Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2 Βασικές Έννοιες Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ)
Τα ΑΚ είναι μια περιουσία που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους από ένα μεριδιούχους

3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Η εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου ονομάζεται Α.Ε.Δ.Α.Κ.).

4 Ενεργητικό Το ενεργητικό είναι η συνολική αξία της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

5 Μερίδια Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε μερίδια ίσης αξίας τα οποία ανήκουν στους επενδυτές.

6 Θεματοφύλακας Τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΚ φυλάσσονται σε τράπεζες που παίζουν το ρόλο του θεματοφύλακα και εκτελούν χρέη ταμία συμβάλλοντας στη διάθεση και εξαγορά των μεριδίων.

7 Σκοπός και υπηρεσίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ
Η Α.Ε.Δ.Α.Κ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: τη διαχείριση επενδύσεων, τη διοίκηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, τη διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προώθηση των μεριδίων του. Κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Α.Ε.Δ.Α.Κ μπορεί επιπλέον να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων για κάθε πελάτη χωριστά, επενδυτικές συμβουλές φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

8 Μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ
Το ελάχιστο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε € και καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά. Τα πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ανήκει: σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα σε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς συνεταιρισμούς με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυτών είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων,

9 σε μία ή περισσότερες Α. Ε. Π. Ε
σε μία ή περισσότερες Α.Ε.Π.Ε.Υ ή ασφαλιστικές εταιρίες με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυτών είναι τουλάχιστον ίσο προ το μισό μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε μία ή περισσότερες εταιρίες συμμετοχών με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυτών είναι τουλάχιστον ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και η κύρια δραστηριότητά τους είναι η επένδυση ποσοστού τουλάχιστον 51% των ιδίων κεφαλαίων τους σε πιστωτικά ιδρύματα, ή/και σε ασφαλιστικές εταιρίες ή/και Α.Ε.Π.Ε.Υ, ή/και ΑΕΔΑΚ, σε ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν ελάχιστο ύψος αποθεματικού €

10 Σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Προκειμένου να λάβει τη άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω: Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων το ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος. Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

11 Σύνολο Ενεργητικού Η αξία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον €

12 Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος
Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα.

13 Κανονισμός Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
Την ονομασία του ΑΚ, την επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα. Τον επενδυτικό σκοπό του ΑΚ, την επενδυτική του πολιτική και τα χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το ΑΚ. Το είδος των επενδύσεων που μπορεί να επενδύει το ΑΚ. Την τιμή των μεριδίων του ΑΚ κατά το χρόνο της σύστασής του. Τις προμήθειες που επιβάλλει το ΑΚ κατά τη διάθεση και εξαγορά των μεριδίων. Τις αμοιβές που καταβάλλει το ΑΚ στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον θεματοφύλακα. Το χρόνο και την διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του ΑΚ. Τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων.

14 Επενδυτικές δυνατότητες και περιορισμοί των ΑΚ
Οι κυριότεροι περιορισμοί είναι οι ακόλουθοι: Το μέγιστο ύψος του καθαρού ενεργητικού που μπορεί να επενδυθεί σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη είναι 10%. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 40% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του καθαρού ενεργητικού του. Το ΑΚ δεν επιτρέπεται να επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 35% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι 25% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων.

15 Πλεονεκτήματα ΑΚ Επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένη εταιρία
Μείωση του κινδύνου Άμεση ρευστότητα Ευελιξία ποσού Δυνατότητα συμμετοχής στο χρηματιστήριο από μικρούς επενδυτές. Διαφάνεια και δημοσιότητα Φορολογική απαλλαγή Νέο φορολογικό κίνητρο

16 Το νέο φορολογικό κίνητρο
Το νέο φορολογικό κίνητρο συνίσταται στο δικαίωμα του μεριδιούχου να εκπέσει από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα, και μετά τρία έτη από την αγορά των μεριδίων, ποσοστό 20% της καταβληθείσης δαπάνης για την αγορά των μεριδίων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ρευστοποίησε τα μερίδια που αγόρασε. Το ποσό που εκπίπτεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από €3.000 συνολικά για τον φορολογούμενο. Το κίνητρο ισχύει για νέα κεφάλαια, που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχικών και μεικτών εσωτερικού. Τα νέα κεφάλαια πρέπει να επενδυθούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009 και να μην ρευστοποιηθούν για μια τριετία.

