Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους

2 Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι : η καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων

3 [ Ειδικότεροι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης ]  η καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,  η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στο παραγωγικό σύστημα της χώρας,  η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,  η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,  η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα,  η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

4 [ Επιστημονική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ] Για την παρακολούθηση του Προγράμματος έχει συσταθεί Επιστημονική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία αποτελείται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τους εκπροσώπους των πέντε Σχολών του ΤΕΙ-Α. Μιχαήλ Μπρατάκοςκαθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Κυριακή Δάφνη Μάνεσηκαθηγήτρια ΣΔΟ, μέλος Αντώνιος Χατζηαποστόλουαναπλ. καθηγητής ΣΤΕΦ, μέλος Αντώνιος Προμπονάςεπικ. καθηγητής ΣΕΥΠ, μέλος Μενέλαος Μελετζήςεπικ. καθηγητής ΣΓΤΚΣ, μέλος Δήμητρα Χούχουλακαθ. εφαρμογών ΣΤΕΤΡΟΔ, μέλος

5 [ Το Πρόγραμμα με μια ματιά ] Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 29 Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας Προϋπολογισμός :  5.398.845,00 € για τα Τμήματα  599.871,00 € για την Κεντρική Δράση Διάρκεια Προγράμματος Οκτώβριο 2010 - Μάϊο του 2013

6 [ Το Πρόγραμμα με μια ματιά ] Για τη σωστή παρακολούθηση του Προγράμματος έχει οριστεί για κάθε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιστημνονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης. Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται ως επιβλέποντες κάθε ασκούμενου:  ένα μέλος Ε.Π. από το Τμήμα και  ένα στέλεχος από τον φορέα απασχόλησης.

7 [ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ] Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν φοιτητές οι οποίοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την πραγματοποιίσης της Πρακτικής τους Άσκησης και τους έχει χορηγηθεί η βεβαίωση από το Τμήμα, ότι δικαιούνται να κάνουν την Πρακτική Άσκηση.

8 [ Χρονική διάρκεια και αμοιβή ] Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 6 μήνες. Η αμοιβή (το ύψος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με την χρηματοδότηση του προγράμματος) και η ασφάλιση των ασκούμενων (1% κατά κινδύνου ατυχήματος) καλύπτονται από το πρόγραμμα, σε αρκετές δε περιπτώσεις ο φορέας συγχρηματοδοτεί τον ασκούμενο φοιτητή και έτσι αυξάνεται το ύψος της αμοιβής του. Για τους φοιτητές που ασκούνται σε άλλες πόλεις, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο άσκησης για μια φορά και για αποστάσεις πάνω από 50 χιλ.

9 [ Αιτήσεις συμμετοχής ] Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στις ημερομηνίες που ορίζονται και ανακοινώνονται, πριν την έναρξη κάθε κύκλου.

10 [ Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ασκουμένων φοιτητών, των συνεργαζόμενων φορέων και των Εποπτών Πρακτικής Ασκησης ]

11 [ Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών ]  Απόλυτη τήρηση των ωραρίων και ημερών εργασίας, όπως αυτά θα ορισθούν πριν την έναρξη υλοποίησης με κοινή συμφωνία με τον Συνεργαζόμενο Φορέα.  Εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν με υπευθυνότητα  Τήρηση των ειδικών κανόνων που τυχόν διέπουν το χώρο εργασίας στον οποίο θα απασχοληθούν.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της ΠΑ θα πρέπει να ενημερώνεται ο Επόπτης εκπαιδευτικός.  Συνέπεια και καλή συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα.

12 [ Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών ]  Υπεύθυνη χρήση και φύλαξη όλων των μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ. που τους παραχωρείται προς χρήση κατά την διάρκεια της εργασίας τους, σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον Συνεργαζόμενο Φορέα.  Διατήρηση του χώρου εργασίας στην ίδια κατάσταση, όπως τους παραδόθηκε στην αρχή της εργασίας τους.

