Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στους Η/Υ Πίνακες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά  Τα στοιχεία ενός πίνακα βρίσκονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στους Η/Υ Πίνακες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά  Τα στοιχεία ενός πίνακα βρίσκονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στους Η/Υ Πίνακες

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά  Τα στοιχεία ενός πίνακα βρίσκονται σε προκαθορισμένες αριθμημένες θέσεις (indexed)  Ο Η/Υ αντιλαμβάνεται τους πίνακες σαν απλές μορφές διαδοχικής καταχώρησης δεδομένων στη μνήμη του  Είδη  Στατικοί πίνακες: το μέγεθος δηλώνεται ρητά πριν το compilation στην περιοχή των δηλώσεων και δεν αλλάζει στην έκταση του προγράμματος  Δυναμικοί πίνακες: στην περιοχή των δηλώσεων δηλώνονται ρητά οι διαστάσεις, ενώ το μέγεθος μπορεί να αλλάζει στην έκταση του προγράμματος και κατά την εκτέλεσή του.  Οι πίνακες δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 !

3  Στη FORTRAN ένας πίνακας (array) έχει τις παρακάτω ιδιότητες 1.Τύπο δεδομένων: (data type)  integer, real, character, logical, complex  Όλα τα στοιχεία ενός πίνακα έχουν τον ίδιο τύπο και τις ίδιες παραμέτρους 2.Τάξη (rank):  αριθμός διαστάσεων  Μέχρι 7 διαστάσεις  Συνήθως χρησιμοποιούμε τους όρους τάξη 1  Διάνυσμα (vector) τάξη 2  Πίνακας (matrix) τάξη 2  Πίνακας (matrix) 3.Όρια (bounds):  Το κάτω και το πάνω όριο των δεικτών σε κάθε διάσταση  Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο κάθε δείκτης (index) 4.Μέγεθος (size):  το συνολικό πλήθος των στοιχείων του πίνακα (το γινόμενο των εκτάσεων των διαστάσεων)  Η έκταση (extent) σε κάθε διάσταση είναι: (πάνω όριο - κάτω όριο +1) 5.Μορφή (shape):  Ο τρόπος διάταξης των στοιχείων του πίνακα  Δύο πίνακες με ίδιο σχήμα λέγονται συμμορφούμενοι (conformable) 3

4 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ:  2-διαστάσεις3-διαστάσεις  Όρια σε κάθε διάσταση ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑ (έκταση)

5 Στοιχεία πίνακα (array elements) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ:  Στοιχεία ενός πίνακα είναι τα βαθμωτά δεδομένα που απαρτίζουν τον πίνακα  Για να αναφερθούμε σε ένα στοιχείο ενός πίνακα χρειάζεται να δηλώσουμε  Το όνομα του πίνακα  Τη θέση του στοιχείου (όπως στα μαθηματικά!)  Κάθε στοιχείο του πίνακα κληρονομεί τον τύπο, το είδος και τις παραμέτρους του πατρικού πίνακα 5 ΟΝΟΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ακέραιου τύπου έκφραση )

6 Αποθήκευση στη μνήμη  Οι τιμές των στοιχείων του πίνακα καταχωρούνται στη μνήμη στη σειρά αλλάζοντας πρώτα τον 1 ο δείκτη, μετά τον 2 ο κ.ο.κ. 6

7 Πρόσβαση στα στοιχεία του πίνακα  Απαιτείται το όνομα του πίνακα και η θέση του στοιχείου στον πίνακα  Η θέση (δείκτες) καθορίζεται  Με ρητή δήλωση  Με αριθμητικές εκφράσεις  Με συναρτήσεις  Με στοιχεία ενός άλλου πίνακα  Συνδυασμό των παραπάνω 7

8 8 Ανάθεση τιμών στα στοιχεία του πίνακα  Απ’ ευθείας  Με DO  Με Read Το στοιχείο στη 1 η γραμμή και 2 η στήλη του πίνακα Α λαμβάνει την τιμή 1.0 Τα στοιχεία σε κάθε γραμμή του πίνακα Α λαμβάνουν την τιμή της θέσης τους Καταχωρούνται από το πληκτρολόγιο τόσες τιμές όσες και το μέγεθος του πίνακα Α. Εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα Α.

9 9 Ανάθεση τιμών στα στοιχεία του πίνακα  Με κατασκευαστή πίνακα (μονοδιάστατοι πίνακες)  Με διανυσματικούς δείκτες  Με τριάδες [όνομα_πίνακα(όριο1:όριο2:βήμα)] Τα στοιχεία του πίνακα C λαμβάνουν την τιμή 999. Στις θέσεις των στοιχείων του C που προκύπτουν από όλους τους συνδυασμούς των τιμών των στοιχείων των Α, Β (3x3=9) εκχωρείται η τιμή 2. (πρδγ.)πρδγ.

