Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

2 Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα:
Α. Την εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος (Ρ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2522/1997 ή τους ειδικούς νόμους 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') και 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α') για την περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης Β. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για τον μη αστικό χώρο. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου, όπου αυτό υπάρχει, και περιλαμβάνει την Πολεοδομική Μελέτη και την Πράξη Εφαρμογής καθώς και τις πολεοδομικές μελέτες αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΤΑΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

4 Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την πράξη εφαρμογής υλοποιούνται όσα ορίζονται από την πολεοδομική μελέτη για τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο. Η εκπόνηση της πράξης εφαρμογής πραγματοποιείται μετά την σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης ή παράλληλα με αυτήν. Η σύνταξη της πράξης εφαρμογής προϋ-ποθέτει τον προηγούμενο προσδιορισμό των εντασσόμενων στο σχέδιο ιδιοκτησιών (ακινήτων) καθώς και των επικειμένων (δέν-τρων κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων ) που υφίστανται εντός αυτών. Για το σκοπό αυτό συντάσσονται και τοιχοκολλούνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από τον οικείο ΟΤΑ, κτηματογραφικό διάγραμμα και αριθμητικός και αλφαβητικός κτηματολο-γικός πίνακας με τους φερόμενους ιδιοκτή-τες.

5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δήλωση ιδιοκτησίας έχουν υποχρέωση να υποβάλουν όλοι οι ιδιοκτήτες της εντασσό-μενης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περι-οχής, επί της οποίας θα εφαρμοστεί η πρά-ξη εφαρμογής Με σχετική πρόσκληση της αρμόδιας πολε-οδομικής υπηρεσίας, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό και κοινοτικό κατάστημα οι φερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να λάβουν γνώση του κτηματογραφικού διαγράμματος για την ορθότητα των στοιχείων των ιδιο-κτησιών τους και να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και σε δύο εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ ανακοινώ-νεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

6 Διαδικασία υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας:
Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ιδιο- κτησίας εξαρτάται από το χρόνο και τον τρόπο ανάθεσης της κτηματογρά-φησης της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής

7 Η παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας από τον κύριο ή τους συγκύριους του ακινήτου συνεπά-γεται τα εξής: Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απόλυτα άκυρη αν δεν επισυνάπτε-ται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με το οποίο θα βεβαιώ-νεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγρά-φου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google