13 [ Υποχρεώσεις συνεργαζόμενων φορέων ]  Ορισμός Υπευθύνου ο οποίος θα αναθέτει τα καθήκοντα και τις εργασίες στον ασκούμενο φοιτητή, με βάση την αρχική συμφωνία της εκπόνησης της ΠΑ, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της προόδου της ΠΑ και θα βεβαιώνει την λήξη της, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.  Προσδιορισμός του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την πρακτική που ακολουθείται στον φορέα.  Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας που να επιτρέπουν την αξιοποίηση του ασκούμενου φοιτητή.

14 [ Υποχρεώσεις εποπτών εκπαιδευτικών ] Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο εκάστοτε επόπτης εκπαιδευτικός θα πρέπει να: Να παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών που εποπτεύει και να επιλύει, σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα,τυχόν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.

15 [ Αξιολόγηση της Πρακτικής Άκησης ]

16 [ Εβδομαδιαίες εκθέσεις και βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ] Η τελική αξιολόγηση της ΠΑ πραγματοποιείται με ευθύνη του Επόπτη εκπαιδευτικού σε συνεργασία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Συνεργαζόμενου Φορέα. Ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώνει τις εβδομαδιαίες εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την περιγραφή των δράσεων που ολοκληρώθηκαν και την πρόοδο που συντελέστηκε στα πλαίσια εκπόνησης της ΠΑ, και τηρεί το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης τεκμηριώνεται με εβδομαδιαίες αναφορές, με την εξαμηνιαία τελική έκθεση, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος και το βιβλίο πρακτικής άσκησης.

17 [ Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ] Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:  το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του  τη βεβαίωση του φορέα περράτωσης της Πρακτικής Άκησης και το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. H επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.

18 [ Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας» ]

19 Α/ΑΤμήμαΥπεύθυνος 1 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων ΠληροφόρησηςΔ. Μάνεση 2ΓραφιστικήςΜ. Μελετζής 3Δημόσιας ΥγιεινήςΠ. Θεοδωράτος 4Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΕ. Τουρνά 5Διοίκησης Μονάδων Υγείας & ΠρόνοιαςΓ. Δήμας 6Εμπορίας και ΔιαφήμισηςΛ.Σπεντζούρη 7Ενεργειακής ΤεχνολογίαςΑ. Χατζηαποστόλου 8Επισκεπτών ΥγείαςΔ. Χανιώτης 9Εσωτ. Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Μ.Περιβολιώτου 10ΗλεκτρονικήςΚ. Βουδούρης 11Ιατρικών ΕργαστηρίωνΑικ. Χαρβάλου 12Κοινωνικής ΕργασίαςΓ. Καρπέτης 13ΜαιευτικήςΑικ. Λυκερίδου 14ΝαυπηγικήςΧ. Στεφανάκος

20 Α/ΑΤμήμαΥπεύθυνος 15Νοσηλευτικής Α΄Μ. Πολυκανδριώτη 16Νοσηλευτικής Β΄Α. Καυγά 17Οδοντικής ΤεχνολογίαςΑ. Προμπονάς 18Οινολογίας Τεχνολογίας και ΠοτώνΙ. Παρασκευόπουλος 19Οπτικής και ΟπτομετρίαςΕ. Πατέρας 20ΠληροφορικήςΔ. Κεχαγιάς 21Πολιτικών Έργων ΥποδομήςΜ. Βαλαβαλίδης 22Προσχολικής ΑγωγήςΤ. Σιδηροπούλου 23Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων ΤέχνηςΗ. Νομπιλάκης 24Τεχνολογίας Ιατρικών ΟργάνωνΔ. Κάβουρας 25Τεχνολογίας ΤροφίμωνΔ. Χούχουλα 26ΤοπογραφίαςΒ. Παγούνης 27Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΠ. Λύτρας 28ΦυσικοθεραπείαςΠ. Πουλμέντης 29Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤεχνώνΓ. Βλασσάς

21 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ βρίσκεται στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος και Μήλου 1, 3ος όροφος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Μ. Μπρατάκος, καθηγητής του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων τηλ.: 210 5385570 Οργανωτική, διοικητική υποστήριξη του Έργου Κωστάντζα Αργυράτου, Ελένη Κακούρου, Αντώνης Παπαθεοδώρου τηλ.: 210 5385846 φαξ: 210 5385719 email : gpa@teiath.grgpa@teiath.gr


Κατέβασμα ppt "Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google