Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Δρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Δρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Δρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

2 Ταμεία ΚΣΠ) Ταμεία Νέοι Κανονισμοί Γενικός Κανονισμός, ορίζει: κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ: Ταμεία ΚΣΠ) Κοινούς κανόνες που διέπουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (Ταμεία) Κανονισμοί για τα επιμέρους Ταμεία Τονίζεται η σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με:  τη στρατηγική της Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων,  τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης  όλες τις ενωσιακές πολιτικές (Horizon 2020,…)

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Γενικά Στοιχεία: Γεωγραφική κάλυψη Τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ >90% του μέσου όρου της ΕΕ)

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Βασισμένο σε στοιχεία της περιόδου 2007 - 2009

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Αιρεσιμότητες Βασικά σημεία που προστίθενται: Αιρεσιμότητα συνδεδεμένη με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ (μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις με αναστολή ή/και ακύρωση της χρηματοδότησης), Ex ante αιρεσιμότητες σε συνάρτηση με διαρθρωτικές αλλαγές, στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης, (υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς και επίτευξη αποτελεσμάτων)

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Στρατηγική προσέγγιση Το Σύμφωνο Συνεργασίας (ΣΣ) (Το νέο δηλ. ΕΣΠΑ)  Ετοιμάζεται σε εθνικό επίπεδο με τη στενή συμμετοχή των εταίρων. Η Επιτροπή θα διαμορφώσει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΣ  Συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και του ΚΜ και προσδιορίζει:  Τη συμμετοχή των Ταμείων ΚΣΠ για την επίτευξη των θεματικών στόχων (€/ Ταμείο/ Στόχο)  Τους θεματικούς στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες που θα επιτευχθούν μέσω του ΣΣ  Τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής  Τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόσει το ΚΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Συμβολαίου (π.χ. συμμετοχή των εταίρων, αιρεσιμότητες, προσθετικότητα, μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης)  Η Επιτροπή θα εξετάσει τη συνάφεια του ΣΣ με τον Γενικό Κανονισμό, το ΚΣΠ, τις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου και τις ex- ante αξιολογήσεις των προγραμμάτων Στρατηγική Προσέγγιση

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Χωρική συνοχή Δυνατότητα διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης (στα πρότυπα των δράσεων Leader) τα οποία προωθούνται από την τοπική κοινωνία, επικεντρώνονται σε μία περιοχή (υπο-περιφέρεια) και μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από όλα τα ταμεία. Αναδεικνύεται ο ρόλος των φορέων εκτός του δημόσιου τομέα (π.χ. ΜΚΟ, ιδιωτικός τομέας) μέσω της υποχρεωτικής συμμετοχής άνω του50%. Διάθεση min 5% των πόρων του ΕΤΠΑ για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης: Δημιουργία δικτύου πόλεων & υιοθέτηση στο ΣΣ λίστας πόλεων που θα συμμετέχουν στην πλατφόρμα (max 20 ανά ΚΜ) Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για "Καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης" με max χρηματοδότηση 0,2% του ΕΤΠΑ Δυνατότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων: Οι επενδύσεις μπορούν να προέρχονται από ένα ή περισσότερα ΕΠ

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Ανατέθηκαν εμπειρογνωμοσύνες για 10 Θεματικούς Στόχους Φθινόπωρο 2012 Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης υπεύθυνη για την συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και την κατάρτιση της πρότασης Σχέδιο πρότασης – 31 Αυγούστου 2013 Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε την προετοιμασία του ΣΕΣ τον Απρίλιο 2012 σε συνεννόηση με όλους τους δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους 1 Εθνικό Συνέδριο Απρίλιος 2013 13 Περιφερειακά Συνέδρια Μάιος 2013 Προτάσεις Υπουργείων, Περιφερειών και φορέων προτείνονται συγκεκριμένοι τομείς και επενδυτικές προτεραιότητες McKinsey & Company “Greece: 10 Years Ahead”, IOBE-KEPE, ΣΕΒ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 η εγκύκλιος 10 Ιανουαρίου 2014

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Η στρατηγική αυτή πρόκειται να κλιμακωθεί χρονικά, ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Μια ανεργία που αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από τη διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα. Ωστόσο, τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της ένταξής της στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο.

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (€ σε τρέχουσες τιμές) % Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες 7.201.034.09534,6% Περιφέρειες Μετάβασης 2.360.822.95711,3% Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2.595.586.60912,5% Ταμείο Συνοχής 3.249.836.72915,6% Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) 580.000.0002,8% Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 4.200.000.00020,2% Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 250.000.0001,2% Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 231.700.0001,1% Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση 163.000.0000,8% ΣΥΝΟΛΟ 20.831.980.390100,0%

13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠ/Υ 1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ416.069.729 2ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ790.667.716 3ΘΕΣΣΑΛΙΑ328.710.978 4ΗΠΕΙΡΟΣ267.016.991 5ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ402.343.182 6ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ271.022.397 7ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ97.338.435 8ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ221.537.609 9ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ185.955.002 10ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ247.203.968 11ΚΡΗΤΗ356.369.237 12ΑΤΤΙΚΗ934.169.428 13ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ86.131.827

14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠ/Υ 1Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 3.735.085.423 2Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 4.361.588.892 3Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2.152.201.141 4Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα386.425.295 5Αγροτική Ανάπτυξη4.195.972.284 6Θάλασσα και ΑλιείαΔεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί 7Τεχνική Βοήθεια338.960.169

15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Ενδεικτική κατανομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον προς στα ΠΕΠ ΠΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (€) 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ59.813.745 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ186.884.512 3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ74.378.415 4 ΗΠΕΙΡΟΣ24.772.717 5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ38.252.121 6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ18.677.521 7 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ69.338.088 8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ63.786.240 9 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ15.000.000 10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ11.414.115 11 ΚΡΗΤΗ5.242.983 12 ΑΤΤΙΚΗ192.254.185 13ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ23.516.817 ΣΥΝΟΛΟ 713.331.459

16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Χρονοδιάγραμμα υποβολής του Εταιρικού Συμφώνου 2014-2020 (ΕΣΠΑ) και των Προγραμμάτων 9 Δεκεμβρίου 2013 : ανεπίσημη υποβολή σχεδίου ΕΣΠΑ 2014-2020 20 Δεκεμβρίου 2013 : δημοσίευση Γενικού Κανονισμού και Ταμείων 31 Ιανουαρίου 2014 : σχόλια της Ε.Ε. επί του σχεδίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014 : επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανονισμός θέτει όριο 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού) 28 Φεβρουαρίου 2014 : υποβολή πρώτων σχεδίων ΕΠ Τομεακών και Περιφερειακών στο ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο διαδικασιών συντονισμού το αργότερο 3 μήνες μετά την επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 πρέπει να υποβληθούν επίσημα στην Ε.Ε. τα τομεακά και τα περιφερειακά Προγράμματα

17 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Δρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google