Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε
ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

2 Συναρτήσεις - Functions
F(x) = x+2 x={ -2,0,2,6} F(x)={0,2,4,8} -2 2 6 2 4 8

3 Δημιουργία Υποπρογράμματος
Μείωση του μεγέθους του προγράμματος μείωση της προσπάθειας του προγραμματιστή αύξηση της σαφήνειας του προγράμματος μείωση των λαθών ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χωριστό πρόγραμμα αυτοδύναμο και ανεξάρτητο. Μπορεί να γραφτεί και από άλλο προγραμματιστή. 1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

4 Συναρτήσεις – Functions (2)
FUNCTION EKPTOSI(X:REAL):REAL; ONOMA ΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

5 Main program Function ekpto Tot=q*t ekpto αρχη Ζητα q,d,t αρχη
Disc=ekpto Ekpto=15%*tot Ekpto=0 Tel=tot-disc απόδειξη τελος τελος

6 Συναρτήσεις – Functions (3)
Program discount; Uses crt; Var q,t,tot,disc,tel:real; d:string; Function ekpto(x:real):real; Begin if x>30 then ekpto:=15/100*x else ekpto:=0; End;

7 Συναρτήσεις – Functions (4)
Begin clrscr; write(´περιγραφή:’); readln(d); write(´ποσότητα:΄); readln(q); Write(´τιμή ανά μονάδα:΄);readln(t); Tot:=q*t; Disc:=ekpto(tot); Tel:=tot-disc;

8 Writeln; Write(‘περιγραφή :’,d); Write(’ποσότητα :’,q:5:2); Write(‘τιμή ανα μονάδα:’,t:5:2); Write(‘έκπτωση :’,disc:5:2); Write(‘σύνολο :’,tel:6:2); End.

9 Main program Function bonus αρχή Ζήτα n,sn,bs Cola=bs*226% αρχή
Tot=bs+cola Ζήτα κ bonus K=Γ K=A K=Β Bonus=120 Bonus=200 Bonus=350 Tot=sal+bonus Τυπ. στοιχεία τέλος τέλος

10 Program test; uses wincrt; var n,sn:string[15]; bs,cola,tot,f:real; function bonus:real; var k:char; begin write(‘κατηγορία υπαλλήλου:’); readln(k); case k of ‘A’:bonus:=120; ‘B’:bonus:=200; ‘Γ’:bonus:=350; end;

11 Begin clrscr; write(‘όνομα:’);readln(n); write(‘επίθετο:’);readln(n); write(‘βασικός μισθός:’);readln(n); cola:=bs*226%; tot:=cola+bs; f:=bonus; tot:= tot+f; ΕΚΤΥΠΩΣΗ end.

12 Διαδικασίες - Procedures

13 Main program procedure ekpto ekpto Tot=q*t αρχη αρχη Ζητα q,d,t τελος
disc=15%*tot disc=0 Tel=tot-disc απόδειξη τελος

14 Program test; uses wincrt; procedure ekpto; var q,t,tot,disc,tel:real; d:string; begin write(‘περιγραφή:’);readln(d); write(‘τιμή ανά μονάδα:’);readln(t); write(‘ποσότητα’);readln(q); tot:=q*t;

15 if tot>30 then disc:=15/100
if tot>30 then disc:=15/100*tot else disc:=0; tel:=tot-disc; writeln(‘περιγραφή :’,d); writeln(‘τιμή ανα μονάδα:’,t:5:2); writeln(‘ποσότητα :’,q:5:2); writeln(‘έκπτωση :’,disc:5:2); writeln(‘τελική τιμή :’,tel:5:2); end; Begin ekpto end.

16 Main program procedure ekpto Tot=q*t ekpto αρχη αρχη Ζητα q,d,t τελος
disc=0 disc=15%*tot Tel=tot-disc απόδειξη τελος

17 Program test; uses wincrt; var q,t,:real; d:string; procedure ekpto(per:string; pos,cost:real); var disc,tot,tel:real; tot:=pos*cost; if tot>30 then disc:=15/100*tot else disc:=0; tel:=tot-disc;

18 writeln(‘περιγραφή :’,per);
writeln(‘τιμή ανα μονάδα:’,cost:5:2); writeln(‘ποσότητα :’,pos:5:2); writeln(‘έκπτωση :’,disc:5:2); writeln(‘τελική τιμή :’,tel:5:2); end; begin write(‘περιγραφή:’);readln(d); write(‘τιμή ανά μονάδα:’);readln(t); write(‘ποσότητα’);readln(q); ekpto(d,t,q); end.


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google