Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Από το ΕΣΠΑ στο ΣΕΣ Εισηγήτρια: Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

1 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Περιεχόμενα Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ) Η χρηματοδότηση των έργων Υποδομών Μεταφορών Χρηματοδότηση Έργων ΚΡΗΤΗΣ 1

2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Η Περιφερειακή Πολιτική ή Πολιτική της Συνοχής, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και παλαιότερες πολιτικές της Ε.Ε. Ενσωματώθηκε στις Συνθήκες ήδη από το 1986. Αποσκοπεί στην μείωση των ανισοτήτων, στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στην ανάπτυξη των Περιφερειών της Ένωσης. Σημαντικοί πόροι διατίθενται σε κάθε Προγραμματική Περίοδο από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό για την Περιφερειακή Πολιτική μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Στην αρχή κάθε Περιόδου αναθεωρούνται οι στόχοι επανακαθορίζονται οι επιλέξιμες περιοχές και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί) 2

3 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Περιεχόμενα Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ) Η χρηματοδότηση των έργων Υποδομών Μεταφορών Χρηματοδότηση Έργων ΚΡΗΤΗΣ 3

4 Πρώτος Στόχος: Σύγκλιση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 Στόχοι, Επιλέξιμες Περιοχές και Μέσα Πρώτος Στόχος: Σύγκλιση Περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου Περιφέρειες «στατιστικής σύγκλισης» (phasing out): κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο του 75% της ΕΕ15, αλλά μεγαλύτερο από το 75% της ΕΕ27. Κράτη με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο του 90% του μέσου όρου της ΕΕ27 (Ταμείο Συνοχής) Προϋπολογισμός: 273,855 δισ EURO, ήτοι περίπου 77,8% του συνολικού Π/Υ 4

5 Δεύτερος Στόχος: Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 Στόχοι, Επιλέξιμες Περιοχές και Μέσα Δεύτερος Στόχος: Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση Όλες οι περιφέρειες της Ένωσης που δεν ανήκουν στους άλλους δύο Στόχους Περιλαμβάνονται και οι περιοχές «σταδιακής εισόδου» (phasing in) (περιφέρειες πρώην στόχου1 με ΑΕΠ>75% του μέσου όρου EU 15) Διττή προσέγγιση: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας - Καινοτομία και κοινωνία της γνώσης - Προσβασιμότητα και υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος - Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων (στρατηγική Λισσαβόνας) Ενίσχυση της απασχόλησης – βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης - προσαρμογή εργατικού δυναμικού, επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό - δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, - προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας για τα μειονεκτούντα άτομα Προϋπολογισμός: 54,9 δισ EURO ήτοι 15.8% του συνόλου 5

6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 Στόχοι, Επιλέξιμες Περιοχές και Μέσα Τρίτος Στόχος: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Διασυνοριακή συνεργασία (συνέχεια του INTERREG III B) Παραμεθόριες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων Διεθνική συνεργασία Διαπεριφερειακή συνεργασία (και στον κορμό) Εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία Προϋπολογισμός: 8,7 δισ EURO, ήτοι 3 % του συνόλου 6

7 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 2007-2013 Επιλέξιμες Περιοχές Στόχων 1 και 2 EU 27

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Προγραμματική Περίοδος 2007 – Επιλέξιμες Περιφέρειες Χωρική Επιλεξιμότητα κατά την 4η ΠΠ Αμιγής στόχος Σύγκλισης Στατιστική Σύγκλιση (Phasing Out) Σταδιακή Είσοδος (Phasing In) Ανατολική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Κρήτη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Αττική Στερεά Ελλάδα Νότιο Αιγαίο 8

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013
Πόροι Σύνολο Ε.Ε ,4 δισ EURO (τρέχουσες τιμές) Ελλάδα ,4 δισ EURO 9

10 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Προγραμματική Περίοδος 2007 – Πόροι 10

11 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Δομή 8 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ & ΤΣ) ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΤΠΑ & ΤΣ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΤΠΑ) ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΕΚΤ) ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΚΤ) ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΚΤ) ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (ΕΤΠΑ) 11

