Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος
ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άγγελος Λυμπέρης, Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών  

2 Γενική Επισκόπηση (1) Τι είναι Ενιαία Άδεια ή Ενιαία Συνολική Άδεια;
Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ; Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας; Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση Ενιαίας Άδειας; Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν; Ποια μέτρα λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν;

3 Γενική Επισκόπηση (2) Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί
απαγορεύσεων και περιορισμών; Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου; Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ; Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; Ποια είναι η σύνδεσή της Ενιαίας Άδειας με τον ΑΕΟ; Συμπεράσματα.

4 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (1)
Ενιαία Άδεια είναι η άδεια στην οποία εμπλέκονται Τελωνειακές Διοικήσεις σε περισσότερα από ένα κ-μ της Ε.Ε. για μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης (απλουστευμένες διαδικασίες) (άρθρο 76 § 1 ΚΤΚ), εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο (άρθρο 76 § 1 ΚΤΚ),

5 Τι είναι Ενιαία Άδεια; (2)
Οικονομικά Τελωνειακά Καθεστώτα (άρθρο 84 § 1β ΚΤΚ): Τελωνειακή Αποταμίευση Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Προσωρινή Εισαγωγή Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή Ειδικό Προορισμό (άρθρο 21 § 1 ΚΤΚ) ή Συνδυασμός των παραπάνω διαδικασιών

6 Ενιαία Συνολική Άδεια Συνολική Άδεια: όταν χορηγείται άδεια
για περισσότερες από μία διαδικασίες (σε εθνικό επίπεδο) Ενιαία Συνολική Άδεια: συνδυασμός διαφορετικών τύπων Ενιαίας Άδειας (σε Κοινοτικό επίπεδο)

7 Γιατί εμπλέκονται περισσότερα από ένα κ-μ;
επειδή τα αγαθά προσκομίζονται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα κ-μ ή επειδή οι τελωνειακές διασαφήσεις υποβάλλονται σε κ-μ διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ευρίσκονται τα αγαθά και είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο

8 Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; (1)
υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; (1) (άρθρο 253η σε συνδυασμό με το άρθρο 14δ του Καν. 2454/93 - για απλουστευμένη διασάφηση και τελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο) Η Τελωνειακή Αρχή του κ-μ στο οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις, τα έγγραφα και τα στοιχεία του αιτούντος, που σχετίζονται με την Ενιαία Άδεια και στο οποίο εκτελείται τουλάχιστον ένα μέρος των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτή. (πρόκειται στην ουσία για τις αρμόδιες αρχές χορήγησης πιστοποιητικού ΑΕΟ)

9 υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; (2)
Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για Ενιαία Άδεια; (2) (άρθρο 253θ του Καν. 2454/93) Τα κ-μ κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι οποίοι δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Τα κ-μ ορίζουν έναν κεντρικό φορέα αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κ-μ και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής και τον κοινοποιούν στην Επιτροπή.

10 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τους Οικονομικούς Φορείς;
Μείωση των τελωνειακών συναλλαγών και του κόστους μεταφοράς των αγαθών. Καμία ανάγκη για πρόσθετες διαδικασίες διέλευσης (καθεστώς διαμετακόμισης-transit). Υποβολή της διασάφησης στο κ-μ εγκατάστασης του εισαγωγέα (αντί στο κ-μ εισόδου ή εξόδου). Καμία ανάγκη για επικοινωνία (και διατήρηση επαφών) με τελωνειακές διοικήσεις άλλων κ-μ. Επικοινωνία με τελωνειακές αρχές μιας μόνο χώρας, σε μία μόνο γλώσσα. Κοινοί κανόνες ανταγωνιστικότητας.

11 Ποια θα είναι τα οφέλη της Ενιαίας Άδειας για τις Τελωνειακές Διοικήσεις;
Μείωση του κόστους των τελωνειακών συναλλαγών Βελτίωση των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης των Οικονομικών Φορέων Καλύτερη συμμόρφωση των Οικονομικών Φορέων Βελτίωση του συστήματος ανάλυσης κινδύνου Βελτίωση της επικοινωνίας με τους παράγοντες του εμπορίου Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων

12 Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν;
Οι χρονοβόρες διαδικασίες διαβουλεύσεων μεταξύ των κ-μ. Συμφωνία μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων για τις μεθόδους και τα standards των ελέγχων. Η ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Διοικήσεις. Η ανάγκη για παροχή στατιστικών πληροφοριών (Intrastat). Η ανάγκη για παροχή πληροφοριών για σκοπούς ΦΠΑ (σύστημα VIES) και ΕΦΚ Μοίρασμα των εξόδων είσπραξης (25% των ιδίων πόρων), μεταξύ των εμπλεκόμενων κ-μ, όταν τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

13 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (1)
Διοικητική ρύθμιση για το μοίρασμα των εξόδων είσπραξης (οικειοθελής προσχώρηση των κ-μ). Έκδοση οδηγιών για: χορήγηση και επίβλεψη των εγκρίσεων, ΦΠΑ εισαγωγής, ΕΦΚ, στατιστικά στοιχεία, απαγορεύσεις και περιορισμούς, εγγυήσεις, παρατυπίες, διαφωνίες και εκκλήσεις κ.λπ.

