Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

3 F(x) = x+2 x={ -2,0,2,6}F(x)={0,2,4,8} -2 0 2 6 02480248 Συναρτήσεις - Functions

4 Δημιουργία Υποπρογράμματος  Μείωση του μεγέθους του προγράμματος  μείωση της προσπάθειας του προγραμματιστή  αύξηση της σαφήνειας του προγράμματος  μείωση των λαθών  ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χωριστό πρόγραμμα αυτοδύναμο και ανεξάρτητο. Μπορεί να γραφτεί και από άλλο προγραμματιστή. 1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

5 Συναρτήσεις – Functions (2) FUNCTION EKPTOSI(X:REAL):REAL; ONOMA ΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

6 αρχη Ζητα q,d,t Tot=q*t ekpto Tel=tot-disc Disc=ekpto απόδειξη τελος αρχη tot>30 Ekpto=0 Ekpto=15%*tot τελος Main program Function ekpto

7 Συναρτήσεις – Functions (3) Program discount; Uses crt; Var q,t,tot,disc,tel:real; d:string; Function ekpto(x:real):real; Begin if x>30 then ekpto:=15/100*x else ekpto:=0; End;

8 Συναρτήσεις – Functions (4) Begin clrscr; write(´περιγραφή:’); readln(d); write(´ποσότητα:΄); readln(q); Write(´τιμή ανά μονάδα:΄);readln(t); Tot:=q*t; Disc:=ekpto(tot); Tel:=tot-disc;

9 Writeln; Write(‘περιγραφή :’,d); Write(’ποσότητα :’,q:5:2); Write(‘τιμή ανα μονάδα:’,t:5:2); Write(‘έκπτωση :’,disc:5:2); Write(‘σύνολο :’,tel:6:2); End.

10 αρχή Ζήτα n,sn,bs Cola=bs*226% bonus Tot=sal+bonus Tot=bs+cola Τυπ. στοιχεία τέλος αρχή Ζήτα κ Bonus=120Bonus=200Bonus=350 τέλος Main program Function bonus K=AK=Β K=Γ

11 Program test; uses wincrt; var n,sn:string[15]; bs,cola,tot,f:real; function bonus:real; var k:char; begin write(‘κατηγορία υπαλλήλου:’); readln(k); case k of ‘A’:bonus:=120; ‘B’:bonus:=200; ‘Γ’:bonus:=350; end;

12 Begin clrscr; write(‘όνομα:’);readln(n); write(‘επίθετο:’);readln(n); write(‘βασικός μισθός:’);readln(n); cola:=bs*226%; tot:=cola+bs; f:=bonus; tot:= tot+f; ΕΚΤΥΠΩΣΗ end.

13 Διαδικασίες - Procedures Η Διαδικασία (Procedure) μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο και αυτοδύναμο πρόγραμμα, το οποίο παίρνει ένα ή περισσότερα δεδομένα εισόδου και παράγει ένα ή περισσότερα αποτελέσματα. Δεν είναι υποχρεωτική η επιστροφή των αποτελεσμάτων στο κύριο πρόγραμμα. Μπορεί και από μόνη της να τα παρουσιάσει.

14 αρχη Ζητα q,d,t Tot=q*t ekpto Tel=tot-disc απόδειξη τελος αρχη tot>30 disc=0 disc=15%*tot τελος Main program procedure ekpto

15 Program test; uses wincrt; procedure ekpto; var q,t,tot,disc,tel:real; d:string; begin write(‘περιγραφή:’);readln(d); write(‘τιμή ανά μονάδα:’);readln(t); write(‘ποσότητα’);readln(q); tot:=q*t;

16 if tot>30 then disc:=15/100*tot else disc:=0; tel:=tot-disc; writeln(‘περιγραφή :’,d); writeln(‘τιμή ανα μονάδα:’,t:5:2); writeln(‘ποσότητα :’,q:5:2); writeln(‘έκπτωση :’,disc:5:2); writeln(‘τελική τιμή :’,tel:5:2); end; Begin ekpto end.

17 αρχη Ζητα q,d,t ekpto τελος Tot=q*t Tel=tot-disc απόδειξη αρχη tot>30 disc=0disc=15%*tot τελος procedure ekpto Main program

18 Program test; uses wincrt; var q,t,:real; d:string; procedure ekpto(per:string; pos,cost:real); var disc,tot,tel:real; tot:=pos*cost; if tot>30 then disc:=15/100*tot else disc:=0; tel:=tot-disc;

19 writeln(‘περιγραφή :’,per); writeln(‘τιμή ανα μονάδα:’,cost:5:2); writeln(‘ποσότητα :’,pos:5:2); writeln(‘έκπτωση :’,disc:5:2); writeln(‘τελική τιμή :’,tel:5:2); end; begin write(‘περιγραφή:’);readln(d); write(‘τιμή ανά μονάδα:’);readln(t); write(‘ποσότητα’);readln(q); ekpto(d,t,q); end.


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google