12 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Δομή 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (στη βάση των Χ.Ε) Μακεδονίας – Θράκης Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου Αττικής 12

13 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Περιεχόμενα Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ) Η χρηματοδότηση των έργων Υποδομών Μεταφορών Χρηματοδότηση Έργων ΚΡΗΤΗΣ 13

14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Τονίζεται η σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική της Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης Ταυτόχρονα όμως "χάνονται" από τα άρθρα του Κανονισμού οι αναφορές στους στόχους της Σύγκλισης όπως αυτοί απορρέουν από τη Συνθήκη δηλαδή στη μείωση των ανισοτήτων και την ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ, οι οποίες υποστήριζαν σημαντικά τον τρόπο αξιοποίησης και το ύψος των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα. Οι νέοι στόχοι είναι: Στήριξη των "Επενδύσεων για την ανάπτυξη και την εργασία στα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες" από όλα τα Ταμεία Στήριξη της "Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας" από το ΕΤΠΑ 14

15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
Στην περίοδο οι πόροι της Συνοχής θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των 11 Θεματικών Στόχων της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 Οι 11 Θεματικοί Στόχοι (1/2) Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το Ταμείο Αλιείας) 15

16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
Οι 11 Θεματικοί Στόχοι (2/2) 4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών Προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση 11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 16

17 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 2014-2020 Επιλέξιμες Περιοχές
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Επιλέξιμες Περιοχές 17

18 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Προγραμματική Περίοδος Επιλέξιμες Περιφέρειες Χωρική Επιλεξιμότητα κατά την 5η ΠΠ Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες ΑΕΠ<75% Περιφέρειες σε μετάβαση 75%<ΑΕΠ<90% Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες ΑΕΠ>90% Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Δυτική Ελλάδα Ιονίων Νήσων Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Κρήτη Δυτική Μακεδονία Στερεά Ελλάδα Αττική Νότιο Αιγαίο 18

19 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
Πόροι Σύνολο Ε.Ε ,3 δισ EURO (τιμές 2011) Ελλάδα ,5 δισ EURO 19

20 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
Πόροι Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 6,31 δισ. € Περιφέρειες Μετάβασης 2,10 δισ. € Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2,30 δισ. € Ταμείο Συνοχής 3,41 δισ. € Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 0,22 δισ. € Μερικό Σύνολο 1 14,34 δισ. € Πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων 0,16 δισ. € Μερικό Σύνολο 2 14,50 δισ. € Εκτιμώμενοι πρόσθετοι πόροι από "Ρήτρα Αναθεώρησης" το 2016 2,00 δισ. € Σύνολο ΣΕΣ 16,50 δισ. € Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 3,7 δισ. € Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 0,2 δισ. € Γενικό Σύνολο 20,4 δισ. € 20

21 ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ)
ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) Αρχιτεκτονική 13 Περιφερειακά Προγράμματα ?? Τομεακά Ε.Π. Κατανομή πόρων ??? 21

22 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Περιεχόμενα Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ) Η χρηματοδότηση έργων Υποδομών Μεταφορών Χρηματοδότηση έργων ΚΡΗΤΗΣ 22

23 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Πόροι ,16 δισ EURO Κοινοτική Συνδρομή Οι κύριες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν πρωτίστως στην υλοποίηση έργων επί των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και ειδικότερα σε: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 23

24 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου είναι: Η Κατασκευής και αποπεράτωση 542 χλμ αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΤΕΝ) Η Κατασκευή και αποπεράτωση 78 χλμ σιδηροδρόμων του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου (ΤΕΝ) Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε 3 Λιμένες Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε 1 Αεροδρόμιο 24

25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος Έργα επί του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της χώρας (οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά και υποδομών αεροδρομίων), Ανάλογα έργα διασύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας, Έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών στη χώρα που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων μεταφορών, των λιμανιών και των πολυτροπικών συνδέσεων, Έργα για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου/συστήματος της χώρας με υψηλή ποιότητα και διαλειτουργικότητα. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το Ταμείο Αλιείας) Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Έργα ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, άλλα έργα σταθερής τροχιάς και λοιπά έργα αντίστοιχης φιλοσοφίας 25

