Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

2 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Νομική Υποχρέωση : (άρθρο 8 του π.δ. 17/1996) (Κωδικοποίηση άρθρο 43 ΚΝΥΑΕ Ν. 3850/2010) O εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους 2

3 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. Αν η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία Γ και απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, τότε ο εργοδότης μπορεί με την κατάλληλη επιμόρφωση να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και ως εκ τούτου να κάνει μόνος του την εκτίμηση κινδύνου. 3

4 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 4 Ορισμός εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί µια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση µε σκοπό:   να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 5 Ορισμός εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί µια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση µε σκοπό:   να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

6 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 6 Ορισμός εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί µια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση µε σκοπό:   να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

7 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 7  αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εµφανισθούν καθώς και αυτών που ενδέχεται να εµφανισθούν  γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

8 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 8 Η εκτίµηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθµό σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων σ’ αυτόν και τη συχνότητα εµφάνισής του. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

9 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 9 βασικές αρχές πρόληψης:  Aποφυγή των κινδύνων  Eκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν  Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο  Aντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 10 βασικές αρχές πρόληψης:  Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωµατώνει την πρόληψη, την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία  Kαταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

11 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 11 βασικές αρχές πρόληψης:  Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας  Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις  Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους  Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

12 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 12 πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

13 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 13 Tα βασικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται κατά την παραπάνω συστηµατική εξέταση καθώς και τα συµπεράσµατα που εξάγονται, καταγράφονται και αποτελούν την " γραπτή εκτίµηση του κινδύνου " ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

14 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 14 Τι είναι η εκτίμηση κίνδυνου;   Η εκτίμηση κινδύνου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσεκτική εξέταση του τι θα μπορούσε να βλάψει τους ανθρώπους στην εργασία σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να εκτιμήσετε αν έχετε λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ή αν πρέπει να κάνετε περισσότερα για την αποφυγή της βλάβης. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

15 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 15 Τι είναι η εκτίμηση κίνδυνου;  Ο στόχος είναι να βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν κινδυνεύει να τραυματισθεί ή να αρρωστήσει εξαιτίας της εργασίας του. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

16 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 16 Τι είναι η εκτίμηση κίνδυνου;  Τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να αποφασίσετε είναι αν μια πηγή κινδύνου είναι σοβαρή, και αν την έχετε καλύψει με ικανοποιητικές προφυλάξεις έτσι ώστε ο κίνδυνος να είναι αμελητέος ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

17 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 17 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

18 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 18 Μην είστε περίπλοκος ! Μην είστε περίπλοκος ! Ας μην σας τρομάζουν οι λέξεις Ας μην σας τρομάζουν οι λέξεις "Πηγή κινδύνου" και "Κίνδυνος"! ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

19 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 19 "Πηγή κινδύνου" σημαίνει οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει βλάβη (π.χ. μηχανήματα, χημικές ουσίες, ηλεκτρισμός, μέθοδοι και πρακτικές εργασίας κλπ.) ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

20 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 20 "Κίνδυνος" είναι η πιθανότητα, χαμηλή ή υψηλή, να βλαφτεί κάποιος από μια πηγή κινδύνου καθώς και η πιθανή έκταση της βλάβης ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

21 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 21 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κινούμενα μέρη μηχανημάτων (π.χ. αλυσοτροχοί, κοπτικά μαχαίρια) Κινούμενα μέρη μηχανημάτων (π.χ. αλυσοτροχοί, κοπτικά μαχαίρια) Εύφλεκτες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαϊά Εύφλεκτες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαϊά Ηλεκτρισμός (π.χ. ηλεκτροπληξία από φθαρμένα καλώδια) Ηλεκτρισμός (π.χ. ηλεκτροπληξία από φθαρμένα καλώδια) Επικίνδυνες ουσίες (π.χ. υγρά μπαταριών, οξέα) Επικίνδυνες ουσίες (π.χ. υγρά μπαταριών, οξέα) ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

22 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 22 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Θόρυβος (π.χ. πρέσσες, μεταλλικές ταινίες μεταφοράς) Θόρυβος (π.χ. πρέσσες, μεταλλικές ταινίες μεταφοράς) Σκόνη (π.χ. ξυλουργικά μηχανήματα, λείανση) Σκόνη (π.χ. ξυλουργικά μηχανήματα, λείανση) Αναθυμιάσεις (π.χ. συγκολλήσεις) Αναθυμιάσεις (π.χ. συγκολλήσεις) Ακτινοβολία (π.χ. συγκολλήσεις) Ακτινοβολία (π.χ. συγκολλήσεις) ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