10 10Τριάδες Α(3:4,3:4) Α( :, : : 2) Α( : : 2, : : 3)  Α(1:6:2,1:6:3) (το πάνω και κάτω όριο υπονοείται) Α(3, : )  Α(3,1:6) (το βήμα υπονοείται)

11 11 Πράξεις με πίνακες  Οι πράξεις με πίνακες ακολουθούν ό,τι ισχύει και για τους διάφορους τύπους δεδομένων  Οι πράξεις με πίνακες γίνονται με τρεις τρόπους  Πράξεις με στοιχεία του πίνακα  Κάθε στοιχείο του πίνακα χρησιμοποιείται σαν μεταβλητή  Πράξεις με ολόκληρους πίνακες  Χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία του πίνακα  Πράξεις με εγγενείς συναρτήσεις  Ανάλογα με το πως ορίζεται η συνάρτηση παράδειγμα

12 12 Εγγενείς Συναρτήσεις για Πίνακες LBOUNDUBOUNDSIZESHAPEALLOCATED MINVALMAXVALMINLOCMAXLOCCOUNT SUMPRODUCT CSHIFTEOSHIFTTRANSPOSE ANYALL MATMULDOT_PRODUCTMERGE RESHAPESPREADPACKUNPACK

13 Υπονοούμενη επανάληψη  Η υπονοούμενη επανάληψη χρησιμοποιείται  Για τον καθορισμό επανάληψης σε ένα μέρος μιας λίστας εισόδου/εξόδου  Για την μεταφορά μέρους ενός πίνακα  Για την μεταφορά αντικειμένων ενός πίνακα με διαφορετική σειρά από αυτή που καταχωρούνται στη μνήμη. Παραδείγματα: 13

14 14 Παράλληλες δομές  Όπως η δομή IF  Where (συνθήκη) έκφραση  Where … Elsewhere … End Where  Όπως η δομή DO  Forall (τριάδα[,τριάδα]...); έκφραση; end forall  Όπως η δομή DO WHILE  Forall (τριάδα[,τριάδα]..., συνθήκη); έκφραση; end forall  Ισοδύναμο του forall (…); where(…) έκφραση; end forall

15 ΔΟΜΗ WHERE  Επηρεάζει τα στοιχεία στις θέσεις των δεικτών των πινάκων, για τις οποίες ισχύει η αντίστοιχη συνθήκη 15 Where (συνθήκη) εκφράσεις 1 Elsewhere (συνθήκη) εκφράσεις 2 Elsewhere εκφράσεις 3 End Where Where (συνθήκη) έκφραση

16 ΔΟΜΗ FORALL  Επηρεάζει τα στοιχεία στις θέσεις των δεικτών των πινάκων, οι οποίες προσπελαύνονται από την τριάδα της δομής 16 FORALL(τριάδα1, τριάδα2, …) εκφράσεις END FORALL FORALL(τριάδα) έκφραση  Απλή μορφή (Μονοδιάστατος πίνακας) (Μονοδιάστατος πίνακας)  Σύνθετη μορφή (Πολυδιάστατοι πίνακες) (Πολυδιάστατοι πίνακες)

17 ΔΟΜΗ FORALL με Συνθήκη  Επηρεάζει τα στοιχεία στις θέσεις των δεικτών των πινάκων, οι οποίες προσπελαύνονται από την τριάδα της δομής ΚΑΙ για τα οποία ισχύει η αντίστοιχη συνθήκη 17 FORALL(τριάδα1, τριάδα2,…, συνθήκη1.ΛΤ. συνθήκη2.ΛΤ. …) έκφρασεις END FORALL ( όπου.ΛΤ. : Λογικός Τελεστής) FORALL(τριάδα, συνθήκη) έκφραση  Απλή μορφή (Μονοδιάστατος πίνακας)  Σύνθετη μορφή (Πολυδιάστατοι πίνακες)

18 παράρτημα 18

19 ΑΣΚΗΣΗ  Μετατρέψτε τον κώδικα της πλάγιας βολής ASK2OM1.f90 ASK2OM1.f90 Ώστε να δέχεται δεδομένα για 5 συνδυασμούς Τα δεδομένα θα εισάγονται σε πίνακες και όλοι οι υπολογισμοί που ζητούνται θα γίνονται με εγγενείς συναρτήσεις πινάκων Τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται σε πίνακα 5 x n και να εκτυπώνονται στην οθόνη Ακολούθως δημιουργείστε ένα πίνακα με n+2 στήλες και 6 γραμμές. Η μορφή του νέου πίνακα θα έχει ως εξής 1 η στήλη : αριθμός γραμμής Στήλες 2 ως n-1 : αποτελέσματα υπολογισμών Γραμμή 6 : αναγράψετε για τους συνδυασμούς όπου εντοπίζονται τα μέγιστα τον αριθμό της στήλης του μέγιστου. 19


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στους Η/Υ Πίνακες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Οι πίνακες είναι συλλογές δεδομένων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά  Τα στοιχεία ενός πίνακα βρίσκονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google