβασμα ppt "Από το βιβλίο των Ψαλμῶν: άσκηση λεξιλογίου & αντιστοίχισης desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et caro mea laudabunt Deum viventem."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google