26 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Περιορισμοί και Υποχρεώσεις Σημαντικά λιγότεροι διαθέσιμοι πόροι στην ΠΠ για έργα υποδομών μεταφορών Μεγαλύτερη βαρύτητα απαιτείται να δοθεί σε σιδηροδρομικά και φιλο-περιβαλλοντικά έργα (πχ Μετρό) Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων από το ΕΣΠΑ έργων. Για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (όπως η Κρήτη), μόνο μέρος του 40% των πόρων του ΕΤΠΑ που τους αναλογεί (2,10 δισ. € για όλες τις Περιφέρειες Μετάβασης) θα μπορεί να δοθεί σε έργα μεταφορών Αιρεσιμότητες – Προϋποθέσεις (Conditionalities) 26

27 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Θ.Σ. 7 Ι - Στρατηγικός Προγραμματισμός Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Πλαίσιο Έργων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) που εκπονείται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και 2. Να περιλαμβάνονται στο pipeline έργων για τα οποία θα έχουν εξασφαλιστεί: Η μελέτη σκοπιμότητας (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων και του προκαταρκτικού σχεδιασμού) Μια θετική Μελέτη Κόστους – Οφέλους που θα περιλαμβάνει λεπτομερή εκτίμηση του Π/Υ του έργου 27

28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Θ.Σ.7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είτε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και τις Δημόσιες Αρχές και αναμένεται η ΑΕΠΟ. Να έχουν αντιμετωπιστεί τυχόν θέματα κρατικών ενισχύσεων. Η ύπαρξη λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών, απαλλοτριώσεων κ.τ.λ ΙΙ – Διαχειριστική ικανότητα των φορέων υλοποίησης έργων 28

29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προγραμματική Περίοδος ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ Πρόκειται για έργα με Κοινοτική Συνδρομή > 50 εκατ. € 1. Πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά τους στον Κατάλογο των Μεγάλων Έργων του ΕΠ Μεταφορών της Π.Π είτε στο ΠΕΠ της Π.Π Στην περίπτωση των Μεγάλων Έργων που θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία phasing μεταξύ ΕΣΠΑ και ΣΕΣ, τα έργα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των σχετικών έργων phasing που θα διαμορφωθεί έως τον 9ο /2015 σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στην ΑΕΧΕ περιόδου ΕΣΠΑ των εν λόγω έργων θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι φάσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν τα σχετικά διακριτά τμήματα αυτών. Η Αξιολόγηση τους μπορεί να γίνει από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα χρηματοδοτούνται από την ΤΒ είτε της Ε.Ε. είτε του Κράτους – Μέλους και κοινοποιείται στην Ε.Ε. 29

30 Στρατηγικό Πλαίσιο Έργων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)
Σιδηροδρομικό Δίκτυο (στόχος 2020) 30

31 Στρατηγικό Πλαίσιο Έργων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)
Οδικό Δίκτυο (στόχος 2020) 31

32 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ
Κατευθυντήριες Γραμμές Κλεισίματος Π.Π Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. C(2013) 1573 final Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σημείωμα υπ’ αριθμ. COCOF_ EN της COCOF. “GUIDANCE NOTE ON MAJOR PROJECTS SPANNING OVER TWO PROGRAMMING PERIODS” Σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθύνσεις : Έργα Π/Υ < 5 Μ€ Δεν μπορούν να συνεχισθούν στην Επόμενη Π.Π. (ΣΕΣ) Δεν μπορούν να δηλωθούν ως ημιτελή Έργα 5 Μ€ < Π/Υ < 50 Μ€ Περιορισμένη δυνατότητα για συνέχιση στην Επόμενη Π.Π. (ΣΕΣ) Έργα Π/Υ => 50 Μ€ (Μεγάλα Έργα) Δυνατότητα συνέχισης στην Επόμενη Π.Π. (ΣΕΣ) με διαχωρισμό του φυσικού αντικειμένου σε διακριτά αυτοτελή τμήματα – φάσεις έργου (Phasing) Έργα προερχόμενα από το Γ’ΚΠΣ (Έργα ‘Γέφυρες’) Δεν είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση τους από την Επόμενη Π.Π. 32

