Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012. ΕΣΠΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012. ΕΣΠΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

2 ΕΣΠΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, της ποιότητας ζωής και την προσέλκυση επενδύσεων. - Σημαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές διασυνδέσεις των μεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη ολοκληρωμένων έργων, καθώς και η ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 13 (για τις υποδομές) : Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.

3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»(ΕΠ-ΕΠ) Υποδομές κυρίως σε Λιμάνια του Δ.Δ.Μ. της χώρας (ακολουθεί αναλυτική αναφορά) ΑΠΟ ΤΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Λιμενικές υποδομές σε κύρια και περιφερειακά λιμάνια ( μώλοι, κρηπιδώματα, εκβαθύνσεις, διαμορφώσεις χερσαίων χώρων κλπ) Υποδομές τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων ΑΠΟ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Παρεμβάσεις βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών (Καταφύγια τουριστικών σκαφών) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

4

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ) Το ΕΠ-ΕΠ αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της περιόδου 2007-2013. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους παρακάτω Τομείς: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το ΕΠ-ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής Το ύψος της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος σήμερα ανέρχεται σε 4.353 εκατ. Ευρώ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικός με την ανάπτυξη λιμένων) Η ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών των κύριων λιμένων της χώρας που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΠ-ΕΠ παρεμβάσεις αποσκοπούν σε : Αύξηση της χωρητικότητας των λιμένων για την κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης. Εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής τους για την ταχύτερη εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας / υψηλών ταχυτήτων (ενδεικτικά : προστασία ποδός κρηπιδοτοίχων, νέου τύπου προσκρουστήρες για διευκόλυνση του ελλιμενισμού πλοίων με υψηλά έξαλα τμήματα, δέστρες ικανής ελκτικής δυνάμεως, νέες «οδοντωτές» διατάξεις κρηπιδωμάτων ή διατάξεις προβλητών για πλαγιοπρυμνοδέτηση πλοίων της ακτοπλοΐας κλπ). Βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων των λιμένων. Κυκλοφοριακή διαρρύθμιση των εισόδων και χερσαίων χώρων λιμένων Κατασκευή σύγχρονων σταθμών επιβατών εσωτερικού (ακτοπλοΐας) και εξωτερικού (κρουαζιέρας, Ζώνες Schengen και μη) Η βελτίωση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών με την ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για μεταφορά εμπορευμάτων. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ’ (Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ) : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ’ (Χρηματοδότηση ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠ-ΕΠ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) Η συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Αξόνων Προτεραιότητας Γ’ και Θ’ για την κατασκευή λιμενικών υποδομών ανέρχεται σε 124 εκατ. €, δηλαδή αντιστοιχεί στο 3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (4.353 εκατ. €) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικοί με την ανάπτυξη λιμένων)

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ) Αρχική απόφαση έγκρισης ΕΠ-ΕΠ Ε(2007) 5436/31-10-2007 Συγχρηματοδοτούμενη Δημοσια Δαπάνη (EU+GR) Κοινοτική Συνδρομή Αμιγώς Εθνικοί Πόροι (Εσοδα κλπ) (στήλη 11α) Συνολική Δημόσια Δαπάνη Σύνολο ΕΠ-ΕΠ4.976.191.7283.700.160.8642.424.130.0007.400.321.728 74,36% Αξονας Γ- Λιμάνια (ΕΤΠΑ)121.200.00090.900.00060.600.000181.800.000 75,00% Αξονας Θ- Λιμάνια (Τ.Σ.)20.300.00014.100.0007.900.00028.200.000 69,46% Σύνολο πόρων για Λιμάνια141.500.000105.000.00068.500.000210.000.000 1η Τροποποίηση απόφασης έγκρισης ΕΠ-ΕΠ Ε(2011) 6985/7-10-2011 Συγχρηματοδοτούμενη Δημοσια Δαπάνη (EU+GR) Κοινοτική Συνδρομή Αμιγώς Εθνικοί Πόροι (Εσοδα κλπ) (στήλη 11α) Συνολική Δημόσια Δαπάνη Σύνολο ΕΠ-ΕΠ4.353.130.4303.700.160.8644.353.130.430 85,00% Αξονας Γ- Λιμάνια (ΕΤΠΑ)106.941.17790.900.000106.941.177 85,00% Αξονας Θ- Λιμάνια (Τ.Σ.)16.588.23514.100.00016.588.235 85,00% Σύνολο πόρων για Λιμάνια123.529.412105.000.000123.529.412 3% Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

