Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Υποχρεώσεις Ορκωτών Ελεγκτών & Λογιστών Προσφυγή – Διαιτησία-Διοικητική Επίλυση
2 Μαρτίου 2011/ Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης

1 Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν
Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν.3842/2010 και το νέο νομοσχεδιο Υποχρεώσεις ορκωτών ελεγκτών για τη φορολογική συμμόρφωση εταιρειών Υποχρεώσεις λογιστών Αλλαγές στην προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια Φορολογική διαιτησία Νέα επιτροπή διοικητικής επίλυσης

2 Υποχρεώσεις ορκωτών ελεγκτών για τη φορολογική συμμόρφωση εταιρειών
Νέο άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 Έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών Αφορά ΑΕ και ΕΠΕ που ελέγχονται από ορκωτούς Ποιος είναι ο αρμόδιος ελεγκτής; Φαίνεται ότι είναι αυτός που διενεργεί τον έλεγχο του 2190/ αλλά χρήζει επιβεβαίωσης Αντικείμενο: Φορολογικά αντικείμενα, χρήζει διευκρίνισης Λεπτομέρειες του ελέγχου θα καθορισθούν από ΕΛΤΕ και Υπουργείο Οικονομικών 2

3 Υποχρεώσεις ορκωτών ελεγκτών για τη φορολογική συμμόρφωση εταιρειών
Οι ελεγκτές δεν κάνουν έλεγχο οικονομικής διαχείρισης όπως αναφέρει ο νόμος αλλά έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Εργασία προσυμφωνημένων διαδικασιών Η φράση «φορολογικά αντικείμενα» είναι γενική. Έλεγχος ρουτίνας ή «οιονεί» φορολογικός έλεγχος; Αναφορά σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες αλλά και σε φορολογικές παραβάσεις εν γένει στο σχέδιο νόμου Πώς μπορεί να διακινδυνεύσει ο ορκωτός ελεγκτής όταν εξακολουθεί να υπάρχει ο ΚΒΣ και το συγκεκριμένο πλαίσιο για την εκπεσιμότητα των δαπανών; Πως μπορεί ο ορκωτός ελεγκτής να προφυλαχθεί από τα εικονικά και πλαστά τιμολόγια; 3

4 Υποχρεώσεις ορκωτών ελεγκτών για τη φορολογική συμμόρφωση εταιρειών
Από πότε ισχύει το νέο σύστημα; Όπως ο νόμος είναι διατυπωμένος από τη δημοσίευσή του δηλαδή για χρήσεις που κλείνουν από Απρίλιο/Μάιο Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για να προετοιμασθούν όλοι; Η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή κατά το Ν. 3693/2008 έχει όριο δέκα φορές την αμοιβή του. Ισχύει και στο φορολογικό πιστοποιητικό η ευθύνη αυτή; Νέο πρόστιμο – Ευρώ με το άρθρο 26 παρ.3 του σχεδίου Η φορολογική εργασία του ορκωτού ελεγκτή για πλήρη έλεγχο απαιτεί μεγάλη επένδυση χρόνου και το σχετικό κόστος δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του ελέγχου κατά Θα πρέπει να συμφωνηθεί ξεχωριστή αμοιβή Πότε εκδίδεται το πιστοποιητικό; Παράλληλα με την έκθεση του ελεγκτή για σκοπούς 2190; Υπάρχει ζήτημα αν ο ελεγκτής συμβουλεύει την ελεγχόμενη εταιρεία σε φορολογικά θέματα; 4

5 Υποχρεώσεις ορκωτών ελεγκτών για τη φορολογική συμμόρφωση εταιρειών
Πρέπει να υπάρξει και επιβράβευση όσων έχουν «καθαρό» πιστοποιητικό η συμμορφώνονται με τις παρατηρήσεις του ορκωτού στο πιστοποιητικό με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις Στο σχέδιο νόμου φαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος θα γίνεται σε κάθε περίπτωση Δεν θα έχει πρακτική σημασία για τις επιχειρήσεις αν λειτουργήσει ο θεσμός παράλληλα με τους φορολογικούς ελέγχους Πρέπει να υπάρξει διαβούλευση ορκωτών ελεγκτών ΕΛΤΕ και Υπουργείου Οικονομικών για να υιοθετηθεί ένα σωστό και λειτουργικό πλαίσιο οδηγιών 5