17 Εξέλιξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρείται πολύ επιτυχής και επιβεβαιούται από ένα μεγάλο αριθμό αυτών παγκοσμίως. Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2004 η ευρωπαϊκή αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων ανερχόταν σε 4,05 τρισεκατομμύρια.

18 Πίνακας 1:Εξέλιξη Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (1986-2005) (σε εκατ. €)
Έτος Ενεργητικό Έτος Ενεργητικό , ,30 , ,60 , ,60 , ,30 , ,70 , ,90 , ,10 , ,60 ,20 , ,00

19 Η εξέλιξη των Ενεργητικών της Ελληνικής Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εκ
Η εξέλιξη των Ενεργητικών της Ελληνικής Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εκ. Ευρώ)

20 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ

21 Η διάρθρωση των Ενεργητικών της Ελληνικής Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Στοιχεία 30/04/2005)

22 Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα
Α. Γεωγραφική Κατηγοριοποίηση Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού

23 Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
επενδύουν τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα.

24 Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
επενδύουν τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος.

25 Β. Επενδυτική Κατηγοριοποίηση
Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομολογιακά Μεικτά Μετοχικά Funds of Funds

26 Διαχείρισης Διαθεσίμων
Τα ΑΚ διαχείρισης διαθεσίμων επενδύουν κυρίως σε καταθέσεις και προϊόντα της χρηματαγοράς. Δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε μετοχές. Μπορεί να είναι είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού Η απόδοση των ΑΚ της κατηγορίας αυτής εξαρτάται ουσιαστικά από τα επιτόκια. Μπορούν να ρευστοποιηθούν με ελάχιστο κόστος και είναι τα πλέον ασφαλή από όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Προσφέρονται για εκείνους τους επενδυτές των οποίων ο επενδυτικός ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσμος.

27 Ομολογιακά Τα ομολογιακά ΑΚ επενδύουν τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το ποσοστό των μετοχών δεν μπορεί να ξεπερνά το 10%. Απευθύνονται και αυτά σε συντηρητικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα σταθερό εισόδημα χωρίς μεγάλο κίνδυνο. Διακρίνονται και αυτά σε εσωτερικού και εξωτερικού. Η απόδοσή τους εξαρτάται κυρίως από την πορεία των επιτοκίων. Σε περιόδους που τα επιτόκια στην αγορά μειώνονται οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται. Όταν όμως τα επιτόκια αυξάνονται η απόδοση αυτών των ΑΚ μειώνεται. Αν σε τέτοιες περιόδους οι επενδυτές αρχίσουν να ρευστοποιούν και το ΑΚ δεν έχει την απαιτούμενη ρευστότητα, τότε θα αναγκασθεί να πουλήσει σε μικρότερες τιμές κάνοντας την κατάσταση ακόμη χειρότερη.

28 Μεικτά Τα μεικτά ΑΚ επενδύουν κατ’ ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού τους ενεργητικού σε μετοχές και κατ’ ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού τους ενεργητικού σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα της χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού τους.

29 Η κατηγορία αυτή των ΑΚ είναι κατάλληλη για επενδυτές οι οποίοι δεν θέλουν να αναλάβουν τον κίνδυνο των μετοχικών ΑΚ αλλά και συγχρόνως επιθυμούν να επωφεληθούν από την μεγαλύτερη απόδοση των μετοχών σε περίπτωση που η πορεία του χρηματιστηρίου είναι θετική. Σε περίπτωση που η πορεία του χρηματιστηρίου είναι αρνητική οι απώλειες των μεικτών ΑΚ είναι γενικά μικρότερες από αυτές των μετοχικών ΑΚ.