9 Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο 2932/2001, ο συνολικός σχεδιασμός για τις λιμενικές υποδομές της χώρας αποφασίζεται από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένος (ΕΣΑΛ), στης οποίας το έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων Η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων. Δικαιούχοι των έργων του ΕΠ-ΕΠ Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών (ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ, Δ/ΝΣΗ Δ4) είναι αρμόδιες για την ωρίμανση (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ) και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης (υποβολή ΤΔΕ, αιτήσεων Μεγάλων Έργων κλπ). Κύριος του έργου είναι κατά περίπτωση ο Οργανισμός Λιμένος, το Λιμενικό Ταμείο κλπ. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 2.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

10 Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τέσσερις Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, σε λιμένες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις στα λιμάνια Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου. Στον Άξονα Προτεραιότητας Γ’ (ΕΤΠΑ): “ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ” Στον Άξονα Προτεραιότητας Θ’ (Τ.Σ.): “ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο λιμάνι της Μυκόνου Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ Παρεμβάσεις σε 5 Λιμάνια της χώρας

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ) ποσά σε ΕΥΡΩ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ συγχρηματοδοτούμενα από ΕΠ-ΕΠ Στόχοι – Προτεινόμενες παρεμβάσεις ΕΠ-ΕΠ Νέος Λιμένας Πατρών (3α τμήμα- Α'Φαση) Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας (Γ1΄ Φάση) Νέος Λιμένας Καβάλας Λιμένας Μεστών Χίου Λιμένας Μυκόνου ΣΥΝΟΛΑ Α) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αύξηση χωρητικότητας (ενδεικτικά: κρηπιδώματα, χερσαιοι χώροι, επέκταση μώλου κλπ) √√√√ Εκσυγχρονισμός της υποδομής για την εξυπηρέτηση πλοίων νέα τεχνολογίας ( ενδεικτικά : προστασία ποδός, προσκρουστήρες, δέστρες, οδοντωτές διατάξεις κρηπιδωμάτων κλπ) √√√√ Bελτίωση των οδικών προσβάσεων στους λιμένες √ Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ i) Κυκλοφοριακή διαρρύθμιση εισόδων & χερσαίων χώρων λιμένων √√√√√ ii) Κατασκευή σύγχρονων σταθμών επιβατών√ √ (*)Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά έργο63.611.11046.706.87416.979.0107.404.35116.925.000151.626.345 Συγχρηματοδοτούμενη Δημ.Δαπ. ΕΠ-ΕΠ ανα έργο 44.482.72737.089.92912.442.4796.248.31314.413.330114.676.778 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ-ΕΠΣυνολική Δ.Δ.151.626.345Συγχρ. Δ.Δ.114.676.778 Κοιντ.Συνδρομή (85%) 97.475.261 (*)Συνολική Δημ. Δαπ.Προηγούμενης Περιόδου (Γ'ΚΠΣ/ΤΣ ΙΙ) ανά έργο 78.149.64740.000.0008.606.8766.431.93215.217.682148.406.137 Τ.Σ. ΙΙ (*)Συνολική Δημόσια Δαπάνη Γ'ΚΠΣ & ΕΣΠΑ141.760.757106.706.87425.585.88513.836.28332.142.682320.032.482 (*) Συνολική Δημόσια Δαπάνη (Επιλέξιμοι & αμιγώς εθνικοί πόροι) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

12 Συνοπτική Περιγραφή έργου Τα έργα του 3ου τμήματος αποτελούν συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω των εργολαβιών του 1ου & 2ου τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών. (έργα Γ’ΚΠΣ) Το έργο του ΕΠ-ΕΠ (3 ο τμήμα Α΄Φάσης) περιλαμβάνει : κατασκευή της 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων μήκους 219μ. περίπου, επέκταση του κυματοθραύστη σε μήκος 210μ. περίπου, δημιουργία συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης, συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, υδραυλικά έργα,έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, (χερσαίας ζώνης) και την κατασκευή δύο επιβατικών σταθμών, του Πύργου Ελέγχου και κτιρίου Περιπτέρου Καταστημάτων 1.Νέος Λιμένας ΠΑΤΡΩΝ (3 α Τμήμα Α’ Φάση) Πρόοδος έργου Η σύμβαση για την εργολαβία κατασκευής υπογράφηκε τον Μάϊο του 2012 με χρόνο περαίωσης τον Ιανουάριο του 2016. Η υλοποίηση του έργου θα επεκταθεί και στην επόμενη προγραμματική Περίοδο. (Phasing) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ

