Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
6η ενότητα Ινστιτούτο Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Χρήστος Γιαννόπουλος Σύμβουλος Επιχειρήσεων

2 Εξόφληση συναλλαγών Η εξόφληση τιμολογίων για τον λήπτη φορολογικών στοιχείων για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για ποσά πάνω από 3.000,00 ευρώ (αντί ,00 ευρώ) να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή (όχι δίγραμμη) του λήπτη του στοιχείου. Για την εκχώρηση επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεση λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών Ισχύει από Χρήστος Γιαννόπουλος Σύμβουλος Επιχειρήσεων

3 Υπογραφή εκδότη σε στοιχεία
Τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. επιτρέπεται (δεν επιβάλλεται) να φέρουν την υπογραφή του εκδότη ή του προσώπου που ορίζεται από αυτόν Ισχύει από Χρήστος Γιαννόπουλος Σύμβουλος Επιχειρήσεων

4 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων

5 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
Τα φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη − πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των λογαριασμών διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών Ισχύει από – Με αποφάσεις του Υπουργού η υλοποίηση

6 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
Η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 1.500,00 ευρώ, για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά Ισχύει από – Με αποφάσεις του Υπουργού η υλοποίηση

7 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
Δίνεται η δυνατότητα, στον λήπτη φορολογικού στοιχείου, επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων, μέσω βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ Ισχύει από – Με αποφάσεις του Υπουργού η υλοποίηση

8 Ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από 1.6.2010
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. Οι παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 είναι η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., και μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από

9 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Συμβιβασμός
Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου Συμβιβασμός στο 1/2 Καταβάλλεται εφ’ άπαξ Αν το πρόστιμο είναι μέχρι 1.200,00 ευρώ Καταβάλλεται το 30% Αν το πρόστιμο είναι πάνω από 1.200,00 ευρώ

10 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Συμβιβασμός
Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία Συμβιβασμός στο 1/2 Καταβάλλεται εφ’ άπαξ Αν το πρόστιμο είναι μέχρι 1.200,00 ευρώ Καταβάλλεται το 30% Αν το πρόστιμο είναι πάνω από 1.200,00 ευρώ

11 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Συμβιβασμός
Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200,00 ευρώ Συμβιβασμός στο 1/2 Καταβάλλεται εφ’ άπαξ Αν το πρόστιμο είναι μέχρι 1.200,00 ευρώ Καταβάλλεται το 30% Αν το πρόστιμο είναι πάνω από 1.200,00 ευρώ

12 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Συμβιβασμός
Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο Συμβιβασμός στο 1/2 Καταβάλλεται εφ’ άπαξ Αν το πρόστιμο είναι μέχρι 1.200,00 ευρώ Καταβάλλεται το 30% Αν το πρόστιμο είναι πάνω από 1.200,00 ευρώ

13 Πρόστιμα Κ.Β.Σ. - Συμβιβασμός
Ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από Χρήστος Γιαννόπουλος Σύμβουλος Επιχειρήσεων

14 Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων

15 Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Ελέγχου, καθορίζεται ο αριθμός των ημερών αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτηδευματία Αν επαναληφθεί μία από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι 6 μήνες η λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία Η αναστολή ισχύει και για κάθε νέα παράβαση που διαπράττεται Ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010 στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από

16 Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων
Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των 10 παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500,00 ευρώ Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφ’ όσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής Ισχύει από τη δημοσίευση του Ν. 3888/2010 στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από

17 Ποινικές κυρώσεις

18 Ποινικές κυρώσεις Αν επαναληφθεί μία από τις ανωτέρω παραβάσεις (εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων), επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών Ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από Για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί από την μέχρι και την οι ποινές είναι : α) Για την 1η παράβαση φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, β) Για κάθε επανάληψη φυλάκιση τουλάχιστον 4 μηνών

19 Ποινικές κυρώσεις

20 Ποινικές κυρώσεις

21 Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου
Τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις που αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παράβασης δεν ασκούν επιρροή στο πρόστιμο, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου και τις επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο Όταν τον έλεγχο το διενεργεί το Σ.Δ.Ο.Ε. η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

22 Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου
Παραβάσεις για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία αυτή είναι ιδίως : Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία Μη έκδοση Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ. Μη έκδοση Τιμολογίου ή Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής Μη έκδοση Φορτωτικής ή Δελτίου Κίνησης Ισχύει για τις παραβάσεις που διαπράττονται από

23 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

24 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

25 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

26 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: δ) τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ.

27 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: Χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

28 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.»

29 Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ. Ο. Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: «Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. σχετικά με την διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής, τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο».

30 Αδίκημα Φοροδιαφυγής Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκημα φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος.

31 Αδίκημα Φοροδιαφυγής Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου-εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν απoδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρείται:

32 Αδίκημα Φοροδιαφυγής Αν η διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσεται, εφόσον καταβληθούν, από την ημέρα που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση οφειλόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. Εάν η καταβολή συντελεστεί μετά τη συμπλήρωση έτους, αλλά πριν τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας σε πρώτο βαθμό, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

33 Αδίκημα Φοροδιαφυγής Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ. Ο. Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

34 Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης,
Αδίκημα Φοροδιαφυγής α) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 17, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης,

35 Αδίκημα Φοροδιαφυγής Στα αδικήματα του παρόντος νόμου, χρόνος τέλεσης είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

36 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
Ινστιτούτο Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Κινητό : Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google