Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας 8-10/2/2008 Δρ Παππά Αλίκη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας 8-10/2/2008 Δρ Παππά Αλίκη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας 8-10/2/2008 Δρ Παππά Αλίκη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 2 Πηγές ενίσχυσης των επιχειρήσεων για καινοτομία, έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας  Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 (κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων) Ειδικές Επενδύσεις όπως : - Νέα προϊόντα -Προϊόντα εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας - Παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Ειδική Επιτροπή ΕΠΑΝ: ο επιχειρηματίας μπορεί να είναι παρόντας  Οικονομικά κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη - Νόμος 3299/2004: Έκπτωση του 50% των δαπανών Ε&Τ από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων Απαιτείται ιδιαίτερος λογαριασμός στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας- ΕΠΑΕ: Δημόσια δαπάνη 1,271.εκ ευρώ

3 3 ΕΠΑΕ: Μέτρα χρηματοδότησης επιχειρήσεων ανά άξονα: Α.Π.1:Δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη  «Γνώση – Αριστεία»: Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α Συνεργασία παραγωγικών και Ε&Τ φορέων «Συνεργασία» Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διεθνής Συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψης μελλοντικών αναγκών

4 4  «Αξία»: Δημιουργία /ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (ΠΠΚ)  Δημιουργία καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών (innovation clusters) μονοεπιστημονικής ή/και πολυεπιστημονικής προσέγγισης σε πεδία αιχμής που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  «Επιβράβευση»  Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας  Ενίσχυση των ΜΜΕ για την απόκτηση και αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  Δημιουργία νέων,καινοτόμων επιχειρήσεων,κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin-off και spin-out)  Πειραματικές Δράσεις Τεχνολογικής Καινοτομίας (διαπεριφερειακή συνεργασία)  Οριζόντιες Δράσεις:Μελέτες Τεχνικής Βιωσιμότητας –προετοιμασία προτάσεων Α.Π.1:Δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης απο έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

5 5  Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τους Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών συσπειρώσεων και δικτυώσεων Στοχευμένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό - αναδιάταξη του τουριστικού τομέα Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη διάχυση καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού  Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Α.Π:2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας

6 6 Α.Π.3: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Αναβάθμιση και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου Ανάπτυξη ενός ενιαίου και δικτυακού συστήματος δομών στήριξης τηςεπιχειρηματικότητας, παραγωγής στρατηγικής πληροφόρησης σε ζητήματα αγρών, τεχνολογικής διαμεσολάβησης και προώθησης και διάχυσης της καινοτομίας Επιχειρηματικά Σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης της λειτουργίας των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αξιοποιώντας και την πρωτοβουλία JEREMIE όπως: Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ Venture Capital Business Angels και Mentoring Μικροπίστωση Δημιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (seed capital), με στόχο τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών μέσων στην εφαρμογή της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής καινοτομίας. Δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόμενες υπηρεσίες Επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή δικτύων ΜΜΕ σε νέα προϊόντα.

7 7 Α.Π.3: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών και υποστήριξη των επενδύσεων όπως: Επιχειρηματικά Σχέδια επέκτασης ή δημιουργίας νέων «Επιχειρηματικών Πάρκων»(Βusiness Parks) και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά. Δράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς Δράσεις για την ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών

8 8 Α.Π.4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας Δράσεις προώθησης της χρήσης του Φυσικού Αερίου Δράσεις ολοκλήρωσης – εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Δράσεις για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και για την εξοικονόμηση ενέργειας Δράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση Φυσικών πόρων

9 9 Ε&Τ υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΚΕΤΕΑΘ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 – έδρα: Βόλος 4 Ινστιτούτα: Μηχανοτρονικής (Βόλος) Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (Καρδίτσα) Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Λάρισα) Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης (Τρίκαλα)  Τεχνολογικό Πάρκο Βόλου  ΕΒΕΤΑΜ (φορέας υποστήριξης κλάδου Μετάλλου), Βόλος  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (14 τμήματα)  Τεχνολογικό Ινστιτούτο Παιδείας

10 10 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας της Θεσσαλίας  Τομείς Προτεραιότητας:Βιοκάυσιμα,Τρόφιμα,Κλωστουφαντουργία – Ξύλο(αγροϋλικά)  Συντονιστής:Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας  Συνολικός Προϋπολογισμός:5 εκ ευρώ  Επιχορήγηση από την ΓΓΕΤ:3.599.084 ευρώ


Κατέβασμα ppt "1 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας 8-10/2/2008 Δρ Παππά Αλίκη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google