13 ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

14 Συνοπτική Περιγραφή έργου Τα έργα της Γ1 Φάσης αποτελούν συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω των εργολαβιών της Α’ και Β’ Φάσης και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Το έργο του ΕΠ-ΕΠ (Γ1 Φάση) περιλαμβάνει : Κατασκευή Κρηπιδότοιχου μελλοντικού Ra-Ra μήκους 93,0 μέτρων περίπου (υποδομή κατάλληλη για διακίνηση σιδηροδρομικών φορτίων), νέων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 610,0 μέτρων για την δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων, δημιουργία & διαμόρφωση των προβλεπόμενων νέων χερσαίων χώρων, και των αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσεων (Νότιας Πύλης, κτιρίου Η/Μ εγκαταστάσεων) Επίσης θα υλοποιηθούν έργα βελτίωσης / ανακατασκευής της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας επί μήκους 3,7 χλμ περίπου (Νότια οδός πρόσβασης στο λιμένα). 1.Νέος Λιμένας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Γ1 Φάση) Πρόοδος έργου Η σύμβαση για την εργολαβία κατασκευής υπογράφηκε στις 8-8-2011 με διάρκεια 54 μήνες. Δόθηκαν δύο διαδοχικές παρατάσεις. Χρόνος περαίωσης Σεπτ.2016. Η υλοποίηση του έργου θα επεκταθεί και στην επόμενη προγραμματική Περίοδο. (Phasing) Καθυστέρησης έκδοσης άδειας έναρξης εργασιών από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Εκκρεμεί η άδεια απόρριψης βυθοκορημάτων. Αντιδράσεις Δήμου για τμήμα των οδικών έργων. Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για συμβιβαστική λύση Το έργο του Ταμείου Συνοχής (Β΄φάση) έμεινε ημιτελές λόγω έκπτωσης του αναδόχου (λήξη επιλ. ΤΣ 31-12- 2011). Υλοποίηθηκε περίπου το 60%του Φ.Α. Σε εκκρεμότητα η διαδικασία υποκατάστασής του αναδόχου για την συνέχιση-ολοκλήρωση των έργων της Β’φάσης. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ

15 ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

16 Εντάξεις Έργων Εντάχθηκαν 5 έργα συνολικής συχρηματοδοτούμενης Δημ. Δαπάνης 115 εκα.€ Πρόκειται για έργα συνεχιζόμενα «γέφυρες» από την προηγούμενη περίοδο Τα 2 εξ αυτών έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ Συμβασιοποίηση Υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 92 εκατ.€ Απορρόφηση Δηλωθείσες Δαπάνες ΟΠΣ 13 εκατ.€ Προβλήματα – Αιτίες καθυστερήσεων Αδειοδοτήσεις – Πλειάδα εμπλεκόμενων φορέων. Οικονομική δυσπραγία αναδόχων. Εκπτώσεις- Διαλύσεις εργολαβιών Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ Κρατικές Ενισχύσεις Θα υποβληθούν σχετικοί φάκελοι στην DG COMP το προσεχές έτος. Απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών Κόστους/Οφέλους. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θα υποβληθούν φάκελοι για τα 2 έργα Προτεραιότητας : Λιμένας Πατρών Λιμένας Ηγουμενίτσας Θα ακολουθήσουν οι φάκελοι και για τα μικρότερα λιμάνια (Καβάλας, Μυκόνου, Μεστών ??)

17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»(ΕΠ-ΕΠ) Εντάχθηκαν έργα συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημ.Δαπάνης ύψους 115 εκατ. €, για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 92 εκατ. €, ΑΠΟ ΤΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) (στοιχεία ΟΠΣ 28-09-2012) Εντάχθηκαν έργα συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημ.Δαπάνης ύψους 238 εκατ. €, για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 115 εκατ. € ΑΠΟ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (στοιχεία ΟΠΣ 28-09-2012) Εντάχθηκαν έργα συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημ.Δαπάνης ύψους 28 εκατ. €, για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 1,8 εκατ. € Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» Κόνιαρη 15, 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :+30 210 6930154 Fax : +30 210 6930188 mail : zpapasiopi@epoalaa.grzpapasiopi@epoalaa.gr Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012


Κατέβασμα ppt "Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012. ΕΣΠΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google