23 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 23 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συστήματα υπό πίεση (π.χ. ατμολέβητες, εν γένει δοχεία ατμού) Συστήματα υπό πίεση (π.χ. ατμολέβητες, εν γένει δοχεία ατμού) Εκτίναξη υλικών (π.χ. σε χυτήρια, σε τόρνους, σε ηλεκτρικό τροχό) Εκτίναξη υλικών (π.χ. σε χυτήρια, σε τόρνους, σε ηλεκτρικό τροχό) Οχήματα (π.χ. περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) Οχήματα (π.χ. περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) Εργασία σε ύψος (π.χ. σε δάπεδα χωρίς προστασία, σε κολώνες ΔΕΗ) Εργασία σε ύψος (π.χ. σε δάπεδα χωρίς προστασία, σε κολώνες ΔΕΗ) ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

24 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 24 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πηγές κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν γλίστρημα-παραπάτημα (π.χ. κακή συντήρηση δαπέδων-σκάλες, κακή τοποθέτηση υλικών) Πηγές κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν γλίστρημα-παραπάτημα (π.χ. κακή συντήρηση δαπέδων-σκάλες, κακή τοποθέτηση υλικών) Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (π.χ. βαριά και δύσκολα μεταφερόμενα φορτία) Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (π.χ. βαριά και δύσκολα μεταφερόμενα φορτία) Κακός φωτισμός (π.χ. έλλειψη φωτιστικών) Κακός φωτισμός (π.χ. έλλειψη φωτιστικών) Χαμηλή- υψηλή θερμοκρασία (π.χ. φούρνοι, ψυγεία) Χαμηλή- υψηλή θερμοκρασία (π.χ. φούρνοι, ψυγεία) ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

25 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 25 ομάδες ατόμων κάνουν την ίδια δουλειά ή ποιοι μπορεί να επηρεασθούν από τον ίδιο κίνδυνο π.χ. Χειριστές μηχανημάτων Χειριστές μηχανημάτων Υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι γραφείου Προσωπικό συντήρησης Προσωπικό συντήρησης Καθαριστές Καθαριστές Εργαζόμενοι άλλων εργοδοτών Εργαζόμενοι άλλων εργοδοτών Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

26 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 26 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο προσωπικό που μπορεί να είναι πιο ευπαθές όπως : Προσωπικό με ειδικές ανάγκες Προσωπικό με ειδικές ανάγκες Νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι Νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες Ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό Ανειδίκευτο ή άπειρο προσωπικό ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

27 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 27 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο προσωπικό που μπορεί να είναι πιο ευπαθές όπως : Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας Εργαζόμενοι με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας Εργαζόμενοι που παίρνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να αυξήσουν την ευπάθεια τους σε βλάβες Εργαζόμενοι που παίρνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να αυξήσουν την ευπάθεια τους σε βλάβες Επισκέπτες Επισκέπτες Εργάτες που δουλεύουν μόνοι τους Εργάτες που δουλεύουν μόνοι τους Άτομα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους Άτομα που εργάζονται σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

28 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 28 Αξιολογείστε τους κίνδυνους και αποφασίστε αν οι υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή αν θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες ενέργειες ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

29 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 29 Δοκιμάστε μια λιγότερο επικίνδυνη επιλογή Δοκιμάστε μια λιγότερο επικίνδυνη επιλογή Οργανώστε την εργασία έτσι ώστε να μειώσετε την έκθεση στην πηγή κινδύνου Οργανώστε την εργασία έτσι ώστε να μειώσετε την έκθεση στην πηγή κινδύνου Καταπολεμήστε τον κίνδυνο στην πηγή του (π.χ. με την τοποθέτηση κατάλληλου προφυλακτήρα) Καταπολεμήστε τον κίνδυνο στην πηγή του (π.χ. με την τοποθέτηση κατάλληλου προφυλακτήρα) ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 4 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

30 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 30 Χορηγείστε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας Χορηγείστε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας Παρέχετε κατάλληλες διευκολύνσεις (π.χ. για πλύσιμο, για τον καθαρισμό από χημικά και για Πρώτες Βοήθειες) Παρέχετε κατάλληλες διευκολύνσεις (π.χ. για πλύσιμο, για τον καθαρισμό από χημικά και για Πρώτες Βοήθειες) Δώστε τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόμενους Δώστε τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόμενους ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 4 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

31 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 31 Ελέγξτε την εκτίμηση σας και αναθεωρήστε την αν είναι απαραίτητο ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

32 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος 32 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

33 Υ & Α – ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μανσούδης Απόστολος ΤΕΛΟΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας 33


Κατέβασμα ppt "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μανσούδης Απόστολος Φυσικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google