Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Logistics Έννοια της Στρατηγικής. Επιχειρηματική Στρατηγική. Στρατηγικός Σχεδιασμός. Στρατηγική του εφοδιασμού. Στρατηγική των Διανομών. Στρατηγική Παροχής Υπηρεσιών. Στρατηγική των Πληροφοριών. 2Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Έννοια της Στρατηγικής Μακροχρόνιος Σχεδιασμός. Σχεδιασμός αντιμετώπισης των ανταγωνιστών. Εντοπισμός και προετοιμασία για την ανάληψη και αντιμετώπιση του επιχειρηματικού κινδύνου. Σχεδιασμός υλοποίησης του επιχειρηματικού οράματος των επενδυτών. Συστηματική προετοιμασία για την προσέλκυση συνεργασιών. Συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικότητας. 3Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Μέρη της Επιχειρηματικής Στρατηγικής Επιχειρηματικό όραμα. Συγκρότηση της κεντρικής ομάδας των επενδυτών. Διατύπωση της «αλυσίδας αξίας». Προσέλκυση συνεργατών. Προσέλκυση χρηματοδοτών. Προσδιορισμός της φυσιογνωμίας της επιχείρησης στην αγορά. 4Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Στρατηγικός Σχεδιασμός Αφορά την επενδυτική ομάδα και όχι τα στελέχη της επιχείρησης. Εντοπίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους και προετοιμάζει την αντιμετώπιση των περισσότερο πιθανών και σημαντικότερων. Διατυπώνει τις επιχειρηματικές αξίες (όπως είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η σχέση με το Οικολογικό Περιβάλλον). Διατυπώνει τους οικονομικούς στόχους, μακροχρόνια και σταδιακά. Διατυπώνει τα μοναδικά πλεονεκτήματα απέναντι στους ανταγωνιστές. 5Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Στρατηγική του εφοδιασμού Σχέσεις με τους προμηθευτές. Σχεδιασμός των μεταφορών εφοδιασμού. Σχεδιασμός των εσωτερικών μεταφορών. Διατύπωση του συστήματος επιλογής προμηθευτών. Διατύπωση των κατευθύνσεων της πιστωτικής πολιτικής. Διασφάλιση των οδών εφοδιασμού. Εφοδιασμός ενεργειακών πόρων. 6Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Στρατηγική των Διανομών Επιλογή μεταξύ ιδιόκτητου ή ανεξάρτητου δικτύου διανομών. Επιλογή αποθηκευτικών θέσεων. Επιλογή συστημάτων παρακολούθησης αποθεμάτων. Επιλογή συστημάτων λήψης παραγγελιών. Επιλογή συστημάτων παρακολούθησης παραγγελιών – αποστολών – εισπράξεων. 7Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Στρατηγική Παροχής Υπηρεσιών Σύστημα σύναψης συμφωνιών. Σύστημα επιλογής των σημείων παροχής υπηρεσιών. Σύστημα προμήθειας, διάθεσης, παρακολούθησης και διαχείρισης υλικών. Σύστημα πιστοποίησης της παροχής της υπηρεσίας. Σύστημα εξασφάλισης σημείων υπεροχής, απέναντι στους ανταγωνιστές. 8Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Στρατηγική των Πληροφοριών Διατύπωση στόχων που αφορούν: – Την ασφάλεια των πληροφοριών, από: Διαρροές στους ανταγωνιστές. Ακεραιότητα των πληροφοριών – προστασία από εξωτερικές επιθέσεις. Εγκυρότητα και επιβεβαίωση των πληροφοριών. – Την έκταση των πληροφοριών που απαιτούνται. – Τον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών. – Την έκταση της χρήσης πληροφορικών συστημάτων. 9Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

10 Μεθοδολογία της Στρατηγικής Ανάλυση του εξωτερικού Περιβάλλοντος. Ανάλυση του εσωτερικού Περιβάλλοντος. Εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Εκτίμηση της δυναμικής της αγοράς του μεταφορικού έργου. 10Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ

11 Υποδείγματα (μοντέλα) Στρατηγικής Ανάλυσης Το πρότυπο του Porter. Το πρότυπο του Boston Consulting Group. Το πρότυπο του Igor Ansoff. Η ανάλυση SWOT. Η ανάλυση PEST. 11Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

12 Το πρότυπο του Porter 12Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

13 Το Υπόδειγμα του Boston Consulting Group 13Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Στόχοι επενδύσεων σε: Μεταφορικά μέσα. Αποθήκες. Πληροφορικά Συστήματα. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επέκταση συνεργασιών. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Μεταφορών και Διαχείρισης Αποθεμάτων. Έρευνα Marketing για τις μεταβολές στις επιθυμίες των πελατών. Αποφάσεις των επενδυτών: Να μεγιστοποιήσουν την περιουσία και τα κέρδη; Να εισπράξουν όσα περισσότερα μπορούν μέχρι να διαλυθεί η επιχείρηση; Να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την ίδια την επιχείρηση; Να πουλήσουν όσο ακριβότερα μπορούν ή να κλείσουν την επιχείρηση;

14 Το Υπόδειγμα του Igor Ansoff 14Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητήςΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΕΑ Ανάπτυξη της αγοράς Διείσδυση σε νέες αγορές Διαφοροποίηση Ανάπτυξη Προϊόντων – Υπηρεσιών Σε σχέση με τις Μεταφορές: Περισσότερα μέσα; Νεώτερα μέσα; Ταχύτερα μέσα; Ανεξάρτητα; Σε σχέση με τις Αποθήκες: Κεντρικές; Διάσπαρτες; Διαφορετικού τύπου; Σε σχέση με τις πληροφορίες: Περισσότερες; Διαφορετικές; Νέες; Δίκτυα διανομών: Ταχύτερα; Ασφαλέστερα; Διαφορετικά; Καινοτόμα;

15 Η ανάλυση SWOT Συγκριτική ανάλυση σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Strengths (στοιχεία υπεροχής). Weaknesses (στοιχεία υστέρησης). Opportunities (ευκαιρίες). Threats (απειλές). Σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα: Οι ανταγωνιστές εξετάζονται και συγκρίνονται ως προς την ισχύ τους απέναντι στους προμηθευτές, τους ανεξάρτητους μεταφορείς, τα δίκτυα διανομών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα (που μεσολαβούν στις διεθνείς μεταφορές), την προνομιακή πρόσβαση στην πληροφορία, τη δημοσιοποιημένη φερεγγυότητα και την έκταση της ακίνητης περιουσίας, ιδιόκτητης ή ενοικιασμένης. 15Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

16 Η ανάλυση PEST Πρόκειται για την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος, χρήσιμη για την εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Political (πολιτικό). Economic (Οικονομικό). Socio-cultural (κοινωνικό – εθιμικό). Technological (Τεχνολογικό). Σε ότι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, εξετάζεται το απρόσκοπτο των μεταφορών των πρώτων υλών και προϊόντων, την εξέλιξη του κόστους μεταφορών και αποθήκευσης, τις τοπικές συνήθειες, τις εξελίξεις της τεχνολογίας μεταφορών, αποθήκευσης και πληροφόρησης. 16Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google