30 Μετοχικά Τα μετοχικά ΑΚ επενδύουν τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από όλες τις κατηγορίες, αλλά και την μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. Απευθύνονται στους πλέον ριψοκίνδυνους επενδυτές.

31 Μετοχικά Δεικτών (Index Funds)
Υποχρεούνται να επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον 95% επί του καθαρού τους ενεργητικού σε μετοχές που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη. Στόχος τους είναι να έχουν την ίδια περίπου απόδοση με τον δείκτη στον οποίον επενδύουν. Προτιμούνται ιδιαίτερα από μεγάλους θεσμικούς φορείς του εξωτερικού που προτιμούν να επενδύουν στις αναπτυξιακές προοπτικές μιας αγοράς παρά στις ικανότητες των διαχειριστών.

32 Funds of Funds Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, της ίδιας ή άλλων Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η επένδυση σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

33 Διατήρηση του 65% Οι ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένες να διατηρούν το ελάχιστο ποσοστό του 65% του συνολικού ενεργητικού σε τριμηνιαία βάση. Εάν το ποσοστό αυτό παρεκκλίνει κατά 10% ή περισσότερο η ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένη εντός 10 ημερών από τη λήξη του τριμήνου να ενημερώσει τους μεριδιούχους και να εξηγήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την παρέκκλιση και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει. Εάν το ποσοστό αυτό παρεκκλίνει κατά 20% ή περισσότερο η ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένη εντός της επόμενης ημέρας να γνωστοποιήσει το γεγονός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να εξηγήσει τους λόγους της παρέκκλισης.

34 Πίνακας: Κατανομή Αμοιβαίων Κεφαλαίων (%)
ΑΚ ΔΙ 66,18 38,35 49,67 36,17 42,34 51,93 48,8 ΟΜ 19,02 11,43 15,34 20,85 20,18 21,52 24,1 ΜΚ 8, ,62 9,51 22,56 22,87 10,59 10,8 ΜΕ 5, ,60 25,49 20,42 14,62 15,96 16,3

35 Κατ ΑΚ Συν ενεργ % (δισ. €) Μετοχικά 1.269 34,09 Μικτά 485 13,03
Πίνακας 5. Διάρθρωση ενεργητικού ΑΚ των μελών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της F.E.F.S.I. (30/9/2004) Κατ ΑΚ Συν ενεργ % (δισ. €) Μετοχικά ,09 Μικτά ,03 Funds of Funds ,64 Ομολογιακά ,10 Διαχ. Διαθεσίμων ,92 Λοιπά ,23 Σύνολο* ,00 Περιλ. Ιρλανδίας 4.054

36 Πίνακας 7(α). Εξέλιξη Συνολικού Ενεργητικού Ελληνικής Αγοράς ΑΚ ανά Εταιρια(31/12/2004)
Νο Εταιρίες Διαχείρισης ΑΚ Αριθμός Α/Κ Συνολικό Ενεργητικό Μερίδιο Αγοράς 31/12/2004 1 EFG A.Ε.Δ.Α.Κ , ,16% 2 ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,90% 3 ALPHA Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,78% 4 ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,92 6,57% 5 ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,07 2,82% 6 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,18 2,39% 7 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ,46 2,28% 8 HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ ,58 1,83% 9 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,76 1,82% 10 ALICO AIG A.Ε.Δ.Α.Κ ,37 1,64% 11 ALLIANZ DRESDNER Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,98% 12 ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,83% 13 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ,18 0,71% 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ,31 0,58% 15 Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,57 0,55% 16 ΓΕΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,20 0,42% 17 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,20 0,41% 18 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ ,64 0,34% 19 ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,26 0,24% 20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,20% 21 ΛΑΪΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,38 0,15% 22 ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,80 0,11% 23 MARFIN Α.Ε.Δ.Α.Κ ,15 0,09% 24 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,30 0,09% 25 PROFUND Α.Ε.Δ.Α.Κ ,47 0,07% 26 PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ ,13 0,05% ΣΥΝΟΛΑ , ,00%

