Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δευτερεύουσες προτάσεις Επιρρηματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δευτερεύουσες προτάσεις Επιρρηματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δευτερεύουσες προτάσεις Επιρρηματικές

2 Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές υποθετικές τελικές αναφορικές συμπερασματικές

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (κρίσεως) εξάρτησηαπό κάθε ρήμα, από ρήματα ψυχικού πάθους εισαγωγή ὅ τι, διότι, ὡ ς, ἐ πεί, ἐ πειδή ὅ τι: πραγματική αιτιολογία, ε ἰ :πιθανή αιτιολογία εκφοράοριστική, δυν. οριστική, δυν. ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας σχεδιάγραμμα

4 Παραδείγματα 1.Θίβρων, ἐ πεί ο ὐ κ ἐ πείθετο, Λάρισαν ἐ πολιόρκει. 2.Χαίρω, ὅ τι ε ὐ δοκιμε ῖ ς. 3.Θαυμάζω δ ἔ γωγε, ε ἰ μηδείς ἐ νθυμε ῖ ται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (κρίσεως) σχεδιάγραμμα

5 εξάρτησηαπό ρήματα κινήσεως εισαγωγή ἵ να, ὅ πως, ὡ ς, μή (για να μη) εκφοράΥποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, (σπν. οριστική ιστορικού χρόνου ) χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού ΤΕΛΙΚΕΣ (επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

6 Παραδείγματα 1.Κύνας τρέφομεν, ἵ να φυλάττωσιν τάς ο ἰ κίας. 2. Ἐ δόκει α ὐ το ῖ ς ἀ πιέναι, μή τις ἐ πίθεσις γένηται. 3.Φυλάττου ὅ πως μή καί σύ ἐ λάττους τάς βο ῦ ς ποιήσ ῃ ς. ΤΕΛΙΚΕΣ (επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

7 εισαγωγή ὥ στε, ὡ ς ὥ στε, ἐ φ’ ὧ, ἐ φ’ ὧ τε εκφοράΟριστική, δυν. Οριστική, δυν. Ευκτική Απαρέμφατο (με ὥ στε, ἐ φ’ ὧ, ἐ φ’ ὧ τε) χρήσηαποτέλεσμα όρο ή συμφωνία ( ἐ φ’ ὧ, ἐ φ’ ὧ τε) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως) σχεδιάγραμμα

8 Παραδείγματα 1.Ο ὕ τως ἀ ναίσθητος ε ἶ, ὥ στε ο ὐ δύνασαι λογίζεσθαι. 2.Π ᾶ ν ποιο ῦ σιν, ὥ στε μή διδόναι δίκην. 3.Ο ἱ δε τριάκοντα ἡ ρέθησαν, ἐ φ’ ὧ τε συγγράψαι νόμους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως) σχεδιάγραμμα

9 Θα παρουσιαστούν ξεχωριστά Υποθετικές σχεδιάγραμμα

10 εισαγωγή ε ἰ καί, ἄ ν ( ἐ άν, ἤ ν) καί, καί ε ἰ (κε ἰ ), καί ἄ ν (κ ἄ ν), ο ὐ δ’ ε ἰ, μήδ’ ε ἰ, ούδ’ ἐ άν, μήδ’ ἐ άν εκφοράΕγκλίσεις υποθετικών προτάσεων χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός εναντίωσης ή παραχώρησης ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ (επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

11 Παραδείγματα 1.Ε ἰ καί μή βλέπεις, φρονε ῖ ς δ’ ὅ μως. 2. Ἀ νήρ πονηρός δυστυχε ῖ, κ ἄ ν ε ὐ τυχ ῆ. 3.Γελ ᾶ ὁ μωρός, κ ἄ ν τι μή γελο ῖ ον ἦ. 4.Ο ὐ κ ἄ ν συνεβούλευσα ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δ’ ε ἰ πάντα ὑ πισχνο ῦ ντο ὑ μιν ποιήσειν. ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ (επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

12 Εισαγωγή προτερόχρονο ὡ ς, ἐ πεί, ἐ πάν, ἐ πειδή, ἐ πειδάν, ἐ πεί πρ ῶ τον, ἐ πειδή πρ ῶ τον, ἐ πεί τάχιστα, ἐ ξ ο ὗ, ἐ ξ ὅ του, ἀ φ’ο ὗ, ἀ φ’ ὅ του εκφοράεγκλ. προτ.κρίσεως Εγκλίσεις υποθετικών προτάσεων Πριν+ απαρέμφατο (όταν η κύρια πρόταση είναι αρνητική και σπάνια καταφατική) χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (προτερόχρονο) ΧΡΟΝΙΚΕΣ προτερόχρονο (κρίσεως, επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

13 εισαγωγή ἕ ως, ἔ στε, ἄ χρι, ἄ χρι ο ὗ, μέχρι, μέχρι ο ὗ, πρίν*, πρότερον ἤ εκφοράεγκλ. προτ.κρίσεως Εγκλίσεις υποθετικών προτάσεων Πριν + απαρέμφατο (όταν η κύρια πρόταση είναι αρνητική και σπάνια καταφατική) χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (υστερόχρονο) ΧΡΟΝΙΚΕΣ υστερόχρονο (κρίσεως, επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

14 εισαγωγή ὁ σάκις, ὁ ποσάκις (=όσες φορές), ὅ τε, ὁ πότε (=κάθε φορά που) ἐ ν’ ὧ, ἐ ν’ ὅ σω, ἡ νίκα, ὁ πηνίκα (= τη στιγμή που) ὅ σον χρόνον, καθ’ ὅ σον χρόνον εκφοράεγκλ. προτ.κρίσεως Εγκλίσεις υποθετικών προτάσεων Πριν+ απαρέμφατο (όταν η κύρια πρόταση είναι αρνητική και σπάνια καταφατική) χρήσηεπιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (σύγχρονο) ΧΡΟΝΙΚΕΣ ταυτόχρονο (κρίσεως, επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

15 Παραδείγματα 1. Ὅ τε α ὕ τη ἡ μάχη ἐ γένετο, ἔ τυχεν ἐ ν Σάρδεσιν ὤ ν. 2.Τα ῦ τα ἐ ποίουν, μέχρι σκότος ἐ γένετο. 3.Α ὐ το ῦ διατρίψωμεν, ἕ ως ἄ ν φ ῶ ς γένηται. 4.Περιμένομεν ἑ κάστοτε, ἕ ως ἀ νοιχθείη τό δεσμωτήριον. 5.Πρίν καταλ ῦ σαι τό στράτευμα πρός ἄ ριστον, βασιλεύς ἐ φάνη. 6.Μή ἀ πέλθητε, πρίν ἄ ν ἄ κούσητε. 7.Ο ὐ πρότερον ἐ πάυσαντο, πρίν ἐ ζημίωσαν αύτόν. 8.Πρίν μαθε ῖ ν, ο ὐ δείς ἐ πίστατο. ΧΡΟΝΙΚΕΣ (κρίσεως, επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

16 αναφορικές σχεδιάγραμμα Θα παρουσιαστούν ξεχωριστά

17 τέλος σχεδιάγραμμα


Κατέβασμα ppt "Δευτερεύουσες προτάσεις Επιρρηματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google