Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PRESENT CONTINUOUS MARY P. 4TH GRADE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PRESENT CONTINUOUS MARY P. 4TH GRADE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PRESENT CONTINUOUS MARY P. 4TH GRADE

2 PRESENT CONTINUOUS Π.χ. I Play – I am playing
Σχηματίζετε με το am, is, are και την κατάληξη –ing! Π.χ. I Play – I am playing She opens – She is opening

3 Όταν το ρήμα τελειώνει σε
–e, αποβάλλει το –e και παίρνει την κατάληξη -ing! π.χ. You have – You are having He rides – He is riding αλλά see – seeing

4 Όταν το ρήμα τελειώνει σε –ie, αντικαθιστούμε το -ie με –y και στη συνέχεια προσθέτουμε –ing.
π.χ. die – dying lie - lying

5 ΑΛΛΑ: Όταν το ρήμα τελειώνει σε σύμφωνο- φωνήεν- σύμφωνο και είναι μονοσύλλαβο ή τονίζεται στην τελευταία συλλαβή, τότε διπλασιάζουμε το τελευταίο γράμμα και στη συνέχεια προσθέτουμε –ing. π.χ. Put – putting run - running

6 Στην άρνηση προσθέτουμε το not μετά το am, is, are!
ΑΡΝΗΣΗ Στην άρνηση προσθέτουμε το not μετά το am, is, are! π.χ. He is listening to rock music. He is not listening... He isn’t listening...

7 ΕΡΩΤΗΣΗ Στην ερώτηση, όμως, βάζουμε πρώτα το am, is, are και μετά το I, you, he… π.χ. I am eating. Am I eating?

8 Exercise 1 A. are playing B. is playing
1. Read and circle. Listen! Kevin ……. the piano. A. are playing B. is playing The children ……. ! They’ re playing. A. is eating B. aren't eating

9 Mary ………… ! She’s jumping.
A. isn’t dancing B. aren’t dancing Look, Mum! I ……… a snowman! A. ’m making B. making

10 Exercise 2 2. Read and write. Dear Mum and Dad, We 1) ………………… (have) a great time here in Spain. It’s hot today! The sun 2) ……………… (shine). Peter and Mike love the beach! I 3) ………………… (sit) under my umbrella and Peter 4) ………………… (play) in the water and he 5) …………………… (get) wet! Anna and Mike 6) ………………… (swim). We like it here. Love, Penny

11 Exercise 3 3. Read and answer. A: Is he reading a book? B: ……………………… A: Are they sleeping? B: …………………………………… …………………………………… A: Is he singing? B: …………………………………. ………………………………….

12 Exercise 4 4. Look and write. 1 …………………… 3 …………………………… …………………… 2 …………………… …………………… 4 ……………………………………

13 Exercise 5 5. Complete the chart. Add –ing to the verbs below. ( read, lie, fix, make, study, die, work, swim, ride, stay, write, run, put, open)

14


Κατέβασμα ppt "PRESENT CONTINUOUS MARY P. 4TH GRADE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google