37 Πίνακας 7(β). Εξέλιξη Συνολικού Ενεργητικού Ελληνικής Αγοράς ΑΚ ανά Εταιρια (1/1/2006)
Νο Εταιρίες Διαχείρισης ΑΚ Συν. Α/Κ Συνολικό Ενεργητικό (000) Μερίδιο Αγοράς 1/1/2006 1 EFG A.Ε.Δ.Α.Κ , ,49% 2 ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,65% 3 ALPHA Α.Ε.Δ.Α.Κ , ,64% 4 ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,43 8,33% 5 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ,95% 6 ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,76 2,21% 7 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,64 2,16% 8 HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ ,84 2,20% 9 ALICO AIG A.Ε.Δ.Α.Κ ,65 1,76% 10 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ,78 1,30% 11 ALLIANZ DRESDNER Α.Ε.Δ.Α.Κ ,88 1,24% 12 ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ ,80 0,74% 13 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,78 0,47% 14 Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,42 0,48% 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ ,31 0,41% 16 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,95 0,37% 17 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ ,56 0,33% 18 ΑΤΤΙΚΗ ,35 0,30% 19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,22 0,24% 20 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,76 0,20% 21 ΛΑΪΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,21 0,16% 22 ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ ,97 0,14% 23 MARFIN Α.Ε.Δ.Α.Κ ,55 0,09% 24 PROFUND Α.Ε.Δ.Α.Κ ,29 0,08% 25 PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ ,00 0,06% ΣΥΝΟΛΑ , ,00%

38 Υπολογισμός Ενεργητικού και των Τιμών των Μεριδίων
Επ Ποσότητα Τιμή Αξία Α μετοχές € Β 500 μετοχές € Γ μετοχές € ΟΕΔ € ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

39 Καθαρή τιμή (ΚΤ) ΚΤ = Σύνολο Ενεργητικού/Αριθμός Μεριδίων
= /5.000=10,2 ευρώ.

40 Τιμή διάθεσης (ΤΔ) Η τιμή διάθεσης είναι η τιμή στην οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο πωλεί (διαθέτει) τα μερίδια στους επενδυτές. Η τιμή διάθεσης είναι ίση με την καθαρή τιμή συν το ποσό της προμήθειας διάθεσης. Η προμήθεια διάθεσης υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής. Εάν η προμήθεια διάθεσης (πδ) είναι 5%, τότε σύμφωνα με το παράδειγμά μας η τιμή διάθεσης είναι 10,71 (10,20 χ 1,05). Ήτοι: ΤΔ= ΚΤ (1+ πδ)

41 Τιμή εξαγοράς (ΤΕ) Η τιμή εξαγοράς είναι η τιμή στην οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο εξαγοράζει τα μερίδια από τους επενδυτές (μεριδιούχους) όταν αυτοί πωλούν τα μερίδιά τους. Η τιμή αυτή είναι ίση ή μικρότερη της καθαρής τιμής ανάλογα του εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβάλλει προμήθεια εξαγοράς (πε). Η προμήθεια εξαγοράς υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής. Έτσι εάν στο παράδειγμά μας η προμήθεια εξαγοράς είναι 2%, η τιμή εξαγοράς θα είναι 9,996 ευρώ. Ήτοι: ΤΕ=ΚΤ (1-πε)

42 Διαδικασία Αγοράς (Διάθεσης) ΑΚ
Γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αποδοχή του κανονισμού του ΑΚ Ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού μέσω του οποίου γίνονται όλες οι συναλλαγές. Καταβολή στον θεματοφύλακα του ποσού προς επένδυση στο ΑΚ. Εάν η καταβολή των χρημάτων γίνει στην ΑΕΔΑΚ, αυτή υποχρεούται να καταθέσει αυτό το ποσό στον θεματοφύλακα το αργότερο εντός της επομένης ημέρας. Εάν η ΑΕΔΑΚ καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Η τιμή διάθεσης είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων. Τα μερίδια των ΑΚ μπορούν να αγορασθούν είτε από τα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα της ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια ή από τα καταστήματα των Αντιπροσώπων αυτών των εταιρειών.