14 Ποια μέτρα λαμβάνονται; (2)
Διαδικασία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων τα οποία πρέπει να δηλώνονται και (αργότερα) να ανταλλάσσονται μεταξύ των κ-μ (Παράρτημα 30Α, Πίνακας 6 Κανονισμού 2454/93) Υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων από το 2001

15 Ποια περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν;
Καθιέρωση κοινής βάσης δεδομένων για σκοπούς Ενιαίας Άδειας (επέκταση της βάσης δεδομένων AEO/EORI). Καθιέρωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των κ-μ. Κοινοί κανόνες για την υποβολή και την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων

16 απαγορεύσεων και περιορισμών;
Πως θα τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών; Οι διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμών θα τηρούνται: στο κ-μ όπου υποβάλλεται η διασάφηση, στο κ-μ όπου τα αγαθά εισέρχονται στην Κοινότητα ή στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών Είδη διατάξεων απαγορεύσεων και περιορισμών: σχετικά με την είσοδο των αγαθών στο τελωνειακό έδαφος, σχετικά με τη θέση των αγαθών σε ένα τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία

17 Πως θα διενεργείται η ανάλυση κινδύνου;
στο κ-μ όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου των αγαθών στην Κοινότητα: ανάλυση κινδύνου για θέματα ασφάλειας και προστασίας, στο κ-μ όπου τα αγαθά τίθενται σε Ελεύθερη Κυκλοφορία: ανάλυση κινδύνου για την επιβολή μέτρων τελωνειακής και εμπορικής πολιτικής. στο κ-μ τελικού προορισμού των αγαθών: ανάλυση κινδύνου για εθνικές απαγορεύσεις και περιορισμούς

18 Πως θα εισπράττεται ο ΦΠΑ;
Σήμερα εφαρμόζονται δύο συστήματα: Καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο με τη διασάφηση και αργότερα συμψηφισμός με την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ή Δήλωση του ΦΠΑ εισαγωγής στην Περιοδική Δήλωση, ταυτόχρονα με το δικαίωμα συμψηφισμού. Προτάσεις για το μέλλον: Τελωνειακό σύστημα (καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο-ακόμη και σε διαφορετικό κ-μ) ή Φορολογικό σύστημα (“VAT One-Stop” system / VIES)

19 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (1)
“Έκδοση νέου Κανονισμού για το σύστημα EXTRASTAT” Tα στοιχεία θα διαβιβάζονται στη στατιστική υπηρεσία του κ-μ που θα είναι αρμόδιο για την υποβολή τους στη Eurostat Πιθανές λύσεις: Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ των Στατιστικών Υπηρεσιών των κ-μ (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος)

20 Πως θα συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία; (2)
Απευθείας υποβολή από το Τελωνείο που λαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία, στη Στατιστική Υπηρεσία που χρειάζεται τα στοιχεία (απαιτείται διαλειτουργικότητα) Μια κεντρική «αποθήκη» όλων των τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται σε όλα τα κ-μ, για άντληση στατιστικών στοιχείων (απαιτείται εφαρμογή νέου συστήματος και υποχρεωτικά πεδία στο ΕΔΕ για να αποδεικνύεται το κ-μ προορισμού/πραγματικής εξόδου)

21 Ποια είναι η σύνδεση με τον ΑΕΟ;
Τα κριτήρια για απλοποιημένες διαδικασίες και εκτελωνισμό στον οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για σκοπούς Ενιαίας Άδειας, είναι στην πράξη ίδια με εκείνα για τον ΑΕΟ. Η χρήση των απλοποιήσεων δεν περιορίζεται στα πλαίσια του ΑΕΟ. Ένας ΑΕΟ έχει εκπληρώσει ήδη τα κριτήρια, πριν υποβάλλει την αίτηση για Ενιαία Άδεια.

22 Συμπεράσματα (1) Τι είναι σημαντικό τώρα;
να συμφωνηθούν και να εισαχθούν σε χρήση τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εργαλεία (βάσεις δεδομένων κ.λπ.) να εφαρμοστούν ομοιόμορφες μέθοδοι και πρότυπα ελέγχου, να γίνει αποδεκτή από τα κ-μ η διοικητική ρύθμιση και η εν συνεχεία επικύρωση της Συνθήκης για το μοίρασμα των εθνικών εξόδων είσπραξης των ιδίων πόρων

23 Συμπεράσματα (2) Πιθανές αλλαγές στους κανόνες που αφορούν
στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και στην καταβολή του ΦΠΑ, ούτως ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι Οικονομικοί Φορείς όσο και οι Διοικήσεις, αντίστοιχα Ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας θα εξασφαλίζει καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας των νέων διαδικασιών, προς όφελος, τόσο των Οικονομικών Φορέων όσο και των Τελωνειακών Διοικήσεων.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Προϊστάμενος Α΄ Τμήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google