Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Δρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) 

2 Νέοι Κανονισμοί Γενικός Κανονισμός, ορίζει: κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ: Ταμεία ΚΣΠ) Κοινούς κανόνες που διέπουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (Ταμεία) Κανονισμοί για τα επιμέρους Ταμεία Τονίζεται η σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική της Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων, τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης όλες τις ενωσιακές πολιτικές (Horizon 2020,…)

3 Γενικά Στοιχεία: Γεωγραφική κάλυψη
Τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ) - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ >90% του μέσου όρου της ΕΕ)

4 Βασισμένο σε στοιχεία της περιόδου 2007 - 2009

5 Αιρεσιμότητες Βασικά σημεία που προστίθενται:
Αιρεσιμότητα συνδεδεμένη με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ (μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις με αναστολή ή/και ακύρωση της χρηματοδότησης), Ex ante αιρεσιμότητες σε συνάρτηση με διαρθρωτικές αλλαγές, στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης, (υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς και επίτευξη αποτελεσμάτων)

6 Στρατηγική προσέγγιση
Το Σύμφωνο Συνεργασίας (ΣΣ) (Το νέο δηλ. ΕΣΠΑ) Ετοιμάζεται σε εθνικό επίπεδο με τη στενή συμμετοχή των εταίρων. Η Επιτροπή θα διαμορφώσει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΣ Συμφωνείται μεταξύ της Επιτροπής και του ΚΜ και προσδιορίζει: Τη συμμετοχή των Ταμείων ΚΣΠ για την επίτευξη των θεματικών στόχων (€/ Ταμείο/ Στόχο) Τους θεματικούς στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες που θα επιτευχθούν μέσω του ΣΣ Τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής Τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόσει το ΚΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Συμβολαίου (π.χ. συμμετοχή των εταίρων, αιρεσιμότητες, προσθετικότητα, μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης) Η Επιτροπή θα εξετάσει τη συνάφεια του ΣΣ με τον Γενικό Κανονισμό, το ΚΣΠ, τις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου και τις ex- ante αξιολογήσεις των προγραμμάτων Στρατηγική Προσέγγιση Στρατηγική Προσέγγιση

7 Χωρική συνοχή Δυνατότητα διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης (στα πρότυπα των δράσεων Leader) τα οποία προωθούνται από την τοπική κοινωνία, επικεντρώνονται σε μία περιοχή (υπο-περιφέρεια) και μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από όλα τα ταμεία. Αναδεικνύεται ο ρόλος των φορέων εκτός του δημόσιου τομέα (π.χ. ΜΚΟ, ιδιωτικός τομέας) μέσω της υποχρεωτικής συμμετοχής άνω του50%. Διάθεση min 5% των πόρων του ΕΤΠΑ για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης: Δημιουργία δικτύου πόλεων & υιοθέτηση στο ΣΣ λίστας πόλεων που θα συμμετέχουν στην πλατφόρμα (max 20 ανά ΚΜ) Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για "Καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης" με max χρηματοδότηση 0,2% του ΕΤΠΑ Δυνατότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων: Οι επενδύσεις μπορούν να προέρχονται από ένα ή περισσότερα ΕΠ

8 13 Περιφερειακά Συνέδρια Προτάσεις Υπουργείων, Περιφερειών και φορέων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ανατέθηκαν εμπειρογνωμοσύνες για 10 Θεματικούς Στόχους Φθινόπωρο 2012 Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης υπεύθυνη για την συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και την κατάρτιση της πρότασης Σχέδιο πρότασης – 31 Αυγούστου 2013 Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε την προετοιμασία του ΣΕΣ τον Απρίλιο 2012 σε συνεννόηση με όλους τους δημόσιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους 1 Εθνικό Συνέδριο Απρίλιος 2013 13 Περιφερειακά Συνέδρια Μάιος 2013 Προτάσεις Υπουργείων, Περιφερειών και φορέων προτείνονται συγκεκριμένοι τομείς και επενδυτικές προτεραιότητες McKinsey & Company “Greece: 10 Years Ahead”, IOBE-KEPE, ΣΕΒ 3η εγκύκλιος 10 Ιανουαρίου 2014

9 Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
Αναπτυξιακό όραμα «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης , έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

10 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Κύριοι άξονες
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

11 Η στρατηγική αυτή πρόκειται να κλιμακωθεί χρονικά, ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Μια ανεργία που αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από τη διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα. Ωστόσο, τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της ένταξής της στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο.

12 Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο (€ σε τρέχουσες τιμές)  % Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες 34,6% Περιφέρειες Μετάβασης 11,3% Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες 12,5% Ταμείο Συνοχής 15,6% Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) 2,8% Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 20,2% Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 1,2% Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 1,1% Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση 0,8% ΣΥΝΟΛΟ 100,0%

13 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (1)
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π/Υ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 ΗΠΕΙΡΟΣ 5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11 ΚΡΗΤΗ 12 ΑΤΤΙΚΗ 13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

14 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (2)
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π/Υ 1 Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 4 Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 5 Αγροτική Ανάπτυξη 6 Θάλασσα και Αλιεία Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί 7 Τεχνική Βοήθεια

15 Ενδεικτική κατανομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον προς στα ΠΕΠ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (€) 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 ΗΠΕΙΡΟΣ 5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11 ΚΡΗΤΗ 12 ΑΤΤΙΚΗ 13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 Χρονοδιάγραμμα υποβολής του Εταιρικού Συμφώνου 2014-2020 (ΕΣΠΑ) και των Προγραμμάτων
9 Δεκεμβρίου 2013 : ανεπίσημη υποβολή σχεδίου ΕΣΠΑ 20 Δεκεμβρίου 2013 : δημοσίευση Γενικού Κανονισμού και Ταμείων 31 Ιανουαρίου 2014 : σχόλια της Ε.Ε. επί του σχεδίου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Φεβρουάριος – Μάρτιος : επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανονισμός θέτει όριο 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού) 28 Φεβρουαρίου 2014 : υποβολή πρώτων σχεδίων ΕΠ Τομεακών και Περιφερειακών στο ΥΠΑΑΝ στο πλαίσιο διαδικασιών συντονισμού το αργότερο 3 μήνες μετά την επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ πρέπει να υποβληθούν επίσημα στην Ε.Ε. τα τομεακά και τα περιφερειακά Προγράμματα

17 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google