33 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ
Εγκύκλιος 36042/ΕΥΣ 4495 της ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠΑΝΑΝ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» Στόχος : η μέγιστη αξιοποίηση ταυτόχρονα των πόρων ΕΣΠΑ και ΣΕΣ κατά τη διετία : Τακτοποίηση – Εξυγίανση των ΕΠ του ΕΣΠΑ (μείωση overbooking) Έργα χωρίς νομική δέσμευση ή που δεν θα πραγματοποιήσουν δαπάνες εντός του 2013 απεντάσσονται. Παραμένουν στο συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ σε ειδικό υποτομέα με τίτλο «Έργα ΣΕΣ» Δεν γίνονται νέες εντάξεις έργων. Εξαιρούνται περιπτώσεις αναγκών : κάλυψης Ν+3/Ν+2 κάλυψης ανελαστικών υποχρεώσεων της Χώρας 33

34 Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Περιεχόμενα Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ) Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ) Η χρηματοδότηση των έργων Υποδομών Μεταφορών Χρηματοδότηση Έργων ΚΡΗΤΗΣ 34

35 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 35

36 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) Σήμερα στο ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ είναι ενταγμένα 7 έργα συνολικής αξίας 560 εκατ. € με επιλέξιμο Π/Υ στο Επ-ΕΠ 350 εκατ €: Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης τμημάτων του ΒΟΑΚ, Π/Υ 72,2 Μ€ Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αναβάθμισης 9,7 χλμ (τμήματα Καστέλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς) και την κατασκευή 22 χλμ νέων τμημάτων (Παράκαμψης Χανίων, περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, τμημάτων στο νομό Λασιθίου Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό και Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι). Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά, Π/Υ 102,2 Μ€ Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της αρτηρίας μήκους 15,73χλμ. Το έργο είναι συνεχιζόμενο από το Γ’ΚΠΣ. Βελτίωση οδικού τμήματος ΒΟΑΚ στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο νομό Λασιθίου Κρήτης, Π/Υ 1,77 Μ€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση - μετατόπιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου προς τα κατάντη σε μήκος 1,5χλμ. 36

37 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) Τα έργα αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ που μεταφέρονται στο ΠΕΠ Κρήτης με βάση τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας » είναι τα: Παράκαμψη Άνω Βιάννου, Π/Υ 13 Μ€ Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της επαρχιακής οδού παράκαμψης του οικισμού της Άνω Βιάννου, συνολικού μήκους 3,8 χλμ. Ολοκλήρωση έργων στην παράκαμψη Μαλίων του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Π/Υ 10,5 Μ€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων 4,1 χλμ. στην περιοχή των Μαλίων του Ν.Ηρακλείου. 37

38 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) Στο ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας » είναι ενταγμένα τα ακόλουθα έργα τα οποία στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος προβλέπεται να μεταφερθούν στην επόμενη Π.Π.: Γούρνες – Χερσόνησος, Π/Υ 77,6 Μ€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση του τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ. στο Ν. Ηρακλείου μήκους 9,2 χλμ. Έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής. Παρουσιάζεται καθυστέρηση στην έναρξη του έργου εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών που αφορούν στις απαλλοτριώσεις. Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του ΒΟΑΚ στο νομό Ρεθύμνου, Π/Υ 74,5 Μ€ Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση του οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. στο Ν. Ρεθύμνου μήκους 9,96 χλμ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης. Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Α.Π / και Α.Π / της ΕΥΣ/ΥΠΑΝΑΝ, δεν επηρεάζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών δεδομένου ότι ήδη είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ και προβλέπεται η διατήρηση του εναρίθμου χρηματοδότησής τους μέχρι την ένταξή τους στα Προγράμματα της επόμενης Π.Π. 38

39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ ΓΟΥΡΝΕΣ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 39

40 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 (ΣΕΣ) Ανάγκη για συνολική θεώρηση του ΒΟΑΚ / Στρατηγική προσέγγιση Ιεράρχηση – προτεραιοποίηση Έργων Διερεύνηση λοιπών δυνατοτήτων χρηματοδότησης/δανειοδότησης Έργων 40

41 Χρήσιμα sites http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm
41


Κατέβασμα ppt "Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google