6 Υποχρεώσεις Λογιστών Ο λογιστής - φοροτεχνικός, κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997, υποχρεούται στην απόκτηση πιστοποιητικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία του με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων

7 Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
Υποθέσεις με αντικείμενο ΕΥΡΩ στο Εφετείο με τελεσιδικία Δυνατότητα παραπομπής στο ΣτΕ υποθέσεων μείζονος ενδιαφέροντος με αναστολή εκδίκασης όλων των παρομοίων υποθέσεων Περιορίζεται το δικαίωμα αναίρεσης όταν υπάρχει θεμελιωμένη νομολογία ΣτΕ (πώς μπορεί να αλλάξει η νομολογία;) Περιορισμός της αναστολής Όταν υπάρχει πρωτόδικη απόφαση για να εκδικασθεί η έφεση πρέπει να έχει καταβληθεί 50% του φόρου Για να προσφύγει ο φορολογούμενος στα διοικητικά δικαστήρια το ποσοστό προβεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων φόρων και τελών αυξάνεται από 25% σε 50%. Το μέτρο αυτό δεν είναι αντίθετο με το καθεστώς που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου βεβαιώνεται το 100% της οφειλής όταν κατατίθεται προσφυγή. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, μπορεί να ζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η αναστολή πληρωμής. Παρόλα αυτά το νέο καθεστώς απονομής διοικητικής δικαιοσύνης που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011 θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, καθώς και το σύστημα φορολογικής διαιτησίας που προτείνεται με το προσχέδιο

8 Φορολογική Διαιτησία Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα επίκλησης από το φορολογούμενο της διαιτητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ενώ προς το σκοπό αυτό προβλέπεται η ίδρυση Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τη διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών με αντικείμενο άνω του ποσού των ΕΥΡΩ Φορολογικοί διαιτητές θα διορίζονται πρόσωπα που έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α’ ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων, εφόσον έχουν δεκαετή εμπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ή σε ελεγκτικό φορολογικό έργο ή στην άσκηση καθηκόντων επί φορολογικών θεμάτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών Η σχετική διάταξη πρέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε φορολογικοί διαιτητές να διορίζονται όχι μόνο κρατικοί λειτουργοί αλλά και ανεξάρτητοι επαγγελματίες όπως ελεγκτές ή δικηγόροι με εμπειρία στα φορολογικά θέματα, εφόσον διασφαλιστεί η μη ύπαρξη ασυμβιβάστου

9 Φορολογική Διαιτησία (συνέχεια)
Η διαδικασία της διαιτητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών θα πρέπει να είναι δεσμευτική για το δημόσιο. Επομένως η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε το δημόσιο να μην έχει τη διακριτική ευχέρεια να συμφωνήσει με την αίτηση διαιτητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών που αιτείται ο φορολογούμενος Θα πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, αφού πλέον δε θα έχουν πρακτική σημασία Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στο νομοσχέδιο το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί στο φορολογούμενο προκειμένου να προχωρήσει στη διαιτητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς

10 Νέα επιτροπή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
Άρθρο 36 σχεδίου νόμου Νέο άρθρο 70Α του ΚΦΕ Πενταμελής Επιτροπή με τρία μέλη του Δημοσίου Παράλληλα με τις επιτροπές στα ελεγκτικά κέντρα Υποθέσεις πάνω από Ευρώ Αμφίβολης σκοπιμότητας και χρησιμότητας Πολυδιάσπαση και ενδεχομένως καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας

11 Ευχαριστώ Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης

12 © 2011 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος.  Τυπώθηκε στην Ελλάδα. The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").


Κατέβασμα ppt "Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το Ν"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google