43 Παράδειγμα αγοράς μεριδίων
Έστω ότι κάποιος θέλει να επενδύσει ευρώ και η τιμή διάθεσης είναι 10,71. Ο αριθμός μεριδίων που θα αγοράσει είναι 93,37 (1.000/10,71). Η διάθεση μεριδίων γίνεται στην τιμή διάθεσης της ίδιας ημέρας που υποβάλλεται η αίτηση. Η αγορά μεριδίων δεν μεταβάλλει την καθαρή τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου.

44 Διαδικασία Πώλησης (Εξαγοράς) ΑΚ
Υποβολή γραπτής αίτησης στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά. Ο μεριδιούχος εντός 5 ημερών λαμβάνει το αντίτιμο των μεριδίων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού. Το ποσό εξαγοράς είναι το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων και της τιμής εξαγοράς.

45 Παράδειγμα εξαγοράς μεριδίων
Σύμφωνα με το παράδειγμά μας, εάν κάποιος μεριδιούχος θέλει να εξαγοράσει εκατό (100) μερίδια και η προμήθεια εξαγοράς είναι 2%, τότε θα εισπράξει 999,6 ευρώ (9,996 x 100). Μετά την εξαγορά, το σύνολο του ενεργητικού του ΑΚ μειώνεται κατά το ποσό του γινομένου του αριθμού των μεριδίων που εξαγοράζονται και της καθαρής τιμής. Στο παράδειγμά μας το ενεργητικό θα μειωθεί κατά ευρώ. (100 χ 10,20) και θα είναι ίσο με ευρώ ( ). Συνεπώς, η καθαρή τιμή θα παραμείνει αμετάβλητη στις 10,20 ευρώ.

46 Επιλογή Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Να έχει αποκρυσταλλωμένο τον επενδυτικό του στόχο (χρονικός ορίζοντας, ποσό κεφαλαίου, κίνδυνος) Να επιλέξει εκείνο το ΑΚ του οποίου ο επενδυτικός στόχος είναι ίδιος με τον δικό του Να συγκρίνει την απόδοση των ΑΚ που έχουν τον ίδιο επενδυτικό στόχο Να αξιολογεί τον κίνδυνο των διαφόρων ΑΚ Να κάνει σωστή διαφοροποίηση Να συγκρίνει το κόστος των προμηθειών Να συγκρίνει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΑΕΔΑΚ

47 Βασικά λάθη επενδυτών να μην σκέπτονται μακροπρόθεσμα,
να επιλέγουν το αμοιβαίο κεφάλαιο στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του τελευταίου τριμήνου ή της τελευταίας χρονιάς και να επενδύουν χωρίς συγκεκριμένο στόχο.

48 Χαρακτηριστικά ενός καλού επενδυτικού συμβούλου
Πλήρη κατανόηση της επενδυτικής φιλοσοφίας και των αναγκών του Γνώση της λειτουργίας των χρηματαγορών, κεφαλαιαγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Γνώση οικονομικών εννοιών και την επίδρασή τους στις διάφορες μορφές επενδύσεων. Ικανότητα ανάπτυξης άριστων διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες

49 Βήματα για ένα επιτυχές χαρτοφυλάκιο
Βήμα 1ο : Αποσαφήνιση στόχου Βήμα 2ο : Κατανομή κεφαλαίων Βήμα 3ο: Κατανομή σε διάφορες υποκατηγορίες Βήμα 4ο: Επιλογή συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων

50 Πότε ρευστοποιούμε Όταν η απόδοση παρουσιάζει μεγάλη πτώση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν αλλάζουν οι ανάγκες του επενδυτή (δηλαδή οι στόχοι). Όταν η απόδοση του Α/Κ σταθερά υπολείπεται των αποδόσεων άλλων Α/Κ της ίδιας κατηγορίας. Όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαχείριση.

51 Πότε δεν ρευστοποιούμε
Λόγω της καθοδικής τάσης της αγοράς Λόγω πανικού και απότομης πτώσης Λόγω αύξησης της απόδοσης Λόγω συμβουλών μη ειδικών


Κατέβασμα ppt "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google