Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος δ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος δ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος δ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

2 2  Εντολή IF/THEN  Eντολή IF/THEN/ELSE  Ένθετη Διακλάδωση  Πολλαπλή Διακλάδωση Εντολές Διακλάδωσης

3 3 IF THEN ; ναι όχι συνθήκη διαδικασία Επόμενη εντολή If x>y then a:=x-y Εντολή IF-THEN

4 4 READLN (X,Y); IF X>Y THEN WRITELN(‘ Η MΕΤΑΒΛΗΤΗ Χ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Υ’); WRITELN(‘ΤΕΛΟΣ’); Εντολή IF-THEN (2)

5 5 READLN(X,Y); IF X>=Y THEN BEGIN X:=X+Y; Y:=Y-5; END; WRITELN(X,Y); Εντολή IF-THEN (3)

6 6 IF THEN ELSE ; συνθήκη Διαδικασία1Διαδικασία2 Επόμενη εντολή αληθής ψευδής Εντολή IF-THEN-ELSE

7 7 IF K>15 THEN K:=K+5 ELSE K:=K-5; WRITELN(K); IF Q>=100 THEN BEGIN WRITE(‘ΕΚΠΤΩΣΗ’); COST:=Q*6.5 END ELSE BEGIN WRITE(‘ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ); COST:=Q*7 END; WRITELN(‘ΤΕΛΟΣ’); Εντολή IF-THEN-ELSE (2)

8 8 IF THEN. IF THEN Ένθετες Διακλαδώσεις

9 9 συνθήκη1 συνθήκη2 συνθήκηΝ διαδικασία Έπόμενη εντολή ναι όχι Ένθετες Διακλαδώσεις (2)

10 10 IF a<0 THEN IF b>0 THEN IF c=0 THEN BEGIN WRITELN(‘negative’); WRITELN(‘positive’); WRITELN(‘zero’); END; WRITELN(‘ΤΕΛΟΣ’); Ένθετες Διακλαδώσεις (3)

11 11 CASE OF : ; …. : ; ELSE END; Πολλαπλή Διακλάδωση

12 12 διαδικασία1 διαδικασία3 διαδικασίαΝ Εναλλακτική διαδικασία διαδικασία2 Τιμή επιλογής1 Τιμή επιλογής2 Τιμή επιλογής3 Τιμή επιλογήςΝ ELSE Πολλαπλή Διακλάδωση (2)

13 13 READLN(GRAMMA); CASE GRAMMA OF ‘A’: WRITELN(‘ΑΡΙΣΤΟΣ’); ‘B’: WRITELN(‘ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ’); ‘C’: WRITELN(‘ΚΑΛΟΣ’); ‘D’: WRITELN(‘ΜΕΤΡΙΟΣ’); ‘E’: WRITELN(‘ΚΑΚΟΣ’) ELSE WRITELN(‘ΛΑΘΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ’) END; WRITELN(‘ΤEΛΟΣ’); Πολλαπλή Διακλάδωση (3)

14 14 CASE MONTH OF 1,3,5,7, 8,10,12 : DAYS:=31; 4,6,9,11 : DAYS:=30; 2 : IF (YEAR MOD 4=0) THEN DAYS:=29 ELSE DAYS:=28 END; Πολλαπλή Διακλάδωση (3)

15 15  FOR /DO  WHILE/DO  REPEAT/UNTIL  Ένθετες Επαναληπτικές Δομές Επαναληπτικές Δομές

16 16 FOR := ΤΟ DO ; Επαναληπτκή Δομή FOR-DO

17 17 m:=1 m<=5 A:=a*b m:=m+1 m -μετρητής * FOR M:=1 TO 5 DO A:=A*B; * * * ναι όχι Επαναληπτκή Δομή FOR-DO (2)

18 18 m:=5 M>=0 A:=a*b m:=m-1 m -μετρητής * FOR M:=5 DOWNTO 0 DO A:=A*B; * * * ναι όχι Επαναληπτκή Δομή FOR-DO (3)

19 19 WHILE DO Εντολή WHILE-DO

20 20 m:=1 m<=5 A:=a*b m:=m+1 m -μετρητής M:=1; while m<=5 do begin a:=a*b; m:=m+1 end; ναι όχι Εντολή WHILE-DO (2)

21 21 m:=1 m<=5 A:=a*b m:=m+1 m -μετρητής M:=1; repeat a:=a*b; m:=m+1 until m>5; ναι όχι Εντολή WHILE-DO (3)

22 22  Στην εντολή WHILE/DO πρώτα ελέγχεται η συνθήκη και μετά ανάλογα, εκτελείται ή όχι το σώμα της δομής. Στην εντολή REPEAT/UNTIL πρώτα εκτελείται μιά φορά το σώμα της δομής και μετά ελέγχεται η συνθήκη. Διαφορές Επαναληπτικών Δομών

23 23  Στην εντολή WHILE/DO το σώμα δομής μπορεί να μην εκτελεστεί ούτε μιά φορά.  Στην εντολή REPEAT/UNTIL εκτελείται πάντοτε τουλάχιστον μιά φορά.  Η εντολή WHILE/DO σταματά τη λειτουργία της όταν η συνθήκη γίνει ψευδής.  Η εντολή REPEAT/UNTIL σταματά τη λειτουργία της όταν η συνθήκη γίνει αληθής. Διαφορές Επαναληπτικών Δομών (2)

24 24  Στην εντολή WHILE/DO το σώμα της δομής, όταν αποτελείται από 2 ή περισσότερες εντολήες, πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των εντολών BEGIN και END.  Στην εντολή REPEAT/UNTIL δε χρειάζονται τα BEGIN και END.  Όταν το σώμα της δομής αποτελείται από μία εντολή τότε, στη δομή WHILE/DO πρέπει να συνοδεύεται από το σύμβολο ;  Στην εντολή REPETA/UNTIL το σύμβολο ; δεν είναι απαραίτητο. Διαφορές Επαναληπτικών Δομών (3)

25 25 k Integer k real k char k string k boolean Τύποι Δεδομένων

26 26 TYPE όνομα = σύνολο τιμών; π.χ. TYPE day=(Mon,Tues,Wed); number=integer; color=(blue,red,green); DayNum=1..31; Δεδομένα Βαθμωτού Τύπου

27 27 TYPE DAYS=(Deytera,Triti,Tetarti,Pempti, Paraskevi,Sabbato,Kiriaki); Argia=Sabbato..Kiriaki; VAR meres:days; weekend:argia; ergasimes:Deytera..Paraskevi; Δεδομένα Βαθμωτού Τύπου (2)

28 28 c Οι τιμές βαθμωτού τύπου είναι διατεταγμένες, σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στον ορισμό του τύπου. c Π.χ. Η τιμή Triti είναι μεγαλύτερη από την τιμή Deytera διότι τοποθετήθηκε μετά. j Οι τιμές βαθμωτού τύπου δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις εντολές READ/READLN και WRITE/WRITELN. j Γι΄αυτό χρησιμοποιείται η εντολή CASE. Δεδομένα Βαθμωτού Τύπου (3)

29 29 FOR ergasimes:=Deytera TO Paraskevi DO CASE ergasimes OF Deytera :writeln(ΔΕΥΤΕΡΑ); Triti :writeln(ΤΡΙΤΗ); Tetarti :writeln(ΤΕΤΑΡΤΗ); Pempti :writeln(ΠΕΜΠΤΗ); Paraskevi :writeln(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ); END;


Κατέβασμα ppt "1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος δ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google