Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ – Α.Π.Θ

2 Τι είναι αξιολόγηση; «Η αξιολόγηση δεν είναι μια τυχαία ενέργεια αλλά μια συνεχής διαδικασία εκτίμησης και προσδιορισμού της έκτασης στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι, όπως αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών».(Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum. An Instruction) Η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, σε μια μόνο βαθμίδα της εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα σπουδών, στα διδακτικά βοηθήματα, στο διδακτικό προσωπικό, στους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης, στην κάθε σχολική μονάδα χωριστά κοκ. Η αξιολόγηση ερμηνεύει την επίδοση των μαθητών με βάση όχι μόνο το επίπεδο της νοημοσύνης τους αλλά και με άλλους παράγοντες (εξωτερικούς & εσωτερικούς), όπως: βαθμός αυτό-εκτίμησης του μαθητή προσδοκίες εκ μέρους του εκπαιδευτικού μεθοδολογία διεξαγωγής διδασκαλίας τρόπος εξέτασης

3 Στόχοι της αξιολόγησης
Η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με στόχο: τη βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης την πρόοδο του μαθητή

4 Ειδικότερα η αξιολόγηση αποσκοπεί:
Διαπίστωση επίτευξης στόχων μάθησης Σχεδιασμό επόμενων σταδίων μάθησης Διερεύνηση & αποτύπωση ατομικής & συλλογικής πορείας μαθητών, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων & ιδιαιτεροτήτων, σε όλα τα στάδια κατάκτησης της μάθησης Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση & ενθάρρυνση των μαθητών, & δημιουργία κινήτρων μάθησης Εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών & ελλείψεων των μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας Καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων, μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις Απόκτηση υπευθυνότητας (από τους μαθητές) μέσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας & αυτό-αξιολόγησης Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης & αυτό-εκτίμησης των μαθητών, & στη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους συνολικά Απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων (από τους μαθητές) μέσα από τον έλεγχο & τη διαχείριση της μάθησής τους

5 Προϋποθέσεις Αξιολόγησης
Εγκυρότητα: μια μορφή αξιολόγησης είναι έγκυρη αν μετρά ακριβώς αυτό που ο εξεταστής σκοπεύει να αξιολογήσει Αξιοπιστία: ένα είδος αξιολόγησης θεωρείται αξιόπιστο, αν δίνει περίπου το ίδιο αποτέλεσμα όσες φορές κι αν επαναληφθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αντικειμενικότητα: όταν μια μορφή αξιολόγησης δεν επηρεάζεται από παράγοντες που είναι άσχετοι με τα πραγματικά δεδομένα αυτού που αξιολογείται.

6 Μορφές Αξιολόγησης Αρχική ή Διαγνωστική Αξιολόγηση:
εφαρμόζεται κυρίως στην αρχή της μαθησιακής διαδικασίας Αποσκοπεί στον προσδιορισμό του επιπέδου των γνώσεων, εμπειριών, ενδιαφερόντων, & εντοπισμό δυσκολιών Στόχοι: αποτύπωση του προϋπάρχοντος γνωστικού επιπέδου προσδιορισμός των αιτίων που επιδρούν ανασταλτικά στη μάθηση να σχηματοποιηθούν τα μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης των μαθησιακών προβλημάτων Διαμορφωτική ή Σταδιακή Αξιολόγηση: Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας κάθε μαθητή προς την κατάκτηση των στόχων Σκοπός: εξαγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών για την τροποποίηση του σχεδιασμού ή της διδακτικής μεθόδου προκειμένου επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων (από τους μαθητές) Τελική ή Συνολική ή αθροιστική Αξιολόγηση Εφαρμόζεται στο τέλος του σχολικού έτους και αξιολογεί τη συνολική επίδοση του μαθητή Ανακεφαλαιωτική & ανατροφοδοτική διαδικασία για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων Στόχος η σύγκριση του μαθησιακού επιπέδου του κάθε μαθητή με αυτό που διέθετε πριν της ομαδικής επίδοσης της τάξης σε σχέση με την προσδοκώμενη/επιδιωκόμενη

7 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης
1/2 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης είναι διαρκής & σκόπιμη λειτουργία που ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας & της μάθησης βασίζεται στην εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που προκύπτουν από τους στόχους μάθησης αφορά τις αποκτηθείσες γνώσεις, την απόκτηση δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών & συμπεριφορών χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειμενότητα, εγκυρότητα. Στόχοι & κριτήρια να είναι σαφή & να γνωστοποιούνται έγκαιρα. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων της προς όφελος των μαθητών αφορά την επίδοση & πρόοδο των μαθητών (σε σχέση με πρότερες) Εμπλοκή του μαθητή στην διαδικασία αξιολόγησης (ανάλογα με την ηλικία & πνευματική του ωρίμανση) με αξιολόγηση της προσπάθειάς του ώστε να αποκτά δεξιότητες αυτό-αξιολόγησης

8 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης
1/2 Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης: Χρήση ποικίλων μεθόδων (ανάλογα με τους στόχους, περιεχόμενο & διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου) κατάλληλων για την ηλικία, μαθησιακές ανάγκες, εμπειρίες των μαθητών Λαμβάνονται υπόψη: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, ο ατομικός τρόπος & ρυθμός μάθησης Παράγοντες : στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης, ευκαιρίες μάθησης των μαθητών στο κοινωνικό & οικογενειακό περιβάλλον τους Οι μαθητές ΑΜΕΑ αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δυνατοτήτων του σε σχέση με την καθημερινή ζωή.

9 Στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος
Τεχνικές Αξιολόγησης 1/2 Συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στόχους, περιεχόμενο γνωστικού αντικειμένου Συνδέονται με βασικές οργανωτικές-επικοινωνιακές περιστάσεις που διασφαλίζουν το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης Στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος Τονίζουν την ικανότητα απόκτησης & διαχείρισης της γνώσης, την πολλαπλή εφαρμογή & χρήση της Αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες & τη μαθησιακή «ταυτότητα» κάθε μαθητή

10 Τεχνικές Αξιολόγησης Περιλαμβάνουν: Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με:
1/2 Περιλαμβάνουν: Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με: Ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου Διάλογο (μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία) Σχέδια εργασίας Συστηματική παρατήρηση Φάκελος εργασιών μαθητή (portfolio) Αυτό-αξιολόγηση μαθητή (ή από τους συμμαθητές του) Συνδυασμός τεχνικών (π.χ. τεστ & προφορική εξέταση)

11 Αντικειμενικές μέθοδοι (tests)
Εκείνα που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός για δικές του ανάγκες Τα σταθμισμένα (standardized tests) που έχουν κατασκευασθεί από ειδικούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεγάλο αριθμό σχολείων.

12


Κατέβασμα ppt "ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google