Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MARY P. 4 TH GRADE. Ο Present Continuous είναι ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ ! Σχηματίζετε με το am, is, are και την κατάληξη –ing! Π.χ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MARY P. 4 TH GRADE. Ο Present Continuous είναι ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ ! Σχηματίζετε με το am, is, are και την κατάληξη –ing! Π.χ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MARY P. 4 TH GRADE

2 Ο Present Continuous είναι ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ ! Σχηματίζετε με το am, is, are και την κατάληξη –ing! Π.χ. I Play – I am playing She opens – She is opening

3  Όταν το ρήμα τελειώνει σε –e, αποβάλλει το –e και παίρνει την κατάληξη -ing! π.χ. You have – You are having He rides – He is riding αλλά see – seeing

4  Όταν το ρήμα τελειώνει σε –ie, αντικαθιστούμε το -ie με –y και στη συνέχεια προσθέτουμε –ing. π.χ. die – dying lie - lying

5  Όταν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο- φωνήεν- σύμφωνο και είναι μονοσύλλαβο ή τονίζεται στην τελευταία συλλαβή, τότε διπλασιάζουμε το τελευταίο γράμμα και στη συνέχεια προσθέτουμε –ing. π.χ. Put – putting run - running  Όταν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο- φωνήεν- σύμφωνο και είναι μονοσύλλαβο ή τονίζεται στην τελευταία συλλαβή, τότε διπλασιάζουμε το τελευταίο γράμμα και στη συνέχεια προσθέτουμε –ing. π.χ. Put – putting run - running

6  Στην άρνηση προσθέτουμε το not μετά το am, is, are! π.χ. He is listening to rock music. He is not listening... He isn’t listening...

7  Στην ερώτηση, όμως, βάζουμε πρώτα το am, is, are και μετά το I, you, he… π.χ. I am eating. Am I eating?

8 1. Read and circle. Listen! Kevin ……. the piano. A. are playing B. is playing The children ……. ! They’ re playing. A. is eating B. aren't eating 1. Read and circle. Listen! Kevin ……. the piano. A. are playing B. is playing The children ……. ! They’ re playing. A. is eating B. aren't eating

9 Mary ………… ! She’s jumping. A. isn’t dancing B. aren’t dancing Look, Mum! I ……… a snowman! A. ’m making B. making

10 2. Read and write. Dear Mum and Dad, We 1) ………………… (have) a great time here in Spain. It’s hot today! The sun 2) ……………… (shine). Peter and Mike love the beach! I 3) ………………… (sit) under my umbrella and Peter 4) ………………… (play) in the water and he 5) …………………… (get) wet! Anna and Mike 6) ………………… (swim). We like it here. Love, Penny 2. Read and write. Dear Mum and Dad, We 1) ………………… (have) a great time here in Spain. It’s hot today! The sun 2) ……………… (shine). Peter and Mike love the beach! I 3) ………………… (sit) under my umbrella and Peter 4) ………………… (play) in the water and he 5) …………………… (get) wet! Anna and Mike 6) ………………… (swim). We like it here. Love, Penny

11 3. Read and answer. A: Is he reading a book? B: ……………………… A: Are they sleeping? B: …………………………………… …………………………………… A: Is he singing? B: …………………………………. …………………………………. 3. Read and answer. A: Is he reading a book? B: ……………………… A: Are they sleeping? B: …………………………………… …………………………………… A: Is he singing? B: …………………………………. ………………………………….

12 4. Look and write. 1 …………………… 3 …………………………… …………………… 2 …………………… …………………… 4 …………………………………… 4. Look and write. 1 …………………… 3 …………………………… …………………… 2 …………………… …………………… 4 ……………………………………

13 5. Complete the chart. Add –ing to the verbs below. ( read, lie, fix, make, study, die, work, swim, ride, stay, write, run, put, open)

14


Κατέβασμα ppt "MARY P. 4 TH GRADE. Ο Present Continuous είναι ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται ΤΩΡΑ ! Σχηματίζετε με το am, is, are και την κατάληξη –ing! Π.χ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google